« سراشيب سقوط رژيم جمهوری اسلامی و آلترناتيو سازی های امپرياليستی! - احمد نوين | Main | ياد کاک اسماعيل، نقشی جاويد در خاطره زمانه -بهرام مرادی »

آقای هالو شما هم در خط ارتجاع ناسیونالیسم آریامهری  هستید؟

 

 

اشعار جالب و طعنه زن شاعری بنام هالو در اینترنت هواخواهن زیادی دارد.ایشان هم موضوعات روز را بزیبایی بیان میکنند . حالت طنز به اشعار خودشان میدهند.

 

***************
شعر از افشا
طنز افشاگر نامردی و دوز و کلک است
طنز بهر دل پنچر شده زاپاس و جک است
طنز آن نیست که لبهای ترا خنده دهد
آنچه لبهای ترا خنده دهد غلغلک است
طنز جویای حق و در پی حق خواهد بود
طنز در کار جهان گذران یک محک است

________________

 

جوک اگر غلغلک است  خنداند

  نه که تحقیر کند گریاند

 جوکر آن است کند شاد همه

  نه که بر ضد کس و بد دهنه

 جوک اگر  گفت برای تحقیر

 تو بزرگش مکن فرد حقیر

 آدم خوب همه جا خوب است/

 اگر او حاکم و گر منکوب است

_______________

شاعر از شعور میاید و باید با شعور باشد و حرفهای شاعر نباید بر ضد علم و منطق باشد اگر چنین شد دیگر شاعر نیست بلکه سفسطه کننده است.

مثلا بویدئوی زیر آقای هالو توجه بفرمایید

http://www.youtube.com/watch?v=nBebshlNPPc&feature=share

در ویدئوی بالا اقای هالو میگوید که ترکها تا سیصد سال پیش در آذربایجان فارسی صحبت میکردند و عربهای خوزستان هم عرب زبان شده هستند!!!بدون مطالعه تاریخی هم این حرف را میزند

باید به ایشان(آقای هالو ) گفت که شما هم فارس نیستید بلکه فارس زبان هستید زیرا قومی بنام فارس در ایران وجود نداردhttp://efsha.squarespace.com/blog/2010/7/25/017030298464.html

 

تازه فردوسی زبان فارسی را زنده نکرده است بلکه زبان فارسی وارداتی از افغانستان و تاجیکستان است که در زمان صفاریان انجام گرفت و زبان دولتی شد.این برداشت از فردوسی دروغ تاریخی است در نوشته زیر هم به این موضوع اعتراض شده است

 

http://www.bbc.co.uk/persian/arts/2011/07/110630_l13_letter_from_london_244.shtml

 

آقای هالو دارد از فردوسی مثل رژیم پهلوی استفاده ایدئولوژیک میکند

در ضمن در زمان حمله اعراب زبانهای مردم ایران همان زبانهای قومی فعلی بوده است و حرف این بابا چرند است شاعر از شعور میاید و ایشان فاقد این شعور هستند حرفهای  آقای هالو در مورد فردوسی و زبانهای اقوام ایرانی حرفهای ارتجاع است 

 

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/6/13/521351973555.html

 

 

 

 

Posted on Sunday, February 19, 2012 at 05:51PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>