« زمزمه های یک شکنجه گر - صادق افروز | Main | دمکراسی یک نظام سیاسی برای جامعه صنعتی است و نه یک راه ومسلک فرقه ایی و فرهنگی -فرهاد واکف »

حمله خارجی بلی یا خیر ؟ چه باید کرد؟

مخالفت با جنگ اگر برای حمایت از ملایان باشد شیطانی است.مخالفت با جنگ اگر برای جلوگیری از کشتار ایرانیان باشد انسانی است.این ملاکی است که باید تظاهر کنندگان را با آن سنجید.ملایان آدم کش هستند و هر کس از آنان طرفداری کند خائن به ایران و انسانیت است . در ضمن با حمله خارجی به ایران در کشور ما دمکراسی بوجود نخواهد آمد اما ممکن است ملایان بر کنار شوند

  

در مورد حمله خارجی هم این موضوع را باید مد نظر داشت و یک سیاست عملی مفید را انتخاب کرد. بنظر شما این سیاست عملی که هم حافظ مردم ایران و آینده کشور هم باید باشد چگونه سیاستی خواهد بود؟ما باید نشان بدهیم که ملایان عده ای آدم کش و دزد و غاصب  قدرت سیاسی با آدم کشی و حق کشی هستند.خیلی از مردم دنیا این را نمیدانند و متوجه ریاکاری ملایان نیستند.ملایان اگر لازم شد کمونیستها را  هم  بغل میکننند مثل ملاقات احمدی نژاد و فیدل کاسترو و اگر برای بقای آنان لازم باشد بمب در حرم امام رضا میگذارند و خدا وتوحید را هم تعطیل میکنند و اگر لازم شد از خمینی تا خامنه ای با آمریکا و جناحهای مرتجع سرمایه داران جهان خوار هم لاس میزنند.مردم ایران چه باید بکنند؟ما چه باید بکنیم؟

ملایان باید بروند و بهترین روش این است که توسط مردم باشد.این که ملایان توسط مردم باید بروند با موانعی روبرو است یکی از این موانع موجود بودن انسانهایی در ایران است که باورهای اسلامی دارند و این گروه گر چه اکثریت آنان با ملایان مخالفند زیرا فکر میکنند ملایان دزدان وآدم کشانی هستند که با نردبان  اسلام از پله های قدرت و ثروت بالا رفته اند و برای حفظ موقعیت خود نه تنها آدم کشی و دزدی و فساد دارند حتی اگر دستشان برسد اسلام را هم تعطیل خواهند کرد چنانکه خمینی آدم کش و ریا کار و دروغ گو گفته است که برای نظام اسلام شما بخوانید دستگاه آدم کشی و دزدی و چپاول ملایی حتی توحید و خدا را هم میتوان انکار کرد و فروع دین که هیچ است.از نظر این مسلمین ملایان و نظام اسلامی آنان بجز دستگاه دزدی و چپاول نیست ولی باز هم اقلیتی وجود دارند که با ملایان در دزدها شریکند و بنام اسلام و هوا خواهی اسلام از این ملایان آدم کش و دزد طرفداری میکنندکه اینها همواره در سالیان اخیر کمتر از هفت یا هشت در صد باورمندان به اسلام بوده است.در باورمندان غیر اسلامی هم نیروهایی وجود دارند گر چه بشدت با ملایان مخالفند ولی با ملایان در داشتن خوی استبدادی هم سو هستند مثل مجاهدین خلق و یا سلطنت طلبان آریامهری . این خوی ضد حقوق بشری و ضد دمکراتیک اجازه اتحاد را به این اپوزیسیون استبدادی نمیدهد. با توجه به این که در نود سال اخیر سلطنت طلبان و اسلامیستها با کمک نیروهای خارجی بقدرت رسیده اند در عمل بنظر میاید که بدون دخالت خارجی نمیتوان حکومت را سرنگون کرد.این عدم توانایی علتش استبدادی بودن اکثریت مردم ایران و ضد یت مردم ایران با ارزشهای حقوق بشری و دمکراتیک است و این اکثریت ضدیت با ارزشهای حقوق بشری و ارزشهای دمکراتیک را با توسل به ارزشهای اسلامی و ارزشهای سلطنت طلبان آریامهری توجیه میکنند (مثل ارزشهای ایران باستان گرایی ؛ سیاستهای انکار اقوام ایرانی و حقوق بشری آنانو دروغهای ایدئولوژیک کورش بنیان گذار حقوق بشر و فردوسشی شاعر ضد عرب و امیرکبیر ضد حکومت قاجار در حرف پافشاری بر روی تمامیت ارضی ایران ولی در عل نوکری غرب را کردن ).
نیروهای سلطنت آریامهری با سه کودتای بیگانه 1299-1320 و 1332 بقدرت رسیدند و یا در قدرت بماندند.اینان کودتای بیگانه را در سال 1332 بر علیه مصدق قیام میخوانند با این که دو رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا اعتراف به انجام کودتا کرده اند سلطنت طلبان آریامهری این کودتارا قیام ملی میخوانند و به شعور مردم ایران توهین میکنند
 .این گروه که در سیاست خودشان ؛عمل گرایی دارد به آتش جنگ علیه ملایان دامن میزنند
 
باندی که رضا شاه را بقدرت رساند
 
 
 اسلامیستهای بنیاد گرا هم مثل سلطنت طلبان آریامهری با کمک خارجی و غرب بحکومت رسیده اند.بت کردن خمینی توسط رسانه های غربی و بردن وی به پاریس و بالا آوردن وی توسط عناصر وابسته به غربی مثل ابراهیم یزدیها و قطب زاده ها و بنی صدرها و فریب ملت ایران با گفتار در باره دمکراسی و حقوق بشر و خود کفایی و استقلال و بدست گرفتن قدرت با این میثاق دروغین و عمل کردن بر خلاف استقلال کشور و ایجاد و تشدید وابستگی های اقتصادی ببیگانه با همان سیستمی که شاهان پهلوی کشور را وابسته کردند یا اقتصاد دلالی بر اساس واردات نوکری خود را برای غرب ادامه دادندو خط سرمایه داری صندوق بین المللی پول را بنام اسلام پیاده کردند تا نشان دهند ناف اسلام اینان به کجا وصل است
 
خمینی نوکر جهانخواران سرمایه و مزدور ضد ایرانی

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/8/21/928544643554.html
 
آیا ملایان استقلال سیاسی دارند؟
 
نتیجه بحثهای بالا این است که جناح اسلامیستی خمینی واسلامیستهای دیگر همراه با  حناح سلطنت طلب پهلوی  و اقمار ناسیونالیستی  آن  امروزه اکثریت حاکمیت و اپوزیسیون استبدادی را در ایران تشکیل میدهند  اما همه آنها  مزدور اجنبی بوده و با کمک اجنبی در ایران بقدرت رسیده اند.اگر هم اجنبی راضی شده است نوکری برود و نوکری دیگری بیاید فقط برای حفظ منافع خودش و یا رسیدن بمنافع بیشتر از قبل بوده است کما این که با کمک ملایان بمنافع بیشتری نسبت به زمان شاه دست یافته اند و نیروهای انقلابی ایران و منطقه را قلع و قمع کرده اند.در جایی که ملت ایران اتحاد ندارد زیرا با باورهای ضد حقوق بشری و با باور های ضد دمکراتیک در بین مردم ایران اتحادی در بین مردم بوجود نخواهد آمد و تنها عناصر وابسته به بیگانه فعال خواهند بود؛ سرنگونی نظام بدون دخالت اجنبی هم امکان پذیر نخواهد بود.ولی اگر مردم ایران حول ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی گرد هم آیند و برای بر پایی یک حکومت دمکراتیک اقدام نمایند امکان پیروزی وجود دارد.موانع این باورمندی به ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی باز هم همان نیروهای سلطنت طلب آریامهری و اسلامیستهای سیاسی و ستنی است که فرهنگ ضد حقوق بشری کشور را ادامه میدهد.بدون یک رنسانس فرهنگی و دینی و ملی رسیدن به باورهای حقوق بشری و دمکراتیک امکان پذیر نخواهد بود و از سویی دیگر این پدیده زمان بر خواهد بود.بنابراین ملت ایران در وضعیت آچمز سیاسی و فرهنگی گیر کرده است.اگر با دخالت اجنبی ملایان سرنگون شوند یک استبداد دیگری در کشور پیش خواهد آمد و اگر دخالت اجنبی نباشد و باورهای دینی و فرهنگی مردم هم بسمت ارزشهای حقوق بشری و ارزشهای دمکراتیک نرود با ادامه استبداد ملایان و تسعه عقب ماندگی کشور روبرو خواهیم بود.این چالشی است که در برابر ملت و اینده ایران وجود دارد.یعنی جنگ بین نیروهای سنتگرای که در غالب سلطنت طلبان آریامهری و نیروهای اسلامیست عرض اندام کرده اند و نیروهای مترقی ایی که در پی ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی و سکولاریته هستند.جبهه ترقی خواهی ایران بسیار ضعیف و از گروه های جدا از هم با ریشه های فکری گوناگون تشکیل شده اند.گر چه نیروهای سنت گرا در حال احتضار هستند ولی نیروهای ترقی خواه جامعه هنوز به یک ظهور قدرت مند نرسیده اند
 
هر نیرویی که در جامعه سنت  و ارزشهای سنتی قدیمی و ماقبل مدرنیته را  تقویت کند و ارزشهای کهن و غیر کارا را دامن بزند در واقع در خدمت چپاولگران خارجی و در راه دشمنی با ایران وآینده ملت است.مثلا کسانی که حقوق بشر و ارزشهای آن را مسخره میکنند یا کسانی که روشنفکران را مسخره میکنند و ادعاهای دروغینی مثل این که ملایان را روشنفکران بقدرت رساندند و ... در واقع در خدمت چپاول گری و دزدی و فساد این نیروهای سنت گرایی است که در نود سال اخیر قدرت سیاسی را در دست داششته اند
در مورد حمله خارجی هم این موضوع را باید مد نظر داشت و یک سیاست عملی مفید را انتخاب کرد. بنظر شما این سیاست عملی که هم حافظ مردم ایران و آینده کشور هم باید باشد چگونه سیاستی خواهد بود. برای مقابله با این وضع بطور عملی چه باید کرد؟من نظرم را با دانسته های فعلی عرضه میکنم
اولا باید با جنگ مخالف بود نه بخاطر این که ملایان خوب هستند بلکه در بد و آدم کش بودن ملایان شکی نیست مخالفت برای این است که با جنگ امکان رسیدن بدمکراسی و ایجاد حکومت دمکراتیک در ایران فراهم نیست.
دوم این که باید بطور سازمانی سعی کرد که نیروهای ترقی خواه و موافق با حقوق بشر و اصوا دمکراسی را گرد هم آوردو این کار را چه بهتر که در خارج ایران و در بین نیروهای معتقد به حقوق بشر و اصول دمکراسی شروع کرد و سازمانی منسجم و با اصول عقاید مشخص بوجو آورد یعنی اعتقاد به ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی به این معنا که فقط اصول دمکراسی و ارزشهای حقوق بشری در رفتارهای سیاسی این گروه پذیرفته خواهد شد و هر گونه عملی که مخالفت با ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی دارد رد خواهد شد.این سازمان را تشکیل داده و سپس باید تقویت کرد
سوم با کمک این سازمان ریا کاری ها ملایان و محافل ارتجاع جهانی را افشا کرد و نشان داد که این محافل اگر چه با ریا کاری دم از دمکراسی میزند بلکه در اصل این محافل ارتجاع جهانی هستند که موتور تروریسم بین المللی را روشن نگه میدارندو مثلا همین محافل ارتجاعی شصت میلیون آمریکایی را بدون بیمه های درمانی در آمریکا بوجود آورده اندو ککشان هم نمیگزد. با کمک این سازمان مردم را بسوی ارزشهای حقوق بشری و سکولاریته و اصول دمکراسی هدایت کردن و راه درست را بمردم نشان داد و بسوی مدرنیته و خود کفایی علمی واقتصادی رفتن.این هم راهی طولانی ولی خیلی موثر خواهد بود و برای شروع کار مثلا میتوان بسراغ جبهه جمهوری خواهان سکولار و معتقد بحقوق بشر رفت
 
Posted on Sunday, January 29, 2012 at 01:16PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>