« سکس و دموکراسی -دو | Main | هشدار! شرايط بحرانی در انتخابات دهم »

سکس و دموکراسی-یک

سکس و دموکراسی مطالبی خواهد بود که  زندگی سکسی اجتماع را  در یک جامعه دموکراتیک بررسی خواهد کرد

 زندگی سکسی از ابتدای تاریخ برای جوامع بشری مسئله بغرنجی بوده است.مسئله ای که امروز هم حل نشده است.همیشه سکس و عوارض بعد از سکس مسئله مهمی را در جامعه تشکیل میدهد .مسئله ای که حتی در کشور های پیشرفته هم حل نشده است مثلا سقط جنین و آزادی و یا ممنوعیت آن. هر شخصی سه حادثه مهم در زندگی دارد که تولد و ازدواج و مرگ است و سکس با تولد و  ازدواج هر کسی رابطه دارد و اصولا سکس  به بخش اعظم مسایل اجتماعی و بالنتیجه سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ...جامعه مرتبط میشود. در این نوشته ها میخواهم بررسی کنیم که سکس همسو با دمکراسی چگونه سکسی است.

اگر دموکراسی ناشی از مدرنیته و مدرنیته ناشی از عقل آزاد و رها و منطقی زمینی و نه آسمانی باشد لازم میاید که فرهنگ و رفتار  سکسی  در جامعه دموکراتیک هم با عقل فوق و عدالت ناشی از آن تعقل منطقی همسو باشد و تناقض و تضاد با آن نداشته باشد.

در بررسی سکس لازم است که دو جنبه

اول-غریزی و حیوانی 

دوم -یک جنبه فرهنگی سکسی

را از هم جدا کرد. در حیوانات سکس فقط برای زاد و ولد و تضمین بقای نوع است.ولی در انسان سکس علاوه بر کاربرد تضمین بقای نسل  کاربرد دیگری در جامعه انسانی دارد که آن  هم  فرهنگی و اجتماعی است و بیشتر یک سرگرمی و یک نوع لذت بردنی است که هدف تولید مثل ندارد بلکه فقط برای لذت بردن و یا با دیگران بودن بکار میرود.

البته که عقل منطقی بما میگوید که این نوع استفاده از  سکس برای هدفهای غیر از بقای نسل و تولید مثل نمیتواند آن قدر پر دامنه و قوی گردد که اصل وجودی سکس را که همان تامین بقای نسل است را مختل کند

ادامه دارد

Posted on Saturday, June 6, 2009 at 12:51AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>