« آیا ختنه دختران سنتی اسلامی نیست؟ | Main | اسلام متجاوز به حقوق بشر و مایه خشونت است_ویدئو زیر را ببینید »

ثواب لواط برای بازجو

از افشا

اینها که با مخالفان خود مثل برده و حیوان رفتار میکنند چرا مثلا به آمریکاییها اعتراض میکنند که در زندان اوغریب رفتار تحقیر آمیز با زندانیان داشته اند؟
پست فطرتی و دنائت در خون ملایان عجین شده است

***************

منبع

http://hakemiat-e-mardom.blogspot.com/2009/08/ayatollah-mesbah-yazdi-sodomy-and-rape.html

Ayatollah Mesbah-Yazdi: Sodomy and Rape OK for Protesters


Ayatollah Mesbah-Yazdi: Sodomy and Rape OK for Protesters

On August 11, 2009, Ayatollah Mesbh-Yazdi and Mahmood Ahmadinejad had a gathering at Jamkaran. They answered questions posed by their supporters. The following questions and answers were exchanged between Ayatollah Mesbah-Yazdi and some of his supports regarding the recent charges of rape and torture committed on those arrested in the post-election unrest:

تعدادی از پاسخ های شرعی مصباح در زمینه تجاوز جنسی در زیر به برخی از
سوالها و جوابها اشاره میشود

*****************
Q: Is obtaining confession by applying psychological, emotional and physical pressure valid and considered credible according to Islam?
1- آیا اعتراف گیری تحت فشار و شکنجه روحی و روانی و جسمی اعتبار اسلامی دارد ؟

A: Getting confession from any person who is against the Velayet-e-faghih (supreme leader) is permissible under any condition
.ج - اعتراف گیری از ضد ولایت فقیه به هر شکلی جایز است


*****************
Q: Is obtaining confession by drugging the prisoner with addictive substances, opiates, and other drugs?
2 - اعتراف گیری با استفاده از مواد مخدر و افیون و داروهای کدوئینه جایز است ؟

A: Obtaining confession from any person who is against the Velayet-e-Faghih (supreme leader) is allowed under any condition
.ج - اعتراف گیری از ضد ولایت مطلقه به هر شکلی جایز است .


*****************
Q: Can interrogator rape the prisoner in order to obtain confession?
3 - آیا بازجو میتواند به زندانی تجاوز جنسی کند تا اعتراف بگیرد ؟

A: The necessary caution is for the interrogator to perform the ‘Vozoo’ (ablution: the act of cleansing mandated by Islam before praying) first and say prayers while raping the prisoner.If the prisoner is female, it is OK to rape through vagina or anus. It is better not to have a witness present. If it is a male prisoner, then it’s OK for someone else to watch while the rape is committed
.ج - احتیاط واجب آن است که قبل از اینکار حتما وضو بگیرد و هنگام عمل ذکر گوید .اگرزندانی زن است هم از فرج و هم از دوبر دخول اشکال ندارد بهتر است در محل بازجویی کس دیگری نباشد . اما اگر زندانی مرد است احوط است در حضور دیگر باز جویان دخول صورت گیرد

*****************
Q: What if the female prisoner gets pregnant? Is the child considered illegitimate?
4 - اگر زن زندانی حامله شود تکلیف چیست ؟ یا آن فرزند حرامزاده است ؟

A: The child borne to any woman [weakling] who is against the supreme leader is considered illegitimate be it a result of rape by her interrogator or thorough intercourse by husband, according to the written word in the Quarn. However, if the child is raised by the jailer, then the child is considered a legitimate Shii’a Muslim
.ج - فرزند ضعیفه ضد ولایت مطلقه فقیه مطابق نص قران مجید در هر صورت حرامزاده است چه توسط بازجو باردار شود چه توسط شوهرش . اما اگر بازجو فرزندی طفل متولد شده را گردن نهد ، بنابر احتیاط واجب طفل حلالزاده و شیعه اثنی عشری است .

*****************
Q: Is raping of men and young boys considered sodomy?
5- آیا تجاوز جنسی در زندان به مردها و پسران جوان لواط محسوب نمی شود ؟

A: No, because it is not consensual. Of course, if the prisoner is aroused and enjoys the rape, then caution must be taken not to repeat the rape
.ج - خیر . چون زندانی بدون میل و رغبت به آن تن داده است . البته اگر جوان مفعول را خوشامده باشد احتیاط مستحب آن است که دیگر این عمل تکرار نگردد

*****************
Q: What is the judgment for raping a virgin female prisoner?

6 - تجاوز به دختران باکره در زندان چه حکمی دارد ؟

A: If the judgment for the prisoner is execution, then the rape before execution brings the interrogator a spiritual reward equivalent to making the Haaj pilgrimage [Mecca], but if there is no execution decreed, then the reward would be equivalent of making a pilgrimage to Karbala .به همان اندازه بر گناهان دختر افزوده میشود . اما اگر زندانی قرار نیست اعدام شود ، به اندازه زیارت کربلا برای بازجو صواب دارد.

 

Posted on Saturday, September 19, 2009 at 01:33AM by Registered Commenterافشا | Comments2 Comments

Reader Comments (2)

آخه بیشرف چرا اینقدر دروغ به هم می بافی؟
کثافت تر از شماها هم کسی پیدا میشه که بخاطر مزدوری این همه دروغ جعلی و بی پایه و اساس سر هم بکنه؟

April 9, 2010 | Unregistered Commenterarash

آیا شما مصباح یزدی و فعالیتهای او و عقاید او را میشناسید ؟
آیا شما علم غیب دارید که دیگران را متهم به مزدوری میکنید؟
این نوشته بنظر من میتواند درست باشد و حداقل دلیلش این که از سوی مصباح یزدی با این همه وسعت پخش در اینترنت تکذیب نشده استو ایشان حتی برده داری را هم قبول دارندچه برسد به تجاوز به زندانی.

April 10, 2010 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>