« پیشنهاد عهد و پیمان برای نوروز- براندازی یا جایگزینی جمهوری اسلامی- امير حسين لادن | Main | پیری زودرس یک انقلاب - علی امیری »

وضعیت باخت - باخت در رابطه با تحریم جمهوری اسلامی یا حمله نظامی به آن

 

 

ما در رابطه با تحریمهای غرب بر علیه ایران زیر اشغال ملایان و یا حمله به ایران زیر اشغال ملایان وضعیت  باخت - باخت داریم یعنی اگر موافق با این تحریمها و حملات باشیم بازنده ایم و اگر مخالف این تحریمها هم باشیم باز هم بازنده ایم.وضعیت ما مثل هر انتخابمان در حکومت ملایی انتخاب بین بد و بدتر است و هر انتخاب ما بباختن بیشتر حقوق خودمان منتهی میشود.

دعوا ما بین ارتجاع حاکم جهانی است با ارتجاع کهنه و صدر اسلامی ملایان.ارتجاع جهانی خودش را زیرماسک حقوق بشر و دمکراسی پنهان کرده است و با خرافات مذهبی مثل ملایان همسویی نشان نمیدهد و ظاهرا ارزشهای حقوق بشری را در پای خرافات مذهبی قربانی نمیکند.البته در غرب هم نیروهای فناتیک مذهبی وجود دارند و اگر فرصت بدستشان بیفتد همین بازی ملایان را خواهند کرد ولی نیروهای حاکم این فرصت را به آنان نمیدهند  ولی به هر حال عناصر مرتجع در جاهایی با این مرتجعین همسویی نشان میدهند و با پیروی از ارزشهای مذهبی خود را محافظه کار مینامند.مثلا یکی از اینها پیداشد که در جواب خواسته زنان که کارفریان باید در بیمه های درمانی خود قرصهای ضد بارداری را هم بگنجانند این آدم جواب داده بود اینها یک عده روسپی هستند که برای فعالیت سکسی خود از ما طلب پول میکنند!!حتی اوباما با دختری که مورد خطاب این مذهبی فناتیک بود تلفنی صحبت کرد تا این آدم دریابد که نمیتواند دهنش را باز کند و هر طور که بخواهد بدیگران توهین کند و در نهایت این آدم دست راستی مجبور شد عذر خواهی هم بکند هدف از این صغرا و کبراها این است که ارتجاع جهانی با ماسک حقوق بشری ظاهر میشود و این ماسک با ماسک ملایان ملایان مرتجع که اسلام سیاسی و ارزشهای خرافاتی آن است در تضاد است.

هدف از این نوشته بررسی این موضوع است که چرا این وضعیت باخت -باخت برای ما ایجاد شده است.آیا شما نظری دارید؟

در این وضعیت باخت - باخت اگر حمله ای به ایران صورت بگیرد و مثل عراق و افغانستان کشتار بشود و زیر ساختهای کشور باز هم نابود شود و فامیل من و شما کشته شوند باز هم ایران و مردم آن در خطر خواهند بود . من و شما که دلسوز وطن هستیم و از جنگ و کشتار بیزاریم و نمیخواهیم آب به اسیای ارتجاع جهانی بریزیم وآنان را تقویت بکنیم ولی چرا ملایان  و خودفروشان همراه آنان این احساس را در رابطه با وطن ندارند؟ بهترین راه پیشگیری از این مصیبت کناره گیری ملایان از قدرت و انتخابات زیر نظر سازمان ملل متحد و بر گزیده شدن دولت تازه ای خواهد بود که برای بر پایی حکومتی دمکراتیک همسو با ارزشهای حقوق بشری اقدام کند و راه را برای جبران عقب ماندگی و پیشرفت بگشاید.در غیر این صورت راه بعدی این است که حکومت ملایان توسط نیروهای داخلی سرنگون شود که امکان این عمل با توجه به تشتت اپوزیسیون و ضد حقوق بشری بودن اکثریت اپوزیسیون و در نتیجه نبودن زمینه اتحاد وجود ندارد.

ولی علیرغم خود داری ایرانیان سیاستهای توسعه طلبانه و جنگ افروز ملایان میتواند آتش جنگ را شعله ور کند با احتمال خیلی بالا اگر جنگی در بگیرد ملایان رفتنی خواهند بود.اما ایران صدمه زیادی از این جنگ خواهد خورد

خوشبختانه با تحریم انتخابات  و موفق بودن این تحریم پیام روشنی از سوی مردم ایران به باندهای  جنگ طلب مافیایی رژیم و طرف مقابل  ملایان  پیام روشنی فرستاده شد که امید میرود با حرکتهای مشابه دیگر ارسال این پیامها بجامعه جهانی بتوان از خطر جنگ بیشتر کاست.نویسنده ای در این مورد نوشته است:

اولين اثر تحريم انتصابات
شهاب جم


 


تحريم همه جانبه انتخابات قلابی( انتصابات ) رژيم بلافاصله اولين تاثير خود بر روند امور را نمايان ساخت . در شرايطی که سر و صدای طبل جنگ و حمله نظامی به ايران گوش جهانيان را می آزارد ، مردم ايران با تشخيص موقعيت خطرناک کشور با تحريم انتصابات رژيم مافياها ، مخالفت عمومی خود را با رفتارهای بحران ساز باند های مافيايی حاکم نشان دادند . اين چنين کنشی جامع که از سوی جامعه ايرانی بروز کرد، در اولين گام پيام مهمی را برای دو گروه جنگ طلبی که در دو سوی بحران ساخته شده بوسيله رژيم قرار دادند فرستاد. اين پيام برای مافيای نظامی ، مالی رژيم اين بود که " اين تو بميری از آن تو بميری ها نيست " و در صورتی که باند های مافيايی جنگ طلب کشور را به مهلکه حمله نظامی بکشاند به هيچوجه نمی تواند روی حمايت مردم از خود حسابی باز کند . رويه ديگر پيام تحريم انتصابات رژيم توسط مردم به آقای اوباما بود که توجيه ريختن بمب بر سر مردمی که به اينصورت واضح مخالفت خود را با رفتار رژيم حاکم بر ايران نشان داده اند به سادگی ميسر نيست و افکار عمومی جهان را نميتوان به بهانه اتمی شدن تحريم با بمباران ايران و مردمش فريفت ! بنابراين بلافاصله و در کمتر از يک هفته از نمايش انتخاب و تحريم همه جانبه آن از سوی مردم ايران ، نخست باندهای مافيايی رژيم عقب نشسته و اعلام کردند بازرسان بين المللی انرژی اتمی ميتوانند از" سايت نظامی پارچين" ديدن کنند. در حالی که پيش از اين بهانه رژيم برای جلوگيری از بازرسی پارچين،" نظامی "بودن آن و تکيه بر اين بود که بازرسان بايد از" سايت های اتمی" ايران بازرسی کنند و ماموريت آنها شامل سايت های نظامی نمی شود ، اما اين بار با سرعت اعلام نمودند بازديد از سايت نظامی پارچين بلا مانع است. از سوی ديگر هم خانم" کاترين اشتون "سخنگوی " 1+5 " شب گذشته اعلام نمود مذاکرات از سر گرفته ميشود . جالب تر اينکه اقای اوباما نيز اعلام کرد با توجه به پذيرش بازرسی پارچين توسط رژيم ايران هنوز بايد به " ديپلماسی " فرصت داد . اينها همه از جمله تاثيرات اوليه تحريم فعال انتصابات رژيم است و :
باش تا صبح دولتت بدمد کين هنوز از نتايج سحر است .

17 اسفند 1390
Posted on Wednesday, March 7, 2012 at 11:09PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>