« ضرورت گفت‌وگو پیرامون گذشته، اکبر گنجی | Main | ملایان حیواناتی در لباس حاکم و قاضی »

چگونه برای ما تاریخ ساختند و ما را چاپیدند

از افشا

 

شعر از افشا:

کورش که با نفت آمد
پالانی سرسخت آمد
آریا بازی وارد شد
عاقل بودن راکد شد
نفتو حسابی بردند
با نام آریا خوردند
رضا پالانی شاه شد
کورش و آریا ماه شد
شاه نوکر انگلیس
هم دزد بود و کاسه لیس
دزدان دورش نشستند
تا ملتو شکستند
انگلیس نفتو میبرد
پالانی خیلی میخورد
آریا بازی ایده شد
حقیقت دزدیده شد
تحریف تاریخ آمد
کورش ز مریخ آمد
آمده دشت مرغاب
ساکن شد و رفت بخواب
انگلیس نفتو میبرد
پالانی خیلی میخورد
دزدان همه شاد بودند
عضو حزب باد بودند
تاریخ دروغ میساختند
آریا فروغ میساختند
شاه که تریاکی بود
او دزد چالاکی بود
در عالم هپروت
کورش پرست و طاغوت
از نفت دزدی میکرد
نوکری مفتی میکرد
وقتی که کورش اومد
انگلیس بجوش اومد
از خوردن نفت ما
شد مثل یک اژدها
آتش زد هستی ما
آریا شد هستی ما
اگر چه نفتو خوردند
ولی آریا آوردند
آریا چه دل خوش کنک
بزرگ مثل بادکنک
هم خوشگل و ناز بود
توی تاریخ دراز بود
اما تاریخ غربی
برای خلق شرقی
فکر ما رفت به آریا
نفت ما رفت بدریا
آن کس که آریا رو دید
رفتن نفتو ندید
خادم انگلیس شد
ظالم و کاسه لیس شد
ادعای وطن کرد
ملتو تو کفن کرد
____________________________________

مستند مجعولات مجلل، جعلیات تاریخی در مورد پاسارگاد و استوانه کوروش، ناصر پورپیرار

 

 

 

پس از مستند تختگاه هیچ کس که به بررسی جعلیات تاریخی در تخت جمشید پرداخته بود، مستند جدید با نام مجعولات مجلل، به بررسی جعلیات تاریخی در مورد بنای موسوم به پاسارگاد و مقبره ادعایی کوروش و استوانه کوروش که پان ایرانیست ها مدعی اولین سند حقوق بشر بودن آن هستند، پرداخته است که توسط ناصر پورپیرار تهیه شده است:

 

مستند مجعولات مجلل بخش 1

http://www.youtube.com/watch?v=2NtuOBhthZo

 

مستند مجعولات مجلل بخش 2

http://www.youtube.com/watch?v=RAkgk-oagmE

 

مستند مجعولات مجلل بخش 3

http://www.youtube.com/watch?v=GpMDqZAnb3o

 

مستند مجعولات مجلل بخش 4

http://www.youtube.com/watch?v=m3-oIoxN2X4

 

مستند مجعولات مجلل بخش 5

http://www.youtube.com/watch?v=el8lr8vrFoQ

 

مستند مجعولات مجلل بخش 6

http://www.youtube.com/watch?v=ybBBAGNmk2Y

 

مستند مجعولات مجلل بخش 7

http://www.youtube.com/watch?v=Ywje-2Qucgs

 

مستند مجعولات مجلل بخش 8

http://www.youtube.com/watch?v=afLfym0u8uI

 

 

مستند مجعولات مجلل بخش 9

http://www.youtube.com/watch?v=p2aunmER81U

 

 

مستند مجعولات مجلل بخش 10

http://www.youtube.com/watch?v=-M8upW4L7a0

 

 

مستند مجعولات مجلل بخش 11

http://www.youtube.com/watch?v=uUwrjs_hRYg

 

 

مستند مجعولات مجلل بخش 12

http://www.youtube.com/watch?v=yhxTXP0RDqI

 

مجموعه همه ویدیوهای مربوط به مستندهای تاریخی تهیه شده توسط ناصر پورپیرار:

http://www.youtube.com/profile?user=ghj7171#g/u

 

http://wwww.naria.ir/

 

 Posted on Sunday, September 12, 2010 at 08:58PM by Registered Commenterافشا | Comments18 Comments

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (18)

آقای افشای گرامی
بدون این که قصد هیچگونه اسائه ادبی داشته باشم می خواستم چیشنهاد دهم نظرات متین خود را به نثر بنویسید. شعری که نوشته اید گرچه مضامین خوبی دارد از نظر شعری و ادبی بسیار ضعیف است.

September 13, 2010 | Unregistered CommenterShahin

حق با شماست که شعر ی را که شرح داده اید شیوایی خوبی ندارد.ولی برای بیان مطالب ساده ای که بارها از سوی خیلی ها عرضه شده است زبان نثر هم ملال اور است. بهمین دلیل سعی من بر این بود که داستان وار موضوع را عرضه کنم.در ضمن در این دیار غربت امریکا دور از همه کتب فارسی خود و فرهنگ لغاتهای خود همین قدر که فارسی را بتوانم بنویسم و با کلمات بازی کنم راضیم.
از توجه شما تشکر میکنم.

September 14, 2010 | Registered Commenterافشا

یک سوال
می دانیم دهها دانشگاه در رشته تاریخ و باستان شناسی از روسیه گرفته تا آلمان و انگلیس تا امریکا و کانادا وجود دارد.
چرا پورپیرار یک نسخه از گفته هایش را به یکی از این دانشگاهها نمفرستد تا در یک ژورنال معتبر چاپ شود و همه این داستانها را تمام کند.
چرا در تمام کرسی های آکادمیک و بین باستان شناسان چه دانشگاههای ایرانی و چه سراسر دنیا کسی حرف ایشان را نمی خرد؟
به این می ماند کسی بیاید بگوید کروی بودن زمین توطئه است و من با چشمهایم می بینم زمین صاف است.
جناب افشا اگر این باشد ارج و قربی که روشنفکران ما برای علم و دانشگاه قائلند وای به حال بقیه

March 27, 2011 | Unregistered Commenterشمه

یک پیشنهاد، شما که زبان انگلیسی بلدبد. این ویدیوها را برای استادانی که در دانشگاه باستان شناسی تدریس می کنند بفرستید تا هم خیال خودتان راحت شود و هم به دروغ دامن نزنید

March 27, 2011 | Unregistered Commenterشمه

ما هم بالاخره نفهمیدیم رضاخان نوکر انگلیس بود یا آریاپرست و نوکر آلمان...
مجبور نیستید هرچه شنیدید تکرار کنید

March 27, 2011 | Unregistered Commenterشمه

مگر دنیا ادعاهای نژاد آریایی و حرفهای دروغ ایدئولوزی ایران باستان گرایی و کورش پرستی و کوبیدن حقوق اقوام ایرانی با توسط به این ایدئولوزی ضد بشری تایید میکند.مگر در همان کشور هایی که شما بر شمردید چنین سو استفاده ای از علم صورت میگیرد.حکومت دیکتاتور پهلوی و سلفش جمهوری اسلامی از آن ادعاها برای تحکیم دیکتاتوری خود صود میبرد و کوشش برای کشف حقیقت ضدیت با علم نیست بلکه تحریفات را بجای حقیقت گذاشتن و دیکتاتورها را تقویت کردن ضدیت با علم است.آلمانها که فرضییه نژاد بر تر را در زمان هیتلر بکار بردند حالا بسیار شرمنده اند ولی آنانی که در ایران از این آلمانها ایده های نژاد پرستی را گرفته اند هنوز غرق جهل مرکب خود هستند
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/26/927951641082.html

گفته میشود بمناسبت این که آلمانها در ایران ایستگاه راه آهن تهران را ساختند که در سقف آن ارم آلمان نازی هنوز هم وجود دارد چون مناسبات رضا شاه با آلمانه نازی خوب شده بود.آلمان نازی علاوه بر ساختن ایستگاه راه آهن گویا آپارتمانهای منظقه چهار صد دستگاه نازی اباد را هم ساختند که بمناسبت وجود المانهای نازی منطقه را نازی ابلاد نامیدند.گفته میشود که تغییر نام رسمی ایران از پرشیا به ایران در زمان رضا شاه برای همسویی با مرام نژآد پرستی هیتلر بوده است و نه اتحاد مردم ایران.

رضا شاه و سلسله پهلوی با سه کودتای بیگانه 1299-1320ئو 1332 بقدرت رسیدند و یا در قدرت ماندند.این نوکران بیگانه خود را وطن پرست و وطن پرستان واقعی را بی وطن خواندندو مثل ملایان بتحریف تاریخ پرداختند و با توسل به ایدئولوژیهای ایران باستان گرایی و با تحریک احساسات وطن پرستی مردم عقل آنان را زایل کردند تا ثروت کشور را بچاپند و نوکر بیگانگان را بکنند و ایران و ایرانی را عقبمانده تر کردند.کاری که ملایان با تحریکات احساسات دینی همان خط بد پهلوی را نبال کردند و ادامه اقتصاد دلالی و وابسته که همانن اقتصاد شاهان پهلوی است خودش نشانه نوکری ملایان ایرانی است
چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html

راه مصدق راه ما
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/18/454200915799.html
رضا شاه فکر میکرد هیتلر برنده جنگ است و سعی کرد به هیتلر نزدیک شود ولی محاسبه اش اشتباه بودو ارباب قدیمی اش حساب اش را رسید و مثل یک دستمال مصرف شده دورش انداختند.از این اتفاقات زیاد میافتد.راهی که رضا شاه با آلمان هیتلری و یا با انگلستان سرمایه داری میرفت بر ضد ملت ایران و باعث عقب ماندگی ما بود که فعلا با دامنه وسیعی تری از سوی ملایان دنبال میشود خمینی زاییده ملت خرافی بود و شاهان پهلوی مسئول بار آوردن این ملت خرافی بودند با این که همه امکانات را در دست داشتند تا راه بهتری را انتخاب کنند
عقب ماندگی ایرانhttp://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/14/1.html

March 27, 2011 | Registered Commenterافشا

گرامی جواب سوال مرا ندادید
از نظر شما تمام دانشگاههای دنیا در سراسر جهان توطئه کرده اند برای ایران تاریخ سازی کنند؟
جسارتا شما دانشگاه رفته اید؟
جناب،موضوع مربوط به تاریخ هخامنشیان از عصر مشروطه شروع شده بود.
کوروش کوروش کردن هم مال زمان محمدرضا شاه بود.
کاریش نمی شه کرد که عهد عتیق و هردوت و استوانه منشور کوروش از سه منبع کاملا مختلف هم داستانند.
من کاری ندارم که شاه از این موقعیت استفاده کرد و تمام تلاشش را برای تبلیغ گذاشت.
شما برای بدگویی هایتان در مورد رضاخان مثل ج ا عمل می کنید.
رضا خان بیسواد بود و دیکتاتور منش. اما سعیش را کرد به کشورش خدمت کند. من هیچ جا ندیدم کسی مدرکی از آریاپرستی رضاخان ارائه دهد.
رضاخان در تاریخ به کشف حجاب، سرکوب ایلات و قبایل، تلاش برای ورود تکنولوژی به کشور . .. معروف است (با سند)
.
جایی ندیدم برای آریا پرستی اش سند رو کنند یابه جز دخالت انگلیس در روی کار آمدنش سندی از نوکری برای انگلیس ارائه دهند.
لطفا اول سوال اولم فراموش نشه
با تشکر

March 27, 2011 | Unregistered Commenterشمه

دوست عزیزم-شما ابتدا اثبات بفرمایید که دانشگاه های جهان ایدئولوزی ایران باستانی سلسله پهلوی را قبول دارند.من مطمنئم که چنین نیست.مگر ایده حقوق بشر در زمان کورش شناخته شده بود که ایشان را بغلط بنیان گذار حقوق بشر میدانند در صورتی که در همان زمان به ده ها نوع مختلف آدم میکشتند و مخالفان شاه را زجر کش میکردند.شما از ابتدا دست پیش را میگیرید که پس نیفتید.مگر این همه ارزشهای ایران باستان گرایی یک شبه پیش آمد روی این پروژه ادیبان بی سواد دوره پهلوی تحریفات کردند حتی بدروغ کتاب بزبان ایران باستان نوشتند این مورد را در ویدئو زیر ببینید تا بدانید که چنین تقلباتی بوده است
http://www.youtube.com/watch?v=fKp-YJpv6hE%2F%2F
ساختمانهای شهربانی تهران را با اسلوب ساختمانهای تخت جمشید ساختند و هزاره فردوسی و مقبره ساختن برای فردوسی در یک مکان جعلی را پیش آوردند.
هر حکومتی به یک ایدئولوژی و ارزشی نیاز دارد رضا خان که ارزشهای اسلامی را رد کرده بود بجایش ارزشهای ایران باسنان گرایی را آورده بود.رضا خان هم خدمتی به ایران نکرده استو این هم از تبلیغات سلطنت طلبان است
رضا شاه خائن یا خادم
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/2/23/593763705535.html
در ضمن این همه تاکید بر نژاد اریا در حکومت پهلوی برای چه بود.در صورتی که کل بشریت فقط یک نژاد از نظر بیولژیکی دارد
تبلیغ این اباطیل نژاد پرستی دور کردن ما از رسیدن به راه نجات بخش برای ایران عزیز است و این گناهش بر گردن کسانی است که رگهای گردنشان برای این مسایل غیر علمی فقط بر اساس احساساتشان باد میکند.بنظر من باید با این خرافات در ارزشهای ملی ایرانیان مبارزه کرد تا ملتی خرافاتی نداشته باشیم که دیروز نژاد آریا بود و امروز بعد از انقلاب شد امت اسلامی.این گونه ملتها بی هویت میشوند.من روح شریف اریایی و نژاد آریا را در نمی یابم.این موضوع که آریایی کیست را لطفا برای من توضیح دهید.همانگونه که ملایان زیر نام قران و اسلام ایران را میچاپند و حقوق مردم را پامال میکنند سلسله پهلوی هم این غارت را تحت عنوان آریا و کورش و شاهنامه کرده است.من این پدیده را بسیار خطرناک برای ایران و ایرانی و مملو از نژاد پرستی میبینم که ضد دمکراتیک است.من عقیده دارم نجات ایران در نژاد پرستی واریا پرستی نیست بلکه نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشر ورفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است.من در مورد نژاد اریایی سوالی داشتم که شما چون خودتان را اریایی میدانید لطفا پاسخش را بفرمایید//


ما باید مطالعه کنیم تا از چنپره استبداد رهایی پیدا کنیم.در این مطالعه هم عقل ما عقل اسلامی ؛ عقل آریایی ؛ عقل سرمایه داری و ...نباشد بلکه از عقلی بهره بگیریم که آزاد و رهاست و هدفش کشف حقیقت و رفاه انسانیت امروز وآینده است.
در مورد قوم موهوم آریایی به نوشته های زیر هم توجه بفرمایید
قوم آریا در ایران موهوم است.تحقیقات ژنتیکی نشان میدهد که در کل دنیا هفده گروه مختلف خط پدری
Y chromosome Hyplogroups

موجود است که از آنها سیزده گروه در ایران با درصد بالایی موجودند و هر گروهی را از این سیزده گروه خط پدری را فقط آریایی بدانیم از هفتاد تا نود و پنج درصد ایرانیان غیر آریایی خواهند بود. بگذریم که اصلا معلوم نیست اگر قوم آریایی بوده باشد مربوط بکدام گروه خط پدری میباشد!! جهت اطلاع اخیرا دو هاپلوگروه به هفده هاپلوگروه خط پدری اضافه شده است که یکی تی است که قبلا میپنداشتند زیر گروه کی است و دیگری هاپلوگروه اس است که در جزایر دور افتاده یافته اند

در این مورد بنوشته های وبلاگ بنده مراجعه بفرمایید در لینک زیر:
منشا و هویت ژنتیکی ایرانیان1
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/9/14/1.html

در ضمن تحصیلا ت من هم دانشگاهی است

نیروهای مذهبی و ملی استبدادی دو روی سکه استبداد و نوکری بیگانه هستند. در مورد ملایان که همه چیز روشن است مثل ساخت و پاخت خمینی ملعون با ریگان و یا فریب ملت در پاریس و ...شاهان پهلوی با سه کودتای 1299-1320و 1332 بقدرت رسیدند و نوکری خود را به اجانب قبلا اثبات کرده بودند که در آن سه کودتای اجانب از این شاهان طرفداری شد و سلطنت را به آنها دادندولی این نوکران اجنبی خود را وطن پرست خواندند و وطن پرستان واقعی را بی وطن نامیدند
همه دانند که شاه و ملا پستند
مثال تیغه های قیچی هستند
اگر ملت شکسته تیغه شاه
شکست تیغ ملا هست در راه

March 27, 2011 | Registered Commenterافشا

دوست عزیز اگر منظورتان از ایدئولوزی ایران باستانی، تاریخ هخامنشیان است که در مورد هخامنشیان به قدر کافی مراجع دانشگاهی وجود دارد
مقاله اشپیگل در مورد مستبد بودن کوروش را اگر دیده باشید متوجه هستید اتفاقا دشمنان تاریخ ایران باستان هم کم نیستند. اگر آنها هم حرفهای پورپیرار را ناپذیرفتنی می دانند که مشکل از جای دیگریست.
اگر مدعی شوید محمدرضا می خواسته ارزشهای باستانی را ترویج دهد قبول دارم.
اما چنین چیزی در مورد رضاخان نشنیده ام.
رضاخان یک روستایی بی سواد با روحیه نظامی و دیکتاتور منش بود که هرچه در توانش بود برای ایران کم نگذاشت. نکات مثبت و منفی اش را باید با هم دید. ترور شخصیتی و مطلق انگاری روی دیگر سکه شخصیت پرستی است.
هخامنشیان در حکومتشان بسیار از تمدن پیشین ایلام و پس از آن از بابل و مصر و یونان و .. الهام گرفته اند. این شمایل و معماری را به اسم پارسی و هخامنشی جا زدن شاید مناسب نباشد. اما به هرحال چنین اشتباهی در مورد امپراتوری های مثل روم هم رایج است.
اما در مورد آریایی
در مورد این نام تردید وجود ندارد. هم در نوشته های هردوت و هم در سنگ کتیبه ها.
اما آریایی ها که بودند؟ آیا یک نژاد خاص بودند؟ مهاجر بودند یا مهاجم؟ فرهنگشان چه بود؟
در مورد این سوالها پاسخ قطعی وجود ندارد. وانگهی کار تاریخ شناسان است و به مشکلات امروز ما ربطی ندارد.
من نمی دانم چه اصراری دارید پهلوی ها را نوکر انگلیس بخوانید. شاید جای دیگر وقت کردم مفصل تر صحبت کردیم.
اما مخلص کلام
تاریخ سازی و تحریف تاریخ بین ملل مختلف کم نیست. نمونه اش پانترکیستهایی که ترک بودن سومر ملکه ذهنشان است.
اما این قضیه تا چه حد مشکل جامعه امروز ایران است؟
چیزی که من در ملت ایران میبینم روی آوردن به خودزنی وحشتناکی تا حد خودکشی است.
انگار روشنفکری است کوبیدن ایران
من فکر می کنم این ملت دارد انتقام وحشتناکی به خاطر اشتباهاتش از خود می گیرد.
فکر می کنید اگر با یک ایرانی این روزها ملاقات کنید خودش را نژاد برتر می داند؟
خیر به شما می گوید خاک بر سر ایرانی ها، عربها هم فلان کردن و چین فلان شده و از ایرانی بی عرضه تر نیست و ....
ایرانی ها دچار نفرت از خود شده اند
راهی که شما می روید نامش مبارزه با خرافات نیست. شما هم به اندازه همان ها که برای افتخارشان در تاریخ گرفتارند برای مبارزه با خرافات در تاریخ گرفتارید.
این تفکر که دانشگاههای جهان توطئه کردند تا برای ایران تاریخ بسازند و نفتش را به غارت ببرند یک توهم دایی جان ناپلئونی بیش نیست

March 28, 2011 | Unregistered Commenterشمه

دوست عزیزم- نعره های نژاد آریا که همه مردم در ایران خودشان را اذریایی میدانند و زبان فارسی را هم زبان همان مردمان آربایی میدانند.اگر از ملت ایران سوال کنید که نژاد شما چیست پاسخ خواهند داد که ما آریایی هستیم و کورش داریم و بهمان.این مردم که تا قاجار اصلا نمیدانستند کورشی و اریایی هم موجود باشد چظور شد که همه اریایی شدند؟ اینها همه تبلیغات و تحریفات تاریخی از سوی سلسله پهلوی بوده است که برای استحکام دیکتاتوری خود این افسانه ها را میساختند و با تاکید یک بعدی بر روی تحریفات ایران باستانی دو هزار و پانصد ساله و نه بیشتر سعی در تحریف تاریخ داشتند با این که قدمت تاریخ ایران حداقل دو برابر ادعای آنان بوده است.اتفاقا باز هم شما فرار بجلو کردید من میگویم که به این دروغها باید پایان داد و این خود برتر بینی دروغین سبب عقب ماندگی ما خواهد بود.این استبداد حاکم در ایران سبب عقب ماندگی بیشتر ما خواهد بود که در نتیجه همین رفتار پهلوی ها و پرورش ملت خرافی بود که خمینی را این ملت زایید.اصلا معلوم نیست نژاد اریایی وجود دارد همه ملت اریایی شده اند و این یعنی تعمیم خرافات و از دست دادن هویت در اثر تیلیغات است.
من بارها در نوشته هایم گفته ام که راه نجات ایران در برپایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است. نیروهایی که از ایران باستان گرایی تحریف شده دفاع میکنند و اسلامیستها که در دو سلسله پهلوی و جمهوری اسلامی نمود پیدا کرده ان دشمنان ملت ایران و دشمنان دمکراسی و حقوق بشر هستند.زیرا مخالف علم و منتشر کننده تحریفات تاریخی هستند مثلا حضرت علی پسرانی به اسم عثمان و عمر و ابوبکر داشته است ولی ملایان تحریف کننده تاریخ فقط میگویند که پسران علی حسن و حسین است
به این توجه کنید از چیزی که شما دفاع میکنید یعنی کورش بنیان گذار حقوق بشر و خوب دانستن کشور گشایی هخامنشی و بد دانشتن کشور گشایی چنگیز و عرب و تیمور موجب عقب ماندگی کشور ایران و مردم ایران است و رفتاری ضد عقلی
است لطفا از این دروغها دفاع نکنید اگر ترقی ایران را میخواهید.کرد و لر و عرب و بلوچ هم در این کشور سهم دارند زبان دارند و فرهنگ دارند و مطابق ارزشهای حقوق بشری حق دارند به اعتلای زبان و فرهنگ خود بپردازند.آنچه که در مورد کورش بنیان گذار حقوق بشر البته بدروغ گفته میشود پوششی برای سرکوب این حقوق بشری مردم ایران است.در ضمن رضا شاه و پسرش و خمینی و خامته ای سبب وابستگی اقتصادی و اقتصاد دلالی و انگلی در ایران بوده اند که راه را برای دیکتاوری و نفوذ بیگانه در این کشور باز میکند
چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html

March 28, 2011 | Registered Commenterافشا

در ضمن منظور من از ایدئولوژی ایران باستان گرایی آن است که رژیم پهلوی با توسل به آن سعی کرد همه اقوام ایرانی را فارس کند و با این کار سعی داشت که دیکتاتوری خود را تثبیت کند.منظور من بر پایی ارزشهای ضد بشری در دوران پهلوی است که مردم را با توسل به آن ارزشهای ایدئولوژیک از حقوق بشری خودشان محروم کردند مثلا مزدور محمود افشار پیشنهاد کرده بود که برای تعمیم فارسی و از بین رفتن زبان ترکی در آذربایجان کودکان مردم آذربایجان از والدین گرفته شده و بخانواده های فارس زبان داده شود و یا برای صحبت بزبان مادری در مدارس جریمه گذاشته بودندو یا اجازه تاسیس آموزش و انتشار کتب بزبان اقوام ایرانی داده نمیشد.

March 28, 2011 | Registered Commenterافشا

من با تاریخ هخامنشی و گشور گشایی آنان مسئله ای ندارم.آنان با توسل بقانون جنگل در پی قدرت گرفتن خود بودند همان گونه که چنگیز و اعراب بودند.هخامنشیان مستبدینی آدم کش مثل دیگر سلسله های حکومتی در قدیم بودند که میخواستند بر دیگران استیلا داشته باشند

March 28, 2011 | Registered Commenterافشا

منظور من از ایدئولوژی ایران باستان گرایی آن است که برای فارس کردن همه شروع به توهین و تحقیر اقوام کردند عرب را سوسمار خور نامیدند ولی خودشان جشم گاو و دنبلان میخوردندرشتی را کله ماهی خور و بی ناموس کردند و ترک را خر نامیدنداینها همه دست ساخت سلسله پهلوی بودکسانی که در پی تاریخ محض میایند از آن کار ها طرفداری میکنند آگاهانه و یا نا آگاهانه این سو استفاده ایدئولوژیک را میپوشانند.
هویت ایرانی را نباید کورش دیکتاتور و یا هخامنشی مهاجم و کشور گشا و استبلا جو تشکیل دهد و یا حتی اسلام سلطه جو و آدم کش نباید هویت ایرانی را تشکیل دهد بلکه هویت ایرانی را باید ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی و سنتهایی که این ارزشها را میتوانند تجلی دهند مثل جشن نوروز و یلدا و غیره یعنی تازه این جشنها عزیز میشوند زیرا بتوانند ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی را ترویج کنند

March 28, 2011 | Registered Commenterافشا

ما نباید اجازه بدهیم با توسل بتاریخ محض و یا تحریفات ساختگی تاریخی غرور نابجا و یا غرور کشور گشایی و مهاجمی در بین ملت ما رشد کند بلکه با توسل به عقل سعی کنیم ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی را در بین مردم خودمان ترویج کنیم که راه نجات ماستولی کدام عقل؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2010/2/16/303615225111.html
شمه عزیز سوالات شما تکراری شده است شاید شما تمام نوشته های مرا نخوانده باشید که چنین میشود لطفا لینکها را مطالعه نمایید واگر مغایرتی با عقل موصوف فوق دیدید مطرح بفرمایید و یا هر موردی را که قبلا مطرح نشده است مطرح بفرمایید در خدمتتان هستم

March 28, 2011 | Registered Commenterافشا

دوست عزیز ممنون از وقتی که برای پاسخ گویی می گذارید.
مشکل من با دیدگاه شما دوست عزیز در آن است که از کوروش و پهلوی دیوهای مخوفی می سازید تا تمام مشکلات ایران امروز را گردن آنها بیندازید و من معتقدم شما هم همان اشکال کسانی را دارید که برای افتخار به ایرانی بودن به کوروش و آریا چسبیده اند.
اگر عقاید شخص من را می خواهید من به نژاد اعتقادی ندارم. نژاد خالص که قطعا وجود ندارد. ایرانی ها هم نژادشان جزو مختلط ترین جاهای دنیاست و اعتقاد برتری نژادی هم که پوسیده و مضحک.
اما فرمودید نام آریا از کجا آمد؟ عرض کردم از نوشته های هردوت و سنگ نوشته هایی که اکثرا در قرن نوزده خوانده شدند.
ضمنا جنس کشورگشایی هخامنشیان به کشورگشایی های روم و یونان نزدیکتر است تا چنگیز و تیمور. هیچ جای دنیا اینها را یکی نمی دانند.
وانگهی تاریخ نه اسباب افتخار است و نه شرم نه نیازی به دشمنی با آن هست و نه نیازی به افتخار و ستودن آن

March 29, 2011 | Unregistered Commenterشمه

بلکه با توسل به عقل سعی کنیم ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی را در بین مردم خودمان ترویج کنیم که راه نجات ماستولی کدام عقل
ببخشید که سوالهای مرا تکراری می بینید اما به نظر من شما جواب پرسشهای مرا نمی دهید؟
می گویید رضاخان پایه گذار باستانگرایی تاریخی بود یا از نام کوروش سو استفاده کرد یا زبان فارسی را زبان ملی ایران نامید.
من از روی اطلاعات عمومی پراکنده ام با این حرفها مخالفم واز شما خواستم بگویید بر چه اساسی چنین حرفهایی می زنید.
اگر قانع کننده بودند خوشحال می شوم در پایان بحث نظرمان مزدیکتر شده باشد.
در غیر این صورت شما را متهم می کنم که اسیر جو شده اید و افکار دیگران را تکرار می کنید.
ضمن اینکه توطئه دانشگاههای جهان برای تاریخ سازی و چپاول نفت هم از نظر من منطقی نیست.
برای چپاول نفت کویت و عربستان و لیبی نیاز به تاریخ نداشتند و این تاریخ را برای مصریهای بدون نفت و چینی های بدون نفت هم ساختند.
دیدن هر آنچه در جهان روی می دهد از روزنه توطئه قدری قدیمی و منسوخ شده

March 29, 2011 | Unregistered Commenterشمه

همان قدر که علم را قبول میکنید شما را بسیار تقدیر میکنم.ملت ایرانی اکثرا در خرافات ملی نژاد آریایی مانده است.ما با علم امروز چرا باید به گفتار هرودتها که نوشته آنها داستان است تا تاریخ استناد کنیم.اینها بازتاب حقارت ملتی است که امروز هیچی ندارد و حقارتش را با دروغهای هرودتی میخواهد بپوشانداین تخدیر است و من با آن مخالفم.شما در مورد رضا شاه و استبدادی که او پیش آورد و ملت را عقب مانده کرد بیشتر
تامل بفرمایید کار او در گسترش استبداد و عقب ماندگی
کمتر از کار ملایان نیست
ما باید دشمنان ایران را بشناسیم تا بتوانیم به ایران خدمت کنیم.رضا شاه و خمینی و خط فکری آنان بر ضد ایران و اعتلای ایرانی است سبب گسترش خرافات و عقب ماندگی ایرانیان میشود
اپوزیسیون ایرانی را میتوان بدو دسته ضد دمکراسی و حقوق بشر و دسته معتقد به دمکراسی و حقوق بشر تقسیم کرد.
در نود سال اخیر قدرت با دسته اول بوده است که باوری به دموکراسی و حقوق بشر نداشته است.
ملایان که علنا حقوق بشر را رد میکنند و بحقوق اسلامی معتقدند و حقوق اسلامی هم مثل نظر خمینی در مورد ازدواج دختر شیر خوار با مردان بالای پنجاه سال است و با ران او هم میتوان عشق بازی کرد. فرزند برده هم در اسلام برده است . اګر کسی اعتقاد به اسلام ندارد و از والدین مسلمان است میتوان کشت و این کار را با زندانیان سیاسی ما در تابستان یکهزار و سیصد شصت و هفت و با دستور خمینی ملعون و خاین کردند و هزاران تن را کشتند و یا در قتلهای زنجیره ای در مورد غیر زندانیان ادامه دادند. نیروی دیګر وطن پرستان افراطی بودند که با تحقیر اقوام ایرانی و با نوکری برای بیګانګان که بیانګر بی وطنی آنان بود توسط کودتاهای اجنبی بقدرت رسیدند و نوکری همان اجنبی را کردند ولی دیګران را بی وطن خواندند!!!
این دو نیرو که بر ضد تعقل و عدالت ناشی از آن بودند عدالتی که در اجتماع بحقوق بشر و دموکراسی منتهی میشد.
متاسفانه ما ملتی بر ضد عقل آزاد و رها و منطقی هستیم و بر همین اساس نیرو های عمده حکومتی و ضد حکومتی ما متمایلان به این بی عقلی ها را تشکیل میدهند.مثلا از نظر نیروهای مذهبی اپوزیسیون قوی همان مجاهدین خلق و اسلامیستهای دیګر مخالف ملایان هستند. واز نظر ناسیونالیستهای افراطی هم سلطنت طلبان و مشروطه خواهان قرار دارند.
این نیروهای حاکم و ضد حکومتی دینی و وطن ېرستی دروغین افراطی حاصلشان ایجاد دولتی بوده است که در خط جهانخواران بوده است و آن هم ناشی از اقتصاد دلالی این حاکمان بالقوه و بالفعل است( دولت بوروژوازی کمپرادور). ما این خط اقتصاد وابسته را که هر روز به وابستګی بیشتر اقتصادی ما منجر میشود را در حکومت شاه و ملا دیده ایم . مثلا در جهت امنیت غذایی اګر در اوایل حکومت رضا شاه ګندم هم صادر میکردیم وارد کننده آن در زمان محمد رضا شاه بوده ایم وملایان این وابستګی را با دلال تر کردن دولت بیشتر کرده اند بطوری که در زمان شاه تولید چای داشتیم ولی فعلا قاچاق و دلالی اجازه تولید چای را در کشور نمیدهد. میګویند آب را هم بفروشیم سود آور تر است تا برای خود کفایی کشاورزی بکوشیم! آب را هم اګر بفروشیم باید بجیب همین افراد ضد عقل و خاین برود مثل شاهان پهلوی و خامنه ایها ولی فقر و شرش برای ملت است.
از نظر من این ګروه حاکمین و مخالفین هم فکر آنان حقانیتی برای مبارزه ندارند. مثلا اګر مجاهدین پیروز شوند مثل ملایان اسلام را آلت سرکوب خواهند کرد و اګر سلطنت طلبان ېیروز شوند بنام تمامیت ارضی کشور حقوق انسانی و دموکراتیک مردم را زیر پا میګذارند و بپر کردن جیب خود و کسب قدرت سیاسی بیشتر خواهند پرداخت.
امروزه این سلطنت طلبان مثل خمینی در پاریس ادعای دموکرات بودن را دارند و وقتی که ضدیت رفتارشان با دموکراسی برایشان شرح داده میشود میګویند که دموکراسی و این حرفها بدرد بحثهای آکادمیک میخورد و نه حکومت کردن (حرفهایی از کورش زعیم).

حقوق بشر و دموکراسی بجز رعایت حقوق بشر خط قرمز دیگری ندارد.این که حقوق بشر اینان تا آنجاست که ایران باشد بمعنای دخالت دین در سیاست است و دین این افراد هم تمامیت ارضی ایران و ایران پرستی و آن هم از نوع کورش پرستی است.
کجای دمکراسی و حقوق بشر گفته است که آمیزش به زبان مادری سبب تجزیه کشور میشود؟ و یا دیګر حقوق مربوط به اقوام را زیر پا ګذاشته است؟
دمکراسی نادانهایی مثل جبهه ملی ها مثل دمکراسی خمینی است که میگفت اسلام همان دمکراسی است .مگر دمکراسی چشم در آوردن بعنوان تنبیه دارد و یا در دمکراسی ها دست قطع میکنند.دکتر معین وزیر نادان ملایان معتقد بدمکراسی بود ولی یکی از اصول دمکراسی وی اعتقاد قلبی داشتن بولایت فقیه بود.در دمکراسی جبهه ملی اعتقاد به تمامیت ارضی ایران یکی از اصول دمکراسی ایشان است.
در واقع حل مسئله قومی در ایران با برقراری دمکراسی واقعی خواهد بود.دمکراسی واقعی براساس حقوق بشر و عدالت کامل است خود این حقوق بشر ناشی از عقل آزاد و رهای منطقی و زمینی است که نوکر دین و یا ایدئولوژی های مختلف مثل نازیسم و یا کوورش پرستی و ...نیست و ماموریت آن عقل مشخص یافتن حقیقت و منافع همه بشریت امروز و آینده است.
هر کسی که با این عقل مخالف باشد در واقع تروریست است زیرا یک تروریست اجازه نمیدهد که مسایل موجود در جامعه و مابین انسانها و ملتها بر پایه همان عقل موصوف و عدالت ناشی از آن حل شود.عقل اسلامی عقلی است که نوکر اسلام و تایید کننده نظرات محمد است ولی حق رد کردن حرفهای محمد را ندارد عقل هیتلری عقلی است که در خدمت خواسته های هیتلری است و حق مخالفت با عقاید هیتلر مثل یهود کشی را نداردو عقل این آقایان هم حفظ تمامیت ارضی ایرانیان حتی با عدم رعایت حقوق بشری در حق مردم
آذربایجانی و اقوام دیګر کنند. البته اینها هم در خط تروریستی هستند بجای حل مسایل بر اساس عقل موصوف میخواهند گرفتاریهای ملی را با توسل به تمامیت ارضی حل کنند البته این ماسک تمامیت ارضی فقط برای پوشش اهداف ضد مردمی اینهاست که همان حفظ قدرت سیاسی در حلقه محدود خودیها ست .
منظور من از اتحاد ، اتحاد اېوزیسیون دارای حقانیت سیاسی است مثل کسانی که بحقوق بشر و دموکراسی معتقدند بنظر شما چګونه میتوانیم به اتحاد برسیم؟ در عمل لازم است چګونه موثر واقع شویم.انتظار راهنمایی را همه دوستان دارم.بنظر من اګر بخواهیم با نیرو های ضد تعقل و مروج تهییج احساسات وارد اتحاد شویم دمکراسی و حقوق بشر و تعقل منطقی در ایران اوج نخواهد ګرفت.فعالیتی را که این نیروهای ضد تعقل مذهبی و ناسیونالیستی افراط ګرا دارند در مجموعه ضدیت با دمکراسی و ترویج استبداد و دامن زدن بچرخه استبداد در کشور است

March 29, 2011 | Registered Commenterافشا

از کی تا حالا در خط ارزشهای حقوق بشری بودن و بدنبال دمکراسی رفتن شده است همان استبدادی که دیگران میخواهند ومیکردند.لطفا منطقی تر بنویسید

March 29, 2011 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>