ما پیروزیم چون بر حقیم 

این وبلاگ سعی دارد مسایل کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهد و سرافرازی و رفاه ایران آرزوی من است. رسیدن به این آرزو بدون همراهی و تعاون ایرانیان بر اساس دموکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی ممکن نیست.برای آشنایی با عقاید بنده در این موارد میتوانید بنوشته های زیر کلیک بفرمایید توجه خواهید داشت که هر سرفصلی متشکل از پستهای زیادی است که میتوانید در پی خواندن نخستین پست بقیه را از همان صفحه اولی که خوانده اید پیګیری بفرمایید

 

 لیستی از نوشته های قبلی 

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/16/647141088202.html

این وبلاگ از همکاری تمام خوانندگان استقبال میکند .نظرات همه مورد احترام است و سانسوری بجز کاربرد کلمات رکیک که در عرف ایرانی فحش و ناسزا و لودگی تصور میشود ندارد

 

 

مسایل موجود در جامعه ایران بر اساس عقل منطقی و آزاد و رها که نوکر دین و یا ایدئولوژی بخصوصی نیست بررسی میشود. بعقیده نگارنده عقلی که هدفش کشف حقیقت و رفاه و منافع جامعه انسانی امروز و آینده است بدمکراسی و عدالتی منتهی میشود که حداقل عدالتش حقوق بشر خواهد بود.

 

 

من با تمام کسانی که این عقل را برای سنجش رویدادها و ایجاد جامعه ای که روابط افرادش با هم بر اساس آن عقل و عدالت باشد همراه هستم و همه را هم به این عقل و عدالت دعوت میکنم

لطفا نظر خودتان را در مورد نوشته ها و اخبار بنویسید.بدون تبادل افکار و آرا نمیتوان بخرد جمعی و دانش بیشتر رسید

 

 

 

گذر از جمهوری اسلامی و ایجاد جمهوری دمکراتیک ایران


با اوج گیری تظاهرات ضد حکومتی  و پرهیز مردم از دادن هر گونه شعار اسلامیستی دریچه ای بسوی دمکراسی و دوری از هر نوع ایدئولژی دیده میشود. حکومت  ایدئولژیک  برای آینده ایران خطر ناک است زیرا ما را بسمت استبداد و عقب ماندگی میبرد.باید کاری کرد مردم ما این دریچه  بسوی دمکراسی را باز تر کنند و زندگی انسانی برای خود و کشور های دیگر را نوید د هند.

این مقاله در جواب آنانی است که نگران هستند این تظاهرات به نا امنی و سوریه ای شدن ایران منجر شود . البته قبلها اکبر گنجی سیاست کنگی کردن خاورمیانه را شرح داده بود.بعضی ها این تظاهرات و سرنگونی ملایان را ادامه همان خط دخالت غرب در خاورمیانه میدانند که هم زمان با مسایل ترکیه و ایران و عربستان بپیش میرود.ملت ما وظیفه دارد با تکیه بر ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی وظیفه خود را برای بقای ایران و ساقط کردن ملایان مزدور بیگانه و ضد ایرانی  انجام دهد.تنها راه این انجام وظیفه مزین شدن به ارزشهای حقوق بشری و دمکراتیک و طرد ارزشهای اسلامیستی و ناسیونال فاشیستی و کمونیستی  یا آن ارزشهای ضد دمکراتیک و ضد حقوق بشری است.

بايد فرهنگ ارزشهاى حقوق بشرى را  در بین ایرانیان گسترش داد. بدون رنسانس ارزشى و مزين شدن به ارزشهاى دمكراتيك وحقوق بشرى ايران و ايرانى اينده اى ندارد.
هميشه  در بحثهای فضای مجازی سه گروه اسلاميستى و كمونيستى و سلطنت طلب فاشيستي مرا مورد حمله قرار داده اند. زیرا من از دمکراسی حقوق بشری دفاع کرده ام.
در نود سال اخير قدرت سياسى در اختيار سلطنت طلبان و اسلاميستها بوده است و اينها بنا بر ذات ديكتاتورى و مزدورى بيگانه و حق كشى كه در ذاتشان است و با هر تجمعى مبارزه ميكنند زيرا نميخواهند گروهى سلطه اينها را بخطر بيندازند اصلا قتلهاى زنجيره اى براى همين منظور بود و حتى از كشتن جاهل محل كه ميتواند مركز اتحاد شود هم ابا نكردند.


در زمان شاه بعلت نياز ارباب براى مبارزه با كمونيستها، شاه اسلاميستها را از زندان ازاد كرد و مزاحم فعاليت انان نشد. اين دو گروه سلطنت طلب فاشيست و اسلاميست در عمل يكى هستند و همكارى انان را در كودتا عليه مصدق و نوكرى هر دو گروه را براى بيگانه ديديم. افت الله كاشاني مزدور و خمينى مزدور بر عليه مصدق فعال بودند و در عمل كمونيستها ايرانى هم مصدق را تنها گذاشتند . جمع بندى اعمال اين سه گروه( اسلاميست، سلطنت طلب فاشيست و كمونيست) فقط نشانه همسويى انان در عمل و ضربه زدن به ايران و ايرانى بوده است و تاريخ صد سال اخير گواه بنده است . كمونيستها حزب توده ايى در عمل با همكارى با خمينى سبب تضعيف ديگر گروه هاى اپوزيسيون شدند و اسلاميستها را تقويت كردند و حتى امروز هم ما را دعوت بشركت در بازى انتخاباتى ملايان ميكنند و اين را تقويت كارگران ميدانند : در اين رژيم حقوق كارگران بيشتر از هر گروهى لطمه خورده است ولى اينها كور هستند و فكر ميكنند رژيم ضد امپرياليسم است.


البته تعداد لمپن هاى ايرانى در رژيم اسلاميستى خيلى بيشتر شده است و به اين جماعت اعتمادى نيست و اينها ميتوانند سبب هر نوع تحول نابجايى در خلا قدرت سياسى بشوند. رژيم با بازى فقط من و نه كس ديگرى حاكم باشد وضع را بجايى رسانده است كه هر هزينه اى را براى ساقط كردن انان لازم ميكند رژيم انتهاى سياهى است. منتها مسئله اين است كه بعد از ساقط كردن ملايان از هر نوع ايدئولژى بايد پرهيز كرد و فقط با توسل به ارزشهاى حقوق بشرى و دمكراتيك مسايل را حل كرد اين به نفع همه مردم و اينده كشور است. مرتجعين با فريب ملت و تحريك احساسات دينى و ملى انان سعى در بقدرت رسيدن خود و چپاول ايران دارند.

درباره مطالب پاراگراف فعلى بايد بگويم اين باورهاى ضد حقوق بشرى مثل طناب دار ساختن براى باورمندانش از سوى خودشان است: اين همان طناب دارى بود كه ملت ساخت وبدست خمينى داد تا انان را اعدام كند: با باور ها و با عقایدی که در بین مردم ایران است یعنی اکثریت ایرانیان باورهای ضد حقوق بشری دارند و اکثرا در دو گروه اسلامیستی و سلطنت طلب فاشیست قرار میگیرند هر ایدئولوژیی که در ایران بر سر کار بیاید نهایتا به فاشیسم منجر خواهد شد حتی اگر کمونیستها هم بقدرت برسند مثل کامبوج میلیونها تن را خواهند کشت.زیرا در جامعه ما رعایت احترام افراد و زندگی آنان وجود ندارد.رضا شاه براحتی آب خوردن آب کشته است و خمینی هم همینطور.شما کجا میتوانید پیدا کنید که باز جو سر زندانی سیاسی و یا غیر سیاسی را بکاسه توالت فرو کند و این عدم احترام بشخصیت افراد در بطن فرهنگ ایرانی یا آن فرهنگی که ملیون و مذهبیون مسموم کرده اند وجود دارد. این فرهنگ همانی است که اکثریت باورهای ما را ضد حقوق بشری کرده است و امروز ما را به این بدبختی کشانده است.با مزین شدن بباورهای حقوق بشری باید از این مسمومیت نجات پیدا کرد
تازه علاوه بر این جلوگیری از رسیدن بفاشیسم دیگری در ایران با یک ایدئولوزی دیگری در حکومت بعد ازسقوط ملایان ما نیاز بحکومت دمکراتیک داریم ، یک واقعیت دیگری موجود است و آن این که ما سه مولفه اسلامی ، ایرانی و دمکراتیک و مدرنیته در کشور داریم که این سه مولفه را در قرن اخیر نتوانسته ایم با همدیگر اشتی بدهیم و تنها راه موجود تفوق یکی از این مولفه ها بر دیگری است .ما تفوق ناسیونالیسم را در سلسله پهلوی و تفوق اسلامیت را در حکومت ملایان دیده ایم و متاسفانه اینها منتهی بفاشیسم شده اند.تنها راهنجات ما تفوق ارزشهای مدرنیته ای (ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی و سکولاریسم همسو و نه در تضاد با ارزشهای حقوق بشری )است .
نجات ايران در بر پايى حكومتى دمكراتيك حقوق بشرى است . با دشمنان اين ارزشها همسويى نكنيم اگر ببقاى ايران و ايرانى ميانديشيد.


اسلاميست و سلطنت طلب فاشيست در نود سال اخير قدرت سياسى را غصب كرده اند ولى از انجا كه مزدور و ضد ايرانى هستند سياست ضد ايرانى با عطر ايدئولژى خودشان داشته اند: تقويت اقتصاد ضد توليدى و وابستگى به بيگانه و عملكرد دولت و حكومت بعنوان دلال توليدات بيگانه و چپاول ثروت ملت از طريق مزدورى براى ارتجاع جهانى از مشترکات حکومت و دول ملایی و شاهنشاهی است

اصولا سیاست اقتصادی شاه و ملا یکی بوده است: اقتصاد دلالی بر اساس واردات و ضدیت با تولید داخلی در جهت خدمت بیشتر برشد اربابان خودشان. منتها در این مورد هم ملایان شاه را رو سفید کردند و با ایجاد اسکله های غیر قانونی و قاچاق تولیدات بیگانه زشت تر و دزدتر از شاه عمل کردند. سیاست اقتصادی تمام روسای جمهور ایران همان دستورهای بانک جهانی را اجرا کردن بوده است: حالا چرا روحانی بد شد و الباقی روسای جمهور مثلا احمدی نژاد خوب است؟ بجز ایجاد حکومت دمکراتیک حقوق بشری هر ایدئولوژی ایی که بقدرت برسد بدیکتاتوری منجر خواهد شد.ملت گول نخورد .بالاتر از اسلام نداریم که دیدیم بازیچه افراد قاتل و آدم کش و دزد و فاسد شد. توسط آن حکومت دمکراتیک که انشااله ایجاد خواهد شد باید کاستی های اقتصادی و علمی کشور را بر طرف کرد


 
چرا بدون تشکیل یک جبهه قوی دمکراسی نمیتوانیم از شر استبداد رها بشویم
http://efsha.squarespace.com/blog/2013/5/20/053911867558.html

 _________________________________

مهدی فرهمند

نگذاریم ایران سوریه بشود


آیا ممکن است ایران سوریه شود؟
.(توجه: این نوشته به معنی پیش بینی من از روند ناآرامیهای کنونی در ایران نیست بلکه قوی ترین احتمالی است که من در مورد از مهار خارج شدن و به خشونت کشیده شدن ناآرامیها می دهم.
می گویند ایران را با سوریه مقایسه کردن خطاست. خیر خطا نیست. قطبی شدن جامعه، خشونت، دخالت خارجی و تروریسم بیماریهای جهانشمولند. همان گونه که بیماریهای بشری سیاه و سفید و آسیایی و آمریکایی و آفریقایی نمی شناسند، این بیماریها هم به هر جامعه مستعدی سرایت می کند. جامعه مستعد بیماری هم یعنی جامعه نا امن و ناآرام. تن بیمار مستعد هر چرک و عفونتی است. مشابه همان چرک و عفونتی که سوریه را گرفت، هر کشور دیگری را هم می تواند بگیرد.
در سوریه و لیبی بر خلاف برخی دیگر کشورهای مسلمان و عرب، بنیادگرایان اسلامی اقبال چندانی نداشتند. نه فرهنگ این کشورها پذیرای سلفی گری و جهادی گری بود و نه پنجه آهنین پلیس به این جماعتها اجازه رشد می داد. در صفوف القاعده هم کمتر سوری و لیبیایی دیده می شد. در دوران انقلاب لیبی که من در این کشور بودم، اصلا شیعه و سنی در این کشور معنی نداشت. در کشوری که عموم مردمش سنی مذهبند، اصلا کسی نمی دانست شیعه و سنی یعنی چه. ریش بلند و بانوی روبنده پوش هم دیده نمی شد. اما درست یک سال بعد در لیبی، هر جا که می رفتیم اولین سوالی که از من و همکار عراقی ام می پرسیدند این بود که شیعه اید یا سنی؟ بازار روبنده و ریش بلند پررونق بود و وابستگان القاعده در حال به دست گرفتن کنترل بنغازی بودند. همه اینها هم لیبیایی بودند و از خارج نیامده بودند. در سوریه هم همین روند طی شد و اکنون تقریبا همه گروههای مسلح مخالف نظام در این کشور را بنیادگرایان اسلامی تشکیل می دهند، با این فرق که برخی را غرب تروریست می داند و برخی را میانه رو. 
جامعه ایرانی فرق دارد و مستعد این بیماریها نیست؟ چرا هست. لزومی ندارد حتما پای داعش و القاعده به ایران باز شود. همه ایدئولوژیهای دیگر هم نسخه های رادیکال و خطرناک بدتر از داعش دارند. بالا گرفتن خشونت در جامعه ای قطبی شده و دخالت از خارج می تواند هر کشوری را سوریه کند حتی اگر سوییس باشد. چه برسد به ایران. 
آنچه در قهدریجان و ایذه و درود رخ داد در خیلی جاهای دیگر ایران می تواند اتفاق بیفتد. وقتی خونی به زمین ریخته شد دیگر اینکه اصلا تظاهرات بر سر چه بود فراموش می شود و کسی هم دنبال آن نمی رود که ببیند گلوله اول را کی شلیک کرد. خشم و خونخواهی و انتقامجویی با سنگ و چوب و قمه و تفنگ شکاری در برابر لگد و باتوم و ژ - ۳ و کلاشنیکف آغاز می شود و بزودی به آر پی چی و خمپاره و استینگر و راکت می رسد. در هر گوشه و کنار کشور پادگان و پایگاه و اسلحه خانه ای است که کافی است در یکی از آنها باز شود. پشت مرزها هم انبارهای سلاح آماده سرازیر شدن به کشور است و کیست که پشت این مرزها از آشوب در ایران خوشحال نباشد و نخواهد گازی از این سیب بزند؟ یکی همین محمد بن سلمان که خودش علنا گفته معرکه را به داخل ایران می کشاند. ماجراجوییهایی که تاکنون در منطقه کرده، از محاصره قطر تا گروگانگیری سعد حریری نشان داده که دربند عاقبت اندیشی نیست. 
می گویید ایران زمینه خشونت ندارد؟ خیلی خوب هم دارد. تا اینجا شمار قربانیان این نا آرامی که هنوز هم آن را در خور نام جنبش ندانسته و خیلی هم جدی اش نگرفته اند، کم بوده؟ وای به اینکه جدی شود. نظامی بر سر کار است که جمع کثیری را از آلونکهای حاشیه شهر به برجهای الهیه و از الاغ به پورشه و فراری رسانده. کسانی که به خواب نمی دیدند روزی کارمند ساده اداره ای شوند،‌ وزیر و وکیل شده اند و قوم و خویش را که هیچ، حتی پسرخاله دختر دایی گربه همسایه شان را هم از ته آغلهای دارقوزآباد پشت کوه آورده و صاحب ویلای شمال و ماشین سانتافه کرده اند. اینها آیا حاضرند به این راحتی از قدرت دست بکشند؟ 
این سوی معرکه تا بن دندان مسلح به انواع ابزار سرکوب است و آن سو، جمعیتی است خشمگین که چیزی برای از دست دادن ندارد. در لابلای این جمعیت خشمگین هم یکی می خواهد رضا شاه را سر کار بیاورد، دیگری دنبال دیکتاتوری پرولتاریاست، آن یکی آنارشیست است این یکی فاشیست. فردا قومیتچی ها هم سر می رسند و گل به سبزه آراسته می شود و هر دولت همسایه و قدرت کوچک و بزرگی پشت یکی شان می ایستد. 
دقت داشته باشید که صاحبان این اندیشه ها قرار نیست در آرامش و فضائی دموکراتیک دور هم جمع شوند و بر سر تقسیم قدرت گفتگو کنند و ساز و کاری هم برای پیشگیری از خشونت برقرار سازند. بلکه ابتدا محیط نا آرام و خشن است که شکل می گیرد و بعد گروهها با اندیشه ها و اهداف گوناگون در این فضا، مجال ظهور و رشد می یابند. اگر برعکس بود که اصلا جنبش اعتراضی به راه نمی افتاد و کار به اینجا نمی کشید. 
می گویید ایران مستعد حضور داعش نیست. اصلا کی از داعش حرف زد؟ خشونت منحصر به داعش نیست. همه اندیشه های راست و چپ در طول تاریخ نشان داده اند که از داعش کم نمی آورند. در محیط خشونتزده هم خشنها و فرصت طلبان حاکمند و حرف اول و آخر را کسی می زند که سلاح به دست دارد نه قلم. این ابوفلانها و ابوبهمانها در سوریه که هر کدام عده ای را دور خود جمع کرده و سلاح از قطر و عربستان و ترکیه و آمریکا گرفته و نام یکی از یاران پیامبر را رویشان گذاشته اند، فکر می کنید از مسجد و حوزه علمیه بیرون آمده اند؟ خیر. پرونده هر کدام را بررسی کنی می بینی پیش از اینکه انقلاب در زندانها را باز کند، به جرم راهزنی و قوادی و آدمکشی و زورگیری در حال آب خنک خوردن بودند و در عمرشان یک رکعت نماز نخوانده بودند اما حالا کسی را که نمازش دیر شود شلاق می زنند. در همین لبنان کسی به نام احمد اسیر بود که سرکرده جهادیها شد و با ارتش جنگ راه انداخت و بعد به سوریه گریخت و به داعش پیوست. فکر می کنید قبلش چکاره بود؟ در کاباره برای رقاصه ها تنبک می زد. لابد حالا هم اگر تنبک دست کسی ببیند سر از تنش جدا می کند. 
در مملکت ما که جولانگاه فرصت طلبان است فکر می کنید چنین پدیده هایی رخ نخواهد نمود؟ دوستی می گفت آنهایی که حسینیه آتش زدند خودشان تا دیروز ندای لبیک یا حسینشان به هوا بود. دوست دیگری تعریف می کرد که در راهپیمایی مخالفان اعدام در تورنتو می گفتند این آخوندها را باید از درختها حلق آویز کرد. پس بعید ندانید که آسید ابوالفضل که تا دیروز مداح حسینیه محل بود و برای جده اش فاطمه زهرا اشک می گرفت، نام خودش را کامبیز بگذارد و فروهر به گردن بیندازد و گردان متوسلین به هوخشتره را در جنگ با آتیلا فرماندهی کند که تا دیروز نامش آقامعلی بود و همراه با دیگر اوشاقلار بسیج اردبیل، پان ترکها را کتک می زد اما امروز فرمانده قشون گرگهای خاکستری است.
تاریخ همین سی و چند ساله ما نشان داده که ما آن قدر فرصت طلب داریم که می توانیم به تمام جهان صادر کنیم. عقلای قوم و اهل آشتی و گفتگو دراین معرکه جایی ندارند. اگر وسط بیفتند زیر دست و پا له می شوند. کجا سراغ دارید که عاملان خشونت پیش از آنکه همدیگر را آن قدر زده باشند که دیگر نای پایداری برای هیچکدامشان نمانده باشد، تن به گفتگو داده اند؟ پس دم زدن از اینکه ما با فرهنگیم و اهل گفتگو، بی معنی است. دور و برتان را نگاه کنید. همه مان با فرهنگ و اهل گفتگو نیستیم.
می گویند ایران را با مصر و تونس مقایسه کن نه با سوریه و لیبی. این مقایسه خطاست به یک دلیل بزرگ: دخالت خارجی و خشونت داخلی. در مصر و تونس، آمریکا و فرانسه و قطر و عربستان و ترکیه وارد نشدند و اسلحه و نیروی مسلح خارجی نریختند. در مصر و تونس پیش از آنکه کار به خشونت فراگیر بکشد، ارتش مانند سد حایلی وارد عمل شد و اوضاع را تحت کنترل درآورد. در ایران، سپاه خودش یک سر دعواست و از ارتش هم نمی توان انتظار داشت که به جنگ سپاه برود، اگر برود جنگ داخلی تمام عیاری می شود که باید بگوییم صد رحمت به سوریه. در اینکه قدرتهای خرد و کلان هم مانند گرگ به گله بزنند که فکر نکنم کسی تردیدی داشته باشد. 
ایران نه تنها استعداد سوریه شدن را دارد که از سوریه بدتر هم می تواند بشود. ایران کشوری است پرتنوع که زیبایی اش به همین رنگارنگی در جغرافیا و آب و هوا و فرهنگ و زبان و مذهب و لباس و غذا و اندیشه است. رنگهای این رنگین کمان را اگر کسی چوبی به دست بگیرد و با خشونت به هم بزند حاصلش خاکستری چرک است

مهرداد فرهمند

 

Posted on Sunday, January 7, 2018 at 01:48PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

سرزمین های عجیب و مردم مهربان.................۵

 

پستهای آینده در این وبلاگ ترجمه ای آزاد از کتاب

Strange Lands and Friendly People

by : William O. Douglas

published by Harper on 1951

 

pages: 51 to 55
اقوام ایرانی
ایران در دور دستها واقع شده است و راز آلود است اما  ما باید با آن بیشتر آشنا بشویم که بخاطر وجود نفت و اهمیت آن در زندگی امروزی مردمان غرب است.باید بدانیم ساختار ایران چگونه است و از چه تشکیل شده است.نفوذ ایران در فرهنگ ما دیر پاست.مثلا از زمان تحصیلات خود میتوانیم اطلاعات زیر را یاد آوری بکنیم:زرتشت که در ۶۶۰  قبل از میلاد  در آذربایجان استان شمال غرب ایران متولد شد بما آموخت که جدال خیر و شر تا همیشه ادامه دارد.او در باره ارزش و احترام انسان و نامیرا بودن روح صحبت کرد و موعظه نمود مانند خدا باشید
کورش کبیر بنا بر روایت تورات بابل را فتح کرد و یهودیان را آزاد کرد تا معبد خود را در اورشلیم بسازنند.
داریوش که قوانین ماد و پارس را اجرا میکرد دستور داد دانیال را به داخل قفس شیرها بیندازند(  از افشا: دانیال بر اثر لیاقت خود بمقامات بالا رسیده بود مغضوب داریوش قرار  گرفت .این داستان میخواهد بگوید که یهودیان مورد حمایت خداوندند وخداوند از طریق این حمایت شاهان را مجذوب میکندکه بندگان مومنش را دچار سرنوشت بد نکنند)وقتی که دانیال پس از یک روز سالم از میان شیرها برگشت شاه بدین یهودی او باور کرد و او را که محکوم بمرگ کرده بود  آزاد نمود.
خشایار شاه با استر ازدواج کرد و این سبب شد که کشتار یهودیان توسط هامان شکست بخورد ( از افشا: بجایش ایرانیان طرف دار هامان کشته شدند :  جشن پوریم) ر
تخت جمشید در ۵۰۰ قبل از میلاد توسط داریوش ساخته شد و دویست سال بعد توسط اسکندر مقدونی به آتش کشیده شد.
سوفی گری که خدا را در زیباییها و گلها و دوستی ها کشف میکند
فردوسی و عمرخیام نظامی و حافظ  سعدی و جامی و ده ها شاعر دیگر که آوای کلام آنها موسیقی  سخن را بتمام دنیا رسانده است.
باب و بها الله که بنیان گزار دین بهایی هستند
این موارد بعلاوه فرش ایرانی و یک جوان جذاب که شاه ایران است و ترور افراد کابینه و  مسایل نفتی  همه معرف ایرانند.
ایران را که در دور  دستها  واقع است باید غرب بشناسد.موقعیت جغرافیایی ایران بسیار مهم است.یک پنجم نفت کشف شده جهان در ایران قرار دارد.بنادر ایران در خلیج فارس به هند و افریقا اجازه دسترسی میدهد.همسایه شمالیش روسیه است که ممکن است نفت بخواهد و یا جریان نفت اروپا را قطع کند.امروزه اسم رسمی این کشور ایران است ( پرشیا نیست)در ادامه اطلاعاتی از مردم ایران داده میشود
داشتن اطلاعات برای شناخت ایران و تجزیه و تحلیل حوادث لازم است.من برای شناخت این کشور اقوام  کرد - لر  - بختیاری و قشقایی را منبع اصلی خود میکنم.این اقوام آیینه ای برای درک ملت ایران هستند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 از افشا: من نمیدانم چرا بلوچ و سیستانی و کرمانی و خراسانی و گیلک و مازندرانی و آذربایجانی و ترکمن در نزد ایشان فراموش شده است.شاید برای این که مراد از این شناسایی نفت و بردن آن است و این عشایر و اقوام در اطراف تولید و انتقال نفت هستند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این اقوام که من در میان آنان زندگی کردم در دامنه رشته کوه زاگرس که از مرز روسیه تا ترکیه و سپس تا خلیج فرس ادامه دارد قرار گرفته اند.
برای این که این ملت را بشناسیم فقط با رفتن به ایران میسر نیست باید تاریخ این ملت را هم دانست.
ایران مانند ارمنستان سرزمین مهاجمان است. ابتدا اسکندر در ۳۳۱ قبل از میلاد و سپس اعراب در قرن هفتم بعد از میلاد و بعدا هم حملاتی از شرق توسط مغولان و تاتارها و ترکان صورت گرفت  . این حملات خرابی و کشتار ببار آورد و هنوز هم دهاتی بنام چنگیز اباد وجود دارد.این اقوام تورانی  یک هزار سال در ایران حکومت کردند و آخرین آنان سلسله قاجار است که یک ونیم قرن تا سال ۱۹۲۵ حکومت کردند.بعدا قدرت یدست یک ایرانی اصیل و خالص بنام رضا شاه افتاد که پدر شاه فعلی ایران است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از افشا: این طور که بنظر میرسد اطلاعات تاریخی این نویسنده که قاضی دیوان عالی آمریکا بوده است همگی از تبلیغات مغز شویی سلسله پهلوی و در تماس با آن مقامات دولتی بوده است. هیج کدام از کشورهای فاتح در ایران از خودشان ساکنانی در ایران نگذاشته اند نه یونان و نه عربستان و نه مغولان و نه تیموریان و یا سلجوقیان.در نگاه این نویسنده ترکمنهای قاجار اجنبی و بیگانه با ایرانی و اشغال گرند در صورتی که قوم قاجار از اول ساکن منطقه خود بوده است و هم چنین مردم آذربایجان نتیجه هجوم مغول یا ترکان آسیای میانه نیستند

آیا ترکان ایرانی از نسل مغولان مهاجم به ایران هستند؟

همیشه در ایران یکی از اقوام قدرت را بدست میگرفت و بعلت زیادی جمعیت ترکان ( ترکمنها و ترکان خراسان و کرمان و استان فارس و آذربایجان و استانهای هم جوار مثل ترکان قزوین و همدان و ساوه وقم  که قم در ترکی بمعنای شن  است ) میتوانسته اند بیشتر حاکم شوند ولی میبینیم که لرها با کریم خان زند بقدرت رسیده اند یا سیستانی ها با یعقوب لیث در ایران قدرت داشته اند. برای بدور بودن از تاثیرات غلط لازم است در مطالعه نوشته ایشان این مسایل را در نظر گرفت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بنابراین ایرانیها تاریخ خود را زیر سیطره اشغالگر ان طی کرده اند.بیگانگان در ایران کشور تاثیرات زیادی گذاشته اند.اعراب با زور شمشیر ایرانیان را مسلمان کرده اند.اما ایرانیان بدون شرط اسلام را قبول نکرده اند و اسلام شیعه خودشان را ساخته اند

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از افشا: اکثریت مردم ایران در قدیم سنی بوده اند و شیعه شدن کشور اقدامی سیاسی برای جلوگیری تصرف کشور از سوی خلفای عثمانی بود که ایران را از تصرف عثمانی نجات داد با این که سلسله حکومتی در آن زمان صفویه  خودش از ترکان بود. لابد از نظر این نوسینده صفویه هم مثل قاجار اشغال گر و بیگانه است!!ر

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

این توانایی بخصوص یکی از عللی است که ایرانیان توانسته اند فرهنگ خود را حفظ کنند اصلا اکثر کارهای ماندنی و درخشان ایرانیان در زمان اشغال کشور صورت گرفته است. اشغال برای مسپله بوده است ولی روحیه استقلال ایرانی سازنده بوده است

اشغالگران تاثیرات دیگری هم بر ایرانیان گذاشته اند.و سبب ملاحظه گری و محافظه کاری آنان شده است. مثلا گفته میشود که بله را در پنجاه و هفت شکل میتوانند ادا کنند  که معنای متفاوت داشته باشد.البته این گفته جوک است ولی قسمتی از حقیقت را در خود دارد.

افراد مسن میگویند ایران محلی است که آدم های غیر صبور را صبور میکند و آدمهای صبور در ان غیر صبور میشوند.این حرف هم قسمتی از واقعیت را در خود دارد.پزشک مشهوری در ایران بمن گفت مشکل من این است که از این مردم نمیتوانم علت اصلی بیماری آنان را بدانم.زندگی در زیر یوغ اشغالگران سبب تیز شدن غریزه حیات و مخفی کاری شده است.زندگی در زیر یوغ اشغال گران انسان را در هنر سر راست نرفتن برای بیان عقاید و خواسته های خود استاد میکند.خلاصه این وضعیت انسان را از به زندگی صلح امیز با دیگران در شرایط اختلاف در منافع میرساند.

..............................................................................

در کل ایرانیان بیشتر به آمریکاییان شبیه هستند .یرانیان آریایی هستند ولی مثل آمریکاییان سفید نیستند و رنگین پوست هستند سر آنان طویل است پیشانی بلند دارند بینی باریکی دارند  تمایل به لاغری دارند. با هوش و دوستانه هستند  طرفدار داستانهای بلند و نکته سنجی هستند. در کل به غربیان شبیه هستند که البته این خصوصیات در عشایر کمتر ودر شهرها بهتر میشود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از افشا: نوشته ها مرا یاد حرفهای هیتلر انداخت در زمان نگارش کتاب شش سال از پایان جنگ جهانی دوم گذشته بود. راه و روش هیتلر ضد انسانی و غلط علمی بود.بر اساس علم بیولژی انسان فقط یک نژاد داردو سیاه و سفید و زرد پوست هر کدام نژاد مستقل و جدایی نیستند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ایل خان هر عشایری مثل شاه بود و شاه ایران در واقع شاه شاهان بوده است.ایل خانها مثل مجلس اشراف شاه را دراداره کشور یاری میدادند.ایل خانها بشاه ملیات میدادند و سرباز برای ارتش فراهم میکردند.ولی هر ایل عشایری استقلال زیادی در داخل افراد خود داشت که بیشتر از اختیارات ایالتهای آمریکاست. این سیستم از تقسیم اختیارات حکومتی سبب بقای ایران شده است گر چه زیر بنای آن فئودالی است ولی درکل سازنده و مناسب است.

در قرن هجدهم فاجعه بر ایران حاکم شد و یک قوم  بیگانه ترک بر ایران سلطه یافت تاثیرات این فاجعه تا کنون هم ادامه دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

از افشا: قاجاریه قوم ترک بیگانه نیست بلکه ایرانی و ساکن ایران بوده اند و در سیاست صفویه دخیل بودند .بنظرم این اطلاعات غلط نویسنده از مطالبی است که از دولتیان وابسته به پهلوی شنیده است. موسیقی ایرانی در زمان قاجاریه رشدش از موسیقی دوره پهلوی بیشتر بوده است ورضا شاه از ترکیه دور تر نرفته بود شاهان قاجار اروپا دیده بودند و ناصرالدین شاه مدرن تر از رضا شاه عکاس ماهری بود. ارتش قاجار در حمله جنگ جهانی اول تلفات قابل مقایسه ای به مهاجمان انگلیسی و روسی وارد کردند و پایتخت کشور اشغال نشد و شاه بر قدرت باقی ماند ولی ارتش رضا شاهی یک ساعت هم مقاومت نتوانست بکند و لشکر شرق مشهد تا بندر عباس عقب نشینی کردوپایتخت اشغال شد و شاه هم اخراج شد

 اصولا لهجه فارسی تهرانی  همان فارسی فتحعلی شاهی است زیرا تهران زبانش فارسی نبوده است و شبیه زبان مازندرانی  بوده است.

لهجه تهرانی یکی از لهجه‌های زبان فارسی است که معمولاً در ایران لهجهٔ معیار شمرده و در رسانه‌های گفتاری ایرانی (به جز رسانه‌های محلی) از این لهجه استفاده می‌شود. همچنین در تدریس زبان فارسی در کشورهای غیرفارسی‌زبان نیز از این لهجه استفاده می‌گردد. لهجهٔ تهرانی به شکل کنونی از زمان قاجار به وجود آمده است و با لهجهٔ اهالی بومی تهران متفاوت است.

لهجه قدیم تهرانی هنوز هم در مناطقی مانند شمیران و دماوند وجود دارد ولی در معرض نابودی است.

https://fa.wikipedia.org/wiki/لهجه_تهرانی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آنها سلسله قاجاریه را تاسیس کردند که توهینی براین خاک بود.آنها مردم را مورد سو استفاده مالی  و غیره قرار دادند آنها راکنترل کردند ولی حکومت نکردند.این سلسله ایران را برای منافع اقتصادی خودش میخواست و از سیستم فئوادلی آن بنفع خود بهره برد با جابجا کردن ایل خانها و حکمرانان   جای خالی آنان را به مظنه میگذاشت و هر کس پول بیشتری میداد حاکم میشد. این وضعیت توسط خریداران برای مناصب  پایین تر اقدام میشد و آن مناصب فروخته میشد.دولت تبدیل بسازمانی مخوف و سیری ناپذیر شده بود.این سازمان دولتی از مردم تغذیه میشد  وتمام دارایی آنان را غصب کرده بود. و پول سیاه هم برای این مردم باقی نمیگذاشت.

دادگستری برای فروش بود .قدرت برای سرکیسه کردن مردم بود.ارتش و نیروی پلیس تضعیف شد و فاسد بود و اصول اخلاقی ویران گشته بود.

تمام کشور مورد سو استفاده قاجار بود ولی نتوانستند به مخزن اصلی که همان عشتیر باشد برسند اینها در پناه کوه های بلند بودند.لرها - کردها  - بختیاری ها و قشقایی تا حدودی استقلال خود را حفظ کردند. در حقیقت قدرت این عشایر بیشتر هم شد زیرا کشاورزانی برای حمایت از تولید و مزرعه خود به این عشایر پیوستند تا کمتر مورد جور حکومت مرکزی باشند

 این عشایر براه قدیمی و سنتی خود ادامه میدادند تا این که رضا شاه در سال ۱۹۲۵ بقدرت رسید و سعی کرد که این عشایر 

را از حالت

 فئودالی بیرون بیاورد و اسکان دهد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 از افشا:احتمالا  رضا شاه برای بقای حکومت خودش میخواست که عشایر را کنترل کند.با مزدوری و ساخت و پاخت با انگلیس بحکومت رسید و برای اولین بار در ایران کسی شاه شد که پشتیبانی قومیتی و عشایری نداشت و احساس امنیت نمیکرد. این مسئله ای که هنوز هم  بعد از نود سال پایان نیافته است 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در کتاب خانه های ما این مردمان را درست توصیف نکرده اند بلکه آنان را وحشی هم خوانده اند.بعضی از این عشایر در ماموریت های وحشیانه اعزام شده اند و مورد سو استفاده قرار گرفته اند. اما من که در بین این عشایر زندگی کرده ام و با تمام رده های دست پایینی و ارشد این مردم صحبت کرده ام آنها میستایم.

امروزه آنان یک چهارم چمعیت ایران شانزده میلیونی هستند

آنان تحت حاکمیتی شبیه زمان قدیم خود هستند. ایل خان رهبر اصلی است و  زیر نظر او خانهای دیگر مثل کلانتران  که هر  کلانتر هزار خانوار یا بیشتر را سرپرستی میکند و مثل کدخدا که بیست خانوار را سرپرستی میکند

- اداره امور را بر عهده دارد

این چهار عشایر  نشانه استقلال و غیور هستند و امکانات زیادی دارند و سلحشور و دلبسته بخاک هستند اگر اراده سیاسی و عقلانیت لازم وجود داشت اینها را میتوان به نیروه های چریکی تبدیل کرد که هر اشغال گری را در دراز مدت با بدبختی از ایران بیرون بکند.آنها در سرزمینی زندگی میکنند که کوهستانهای بلند است و فقط با قاطر میتوان از آن گذشت. اینها همه جای خاک و غارها  و گذرگاه ها و چشمه ها را بخوبی میشناسند.ماموریت مرز داری آنان پیوستگی تاریخی دارد و هنوز هم به آن افتخار میکنند.اما فعلا سرنوشت این است که این نقش خود را کنار بگذارند و تغییر زندگی دهند .چیزی که همه جای دنیا هم اتفاق میافتد

 

 

 

Posted on Saturday, January 6, 2018 at 06:01PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

سرزمین های عجیب و مردمان مهربان...............۴

 

پستهای آینده در این وبلاگ ترجمه ای آزاد از کتاب

Strange Lands and Friendly People

by : William O. Douglas

published by Harper on 1951

 

pages: 104 to 109
قصاب لرستان
عامل فلاکت لر ها یورش ارتش ایران و غارت این مردم توسط اعضای ارتش ایران است.رضا شاه بنا بر سیاستهایش میخواست که سلطه کامل بر این مردم داشته باشد و آنان را کنترل کند.رضا شاه افسر ارتش بود که با کودتای ۱۹۲۵(سوم اسفند ۱۲۹۹) به سلطنت ایران رسید.او بعضی اقدامات مفیدی برای ایران کرد.مثل  هتل سازی رامسر در کنار دریای خزر  یا ساختن خانه های خوب برای روستاییان. برداشتن روسری از چهره زنان مسلمان از افتخارات اوست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از افشا: منظور کشف حجاب است ولی او کسی است که اجازه نداد دخترانش با عشق ازدواج کنند و برای انان شوهر تعیین کرد که این با روح کشف حجاب نمیخواند و مثل هر اقدام دیگر دیکتاتور اینها نمایشی و برای فریب توده ها  که من چهره مترقی برای کشور هستم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاسیس جاده  مدارس پارکها  و دانشگاه نقش او را برای ایرانیان بر جسته کرده است.اما اقدامات او بر علیه اقوام سبب کشتار و غارت بود.او پروژه اسکان عشایر و جلوگیری از کوچ آنان را میخواست به هر قیمتی انجام دهد. در موضوع لر ها این که تا چه حدی خود رضا شاه مقصر است محل 
اختلاف است.شاید او نمیدانست ارتشش چه با مردم لر کرد  یا شاید خودش را بندیدن زد.اما یکی از شرم آورترین اقدامات توسط افسر  ارتش  او انجام گرفت. این افسر  را در تمام ایران با نام قصاب لرستان شناخته میشناسند 
در سال ۱۹۳۶ دولت میخواست که جاده ای در لرستان بسازد و لرها مخالف آن بودند که سبب درگیری با ارتش و اغتشاش در لرستان شد. در جنوب خرم آباد با حمله لرها یکی از افسران بنام ارتش کشته شد.لران بداخل شهر حمله بردند و دژ  آن را که شصت متر ارتفاع داشت و در مرکز شهر بود تصرف کردند.لران از این تسخیر خوشحال بودند و خود را شکست ناپذیر میدانستند.آنها قلب لرستان را تصرف کرده بودند و برای ادامه طرح اسکان عشایر و از بین بردن قدرتهای ایلی و قومی  مبارزه میکردند. افسر جوانی از تهران مامور حمله به لران شد و با تقویت قوای دولتی بمقدار زیاد و محاصره شهر و نرسیدن آذوقه و مهمات  به لران  انها طی یک ماه شکست خوردند و هشتاد تن از فرماندهان آنان بدار آویخته شدند. 
افسری بمن گفت که جسد اینها را سه روز روی دار نگه داشتیم تا لران حسابی بترسند.
بقیه داستان را یک پیرمرد هشتاد ساله لر در جلگه باد گیر لرستان در داخل کلبه ای بمن گفت. یک طرف کلبه این مرد باز بود و سقف و دیوارهای کلبه با چوب بلوط محکم شده بود.من بداخل کلبه رفتم تا عکسی از داخل آن بکیرم. وقتی که من وارد کلبه شدم زنی بسرعت از سمت دیگر کلبه بیرون رفت و مردی که نشسته بود پرسید آیا لازم است این عکس  در زمان بیچارگی ما و بعد از غارت شدن ما گرفته شود. صورت خسته و اشرافی او سبب شد دوربینم را ببندم در رفتار ش  غرور و در صدایش  افتخار موج میزد.این سبب شد من شرمنده بشوم . از او اجازه نشستن گرفتم. او بسرعت بلند شد و تعظیمی کرد و با دستش سخاوتمندانه مرا برای نشستن روی فرشش دعوت کرد.ما در باره کوهستانهای سمت غرب  صحبت کردیم که در ان بزکوهی و پلنک و گرگ و قوچ شاخدار زندگی میکردند در دامنه ها کبوتر های وحشی و فاخته  زندگی میکردند. پیرمرد میگفت که در جریان جنگ جهانی با یک افسر امریکایی بشکار رفته است و به او کمک کرده است که بمسیر گروهش ادامه دهد و از گرفتن یک ماهی بزرگ احتمالا شبیه ازون برون در رودخانه کشکان  خبر میداد.
 او صحیتهای زیادی کرد و وقتی که برای لحظه ای ساکت شد از او در باره  فاجعه و بدبختی مورد نظر ش پرسیدم که در ابتدا بمن گفته بود.او از بیچارگی و گرسنگی لران صحبت کرد که مدرسه و دکتر ندارند و در زمستان از گرسنگی بسیاری تلف شدند و او گفت جان خودش را بسختی و با تغذیه از دانه های تلخ بلوط حفظ کرده است.
 از او پرسیدم نظرش راجع به امیر احمدی افسر حمله کننده شاه به لرستان چیست؟ او با نگاه مسخره آمیزی بمن نگاه کرد و سرش را تکان داد . با صحبتهای زیاد و با این قول که هویت او را فاش نکنم کم کم و به آهستگی داستانش را تعریف کرد.
اوگفت ما صد نفر بودیم که نزدیک اینجا اتراق کرده بودیم و بیست کلبه داشتم .چند هزار گوسفندو بز داشتیم چند صد راس گاو داشتیم و و ده بیست تا اسب.جوانان ما برای کمک به خان به دژ رفته بودند که شکست خوردند و بسیاری از جوانان کشته شدند و خان ما هم اعدام شد. ارتش جنگ را برده و جاده هم ساخته میشد
چند روز بعد من دیدم که گرد و خاک بهوا برخاسته است و اسب سوارانی بسوی ما میایند . این سواران آرتشی بودند  و بسوی ما می آمدند فرمانده آنان دستورهایی داد و  بگروه های مختلفی تقسیم شدند و بما با تفنگ حمله کردند .بچه های خرد سال را در گهواره با شلیک بمغزشان کشتند . زنان داد و فریاد میکردند و زن من هم در گوشه ای بود بسمتش رفتم و کاردی در دستم بود ولی بمن شلیک شد و بی هوش بزمین افتادم.
 وقتی که بهوش آمدم خون گرم زنم را روی بدنم احساس میکردم با شلیک گلوله به سینه اش او را کشته بودند و گلوله هم بگردن من خورده بود و مرا رها کرده بودند تا بمیرم. من حرکتی نکردم زیرا افسر و سربازانش هنوز آنجا بودند .از گوشه چشمم نگاهشان کردم و آن چه را که دیدم شما نمیتوانید باور کنید ولی بشرفم وبحرمت نان این خانه آنها درست و واقعی است.
بعد از سکوت طولانی و رفتن مامورمولکی که چند دقیقه ای ما را تماشا میکرد و در هنگام رفتنش مثل جت پرواز بود
 و ان قدر سریع فرار کرد  که یک پایش را هم جا گذاشت و در گل و خاک اطراف  گم شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از افشا:در اینجا نویسنده در باره شکنجه های وحشت ناک برای کشتن مخالفان  در آسیا مرسوم بوده است صحبت میکند و بعدا میگوید که مرد پیر به او چه گفت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پیر مرد گفت که بدستور افسر  جوانان را گردن میزدند و سپس با گذاشتن صفحه گداخته آهنی بر روی گردن و نخاع محکوم جسد سربریده شروع به حرکت میکرد.افسر میگفت یک لر بلند قد بیاورید بلند قدها بیشتر حرکت میکنند.نفر اول فقط یک قدم برداشت محکوم سربریده بعدی چند قدم برداشت.سربازان و افسران روی مسافت حرکت جسد شرط بندی میکردند و افسر فرمانده  حدود صد تومان از این شرط بندیهای برد. .. سپس افسر دستور داد تمام احشام لران جمع آوری و برده شود و فردا هم کامیونهای ارتش سررسیدند و هر گونه وسیله ای که باقی مانده بود و جواهرات را جمع آوری کردند و بردند من نمیدانم این وسایل را چگونه بین خودشان تقسیم کردند و یا بمقامات بالاتر دادند ولی میدانم این افسر حالا خیلی ثروتمند است.از پول غارت ما صدها خانه در تهران خریده است
بعد از رفتن سربازان من خودم را بسمت رودخانه کشاندم و زخمم را شستم و برای دو شب قادر به حرکت نبودم. سپس باز گشتم تا مردگان را دفن کنم همه را کشته بودند حتی به بچه ها هم رحم نکرده بدند.قبل من کرکسها در اطراف پرسه میزدند
 از او پرسیدم این افسر سرنوشتش چه شد. او گفت این کلنل  الان  ژنرال است و وزیر جنگ هم شده است. او ژنرال امیر احمدی است.
از او پرسیدم آیا او زنده است؟
جواب داد بله و با غارت ما بخوشی روزگار میگذارند.
 آفتاب غروب میکرد برای رفتن بپا خاستم .پیرمرد دوباره مرا سوگند داد که هویتم را فاش نکنید و گفت من ایرانی هستم و وطنم را دوست دارم ولی از این ارتش نفرت دارم و خدا یک روز انتقام خودش را خواهد گرفت.
سرش را پایین آورد و وقتی که رو ببالا کرد و مرا نگاه کرد در آن چشمان آتش بود.او گفت ما از روسها وحشت داریم ولی یکی بدتر از روسها در بین خودمان است
من امیر احمدی رادر یک مهمانی در تهران دیدم.او تنومند و سر راست بود. سیبلهای کلفت و چشمان نافذی داشت.او بزبانهای روسی و فارسی و ترکی وارد است و در سیستم قزاق روسیه تعلیم یافته است. از او درباره روابطش با مردم لرستان پرسیدم و او خندید و گفت  در لرستان خیلی بمن فکر میکنند و موضوع خانگی آنان هستم پرسیدم چطور . او جواب داد وقتی که کودکی اذیت میکند مادرش به او میگوید ساکت و گر نه امیر احمدی میاید.

Posted on Wednesday, January 3, 2018 at 10:27PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

سرزمینهای عجیب مردمانی مهربان............۳

 

پستهای آینده در این وبلاگ ترجمه ای آزاد از کتاب

Strange Lands and Friendly People

by : William O. Douglas

published by Harper on 1951

 

pages: 38 to 50
آذربایجان

 اذربایجان استانی در شمال غرب ایران است که مابین ترکیه و روسیه قرار گرفته است.قله آراات با ارتفاع نزدیک به هفده هزار پا با قله برف دار از مرز ترکیه دیده میشود. رود ارس که بدریای خزر میریزد  مرز ایران و روسیه بطول دویست کیلو متر است.در غرب دریاچه ارومیه قرار دارد که به اندزه دریاچه نمک ایالت یوتا است.  ماهی در این دریاچه نمیتواند زندگی کند زیرا بسیار شور است و نمک روی پوست شناگران میچسبد. رشته کوه زاگروس مرز غربی آذربایجان است که  از خلیج فارس بسمت ترکیه  قفقاز میرود.کوهستانی با سنگهای آهکی که دیواره دفاعی آذربایجان در غرب است.دامنه آن حدود هشت هزار پا و قله های آن در حدود پانزده هزار پا ست.رشته کوه البرز در شرق با شیب بیشتر و قله های بلندتری قرار گرفته است. در دامنه های این رشته کوه ها در سمت آذربایجان پوشیده از درختان است.این سرزمین شبیه نوادا و یوتاست.میزان بارندگی بین بیست تا سی و پنج اینچ در سال است.اکثر بارندگی در زمستان است و میزان برف از هشت پا تا ده پا میرسد.در برف برفها آب میشوند و رد آب در کوه ها دیده میشود که از درختان پوشیده اند.
آذربایجان در زمستان تحت تاثیر بادهایی که از سمت شمال میاید و بر روی دیواره های گلی روستا ها سوت میکشد. در تابستان خاک تشنه و تاول زده است.گردباد خاک را بشکلهای عجیب و غریب بلند میکند که گاهی ارتفاع ان صد ها پا میرسد.گل  بام خانه ها بریزی ارد بر روی لباس افراد مینشیند.این وقت مامولکها در اوج قدرتند وفقط خار ها  میتوانند زنده بمانند..
اما هر جایی که آب هست آذربایجان مثل باغ است مثلا دره خوی  و یا ارومیه که پوشیده از درخت و محصول است.آب و هوای آذربایجان برای محصولات کشاورزی و مردم خوب است. روزها گرم است ولی در شب دره هایی که در اطراف کوه های چهار  تا پنج هزار پایی قرار دارند  بخاطر وزش باد از کوهستان خنک است 
آذربایجان محل تولد زرتشت است که جدال ابدی بین خوب و بد را توضیح داده است و در شش قرن قبل از مسیح زندگی میکرده است.اینجا سرزمین ماد است که ایران را تصرف کردند و بعدا در ان حل شدند( از افشا: حل نشدند از طرف کورش که بابل و جاهای دیگر را تخریب کرد از بین رفتند و ماد آشور را از بین بردند). تنها لغتی که از آنان در زبان فارسی باقی ماند سگ است کلمه فارسی برای 
Dog in Enghlish
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 افشا : بنظر نمیاید زبان فارسی زبان هخامنشیان بوده باشد و زبان فارسی از سمت شرق ایران در زمان صفاریان توسعه یافته است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اعراب در قرن هفتم فرارسیدند و ایرانیان را بضرب شمشیر مسلمان کردند در میانه قرن سیزدهم مغولان آذربایجان چپاول کردند و همه چیز را سوزاندند.مغولان ابتدا مر اغه و بعدا تبریز را پایتخت خود کردند و دویست سال حکومت کردند.بعدا ترکان فرارسیدند .
 آذربایجان محلی برای حفظ تمام ایران و انقلابات بوده است.این خصوصیاتش در طی قرون عوض نشده است.روسیه دوبار در قرن نوزدهم و چند بار در قرن بیستم حمله کرده است که آخرین آن در سال ۱۹۴۱ بود
موقعیت مکانی آذربایجان اهمیت اقتصادی زیادی دارد و تجارت آسیا و اروپا را بهم وصل میکند.هشت صد سال پیش در بازارهای  آن ادویه هندی و البسه اروپای غربی بفروش میرفته است.تبریز محل مهمی در راه ابریشم بود. راه آهن قفقاز به تبریز ختم میشود که دارای فاصله بیشتر ریلهاست .فعلا از ان استفاده نمیکنند ولی در زمستان ۱۹۴۹ و ۱۹۵۰ روسیه برای رساندن آذوقه و رفع قخطی از آن استفاده کرد و با تبلیغات فراوان آن را توزیع کردند.
 آذربایجان از قدیم  شاه راه گذر نژادهای مختلف بوده است.در نتیجه آن مردمانی بوجود آمده است که امروز ایرانی هستند ولی بزبان ترکی صحبت میکنند
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از افشا: تحقیقات ژنتیک نشان میدهند مردم آذربایجان از ابتدای تاریخ ساکن منطقه هستند و از خارج نیامده اند
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آذربایجانی قوی و با قدرت و به آسانی تحریک پذیر و خونگرم است و بخشنده اند.دوست آذربایجانی محکم و استوار و بی ریاست.رابطه مردم آذربایجان با روسیه خوب است آما کمونیست یا متمایل به کمونیست نیستند.حتی یک دهم در صد آنان افکار کمونیستی ندارند
آذربایجان از نظر اندازه هفت در صد ایران و از نظر جمعیت هجده در صد یا سه میلیون از شانزده میلیون جمعیت ایران است.از نظر اقتصادی آذربایجان مهم است یک چهارم پشم گوسفند  و قالی و گندم و جوی ایران را تولید میکند یک سوم بادام و روغن و توتون را و یک پنجم کشمش و شکر را تولید میکند. پانزده در صد تولید پنبه ایران از آذربایجان است.آذربایجان برای ایران مهم است ولی روسیه در سودای تصاحب آن بوده است.
وقتی که روسیه و انگلستان در جنگ جهانی با هم پیمان مشترک بستند در سال ۱۹۴۱ به ایران حمله کردند هدف حمله دو چیز بود اول تقویت موضع روسیه در قفقاز برای پیشگیری از حمله آلمان و دوم باز کردن راهی برای ارسال اسلحه و تجهیزات بروسیه از طریق ایران.در زمان جنگ ارتش آمریکا در خلیج فارس از راه ایران پنج میلیون تن تجهیزات بروسیه ارسال کرد. در پایان جنگ انگلیس و آمریکا ایران را تخلیه کردند ولی نیروهای روسیه از تخلیه ایران سر باز زدند.بنظر میامد روسیه قصد دارد در ایران برای همیشه اتراق کند.ایران بشورای امنیت سازمان ملل شکایت کرد فشار افکار عمومی روسیه را وادار کرد نیروهایش را در ۹ می ۱۹۴۶ از ایران بیرون بکشد.اما قبل و بعد از تخلیه آذربایجان روسیه اقداماتی را انجام داد که تا کنون این استان قدیمی را تحت تاثیر قرار داده است.
 نیروهای نظامی روسیه بسیار مزاحم هستند اما نیروهایی که آذربایجان را اشغال کردند  عمل کرد اخلاقی درستی داشتند.همه مردم این حرف را بمن زدند حتی منتقدان سر سخت روسیه به این حرف معتقد بودند.
نیروهای روسی با رفتار درست خود مردم را بسیار تحت تاثیر قرار دادند.نیروهای روسی در رفتار غیر اخلاقی خود با مردم بشدت و سریع مجازات میشدند.نیروهای روسی مطابق مقررات و اخلاقمندانه عمل کردند و اگر سربازی به زنی در آذربایجان تعدی میکرد در جا کشته میشد.
روسیه بامقررات سخت نظامی نیروهای خود را کنترل کرد و تا اندازه ای این کارها برای مقاصد خودش بود. در بین سربازان اشغال گر دسته ای سرباز مسلمان قفقازی وجود داشت که در خوی مستقر بودند اینان تصمیم گرفتند که از ارتش فرار کنند و بترکیه در سی کیلومتری بروند اما اسرار انان فاش شد و نیروهای روسی در تعقیب آنان رفته و آنان را دستگیر کردند و سپس بوضع فجیعی کشتار کردند.
این سربازان دستگیر شده را بهم وصل کردند و در داخل زیر زمینی در پادگان چپاندند و آب را به داخل زیر زمین ریختند تا در شب یخ بزند و چند هفته بعد که همه سربازان کشته شده بودند اجساد را بیرون کشیدند تا زهر چشمی از سربازان برای اجرای مقررات بگیرند.
 روسها به افراد محلی که بر ضد شان حرفی و عملی نمیزدند مزاحمت ایجاد نکردند ولی در مواقعی که آذربایجانی بنا بوطن خواهی ذاتی از روسها بد میگفت مجازات سختی میکردند.مثلا در موردی که کسی در ارومیه بر علیه آنان سخنرانی کرده بود او را دستگیر کردند و در دادگان بیلی بدستش دادند تا قبری را بکند و در پایان دست و پای او را بستند و با پشت در داخل قبر قرار دادند و زنده زنده او را دفن کردند او چند بار یا علی یا علی گفت و چون مرگش نزدیک شد فریاد پاینده باد آذربایجان زد و کشته شد.
شوروی بجای ترور روش های حیله گرانه ای برای تاثیر روی توده های روستایی بکار برد.مثلا دو تن از ماموران خود را بدهات میفرستاد یکی مقام ارشد و دیگری منشی خودشان را جا میزدند و مثل نمونه زیر با روستاییان رفتار میکردند:
اسمت چیست؟
احمد
خانواده ات چند نفره است
من و زنم و هفت بچه
خانه ات کدام است 
با اشاره دست آنجاست
 مقام ارشد به منشی اش:
 آیا جای بهتری از این خرابه برای این آقا ندارید؟
منشی دفترش را ورق ورق میزد و میگفت :
یک خانه در تهران است که مال معاون نخست وزیر است و فعلا برای کسی در نظر گرفته نشده است.
سپس مقام ارشد رو بدهقان میکرد و میگفت وقتی که انقلاب در تهران پیروز شد این خانه مال شما خواهد بود
بعدا از دهقان میپرسید که چند تا فرش دارد.
هر ایرانی فرشی دارد و به آن افتخار میکند اگر توسط بید هم خورده شود باز هم برای آنان مهم است
دهقان به خانه میرفت و فرش نیم متری در یک متری خودش را میاورد و بمقام ارشد میداد و مقام ارشد آن را بمنشی میداد و میگفت برای این مرد باید شش عدد فرش در نظر بگیری بهترین فرش از آن فرش فروش کرد در بازار تبریز. همان طور بحث از خانه بفرش و از فرش به گوشت و از کوشت بدبستان بچه ها ادامه می یافت.
این بحث از این دهقان به آن دهقان و از این ده به دهات دیگر کشیده میشد و کمونیسم خودش را این گونه تبلیغ میکرد
 در طی همین دوران شوروی اقدامات دیگری کرد مثلا تشکیل دولتی در آذربایجان که پس از تخیلیه زیر نفوذ شوروی باشد.
Danial Komisarov
 
آتاشه مطبوعاتی  روسیه مسئله آذربایجان را اداره میکرد. شوروی در پشت تشکیل احزاب کمونیستی در ایران بود. این فرد فارسی را خوب میدانست و با ایرانیان در کافی شاپها بحث میکرد و مردم او را بخاطر رک گویی و تسلیم پذیری  در طرح مباحث سیاسی شوروی دوست داشتند
 فردی را که برای اداره دولت آذربایجان در نظر گرفتند جعفر پیشه وری فرزند یک روحانی بود.پیشه وری کمونیستی بود که در مدارس باکو تدریس کرده بود. او درسالهای سی میلادی قرن بیستم  به ایران رفت .ابتدا در رشت و سپس در تهران روزنامه هایی منتشر کرد.رضا شاه روزنامه او را بست و خودش را بزندان انداخت.بعد از حمله متفقین او همراه دیگر زندانیان سیاسی از زندان آزاد شد.پس از حمله متفقین حزب توده در سال ۱۹۴۲ تشکیل شد و پیشه وری هم یکی از اعضای موسس آن بود .حزب توده سعی میکرد که نمای کمونیستی نداشته باشد.با تاسیس روزنامه ای برای مسلک خود تبلیغ میکرد.
 در سال ۱۹۴۵ پیشه وری بتبریز رفت و حزب دمکرات را که همان حزب توده آذربایجان بود تاسیس کرد.قوای شوروی اجازه اقدام به ارتش ایران را نمیدادند.کابینه ای تشکیل شد و مجلسی انتخاب گشت و اقدامات سیاسی فرقه شروع شد.دولت پیشه وری از اواخر ۱۹۴۵ تا دسامبر ۱۹۴۶ ادامه داشت.بین دولت پیشه وری و شاه بر سر انتخابات مجلس اختلافاتی پیش امد و نیروهای ارتش به آذربایجان حمله کردند. پیشه وری ۴۵ دقیقه پیش رسیدن  قوای ارتش به روسیه فرار کرد و نیروهای روسیه هم کمکی نکردند.
 از مطالعات روزنامه ها  این گونه بنظرم میرسد که پیشه وری نه تنها یک مضحکه  بلکه سر درگم و بی تاثیر بود.هم چنین من دریافتم که پیشه وری سیاستمداری مردم شناس بود که برنامه ای برای اجرا پیش برد که هنوز هم برای مردم منطقه مهم است.برنامه دراز مدت وی را کسی نمیداند شاید برای روسها کار میکرد و یا شاید یک سوسیالیسم معتدل برای تمام ایران بوجود میاورد. اما اقداماتی که او در آذربایجان کرد اصلاحات اساسی بود.
اول - اقدامات او که کشاورزان را تحت تاثیر قرار داد اصلاحات ارضی بود .او زمین اربابانی را که فرار کرده بودند میان دهقانان پخش کرد.اما اربابان ساکن آذربایجان زمینهای خود را حفظ کردند ولی سهم کشاورز از تولید بیشتر شد.
دوم - او حالت سوسیالیستی بدولتش داد و بانکهای بزرگ را ملی کرد.
سوم - او قانونی گذدراند که مقامات رشوه گیر را بسختی مجازات میکرد چند مقام بالا و تعدادی مقامات مادون به اعدام محکوم شدند و حکم اجرا گشت .مغازه داران میگفتند امنیت بقدری زیاد بود که مغازه را بدون قفل کردن میتوانستند در شی رها کنند و مردم شهری میگفتند برای اولین بار بدون ترس میتوانستند ماشین خود را در خیابان پارک کنند و تا صبح تایر و چراغ آنها را ندزدند
چهارم- درمانگاه های پزشکی ایجاد گشت که بعضی از انها موبایل و برای خدمت در روستا ها ی تبریز بودند.
پنجم - قیمت ارزاق عمومی بشدت کنترل شد و از احتکار اجناس و مواد غذایی جلوگیری شد. سیستم جیره بندی ایی بوجود آورد که هر کس حداقل نیازش را بتواند تهیه کند.او میگفت قیمت را چهل در صد پایین میاورد و چنین هم کرد.
ششم - حداقل دست مزد و حداکثر ساعات کار تعیین گشت و امکان قرارداد دسته جمعی با کارفرمایان را بوجود آورد.
هفتم - ایجاد شغل با اسفالت جاده ها و شهرها برای همه فراهم کرد.
هشتم - تشکیلات آموزشی فراهم شد و همه افراد را در شهر و روستا زیر پوشش قرار داد و دانشگان تبریز را با دو دانشگده پزشکی و ادبیات ایجاد کرد و آموزش مقدماتی بزبان آذربایجانی ایجاد گشت.
نهم - خودمختاری آذربایجان در زیر حکومت ایران را تامین کرد و او درخواست میکرد نصف مالیات آذربایجان باید در منطقه خرج شود  و آذربایجان نمایندگان بیشتری در مجلس ملی داشته باشد
موارد دیگری هم پیشه وری اجرا کرد ولی اینها از موارد اصلی است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از افشا : مثل حق رای زنان تاسیس رادیو تبریزو غیره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با توجه به روی داده های بعد از سقوط فرقه دمکرات که(از افشا: بر ضد مردم آذربایجان بود ) سبب شده است که اقدامات پیشه وری بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
ورود ارتش ایران با سر و صدا انجام گرفت.سربازان مشغول غارت شدند و هر چه خواستند دزدیدند. ارتش شوروی انسانی رفتار کرد ولی ارتش ایران که میبایست آزادی بخش باشد غارتگر بود . این اقدامات اثر ناگواری بر روحیه مردم داشت .نان و غلات مردم را آتش زدند بزنان و دختران کشاورزان تجاوز کردند.کنترل ارتش مقدور نبود ارتشی که میبایست آزادی بخش باشد سبب خرابی و غارتگری شد.
 با  آمدن ارتش اربابان گریخته باز گشتند و درخواست سهم خود را برای سالهایی که نبودند میکردند
این درخواست سبب از بین رفتن قدرت خرید روستاییان و گسترش گرسنگی شد.افراد پیشه وری با خود وسایل و غلات زیادی خارج کردند و این هم مزید بر علت بود.در اثر این وضعیت زمستان سالهای ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸خیلی سخت بود و کشاورزان برای بقای خود مجبور شدند غلات سهمیه برای کاشت سال بعد را بخورند و درتابستان تولید اندکی داشته باشند.
زمستان ۱۹۴۸ - ۱۹۴۹ بسیار سرد بود و برف برای هفت ماه بر روی زمین باقی ماند.بسیاری از احشام تلف شدند و این تلفات تا دو سوم بود.هشتاد در صد احشام مغان از بین رفتند و ده هزار روستایی در آستانه مرگ از گرسنگی قرار گرفتند.غلات و گوشت نایاب شدند و قیمتها سر بفلک کشید.
اربابان آذربایجانی یکی از بی توجه ترین و خودخواه ترین تا جایی که من میدانم - هستند. غلات خود را در بازار آزاد بقیمت بالا فروختند در حالی که کشاورزان تولید کننده آن غلات از گرسنگی میمردند. این اربابان حتی غلات مخصوص کشت سال بعد را هم فروختند که سبب تولید اندک غلات در سال بعد شد. دولت مرکزی یک صد تن غله به تبریز ارسال گشت  ولی بدست مردم فقیر هرگز نرسید و در بازار سیاه بفروش رفت.
هوا در سال ۱۹۴۹ بسیار سرد بود و بهار و تابستان دیرتر هوا مناسب شد درنتیجه تولیدات کشاورزی ناچیز بود.قبل از این که محصول آن سال درو شود کشاورزان ریشه و علف بیابانی میخورند و در وقتی که پاییز شد ذخیره ای برای زمستان نداشتند. وضع مردم آن قدر بد بود که فقط یک در صد مردم آذربایجان لباس کافی برای مقابله با سرما داشتند.زمستان سالهای ۱۹۴۹ - ۱۹۵۰ از سردترین زمستانها بود
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
از افشا: در تقویم ایرانی هر فصلی با ماه جدیدی شروع میشود و یک سال تمام فصول را دارد ولی در تقویم غربی فصول در بیستم یا بیست و یکم ماه شروع میشود. بنابراین زمستان مابین سال قبل و جدید تقسیم میشود. بیستم دسامبر یا آخرین ماه سال - زمستان در سال قدیم شروع میشود و در بیستم مارچ سال بعد تمام میشود.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سه متر برف آمده بود و روستا ها جدا از هم و با فاصله زیاد بودند. غذا به اندازه نیاز نبود.بنابراین شروع بخوردن غذای حیوانات (جو ) کردند و در نتیجه حیوانات ضعیف میشدند که آنها را ذبح کردند و خوردند و در نهایت از بی غذایی آدمهای زیادی تلف شدند. هزاران هزار آدم از بی غذایی تلف شدند. در ده نوایی از شهر خوی که من توقف کرده بودم پنجاه تن از سیصد تن جمعیت آن مرده بودند.در بسیاری از خانواده های روستایی هر خانواده یک تن را از دست داده بود. این نادر نبود که تمام خانواده ایی از بی غذایی نای ایستادن نداشتند.در همان حال انبار غله اربابان پر بود و بدنبال فروش غله خود با قیمت زیاد بودند.دهقان بی سوادی  در ده نوایی که روی محصولات کشاورزی درو شده اش کار میکرد - کارش را تعطیل کرد و جزییات این مسایل را برایم شرح داد
دولت مرکزی از خلیج فارس غله فرستاد ولی حداقل نصف آن ببازار سیاه رفت و در عراق  فروخته شد. روسها با استفاده از راه آهن ترانس قفقاز که تا تبریز ادامه داشت غله ارسال کردند و بنحو موثری بین مردم گرسنه تقسیم کردند.بسیاری از مردان مسن بمن گفتند که روسیه دوست واقعی برای ما در این زمستان بد بود
اما تلخی ماجرا را یک زوج کور برای من فاش کرد.مرد نامش کریم  و زنش بنام فاطمه بود و بخوبی پیر تر از شصت سال بنظر میرسیدند.من آنان را در جنوب غرب تبریز در کنج کردستان نزدیک دهکده  کامیاران دیدم.
میزبان من ناهار مفصلی آماده کرده بود بعد از خوردن آن و در وقت استراحت من بیرون رفتم تا عکس بگیرم ولی افتاب تند مرا بسایه درخت سنجدی کشاند و در آنجا این زوج را دیدم و با آنان نیم ساعت صحبت کردم..
اینها گدای بدبختی بودند. لباس مرد  را نمیتوان گفت وصله داشت  بلکه فقط از وصله درست شده بودوصله ها  از پتوهای کهنه و جورابهای خشن جور شده بود. در نگاه نخست از ریخت خوش تراشش غافل شدم از بس که صورتش زیر ریش سفید و گرد و خاک پنهان بوددستش بلند و ظریف و حساس بود.یک کلاه بدون لبه آذربایجانی در پشت سرش بود.انگشتان خشن  پایش از داخل صندلش بیرون زده بود
این زوج مسیحی بودند و زن بدون روسری در برابر من ایستاده بود.شالی پنبه ای  بر روی سرش بود.از شدت گرسنگی و بی دندانی صورتش چروکیده بود.پوست صورتش مثل جرم خشک بود و دستش به اندازه پای مرغ نازک شده بود. با فریاد صحبت میکرد و از عصبانیت انتهای شالش را دایما میپیچاند
داستان آنان چنین بود:
آنان برای اربابی در دهکده ای رعیت بودند من این دهکده را نورآباد مینام. ارباب شصت در صد تولید را از آن برای اجاره زمین  میگرفت.این زوج تمام عمر خود را در نورآباد زندگی کرده بودند.چند سال قبل کریم کم کم کور شد.فقط میتوانست روشنایی و تاریکی را تشخیص دهد و قادر بکار در مزرعه نبود .تمام کار مزرعه بر دوش فاطمه افتاد
زمستان سال ۱۹۴۸ - ۱۹۴۹ طولانی و سرد بود و آنها غذا نداشتند مجبور شدند از عامل ارباب محلی غله قرض بگیرند در ایران میزان بهره برای این کار دوازده در صد است ولی ارباب چهل در صد  با او حساب کرد تا در فصل برداشت بپردازنند.زن داد زد که ببینید او موقع فروش بما دو برابر قیمت خرید از ما حساب کرد و دو طرفه ما را چاپید.باید سود پول خرید غله را هم میپرداختیم در واقع ارباب ما را سه برابر جریمه کرد.بعدا در چشمان من نگاه کرد و گفت آیا بنظر شما این عادلانه است؟
وقتی که قرض ارباب پرداخت شد  فقط یک پنجم از سهم رعیتی باقی بود( از افشا : هشت در صد محصول) که این هم برابرصد کیلو جو و گندم آغشته به کاه  بود.این زوج دارای یک الاغ  یک بز و دو گوسفند هم بودند که باید آنها را تغذیه میکردند.زمستان بسیار سرد بود و این افراد دریافتند با عذایی که دارند زمستان را بپایان نخواهند رساند .انبار غله ارباب پر بود ولی غله را بقیمت بالا با سود زیاد عرضه میکرد.اینان فکر کردند که زیر بار قرض از ارباب از بین خواهند رفت و در ضمن فاطمه مریض و ضعیف شده بود و از عهده کار مزرعه بر نمیامد.پس آنها تصمیم گرفتند دارایی خود را بفروشند و به تبریز بروند تا کار و غذایی پیدا کنند. بجز احشام داریی عمده ایی نداشتند.یک فرش کوچک برای نیایش و یک عکس حضرت مسیح با قاب چوبی و چند دیس داشتند با فروش اموال و احشام خود حدود هشتاد دلار جمع کردند. آنها فکر میکردند در تبریز با این پول دوام خواهند آورد تا زمستان بگذرد.
کریم پتو را دور پیجید و فاطمه هم غذا کمی را که داشتند با خود برداشت که شامل نانی بود که از بقایای گندم پخته بود و شیر بز و تکه کوچکی پنیر بود.
بالاخره پس از طی کوره راهی که شصت سانتیمتر برف در آن بود به راه اصلی رسیدند و بتبریز رفتند.غذای آنان تمام شده بود .برای خرید غذا و پرسو جو در باره کار ببازار رفتند.در مقابل غله فروشی بودند که مامور ژاندارمری سر رسید و گفت منزل شما کجاست؟
فاطمه جواب داد منزل ما نورآباد است و ژاندرم گفت اینجا چه میکنید و فاطمه جواب داد برای خرید غله آمده ایم.این زوج نمیدانست که فروش غله به اهالی غیر تبریزی جرم تلقی میشود زیرا غله جیره بندی شده بود و فقط کفاف مردم تبریز را میداد و نه بیشتر.
بالاخره ژاندرم آنها را به زندان برد و چند روز زندانی کرد.
یک روزی ژاندرم دوباره برگشت و از آنان پرسید چقدر پول دارید و آنان گفتند چهار صد تومان (هشتار دلار)  ژاندرم دفتر چه ای را باز کرد و د رآن با مداد مطالبی را نوشت و بعدا گفت شما چهار صد تومان جریمه  میشوید و باید پول جریمه را بمن بدهید تا از زندان آزاد شوید.
کریم میگوید من اعتراض کردم و فاطمه هم با اوجر و بحث کرد ولی ژاندرم گلوی مرا گرفت و گفت مردک کور برای کاری که تو کردی مردم را اعدام میکنند و پول ما را گرفت. حالا ما بدون پول و بدون خانه در بوران برف در خیابان رها شده بودیم.
من پرسیدم شما چه کردید؟
فاطمه ابروهایش را از هم باز کرد  در چشمان اشک جمع شده بود .او گفت ما مشغول گدایی شدیم
و سپس در هم شکست  و آهی کشید وساکت نشست.
انها از مردم برای لباسی که بتوانند دور پای کریم بپیچند و برای غذا و پول گدایی کردند و شبها در زیر دیوارها و یا جعبه های بار زده شده میخوابیدند. در ادامه بانوی کهن سالی به آنان اجازه داد در خانه آنان بخوابند اما غذایی برای اینها نداشت. با غذای اندک گدایی خود را زنده نگه داشتند زیرا نتوانسته بودند کاری پیدا کنند.
 در یک شب بسیار سرد ژانویه اتفاقی افتاد که نشان میدهد چرا مردم انقلاب میکنند.
فاطمه ده دوازده تن کشارز را دید که توسط سر نیزه ژاندرمها احاطه شده بودند و این کشاورزان همان کاری را کرده بودند که کریم و فاطمه کرده بودند.فاطمه خبر را به کریم رساند و گفت با اینها برویم تا این بدبختها را لخت نکنند.اینان بدنبال ژاندارم ها راه افتادند و گدایان دیگر و بچه های شرور و  ولگردان شهری  هم در پی آنان جمع شدند بر طبق گفته فاطمه حدود چند صد نفر در این معرکه جمع شدند هنگامی که  ژاندارم ها بزندان رسیدند.یکی از کشاورزان سعی کرد فرار کند ولی با ته تفنگ زدند و نقش زمینش کردند. ما از  این وضعیت نفرت داشتیم و شدیدا به ژاندارمها اعتراض کردیم و جمعتیت با من همراه بود. به ژاندارمها اعتراض  میکردند و داد میزدند کشاورزان را رها کنید.مردی را که بزمین انداخته بودند بزندان بردند و الباقی را مثل حیوانات بهم بستند  ما از این وضع خیلی ناراحت بودیم.به کشاورزان فریاد میزدم اجازه ندهید ژاندارمها شما رالخت کنند و پولتان را ببرند
در اینجا نگاهی در چشمان من کرد و گفت آیا باور میکنی که نه من و نه شوهرم کمونیست نیستیم تا بقیه داستان را بشما بگویم.
من جواب دادم من حرف شما را باور میکنم
فاطمه گفت آنها ما را بدبخت کردند مالمان را گرفتند و ما را لخت و گرسنه در سرما در خیابان رها کردند تا مثل سگ بمیریم .تنها گناه ما فقط تصمیم برای خرید غذا بود. . جمعیت هم مثل ما فکر میکرد همه این جمعیت یک صدا در برابر ژاندارمها ایستادند و فریاد زدند : ما پیشه وری میخواهیم ما پیشه وری میخواهیم واین شعار را مداوما تکرار کردند.
 این داستان رشد کمونیسم در آذربایجان است زیرا این اتفاق برای کریم و فاطمه در سراسر آذزبایجان هم اتفاق افتاده است و همین اتفاقات کمونیسم را در اینجا تغذیه میکند.
دستگاه اطلاعاتی شوروی قوی است و با برنامه های رادیویی از این وضعیت استفاده میکند و در برنامه هایش میگوید هزاران آذربایجانی در خیابانهای تبریز در این زمستان سرد رها شده اند تا از گرسنگی بمیرند.
 آذربایجان معنایش محل آتش است و شوروی میخواهد این آتش فروزانتر بشود. پیشه وری با اقدامات خودش مثل اصلاحات ارضی و برخورد شدید با رشوه خواری و تامین رفاه مردم توانست محبوب این مردم باشد و اگر انتخابات آزادی بود با نود در صد آرا او را بر میگزیدند با این که حتی هزار تن از جمعیت سه میلیونی آذربایجان کمونیست نیستند
 
Posted on Monday, January 1, 2018 at 07:43PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

سرزمین های عجیب با مردمانی مهربان ...............۲

 

پستهای آینده در این وبلاگ ترجمه ای آزاد از کتاب

Strange Lands and Friendly People

by : William O. Douglas

published by Harper on 1951

pages: 1 to 5

 

 

کمونیسم در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی


 شوروی سعی دارد که اخبار روز منطقه را بخوبی پیدا کند و از آن اخبار برای منافع خودش استفاده کند.برای این  کار مرکز توجه تبلیغات شوروی بر روی ضعف ها  و مواضع  نامقبول دول منطقه جنوب شوروی است. بطور مداوم از شکایات مردم از وضع موجود و نارسایی ها حکایت میکند.در مورد حاکمان وقت شایعه پراکنی میکند. از شوروی بعنوان نیروهای خوب و مترقی یاد میکند و از آمریکا و انگلیس بعنوان نیروهای شیطانی مینویسد که می کوشند ملل منطقه را بزیر یوغ امپریالیسم  بکشانند. شوروی همسو با تمایلات اقوام در اقلیت اقدام میکند.

تبلیغات شوروی اعتقادات مذهبی منطقه را مورد توجه خودش دارد. او مسلمانان و رقبای مذهبی آنان را درنظر دارد که موجب درگیرهای خونین بوده است. تبلیغات شوروی جنگهای مذهبی را دوباره زنده میکند و پاپ را در قرن بیستم عامل امپریالیسم و همسو با سرمایه داران وال استریت معرفی میکند که سعی در غلبه بر ملل منطقه توسط امیریالیسم انگلو - آمریکن دارد.

 این تبلیغات خطرناک است . اینها حتی از قران برای تبلیغات خود استفاده میکنند. قران مانند انجیل بر برابری و کمک به مستمندان تاکید میکند. از تبلیغات اسلامی برای پیشرفت کمونیسم استفاده میکنند. وقتی که مارکس و انگلیس مانیفست خودشان را در سال ۱۸۴۸ مینوشتند از نوشته های انجیل و فلسفه جفرسون سود بردند تا در دل اروپاییان نفوذ کنند. امروزه کمونیستها از همان روش در خاورمیانه استفاده میکنند. کمونیستها با قیاسهای دقیق سعی میکنند که نشان دهند قران راه آنان را تایید کرده است. آنها میگویند که قران در یک عصر دیگری و بر علیه یک سیستم اقتصادی دیگری نوشته شده است و اگر پیامبر زنده بود بر علیه امپریالیسم عمل میکرد زیرا این امپریالیسم عامل چپاول عده ای اندک بر علیه توده عظیم ملل است.منادیان کمونیسم نوشته های قران را با تفسیرهای خاص خود مشابه فلسفه کمونیستی نشان میدهند.قران در این موارد مستعد سو استفاده است زیرا در آن انگیزه های برابری طلبی بالاست.کمونیستها در این موارد با هوشند ولی یک قران شناس قابل میتواند غلط بودن تفسیر آنان را نشان بدهد.

تبلیغات کمونیستها مستقیم و رو بهدف است. آنان از ایده های عقیدتی صحبت نمیکنند بلکه از درستی و بدون فساد  .بودن دولتها- از بین بردن نا عدالتیها و بیکاری و اصلاحات ارضی و جیره بندی مواد غذایی و ارتقا سطح زندگی صحبت میکنند. با این روش چندین کشور اروپایی را تسخیر کرده اند.امیدوارند که کشورهای خاورمیانه را هم با این روش تسخیر کنند.در ابتدا از دمکراسی صحبت میکنند و ووقتی که قدرت را در دست گرفتند دیکتاتوری خود را مستقر میکنند و به دورویی پایان میدهند.این روش آن چنان هم پیچیده نیست .روش تغییر دول را انقلاب بورژوازی و روش ایجاد دیکتاتوری را انقلاب پرولتارایی مینامند.

 این روش نشانه هوشمندی کمونیستهاست. زیرا با تبلیغ ایده های کمونیستی نمیتوانند مردم را بسمت خودشان بکشند.با تبلیغات مستقیم کمونیستی سبب تقویت احساسات مخالف و اشوبهای اجتماعی خواهند بود.اصولا روحیه انقلابی گری منطقه همسو با تمایلات کمونیستی نیست.

اول- این مردم خدا پرستند ولی کمونیستها آتئسیت(بی خدا ) هستند

دوم- این مردم دنبال آزادی های مدنی و حق رای و آزادی مطبوعات و آزادی بیان هستند ولی کمونیستها یک گروه سیاسی هستند که دیگر گروه ها سانسور میکنند.

سوم - روستاییان این منطقه که اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند خواستار خلع ید اربابان و صاحب زمین شدن خودشان هستند ولی کمونیستها بجای ارباب فعلی ارباب دولتی را حاکم میکند.

چهارم- مردم این منطقه ناسیونالیست هستند و میخواهند کشورشان از تسلط بیگانه آزاد باشند  ولی کمونیسم آنان زا بزیر یوغ کرملین میبرد.

 مردم اینها را میدانند . نه بوضوحی که من شرح دادم ولی در فکر آنان این اطلاعات وجود دارد  و بر علیه تسلط کمونیستها فعال است.کمونیسم متاعی نیست که راحت به این مردم فروخته شود .تعداد کمونیستها ما بین مدیترانه و اقیانوس آرام از یک دهم یک در  صد هم کمتر است . ولی اینها مخفیانه با هم در تماسند و خط حزب را دنبال میکنند به نارضایتی ها دامن میزنند و در دیوارهای شهر شعار هایی مینویسند و شب نامه هایی منتشر میکنند. وقتی که من  در سال ۱۹۵۰ در تهران بودم

Henry Grady

 بعنوان سفیر آمریکا وارد شد که اطلاعات دست اولی در سرکوب چریکهای کمونیست یونان داشت و این که اقتصاد یونان چگونه دوباره جان گرفت.در روز بعد بر روی دیوار ساختمان سفارت  آمریکا شعار ( قصاب یونان ) نوشته شده بود.

در سال ۱۹۵۱ که نخست وزیر ایران علی رزم آرا توسط بنیادگرایان مذهبی ترور شد .اعضای حزب توده بیشتر علنی شدند.قبلا ده تن از رهبران حزب توده از زندان قصر فرار کرده بودند و حزب توده سعی میکرد به سر درگمی بعد از ترور نخست وزیر دامن بزند.حزب توده بر علیه آمریکا و انگلیس هم تبلیغات میکرد.انگلیسیها  مسئله نفتی غیر عادلانه با ایران داشتند و بدنبال تایید دولت ایران هم بودند.در چشم ایرانیان آمریکا انگلیس را حمایت میکرد.احساسات برای ملی کردن نفت مداوما دامن میکشید.حزب توده با ناسیونالیستها هم سو شده بود و خودش را پیگیر منافع ایرانیان جا میزد و این سبب گسترش این حزب میشد.مجلس ایران که از مواضع آمریکا و انگلیس ناراحت بود همسو با عواطف توده ها به ملی شدن نفت رای داد. ولی در  بین تمام  نمایندگلن یک کمونیست هم وجود نداشت. با این حال حزب توده درخواست آزادی زندانیان خود را داشت و در هشتم می ۱۹۵۱  آزادی تمام احزاب و الغای حکومت نظامی- آزادی تمام زندانیان سیاسی و اخراج قوای نظامی آمریکایی و شناسایی حکومت کمونیستی چین را داشت.در پایان اطلاعیه حزب  توده میگفت که فرزندان ایران نباید بخاطر منافع انگلیس و آمریکا کشته شوند.

کمونیستهای خاورمیانه ای با جریانهای ناسیونالیست همسو میشدند تا از این موارد اهداف خود را تامین کنند.قسمت اصلی تبلیغات شوروی بر روی منافع توده های منطقه است و با برنامه های رادیویی مورد اقبال توده ها  سعی در پیاده کردن اهداف خود دارند. شوروی دارای سازمان های جاسوسی قوی است و سفارتخانه های شوروی در مسیر جمع آوری اطلاعات هستند و اعضای دون پایه سفارت در میان مردم میروند و با آنان در کافه ها بحث میکنند و نبض این ملت را بخوبی میشناسند.

برنامه های رادیویی در اینجا مثل اروپا موثر است و مردم عرب و ایرانی دوست دارند که رادیو داشته باشند.مثلا در شهر خوی که نزدیک مرز شوروی است چهل هزار تن جمعیت دارد ولی دارای ده هزار رادیو است که رادیوی باطری دار آمریکایی است. اینها از اخبار تمام کشور خبر دارند و روسای ایلها و کلانتران انان (روسای پایین تر از خان ایل )  همه رادیو دارند و افراد برای شنیدن اخبار دور رادیوها جمع میشوند و مردم همه از نظر اخبار بروز هستند.این وضعیت در مناطق دور افتاده و کوهستانی هم صدق میکند.من در هر فاصله ای از شهرها اگر پنجاه تا سیصد کیلو متری بود دیدم که  مردم از اخبار اطلاع داشتند و این بر خلاف تصور من بود. این مردم درد خود را میشناختند و درمانهای پیشنهاده شده را با دقت گوش میدادند.  

بدبینی آنان نسبت به شوروی زیاد است و با ایجاد اصلاحات اجتماعی کمونیسم را میتوان برای همیشه در این منطقه عقب راند.شوروی فقط با اهداف دمکراتیک و بدون رقابت سیاسی میتواند دراین ناحیه موفق باشدموفقیت کمونیستها محدود به مواقعی است که دول فاسد و ضد مردمی  و ضد آزادی های لیبرال حکومت میکنند مثل مورد چین.شوروی وقتی موفق است که در خلا سیاسی بازی میکند.

تا زمانی که رقابت سیاسی وجود دارد و نیروهای ارتش و پلیس قوی هستند شوروی با ترور عمل میکند..Posted on Monday, January 1, 2018 at 11:50AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment