« درباره دمکراسی - یونس پارسا بناب | Main | آیا ترکان ایرانی از نسل مغولان مهاجم به ایران هستند؟ »

آیا ایرانیان نژاد آریایی هستند

 آیا ایرانیان نژاد آریایی هستند؟

 در مورد نژاد آریايی بودن ايرانیا ن این دروغ محض و غير علمی است.اولا ما نمیدانیم که از نظر ژنتیکي آريا یی ها چه کساني بوده اند.حالا تصور کنيد مثلا آمدیم و پيدا کردیم که ده درصد مردم ایران ريشه اریایی دارند آيا نباید نژاد ایران را بر اساس اکثریت مردم ايران تعيين کرد؟ آيا  نود در صد مردم ایران هیچ و پوچ هستند و بايد به آنها توهین و اهانت کرد و همه را آريايی نامید اين در ذاتش غلط است. در دنيا نوزده خط پدری بین آدميان پیدا کرده بودند که بعدا يک زير گروه را بعنوان خط پدری جديد عوض کردند و یک خط پدری جدیدی هم در اقیانوسيه پیدا کردند.از اين بيست و يک خط پدري سيزده و يا جهارده خط پدري در ایران با در صد هاي بالایي وجود دارد. هر کدام از این خط پدری موجود در ایران را آریایی بنامیم از هفتاد و پنج تا نود و چنج در صد بقیه مردم ایران غیر آریایی هستند یعنی اگر یک خط پدری هم بفرض محال آریایی باشد الباقی مردم ایران غیر آریایی هستند. خود این که ملت ایران را ملت اریايی ناميدن تحريف تاریخ ؛توهین به اقوام ایراني و حقیر و خوار شمردن آنان برای تمجید از نژاد پرستان  مزدور دیکتاتوری پهلوي است که هنگامی که در قدرت بودند  قدرت و تبلیغات دولتي را بجاي گسترش حقیقت برای گسترش دروغ هزینه کردند.ما حقيقت پرستیم و با این دروغها و دروغ گویان مخالفیم

ایران بر اساس موقعیت جغرافیایی خود بر سر راه سه قاره کهن آسیا ؛ اروپا و افریقا قرار

دارد.بنابراین ایران محلی بوده است که محل مهاجرت از این سه قاره به اطراف جهان بوده است. این که کویرهای داخل ایران و کوه های اطراف آن چه نقشی در محدود کردن جریان ژنهای اقوام داشته اند ناشناخته است.برای شناختن اثر موقعیت محلی ایران بر مهاجرت اقوام انسانی یکصد و پنجاه فرد ایرانی مورد تحقیق ژنهای کروموزم ایگرل (وای) قرار گرفتند این بررسی نشان میدهد ایرانیان از نظر ژنتیکی به یک گروه مشخصی تعلق ندارند. بلکه از گرو ه های متفاوتی تشکیل میشوند.در ژنتیک انسانی گروه های مختلف کروموزم ایگرل را از

اولین حرف انگلیسی تا حرف آر تقسیم بندی کرده اند که هفده گروه مختلف را شامل

هر گروهی هم به زیرگروه های دیگری تقسیم بندی میشود مثلا جی به جی1؛ جی2 تقسیم میشود.

J ---->J1,J2 .........

o1a.o2,o3به o

J.ایرانیان در شمالشرقکشور سی و سه درصد متعلق به گروه

Rبیست و هفت درصد گروه

Gپانزده درصد گروه

Q نه درصد گروه

Nشش در صد

ولی در جنوب شرقایران

J سی و پنج در صد گروه

R بیست و شش درصد

Gسیزده درصد

L شش درصد

Eهفت در صد

K سه و نیم در صد

فقط در جنوب ایران است .E

در ایران مرکزی یا اطراف اصفهان

J,R,K,F

در حدود هشتاد درصد جمعیت و هر کدام حدودا بیست درصد دیده میشود و بیبست درصد باقیمانده بین سه گروه زیر است که میزان انها از حداکثر بحداقل بشرح زیر است.

E>G>I

جمهوری آذربایجان شبیه ایران مرکزی است ولی گروه

J

بیشتر از ایران مرکزی ٍٍ ولی گروف اف ؛ایی و آی کمتر است

ارمنستان شبیه ایران مرکزی با گروه ایی بیشتر است

عراق دوسوم جمعیتش

J

است و بقیه اش ایی ؛ آر وک میباشد.

Eاستالین متعلق به گروه

بوده است ولی منبع زیر استالین را متعلق به گروه

G

میداند آدرس این منبع

http://www.eupedia.com/ europe/origins_haplogroups_europe.shtml

متاسفانه این منبع بالا  که قبلا کار میکرد حالا کار نمیکند لینک زیر همین حرفها را میزند

http://www.yhrd.org/files/b465c9a4e956626445689b1dd11409ef27e60d0f.regueiro2006.pdfیک منبع دیگر هم نوشته بود

J1یزدگرد سوم متعلق به

Haplogroup است در ایران گروه های ژنتیکی کروموزم ایگرل یا هاپلو گروپ یا

متفاوتند در جنوب شرق ایران یازده گروه و در شمال شرقایران هشت گروه ژنتیکی کروموزوموای وجود دارند.

منبع این تحقیق

Iran-Tricontinental Nexus for Y-Chromosome

Driven Migration

Hum Hered 2006;61:132-143

نویسندگان مقاله

a

A.M. Cadenas

T. Gayden

P.A. Underhill

R.J. Herrera

a

Department of Biological Sciences, Florida International University, Miami, Fla. , and

b

Department of Genetics,

Stanford University, Stanford, Calif. , USA

M. RegueiroGeographic spread and ethnic origins of European haplogroups
www.eupedia.com
History and description of European y-chromosomal (Y-DNA) and mitochondrial (mtDNA) haplogroups and their subclades ..
www.eupedia.com
History and description of European y-chromosomal (Y-DNA) and mitochondrial (mtDNA) haplogroups and their subclades.
_________________________________________
آیا انسان نژاد های مختلفی دارد؟
موضوع نژاد از نظر بیولوژیک در مورد انسان موضوعیت ندارد و بی معناست.
Posted on Wednesday, August 15, 2012 at 01:46AM by Registered Commenterافشا | Comments6 Comments

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (6)

آریایی بودن گروه های مختلف نژاد ایرانی ]مادها، پارتها، پارس ها، سرمتیان، اسکیتها (سکاها) و آلانها[ یک واقعیت غیر قابل انکار و از نظر ژنتیکی و علمی کاملاً اثبات شده هست و همینطور مهاجر بودن این گروه ها و مهاجرتشون از سرزمین های فلات ایران و استپ های اوراسیا به سایر نقاط جهان هم واقعیتی است تاریخی و اثبات شده. خویشاوندی گروه های مختلف ایرانی هم موضوعی است کاملاً اثبات شده.

ما هم همیشه بر این عقیده بودیم و هستیم که نژاد ایرانیان در طول تاریخ به دلیل مهاجرت و به خصوص تهاجم اقوام گوناگون دچار تغییر و تحولات بسیار شده و اصولاً وجود نژاد خالص در ایران غیر ممکن و غیر قابل باور و یک دروغ غیر قابل پذیرشه و ما در ایران از تنوع نژادی بسیار گسترده ای در سرتاسر نقاط ایران بهره مند می باشیم ولی این موضوع هیچ ارتباطی به نژاد آریایی گروه های ایرانی و نسل های اولیه ایرانیان مقیم فلات ایران و استپ های مقیم اوراسیا نداشته و ندارد.

ضمناً قوم گرایان اقراطی و به خصوص پان تورک ها تنها کسانی هستند که نسبت به نژاد آریایی ایرانی ها نفرت و کینه شدید و عجیبی از خودشون نشون میدهند و این هم تعجب آور و هم تمسخر آمیز و البته هم ترحم برانگیزه. شما به من جواب بدهید این همه تعصب و نفرت و کینه چه علت منطقی داره؟! آریایی بودن ایرانی ها چه خسارتی به کجای دنیا وارد کرده که شما این چنین رقت آور کمر همت به اثبات نادرستی اون بستید؟! اگر بر فرض محال این موضوع یک دروغه و ایرانی ها با یک دروغ خودشون رو سرگرم کردند، دست از سرشون بردارید و اجازه بدید با سرگرمیشون دلخوش باشند، برای چه اینقدر خودتون رو به در و دیوار می کوبید تا نژاد ملتی رو زیر سرال ببرید که خودتون هم بخشی از همون ملت هستید و کسی شما رو خارج از چارچوب اون نژاد نمی دونه؟!

نژاد آریایی در ایران هیچوقت دستمایه ای برای نژاد پرستی نبوده و نیست. اصولا فرهنگ نژاد پرستی سازمان یافته به شکلی که در غرب موجوده در ایران وجود نداره، ضمن اینکه در تعصبات نژادی و قبیله گرایی ایرانی ها به گرد پای پان ترک ها هم نمی رسند. نژادپرستی آریایی در ایران یک فلسفه موهوم و دروغین و من درآوردی ساخته و پرداخته ذهن پان تورک ها و قوم گرایانه. اگر شما رفتار زشت برخی از ایرانیان بی فرهنگ با برخی از مهاجران رو به پای نژادپرستی آریایی بگذارید رفتار ایرانیان با افغان ها (ملت همنژاد و همزبان با ایرانیان) رو چطور توجیح می کنید؟! واقعیت اینه که در ایران فلسفه ای به نام نژاد پرستی آریایی وجود خارجی نداره و آن دسته از ایرانی های بی فرهنگ هم که برخورد زشتی با دیگران دارند حتی چینین چیزی به ذهنشون خطور نمی کنه. اما جالب اینجاست مشاهده شده بسیاری از ترک زبان های ایرانی برای توهین به فارسی زبان ها و تحقیر و فحاشی اونها رو "افغانی" خطاب می کنند!! چرا شما ترکها عادت ندارید واقعیات رو اونطور که هست ببینید و همه چیز رو فقط از دریچه نگاه محدود خودتون می بینید و هر چیزی رو فقط به نفع خودتون تفسیر می کنید؟

و در آخر باور کنید ایران وطن شما هم هست و ارزش نداره که بر سر موضوعاتی مثل نژاد آریایی باهم بجنگیم.

November 24, 2012 | Unregistered Commenterبی نام

بی نام عزیز رفتار و عقاید شما در زندگی خودتان و دیگران تاثیر دارد.نژاد آریایی تبلیغ سلسله پهلوی برای محکمتر کردن حکومت خودشان بوده است و این سلسله سعی کرد ناسیونالیسم خودش را بوجود آورد تا بتواند در خدمت اربابان خودش باشد.خدمت به اربابان خارجی برابر است با سرکوب حقوق ملت.با این ایده های ناسیونالیستی و تازه آن هم جعلی حقوق بشری ملت را زیر پا گذاشتند.من علاوه بر این که با این نوشته علمی نه تنها بر ضد اهداف و ناسیونالیسم جعلی سلسله پهلوی هستم بلکه میخواهم روحیه علمی و عقلانیت آزاد و رها و خود محور را در بین ایرانیان تعمیم بدهم زیرا معتقدم اگر ملت علمی و از روی عقلانیت آزاد و رها و خود محور فکر نکند یعنی از عقلانیتی پیروی نکند که ماموریتش کشف حقیقت و رفاه وبقای همه آدمها باشد و بجای آن از احساسات دینی و یا احساسات ملی و ناسیونالیستی وقایع را بنگرد دچار عقب ماندگی و ضدیت با عقل و علم خواهد بود.رواج این جعلیات کاملا ضد علمی در ایران مبین همین عقب ماندگیها و استبددی است که براحتی آب خوردن آدم کشه است.شما با ضدیت با علم و دامن زدن به احساسات دروغین آریایی بودن در واقع خط این حاکمیتهای عقب ماند ملی و دینی را تقویت میکنید .شما در واقع احساسات مردم را تحریک میکنید و سبب عقب ماندگی کشور و چلوگیری از رشد ارزشهای حقوق بشری در کشور میشوید و اینها هر کدام خطرات بزرگی هستند.شما میادیشید که این ملت بی خودی این همه از دنیا عقب مانده است نه نان دارد و نه دارو دارد با یک تحریم باید کودکانش بمیرند و مردمش به هزاران درد مبتلا بشوند.تا زمانی که روحیه علمی و عقلانی بر ملت حاکم نشود مسایل ما حل نخواهد شد و ملت ایران دارای عقاید نژاد پرستی آریایی است واز این بابت روزانه هزاران کامنت در شبکه های اجتماعی علیه اعراب و افغانها و ترکان و غیره گذاشته میشود.نیروهایی که باورهای دو حکومت ایرانی در نود سال اخیر را تبلیغ میکنند وابسته به عناصر ارتجاعی اسلامیستی و ناسیونال فاشیستی هستند و در زیر لوای تحریک احساسات ملی و دینی این حرکتهای ارتجاعی را دامن میزنند.من نه میخواهم از این نوشته ها به مالی برسم و نه میخواهم نامی در بکنم بلکه این نوشته ها علمی و درست اس و روشنگری نام داردو این که شما علیه آن مینویسید معنایش فقط دشمنی و نادیده گرفتن با روشنگری و بینش علمی وعقلی است.من امروز در غربت هستم و از ایران مجبور بمهاجرت شده ام و مسبب این مهاجرتهای اجباری باورعای سخیف و غیر علمی امثال شماست.ایران هفت هزار سال سابقه تاریخی دارد و تاریخ ایران با آمدن اقوام موسوم به قوم موهوم آریایی یا هخامنشیان بر پا نشده است.
آیا ایرانیان نژاد پرستند؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2012/8/3/448053668898.html

November 24, 2012 | Registered Commenterافشا

درباره برخورد مبتذل سلسله پهلوی با تاریخ ایران به خصوص تاریخ ایران باستان و سوء استفاده از اون برای تحکیم پایه های قدت با شما موافقم. اتفاقاً این برخورد خودخواهانه و انحصاری با تاریخ نه تنها به نفع تاریخ نبود بلکه بسیار هم به ضرر تاریخ ایران تمام شد و همانطور که گفتید مانع از برخورد عملی و منطقی با تاریخ شد. اگرچه دیدگاه من و شما درباره بخشی از تاریخ ایران احتمالاً کاملاً متفاوته! همین الان هم شما به بعضی از شبکه های مبتذل لوس آنجلسی سلطنت طلب و برخورد اونها با تاریخ و شخصیت های تاریخی و ادبی نگاه کنید تا به عمق فاجعه پی ببرید.

نفرت ایرانیان از اعراب نه به دلیل نژاد پرستی آریایی بلکه به دلایل تاریخی است. اگر چه من کاملاً مخالف توهین نژادی به هر انسانی هستیم از جمله عربها ولی دلایل تاریخی این نفرت رو قابل درک می دونم. بیزاری از مهاجمان و غارتگران درست یا غلط در فرهنگ همه ملل دنیا وجود داره. اتفاقاً به دلیل وجود این ویژگی در ذات انسانها هیچ کشوری به اندازه ایران آسیب ندیده، آنهم به صورت بسیار اغراق شده و نژادپرستانه و در نبردی نابرابر و به دلایل سیاسی و نه در کامنتها و توسط چند کامنت نویس بی ادب و احمق! به طور مثال شما فلسفه مسابقه دوی ماراتن در بازی های المپیک رو میدونید؟! این مسابقه به افتخار شکست ایرانیان در تهاجمشان به یونان وارد مسابقات المپیک شد و یکی از مهمترین مسابقات المپیکه و به عنوان آخرین مسابقه همراه با مراسم اختتامیه با شکوه و جلال هر چه بیشتر برگزار میشه تا یاد و خاطره این شکست هرگز فراموش نشه! در حالیکه نبرد ماراتن و خسارات و نتایجش در مقایسه با فتح الفتوح قادسیه چیزی بود شبیه یک بازی کودکانه و یک جنگ ابلهانه. برید تاریخ رو بخونید و نتایج این دو جنگ رو مقایسه کنید. فیلم خفت آور سیصد رو که فراوش نکردید؟! شما سریال عمر فاروق رو دیده اید که اعراب با الهام از همین فیلم ایرانیان رو چگونه به تصویر کشیدند و چطور ار دلاوری های خودشان داستان سرایی کردند؟! ایرانی ها بیشتر از هر ملت دیگری قربانی نژادپرستی های نژادی و تاریخی بودند و هستند و من می خوام این موضوع رو برای شما ثابت کنم که همه ملت های جهان بر روی وقایع تاریخی و پیروزی ها و شکست های خود حساس هستند. شما ظاهراً زیاد اهل مطالعه تاریخ نیستید و فقط بر روی مسئله بی اهمیتی مثل نژاد آریایی حساس هستید. من به شما اطمینان میدم اگه تاریخ رو مطالعه و با انصاف درباره اون قضاوت کنید پی به دلایل تاریخی بیزاری ایرانیان از عربها و سایر مهاجمان از یونانی ها تا مغولها می برید، اگرچه کینه جویی و توهین نژادی عملی ناپسند و مذمومه و امروز همه ما باید یاد بگیریم صرف نظر از اتفاقات گذشته با تفاهم در کنار هم زندگی کنیم.

من هنوز معتقدم بسیاری از قضاوت های قوم گرایان و پان ترک ها سطحی، یک جانبه و ناشی از تعصبات قبیله ای و فقط برای محکوم کردن ایرانی هاست، در حالیکه طرف مقابل در نژادپرستی همواره حرفه ای تر و موذیانه تر عمل کرده و ایرانی ها فقط واکنش نشان داده اند. ایرانی ها بزرگترین قربانیان نژاد پرستی در طول تاریخ بودند و هستند، ولی نمی توان منکر وجود فرهنگ "بیگانه ستیزی" در میان بخشی از ایرانیان و همینطور منکر وجود فرهنگ "تحقیر کردن" در بخشی دیگر شد.

و اما درباره موضوع مغول خواندن آذربایجانی ها، باید گفت که اینها همه جنگ های کلامی در دنیای نت و اصطلاحاً برای رو کم کنی هستند. هیچ کسی در ایران اعتقاد نداره که آذربایجانی ها مغول هستند. حتی یک عقب مانده ذهنی هم در اصالت ایرانی بودن آذربایجانی ها تردید نمی کنه و نیازی به اثبات اون از طریق علم ژنتیک نیست. ضمن اینکه مغول بودن هم ننگ آور نیست و احتمالاً خود مغول ها مثل همه ملل دنیا به ملیت خودشون افتخار می کنند. ضمناً در فروم های مختلف من بارها شاهد بودم که کاربرها برای روکم کنی از این تهمت ها بسیار به هم می زنند. به عنوان مثال دروغ بزرگی که نشریه امید زنجان منتشر کرد و توسط پان ترک ها همه جا نشر داده شد مبنی اینکه زبان فارسی یک زبان نیست بلکه یک گویش و یک لهجه است و فلان جایی اعلام کرده که زبان فارسی لهجه سی و چندم زبان عربیه، در حالی زبان ترکی سومین زبان بزرگ و معتبر دنیاست! البته این رتبه زبان فارسی در کامنت های مختلف تغییر می کرد و گاهی در یک کامنت به رتبه پنجاه و چندم تنزل درجه می یافت. بنابراین اینجور کل کل های سخیف رو اصلاً نباید به عنوان واقعیت جدی گرفت، گرچه باید اونها بالاخره متوقف کرد و گفتگوهای منطقی رو جایگزینش کرد.

باز هم تأکید می کنم همه ما هموطن هستیم و من بدون تعارف از اینکه هموطنی مانند شما دارم که سعی داره با بحث و منطق مشکلات رو حل کنه به خودم افتخار می کنم. اختلاف عقیده یک امر طبیعیه. قرار نیست همه در همه موارد یکسان بیندیشند. کافیست با هر عقیده ای در کنار هم با تفاهم زندگی کنند.

November 25, 2012 | Unregistered Commenterبی نام

بی نام عزیز خیلی ممنون از جواب شما و از این که در پی عقلانیت و رفتار علمی هستید از شما بسیار سپاسگزارم؛ زیرا آینده ایران بستگی به این دو مقوله علم و عقلانیت بخرج دادن دارد.
بنظر من این خودش مشکل بزرگی است که ما در حمله اسکندر و اعراب و مغول فریز شده ایم و این گونه بر خورد کردن با تاریخ از نظر من یعنی انکار توانایی های ملی برای ساختن آینده بهتر است.یعنی ما کم کاری داریم و از دنیای متمدن عقبتر ماده ایم و لی این عقب ماندگی را به حملات بیگانگان نسبت میدهیم .خرابکاری مادی هر قدر هم شدید بوده باشد از خرابکاری در آلمان پس از شکست هیتلر که بیشتر نبوده است ولی اروپاییان با فراموش کردن عمدی این رفتارهی خشونت بار و غلط خود امروز در اتحادیه اروپا گرد هم آمده اند تا اینده بهتری را برای خود بسازنند.در این کار هم بسیار موفق شده اند.فریز شدن در این رویدادهای تاریخی فقط سبب تنبلی ملت و تنش بین اقوام ایرانی عرب و ترک و غیره با همدیگر خواهد شد که رویه درستی نیست و بر روشن فکران ایرانی است که اجازه ندهند چنین شود
من عقب ماندگی ایران را قبلا بررسی کرده ام که در وبلاگ نوشته هایم موجود است.
عقب ماندگی ایران .....1
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/14/1.html

در مورد المپیک هم باید توجه کرد خو.د نام المپیک مربوط به یونان است و از فرهنگ غربی ریشه دارد.انقلاب صنعتی از اروپا و غرب بوجود آمده است و لاجرم ارزشهای غربی را ترویج خواهد داد.در چند هزار سال قبل خاورمیانه مرکز تمدن جهانی بود زیرا انقلاب کشاورزی در آنجا بوجود آمد و از این انقلاب منطقه خاورمیانه تا هزاران سال مرکز تمدن جهانی و قدرت برتر سیاسی بود. دینهای تک خدایی بود که آثارش تا به امروز هم رسیده و ماندگار است از خاور میانه منشا گرفته است.فقط با تعصب نمیشود جلوی این تاثیرات را گرفت باید کار کرد و حرف تازه ای و محصول تازه ای بیرون داد تا با این وضعیت مقابله شود.
مثلا امروزه فرش ایرانی معروف است و میبینیم که در چین شهری بنام کاشان ساخته اند و فرشش را بنام فرش کاشان با طرحهای ایرانی صادر میکنند.فرش ایرانی با کوششها و زحمات زیادی ترقی کرده است.هر کس کوشش کند به نتیجه خواهد رسید با جعلیات از هر نوعش ؛ نژاد آریایی بودن دروغین و یا مثل ملایان که با جعل خود کفایی کشور در ساخت دارو و موارد دیگر اعلام کرده اند ؛ نمیتوان سبب پیشرفت شد.پیشرفت اولین نیازش دانستن حقیقت و امتناع از جعلیات است.این موضوعی بود که لازم میکرد برای پیشرفت ایران جعل مربوط به اریایی بودن ملت ایران را افشا کرد.نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است و این راه نجات بخش در تمام نوشته های من مورد ملاحظه ام بوده است
خیلی ممنون از وقتی که تاکنون برای این نوشته گذاشته اید

November 25, 2012 | Registered Commenterافشا

در مورد گیر کردن ایرانیان در تاریخ و گذشته پرستی بخشی از مردم ایران کاملاً با شما موافقم. البته باید تاریخ رو آگاهانه بررسی و تفسیر کرد چرا که دانستن تاریخ راهگشای آینده است. ملتی که تاریخ خود رو نداند مجبور به تکرار آن خواهد بود. تاریخ رو باید به مثابه یک علم بسیار جدی گرفت. اما در جا زدن در تاریخ یا سوء استفاده از آن و تمرکز در گذشته بدون برنامه ریزی برای آینده به صلاح هیچ ملتی نیست و مانع نگاه جدی به آینده خواهد شد. یک ملت پیشرو از گذشته خودش کاملاً آگاهه اما مسلماً نگاهش همواره رو به آینده هست. و البته در عصر ما قاعدتاً تاریخ دستاویزی برای هتاکی و کینه جویی و نژادپرستی نباید باشه. تنها یک علم برای آگاه کردنه مانند دیگر علوم.

در مورد درک محدود بسیاری از مردم عادی ما از آزادی و فرهنگ در غرب و خلاصه کردن آن در ظواهر (فرهنگ بلواری و تفریحی) حق با شماست و اینکه راز پیشرفت واقعی تنها در عدم وابستگی و خودباوری و خود اتکائی و شکوفائی علمی و صنعتی و اقتصادی است. شاه بهترین فرصت ها رو برای تحقق این امر در اختیار داشت اما با استبداد رأی و سطحی نگری و حماقت نه تنها این فرصت رو از دست داد بلکه مملکت رو دو دستی تحویل آخوندها داد. راز بقای حکومت آخوندها هم فلاکت و عقب ماندگی ایرانی ها ست و نه پیشرفت و دانایی آنها.

در مورد وضعیت آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، اراده و پشتکار این دو ملت ممتاز همیشه مثال من هم بوده که چطور بعد از نابودی مطلق بعد از جنگ از ویرانه های آن سر برآوردند و از یک ملت سرافکنده و بازنده تبدیل به ملتی سربلند و دو قدرت بزرگ اقتصادی و صنعتی در جهان شدند. بدون شک این دو ملت، در زمینه کار و تلاش و پشتکار بی نظیر هستند. اما ما فاقد اراده لازم و صفات مثبتی هستیم که در وجود این ملت ها باعث پیشرفتشون شده. و وقتی می بینیم چقدر راحت از دنیا عقب مانده ایم یا دلمون رو به افتخارات گذشته خوش می کنیم و یا از وقایع غم انگیز گذشته می نالیم و زمین و زمان رو در ناخوش کردنمان مقصر می دانیم و در این میان از تنها چیزی که خبری نیست عزم و پشتکار و برنامه ریزی برای ساختن آینده است.

من هم متشکرم که در این مدت وقت خود رو صرف خوندن کامنت های طولانی من کردید. با آرزوی موفقیت برای شما.

November 26, 2012 | Unregistered Commenterبی نام

بی نام عزیز نوشته های شما پر بار بود و من استفاده کردم حتما هم خوانندگان دیگر هم میتوانند از خواندنش لذت برده و فیض ببرند.از توجه شما بسیار ممنونم

November 26, 2012 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>