« فاطمه 5 ماهه حامله بود، بيهوش و در حال خونريزی به دارآويخته شد:مسعود نقره کار | Main | با فريبرز رئيس دانای عزيز - صادق افروز »

سعيد امامی: فلاحيان به من دستور حذف (کشتن)سيد احمد خمينی را داد 

 

سعید امامی مزدور خود فروخته که با واجبی بدرک واصل شد

 

 

« سعيد امامی: فلاحيان به من دستور حذف سيد احمد خمينی را داد »
جــرس: در آستانه سالگرد درگذشت سيد احمد خميني، اوراقی از بازجويی تکان دهنده سعيد امامي، معاون امنيتی وزير اطلاعات وقت و از متهمين رديف اول قتل های زنجيره ای منتشر می شود، که وی با اشاره به برخی انتقادات مرحوم سيد احمد خمينی به وضعيت موجود گفته بود "متأسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را فلاحيان (وزير وقت اطلاعات و عضو فعلی خبرگان) به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با فلاحيان به ديدار آيت‌الله مصباح رفتيم، آقايان محسنی اژه‌ای و بادامچيان هم آنجا بودند البته بعدا“ حاج آقا خوشوقت هم از بيت آمدند آنجا و نظر جمع بر اين بود که نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت مي‌کنند، رحم کرد."

به گزارش جرس، متن اين بخش از بازجويی سعيد امامي، و گوشه کوچکی از صدها صفحه و سند از قتل های زنجيره ای مخالفان و دگرانديشان، که دايره آن از سياسيون، تا نويسندگان و هنرمندان و روحانيون و کشيشان را در بر می گرفت، به شرح زير است:

"من از آغاز انقلاب تا به امروز سرباز گوش به فرمان نظام مقدس اسلامی و مقام ولايت بوده و هستم، هيچگاه بدون کسب اجازه و يا بدون دستورات مقامات عالی نظام کاری انجام نداده‌ام. هرچه را که به صلاح نظام و اسلام دانسته‌ام به عنوان پيشنهاد به مسئولانم ارائه کرده‌ام. من خود را گناهکار نمي‌دانم. کسانی که حذف شده‌اند، مرتد، ناصبی و محارب بوده‌اند. حکم مجازات آنها مثل هميشه به ما تکليف شده است و ما آنچه کرده‌ايم اجرای تکاليف شرعی بوده است نه قتل و جنايت � حکم اعدام داريوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول هميشگی حجت‌الاسلام علی فلاحيان به من داد. احکام اعدام ساير محاربين قبلا“ در زمان وزارت فلاحيان صادر شده بود. از مدتها پيش قرار بر اين بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه‌ تهاجم فرهنگی را در ايران پياده مي‌کردند و جمعا“ صد نفر بودند اعدام شوند.

حکم حذف 29 نفر از نويسندگان از مدتها پيش مشخص و احکام قبلا“ صادر شده بود که در مورد 7 تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحيان اجرا شده بود.

وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسيديم که تکليف احکام معطل مانده اعضای کانون نويسندگان چه مي‌شود که حاج آقا دری نيز گفتند هرچه سريعتر اقدام شود بهتر است و اين بار نيز مثل ماقبل انجام شد با فرق اينکه بجای ابلاغ از سوی فلاحيان امور از طريق حاج ‌آقا دری نجف‌آبادی هماهنگ مي‌شد.» در جلد 16 پرونده صفحه 384 پرونده بازجويی سعيد امامی نيز ، هنگامی که بازجو از امامی سؤال می کند که آيا اعدامها رويه امنيتی داشت و با حکم ”حفظ نظام از واجبات است“ انجام مي‌شد يا حکمهای موضوعی نيز داشت ، سعيد امامی پاسخی می دهد که شابد بتوان آنرا مهم ترين فراز بازجوئي‌های وی تلقی نمود. وی در جواب مي‌گويد: « فلاحيان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولا“ و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا“ صادر نمي‌کرد. او اين احکام را از آيت‌الله خوشوقت، آيت‌الله مصباح، آيت‌الله خزعلي، آيت‌الله جنتی و گاها“ نيز از حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای دريافت مي‌کرد و بدست ما مي‌داد. ما فقط به آقايان اخبار و اطلاعات مي‌رسانديم و بعد هم منتظر دستور مي‌مانديم. مثلا“ وقتی باخبر شديم که حاج احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و حتی به ولايت امر اهانت مي‌کند. آنرا ارجاع داديم و بلافاصله دستور آمد که همه رفت و آمدهای ايشان را زير نظر بگيريد و از مکالمات و ملاقاتهای ايشان نوار تهيه کنيد. ما هم بمدت يکسال همين کار را کرديم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه يک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف حاج احمد آقا را آقای فلاحيان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به ترديد فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحيان به ديدار آيت‌الله مصباح رفتيم، آقايان محسنی اژه‌ای و بادامچيان هم آنجا بودند البته بعدا“ حاج آقا خوشوقت هم از بيت آمدند آنجا و نظر جمع بر اين بود که نبايد به کسانی که با ولی امر مسلمين خصومت مي‌کنند، رحم کرد."

26 اسفند 1390
 
 
ملایان جانوران درنده ای هستند که فقط خدا و هر پیز دیگری را برای بدست آوردن قدرت و ثروت مورد سواستفاده قرار میدهند. در مورد احمد خمینی که خبر را خواندیم ولی اینان علاوه بر قتلهای زنجیره ای بسیاری از همکاران خودشان را هم اعدام کرده اند تا از قدرت و ثروت دور نشوند.
 
قتل بازرگان توسط ملایان
Posted on Saturday, March 17, 2012 at 12:16AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>