« نفوذ جاسوسی ملایان در اپوزیسیون خارج نشین | Main | دولت ماننا در آذربایجان »

چرا از تمدنهای غیر آریایی ایرانی تجلیل نمیشود؟

 

 
جام حسنلو متعلق به فرهنگ غیر آریایی ماننا قبل از آمدن قوم  موهوم منسوب  به آریایی
 
چرا درباره تمدن مانناها سکوت میشود؟آثار باستانی بدست آمده از زیویه؛حسنلو؛وو مجیذ تپه موید این نکته اند که جغرافیای آذربایجان کنونی در هزاره دوم وسده های نخست هزاره اول پیش از میلاد یعنی در دوران ماننایان کانون یک تمدن عالی بوده است. این تمدن در قلمرو کنونی ایران پس از شوش یا تمدن چند هزار ساله ایلامی کهن ترین تمدن ایرانی بوده است و چنانکه برخی محققین نیز گفته اند یکی از منابع الهام و اقتباس تمدن پارش یا هخامنشی بوده است.دلیلش تبلیغات پان آریائیسم اروپایی است با این که زرتشتی گری در سرزمین ماننا پدید آمده است چرا آنان که این همه به اوستا ارزش قائلند و آن را ترجمه کرده اند و بزرگش نموده و یک اثر فارسی جا میزنند درباره تمدن ماننا سکوت میکنند و در باره قوم اصلی و محیطی که این اثر پدید آمده است کمتر مینویسندیک علتش این است که اینها مادها را آریایی عنوان میکنندو معنقدند کهتنها آریاییان میتوانند تمدن پدید آورنددیاکوف هم به این دروغ آریا پرستانه در مورد مادها اشاره کرده است آریاییها هیچ وقت موفق به نفوذ به سرزمین ماننا نشدند یعنی قلمرو آذربایجان کنونی وهمدان تمدن عالی داشته است که قبایل وحشی آریایی بلحاظ فرهنگی بسیار عقب مانده تر بوده اند . اینان فرهنگ کتابت و خط و غیره را در طول اعصار متمادی از ایلامیان گوتیان و لولوبیان و کاسیان و ماننا اموختند. این گونه آریاپرستان مثل کسروی تئوری داده اند وبرای اثبات آن چرندیات بافته اند مثلا کسروی حاکم شدن زبان ترکی را بعد از مغول میداند وبرای این امر هم تاریخ سازی کرده است.دیاکونوف مادها را غیر آریایی میداند.در حکومت شوروی هر کسی که از تمدن ماننا صحبت میکرد ضد کمونیسم و پان ترکیست نامیده میشد و به سیبری منتقل میشد و این باعث شده است که خط آریا پرستی و استحاله زبانهای غیر روسی تشدید شود لاجرم آنها بر ضد حقیقت تحریف تاریخی میگستردند . در این مورد در مورد ترکان تاتار چچنها تبعید کل ساکنان از محل زندگی خود در زمان استالین اجرا شدوهمه قوم بدور از خاک خود تبعید شدندبرای آریایی قلمداد کردن مادها لازم بود در مود ماننا و گوتی ها سکوت شود و تاریخ را تحریف کنند.لازم بود رابطه ای بین آریاییان و زرتشت پدید آورند تا وانمود کنند زرتشتی گری هند و اروپایی  است.

 
بدوران وحشی گری آریاییان در ورود به ایران بطور سمبولیک در شاهنامه هم اشاره شده است.کیومرث شاه ایشان لباس نداشته است و پوست پلنگ میپوشیدولی اقوام مقابل او همه چیز و وسایل نظامی داشتند که در شاهنامه آنها را دیو نامیده اندو در اخر شاه از ذدیوان نوشتن و غیره میآموزد
//بپوشید تن را بچرم پلنگ/
که جوشن نبود و نه آیین جنگ
یعنی از جنگ کردن چیزی نمیدانست حتی لباس هم نداشت
 به گیتی نبودش کسی دشمنا
 مگر بدکنش ریمن اهریمنا
یکی بچه بودش چو گرگ سترگ
دلاور شده با سپاه بزرگ
سپه کرد و نزدیک او راه جست
/همی تخت و دیهیم کی شاه جست
پذیره شدش دیو را جنگ جوی
سپه را چو روی اندر آمد بروی
اخبار جنگ به سیامک پسر کیومرث هم رسیده است و در جنگ حاضر است
سیامک بیامدبرهنه تنا 
 بر آویخت با 7ور آهرمنا/
اوضاع بسیار عجیب و غریبی است شاه و پسرش نه لباس و نه سلاح و نه جوشن یعنی لباس جنگ ندارندولیکن دیو وحشی همه چیز دارداین چگونه شاهی و آن چگونه دیوی است؟ این اشاره بدوران وحشی گری اریاییان است
حالا کیومرث در جنگ پیروز میشود و از دیو نوشتن میآموزد/یکایک بیاراست با دیو جنگ/ نبد جنگشان را فراوان درنگ/ کشیدندشان خسته و بسته خوار/بجان خواستند آن زمان زینهار/که مارانکش تا یکی نو هنر/بیاموزی از ما کت اید بر/چو آزاد گشتند از بند او/ بجستند ناچار پیوند او/ نبشتن بخسرو بیاموختند/ دلش را بدانش بر افروختند این هم از اریاییان تمدن ساز که در اصل وحشی بودند وبمردمان متمدن مثل مغولان حمله کردند و در فرهنگ ایران تحلیل رفتند و امروز قومی بنام فارس در ایران نداریم ولی آذربایجانی و کرد و لر و گیلک و مازندرانی  و غیره هنوز هم در ایران بر قرارند
 
آذربایجانی از ابتدای تاریخ در منطقه بوده است زبانش هم ترکی بوده است و با حمله مغول ترک نشده است.این هم مسئله را تغییر نمیدهد امروز باید همه با پیوستن بارزشهای حقوق بشر متحد شویم و بر علیه هر گونه فاشیسم دینی و یا پان ایرانیستی و پان ترکیستی عمل بکنیم ما نباید اجازه بدهیم گروهی گروهی دیگر را  در ایران خفه کند وحقوقش را زیر پا بگذارد.ما نباید اجازه بدهیم دوباره محمد رضا شاه ها پیدا شوند و مثلا معبد بهایی ها را در تهران خراب کند و یا خمینی و ملایان در ایران بهایی کشی راه بیندازند و یا اصلا مثل  حکومت شاه و خمینی بهم وطنان غیور اهل سنت ما اجازه تاسیس مسجد در پایتخت کشورشان داده نشود.این تمایلات فاشیستی و من برترم را باید در ایران از بین برد زیرا اینها با عقب ماندگی و حق کشی و نوکری بیکانه همسو ویکی  است.نجات ایران در برپایی حکومت دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است.
Posted on Tuesday, July 12, 2011 at 03:36PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>