« تصاويري از مزدور بسيجي سعيد عسكر ـ حمله به يك زن مسن ايراني | Main | سوسیالیستهای دمکرات و حقوق بشری آماده باشند »

یلدا یا کریسمس

راستی چرا لباس بابانوئل  مثل میوه های یلدا قرمز است

 

یلدا یا کریسمس

 

 

در چند هزار سال پیش در خیلی از کشور ها و حتی در کشور های اروپایی نور و خورشید پرستیده میشد.چون بعد از پایان پاییز زمان روز ها و بلنتیجه نورانی بودن افزایش می یافت شب یلدا را بعنوان شب زایش نور جشن میگرفتند.
اروپاییان بعداز سیصد سال از آغاز مسیحیت به مسیحیت گرویدند و فقط نام جشن یلدا را به زاد روز مسیح عوض کردند و همان سنت را ادامه دادند.بنابراین این جشن کریسمس ریشه مشترک با جشن یلدای ایرانیان داردو به همین علت اینها همزمانی دارند با همدیگر.مثلا در آمریکافقط پنج روز این دو با هم اختلاف دارند
 
 
شعر از خودم
ای خدا شکر تو گوییم که یلدا آمد

شب روشنگر فرداشب یلدا آمد
آری بد خواه زمانه بد یلدا گفته
این بد اندیش چرا دشمن یلدا آمد

شب یلدا شب جستن نور است و نشاط

وه شب جستن حق شادی یلدا آمد

تا که ایران شده بر پا شب یلدا بوده

حق پرستان وطن خیز که یلدا آمد

از بد اندیش میندیش که بد خواهد کرد

دور بودن ز بدی سنت یلدا آمد

سنت حق طلبان سنت یلدا باشد

دل اگر حق طلبی خیز که یلدا آمد

نه فقط قلب و دلم جلوه ز یلدا دارد

هر کریسمس تجلی گر یلدا آمد

 
 در سال 2002
این شعر نوشته شد
بدخواه اشاره بملایان است که با جشنهای ایرانی غیر دینی مخالفت میکردند و هنوز هم مخالفت میکنند
................................
و با اشاره به این که جشن کریسمس ریشه اش همین شب یلداست و این مبین همزمانی آنهاست
آیا میدانید که کلیساهای قدیمی در روم بر روی معابدی ساخته شده است که نور و خورشید را میپرستیدند و در زیرزمین آنها محراب عبادت آن آیین ها باقی مانده است.

سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی

که بیش پنج روزی نیست حکم -میرنوروزی
حافظ
mock king, the Lord of Misrule, was crowned

The Persian traditions merged in ancient Rome, in a festival to the ancient god of seedtime, Saturn. The Romans exchanged gifts, partied and decorated their homes with greenery. Following the Persian tradition, the usual order of the year was suspended. Grudges and quarrels forgotten, wars would be interrupted or postponed. Businesses, courts and schools were closed. Rich and poor became equal, masters served slaves, and children headed the family. Cross-dressing and masquerades, merriment of all kinds prevailed. A mock king, the Lord of Misrule, was crowned. Candles and lamps chased away the spirits of darkness.

Another related Roman festival celebrated at the same time was dedicated to Sol Invictus ("the invincible sun"), originally known as Mithra Originally a Persian deity, this cult was imported by Emperor Heliogabalus into Rome and Sol was made god of the state. With the spread of Christianity, Christmas celebration became the most important Christian festival.

In the third century various dates, from December to April, were celebrated by Christians as Christmas. January 6 was the most favored day because it was thought to be Jesus' Baptismal day (in the Greek Orthodox Church this continues to be the day to celebrate Christmas). In year 350, December 25 was adopted in Rome and gradually almost the entire Christian Church agreed to that date, which coincided, with Winter Solstice and the festivals, Sol Invicta and Saturnalia. Many of the rituals and traditions of the pagan festivals were incorporated into the Christmas celebration and are still observed today.

http://www.experiencefestival.com/a/Yalda_-_Its_Traditional_Impact/id/1961442

 

 میرنوروزی که مردم وی را فقط برای چند روزی در نوروز شاه میکردند یک سنت قدیمی فراموش شده است

ما که شیمی خوانده ایم میدانیم که پیشوند

مت یعنی یک

ات-دو

پروپ-سه

بوت-چهار

پنت -پنج

هگز-شش

سپت-هفت

اوکت-هشت

نان-نه و

 دک-ده است.

از این نظر ماه سپتامبر باید ماه هفتم باشد اکتبر که  پیشوندش مشترک است با  کلمه اکتوپوس  بمعنای حیوان  هشت پا باید ماه هشتم باشد و نوامبر باید ماه نهم باشد و دسامبر باید ماه دهم باشد ولی چنین نیست و هر کدام دو ماه جلوتر هستند.علتش حذف دو ماه از آخر سال باید باشد و در این صورت ماه دهم بجای ماه دوازدهم نشسته است .بعد از این حذف هم اسم ماه های قبلی را عوض نکرده اند.یعنی جشن یلدا را بعنوان تولد مسیح جشن گرفته اند و همان سنن قدیمی با نام کریسمس ادامه یافته است

یلدا نامی غیر فارسی است ولی آیا چون این نام غیر فارسی است جشن یلدا هم غیر فارسی است یعنی اقوام فارس قدیم (در ایران امروزی قوم فارس نداریم)یلدا را جشن نمیگرفتند؟ ولی من فکر میکنم که نام جشن نمیتواند مبین منشا جشن باشد و نوروز هم بسیار قدیمی است منشا جشنهای ایرانی بسیار قدیمی است و از تمام فرهنگها ناشی شده است و فقط ایرانی نیست.مطمئنا جشن نوروز اوستایی و زرتشتی نیست زیرا در اوستا نامی

از آن برده نشده است

تقويم نويسان اروپايي، شوراي عالي مسيحيّت و نخستين روز سال ميلادي
امروز یکم ژانويه و آغاز سال ميلادي تازه است. تقويم نويسهاي اروپايي در طول زمان براي خود پنج تقويم در نظر گرفتند كه در همه انها يكم ژانويه نخستين روز سال ميلادي بوده است.يكي از اين تقويمها، تقويم ژوليان است كه مبدأ آن سال 153 پيش از ميلاد است. ديگري تقويم سزار (اسپانيا) است با مبدأ 38 پيش از ميلاد. مبدأ تاريخ اكسيون سال 30 پيش از ميلاد و مبدأ تقويم پيسا سال يك پيش از ميلاد است و نيز تقويم گريگوري كه این تقویم به تدريج تقويم ميلادي يونيورسال و جهاني شده و نيز قرار بر اين شده است كه تاريخ عمومي با آن نوشته شود و سال انعقاد قراردادها و رويدادها به آن تبديل گردد. ذكر تقويم ملي در كنار آن بلامانع است.شوراي عالي مسيحيت در اجلاس خود در شهر رم كه یکم ژانويه سال 1622 برگزار شد، «یکم ژانويه» را به عنوان نخستين روز سال نو اروپاييان پذیرفت و اعلام داشت. تا آن زمان ، مقر پاپ 25 مارس (برحسب سال، چهارم و يا پنجم فروردين) آغاز فصل بهاررا كه از دير گاه نوروز ميترائيست هاي اروپايي به اقتباس از نوروز ايرانيان بود نخستين روز سال مي دانست و برگزار مي كرد. به عبارت ديگر پاپها از سال 313 ميلادي كه امپراتوران رومي دست از آزار مسيحيان برداشتند تا سال 1622 به مدت بيش از 13 قرن نوروز ايراني را به عنوان آغاز سال نو خود بر گزار مي كردند . نوروز ايراني شامل هفت روز، نه يک روز ( روز اول فصل بهار) است.
http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GD=1&GM=1#704

مراسم شب يلدا (شب چله) از طريق ايران به قلمرو روميان راه يافت و جشن «ساتورن» خوانده مي شد. جشن ساتورن پس از مسيحي شدن رومي ها هم اعتبار خود را از دست نداد و ادامه يافت كه در همان نخستين سده آزاد شدن پيروي از مسيحيت در ميان روميان، با تصويب رئيس وقت كليسا، كريسمس (مراسم ميلاد مسيح ) را 25 دسامبر قراردادند كه چهار روز و در سالهاي كبيسه سه روز پس از يلدا (شب 21 دسامبر) است و مفهوم هر دو واژه هم يكي است. از آن پس اين دو ميلاد تقريبا باهم بر گزار مي شده اند. آراستن سرو وكاج در كريسمس هم از ايران باستان اقتباس شده است، زيراكه ايرانيان به اين دو درخت مخصوصا سرو به چشم مظهر مقاومت در برابر تاريكي و سرما مي نگريستند و در «خور روز» در برابر سرو مي ايستادند و عهد مي كردند كه تا سال بعد يك نهال سرو ديگر كشت كنند http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp?GD=21&GM=12#4860

 

در پایان به موضوعی مورد ادعای ناسیونالیستهای آریامهری هم باید اشاره بکنم

 

یکی از ادعاهای ناسیونال فاشیستهای آریامهری و پیرو تحریف کنندگان تاریخ یعنی سلسله پهلوی و رضا شاه این است که نوروز کلمه ای فارسی است و جشن نوروز فقط یک جشن ایرانیان است.اگر با این منطق به قضییه جشنها بنگریم یلدا کلمه ای سریانی و وابسته بفرهنگ سامی است و یلدا نمیتواند جشنی ایرانی باشد!!!!
مطالعه تاریخ نشان میدهد که یلدا با کریسمس ریشه مشترکی دارد.اگر یلدا بتواند در فرهنگهای مختلف رویش کند چرا جشن نوروز نتواند در بین فرهنگهای متفاوت واقوام متفاوت رویش نماید و متعلق به همه آنان باشد همان گونه که یلدا یک جشن ایرانی است و در عین حال در اروپا هم جشنی بزرگ بوده است و امروز هم در هیبت کریسمس ادامه دارد و در شکل مذهبی هم پس از گرویدن به مسحیت در اروپای قدیم ادامه یافته است
 
 
Posted on Sunday, December 19, 2010 at 04:20PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>