« مرگ تمام بیماران عمل شده در دوم شهریور 1390 بیمارستان نفت تهران در اثر داروی بیهوشی تقلبی از کشور چین | Main | جمعه گردی های اسماعيل نوری علا: باسمه کاری سياسی به نفع کيست؟ »

چگونه مبارزه مداوم غیر خشونت زا با دیکتاتور بکنیم

بدون موجود بودن سازمان دمکراتیک مبارزه سیاسی غیر خشونت آمیز با دیکتاتور هیچگاه بفرجام خود نمیرسد. با توجه به این که حل مسئله ایران مثل قانون همه یا هیچ است یعنی دیکتاتوری باید کاملا بر قرار باشد و یا دمکراسی باید بر قرار باشد و حتی حالات بین دیکتاتوری و دمکراسی  در نهایت به دیکتاتوری میرسد .

علت این وضع هم  در این است که اکثریت مردم ایران  با اصول دمکراسی و ارزشهای حقوق بشری مخالفند و این اجازه نمیدهد که اقلیت دمکرات بتواند اعمال فشار موثری را بر دیکتاتور سامان دهد.

آیا راهی و ارزشی برای اتحاد اېوزیسیون ایرانی موجود است؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/2/1/589198939324.html

اکثریت مردم ایران بر ضد ارزشهای حقوق بشر و ضد اصول دمکراسی هستند و این سبب میشود که نتوانند با همدیگر متحد شوند

پس اولین راه موثر برای سرنگونی دیکتاتور ایران آگاهی مردم از افکار ضد دمکراتیک و ضد حقوق بشری خود است که در گروه های اسلامیستی مثل مجاهدین خلق و نیروهای وابسته بملایان و سلطنت طلبان اریامهری و کمونیستها و غیره دیده میشوند. در کنار این اکثریت ضد حقوق بشری و ضد دمکراسی در ایران خود اقتصاد دلالی بر اساس واردات هم بتقویت دیکتاتوری کمک میکند.

چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html

 

 ولی در نهایت قدرت سیاسی و حکومتی از مردم است و بمردم تعلق دارد و اگر مردم اراده کنند و بخواهند میتوانند این قدرت را به دمکراتها و نیروهای پیشرو بسپارد مسئله این است که مردم ما به این آگاهی نرسیده اندوبه  قدرت واقعی خود هنوز مسلح نیستند ودر  حقیقت قدرت آنان مورد سواستفاده دیکتاتور فعلی و دیکتاتوران قبلی کشور بوده است بنا براین نمیتوانند متحد شوند زیرا در سایه دیکتاتور و ارزشهای دیکتاتوری زندگی میکنند و علاوه بر آن با ارزشهای حقوق بشر و دمکراسی هم مخالفند بنابراین  هر کسی ساز خودش را میزند

در کنار داشتن اکثریت ایرانیان معتقد به ارزشهای حقوق بشری و معتقد به روشهای مبارزه غیر خشونت زا با دیکتاتور لازم است به نقاط ضعف دیکتاتور هم توجه داشت تا با تلفات و هزینه کمتر دیکتاتور را سرنگون کرد و بجایبش یک حکوت دمکراتیک بر قرار کرد . بر پایی حکومت دمکراتیک برای ایران بسیار مهم ایت زیرا نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است

برای مطالعه بیشتر در باره روشهای مبارزه غیر خشونت زا و مداوم با دیکتاتوری حتما مطالب لینک زیر را هم بخوانید

http://shahrvand-yar.com/m/wp-content/uploads/2011/03/az-diktatori-ta-demokrasi.pdf

 

Posted on Sunday, September 4, 2011 at 05:21PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>