ما پیروزیم چون بر حقیم 

این وبلاگ سعی دارد مسایل کشور عزیزمان ایران را مورد بررسی قرار دهد و سرافرازی و رفاه ایران آرزوی من است. رسیدن به این آرزو بدون همراهی و تعاون ایرانیان بر اساس دموکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی ممکن نیست.برای آشنایی با عقاید بنده در این موارد میتوانید بنوشته های زیر کلیک بفرمایید توجه خواهید داشت که هر سرفصلی متشکل از پستهای زیادی است که میتوانید در پی خواندن نخستین پست بقیه را از همان صفحه اولی که خوانده اید پیګیری بفرمایید

 

 لیستی از نوشته های قبلی 

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/16/647141088202.html

این وبلاگ از همکاری تمام خوانندگان استقبال میکند .نظرات همه مورد احترام است و سانسوری بجز کاربرد کلمات رکیک که در عرف ایرانی فحش و ناسزا و لودگی تصور میشود ندارد

 

 

مسایل موجود در جامعه ایران بر اساس عقل منطقی و آزاد و رها که نوکر دین و یا ایدئولوژی بخصوصی نیست بررسی میشود. بعقیده نگارنده عقلی که هدفش کشف حقیقت و رفاه و منافع جامعه انسانی امروز و آینده است بدمکراسی و عدالتی منتهی میشود که حداقل عدالتش حقوق بشر خواهد بود.

 

 

من با تمام کسانی که این عقل را برای سنجش رویدادها و ایجاد جامعه ای که روابط افرادش با هم بر اساس آن عقل و عدالت باشد همراه هستم و همه را هم به این عقل و عدالت دعوت میکنم

لطفا نظر خودتان را در مورد نوشته ها و اخبار بنویسید.بدون تبادل افکار و آرا نمیتوان بخرد جمعی و دانش بیشتر رسید

 

 

 

دمکراسی و دشمنانش : در ایران ناسیونال فاشیستها - اسلامیستها و کمونیستهای همراه سیاسی آنان در عمل


دشمنان دمکراسی:  دین گرایان ( در ایران اسلامیستها ) - کمونیستها و ناسیونال فاشیستها. در ایران هم عملکرد اینها در نود سال اخیر ارتجاعی بوده است. در زیر دو نمونه از مخالفت ناسیونال فاشیستها و اسلامیستها را می آورم:
نمونه اول: ناسیونال فاشیستها:
در یک برایند کلی دمکراسی را می توانیم نقطه‌ی صفر تاریخ فکر و عمل ایرانیان به شمار آوریم، در دمکراسی، حتا بیش از اسلام، تمامی انحرافات تاریخی ایرانزمین به یکدیگر می پیوندند، آری، ما می توانیم دمکراسی را پارگینی انگاریم که هر گونه ریمنی را در خود جای داده است. هم در عمل و هم در نظر، ایران در درون آن چه که تاریخ دمکراسی و دمکراسی خواهی شناخته می شود، به نقطه‌ی انجماد می رسد، قلب اش از تپیدن بازمی ماند و به کومائی تا آستانه‌ی مرگ کامل می رود. هیچ گونه از انکار، هیچ گونه از نفی از مفهوم ایرانشهر نیست که در مکتب دمکراسی و دمکراسی خواهی نه توانیم اش یافت. ما حتا می توانیم در اسلام، که بی شک چیزی جز سلب کامل ایرانزمین و جیغی یهوانی در گوش خدایان آریائی نیست، نوعی محافظه کاری مصنوعی را به یابیم که دست کم در عمل، نه از روی خواست نیک، بلکه از روی عدم توانائی بیشتر در امر تخریب، به حفظ جغرافیای ایران می انجامد. در دمکراسی این واپسین مانع نیز از سر راه برداشته می شود و تمامیت ارضی، به عبارت دیگر، چرابود و برهان وجودی ایرانزمین نیز بر روی میز تشریح قرار می گیرد. آری، تنها در دمکراسی است که محو کامل و عینی ایران نیز می تواند به یک ارزش معنوی، به یک هدف انسان دوستانه‌ی بزرگ و تعالی بخش تبدیل شود، کسان نام اش را حق تعیین سرنوشت می نهند.
هم از این رو، ما می توانیم دمکراسی را هدف غائی مطلوب و نقطه‌ی اوج اسلام به شمار آوریم، چرا که در دمکراسی است که اسلام می تواند واپسین گام به سوی حقیقت خویش را بردارد، حقیقتی، که چیزی جز به اتمام رساندن ماموریت محمد نیست: برداشتن سرزمین گبران از روی نقشه‌ی جغرافیا، آرزوئی، که محمد از طریق خدیجه و سلمان عبری که به دروغ پارسی خوانده می شود از جهودان به ارث برده بود. بدین ترتیب، دمکراسی نقطه‌ی پایان جریان ابراهیمی تاریخ ماست: تمام رویاهای استرها و مردوخای ها، تمامی رویاهای شیرویه ها و سرجیوس ها، تمام رویاهای محمد ها و عمرها به تعبیر نهایی خود می رسند.
از دیگر سو، ما در دمکراسی احیای سنت سلبی دیگری را نیز داریم، احیای سنت ارستو و الکسندر گجستگ. در حالی که ایرانشهر برای مردانی چون گزنفون، پلاتون، و آتنائوس که پیش از گزنفون چندین کوروش نامه نوشته بود یک آرمانشهر شمرده می شد، ارستو از ایران و ایرانیان متنفر بود، به ویژه در هنگامی که پلاتون خود را به عنوان مبدع یک دین ایرانی و گسترش دهنده‌ی امر نیک معرفی نمود و خود را نیز فرزند نهایی زرتشت، یعنی سوشیانس خواند، و ایرانیان آتن نیز برای بزرگداشت او مجسمه ای ساختند، در آنگاه دیگر همه بندها میان ارستو و استاد اش پاره شد. با راندن الکسندر به سوی ویرانی بزرگ، در حقیقت ارستو کین خود را از مردانی چون گزنفون، پلاتون، آتنائوس و دموستن برکشید: الکسندر هم آتن را ویران کرد و هم شوش را. در بعد فرهنگی نیز با الکسندر جبهه‌ی هواداران فرهنگ ایرانی برای سده ها تا برامدن مردانی چون پلتو و فیچینو در جهان لاتین، در هم شکست. در نهایت او راه را پیشاپیش برای پیروزی مسیحیت و ویرانی اروپا نیز باز کرد. آری، در یک تبارشناسی و آسیب شناسی دقیق، برامدن اسلام نیز فراگردی دیگر از کین ارستو به شمار می آید، چه، بدون ویرانی الکسندر که پیوندهای معنوی میان شرق و غرب را به میزان قابل ملاحضه ای از بین برد، هرگز مسیحیت پدید نمی آمد، و طبیعی ست که بی مسیحیت، اسلامی وجود نه می داشت.
این سنت، یعنی سنت ارستو-الکسندر، که در کلی ترین بیان می توانیم آن را سنت دمکراسی و جمهوری خواهی بدانیم در برابر سنت پادشاهی آریائی و نیکخدائی (= فرامانروائی امر نیک توسط شاه نیک)، از آن عصر به روم، به ویژه به روم مسیحی، و از آن جا به جهان انگلوساکسن در عصر مدرن رسید. آمریکا، امروز، نماینده‌ی تام و تمام این روح بزرگ ویرانگری است.
بر این پایه، ما تنها در دمکراسی است که تمام آفت های تاریخ، تمام بیماری ها و بلایای تاریخ مدرن و هم نیز کهن را در کنار هم می یابیم. پیروزی خمینی بر ایرانزمین و سقوط تهران، امری که در را برای گسترش اسلام به سراسر جهان گشود، و اینک اروپا در برابر چشمان ما در حال بلعیده شدن است، بی جانفشانی دمکرات ها، چه دمکرات ها و روشنفکران درون کشور و چه جهان دمکرات در غرب، نه ممکن بود و نه پنداشتنی. به عبارت دیگر، انقلاب اسلامی، که خود نوع تکامل یافته‌ی فتنه ای به نام انقلاب مشروطه بود ( پس از انقلاب اسلامی محبوب شماره‌ی دوی روشنفکری)، تنها با مامائی کردن دمکرات های شرق و غرب بود که توانست پا به عرصه‌ی وجود نهد. همینان هستند که اینک باری دیگر به همراه مسیحیت و در رأس آنان، پاپ اعظم، به کمک اسلام شتافته اند برای استحاله‌ی فرهنگی و هم نیز ژنتیک اروپا.
در بهمن ۵۷ همه‌ی ارواح خبیث تاریخ دست به دست هم دادند: از ارستو و الکسندر، تا موسی و عیسی و محمد، و مسلما نمایندگان نوین شان در اثر حاضر، آری، جای هیچ کس خالی نه بود. و سپس خمینی با خود هیچ را آورد، همان عدمی که یهوه از آن هستی را زائیده بود.
شکی نیست که ما بر این عدم ابراهیمی پیروز خواهیم شد. لیک در این نیز شکی نیست: یگانه راه ممکن برای خروج از ماتریکس دمکراسی، بازیابی مفهوم ایرانشهر است در گسترده ترین نمود نظری و عملی آن مفهوم. ما ایرانشهر را هم در آسمان، و هم در زمین، یعنی هم در سنت زرتشت و هم در سنت کوروش، باز اش خواهیم یافت. طبیعی ست که اروپا نیز راهی جز بازگشت به سنت زرتشت-پلاتون ندارد، سنتی که ارستو آن را ویران کرد، نابود اما نه.
۲۴ اردیبهشت ۲۵۶۶ پس از کوروش (۱۳۸۵ یزدگردی)
http://iranshahrig.com/950224-2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نمونه دوم هم زیاد است مثل حرفهای محمد خاتمی که میگفت ملت ایران دمکراسی نمیخواهد  در زیر نمونه دیگری از یک آخوند دیگر:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


نمونه دوم هم زیاد است مثل حرفهای محمد خاتمی که میگفت ملت ایران دمکراسی نمیخواهد  در زیر نمونه دیگری از یک آخوند دیگر:

 

Posted on Tuesday, January 24, 2017 at 11:09PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

طرفداران شاه و دمکراسی 


نجات ایران در برقراری حکومتی دمکراتیک حقوق بشری و رفع عقب ماندگی های علمی و اقتصادی کشور است.دمکراسی خواهان باید جبهه مشترک دمکراسی حقوق بشری تشکیل دهند تا بتوانند به تربیت دمراتیک ملت اقدام کنند و در وقتی که به هر علتی خلا قدرت پدید میاید این خلا را بنفع ایجاد دولت دمکراتیک حقوق بشری پر کنند

طرفداران شاه با بد گویی های زیاد در باره  خمینی و رژیمش و کوچک جلوه دادن اقدامات ضد دمکراتیک رژیم شاه حقایق را تحریف میکنند و رژیم شاه را یک رژیم ایده آل برای ایران تعریف میکنند. این کارها نشانه اقدامات ارتجاعی این طرفداران شاه است که دیکتاتور بودن وی را و اعلام کردن تک حزبی در کشور توسط شاه  را پنهان میکنند و این که رژیم شاه  - خودش سر منشا رژیم اسلامی با تقویت اسلامیستها  و باز گذاشتن دست روحانیون و مساجد است تا بدستور اربابش بتواند از رشد کمونیسم جلوگیری کند .
طرفداران شاه نمیگویند که مثلا در رژیم شاه معبد بهاییان را آتش زدند و یا هم وطنان سنی ما فاقد مسجد اهل سنت در تهران بودند و به آنان اجازه ساخت مسجد اهل سنت داده نمیشد . فقط با تاکید بر دزدها و غارت ملایان و کشتار مردم و زندانیان سیاسی  که ده ها بار از زمان شاه بیشتر است سعی میکنند وضعیت واقعی را تحریف کنند : خلاصه نگفتن همه حقیقت خیانتی به آن است که طرفداران شاه مرتکب میشوند


در مورد دمکراسی اولا لازم است که ما بدانیم دمکراسی چیست و اصول و قواعدش چیست
 
از لینک زیر این اصول را   میتوان از نظر من خواند

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.html

دانستن اصول دمکراسی حقوق بشری جدا از اجرای آن در ایران است زیرا دمکراسی هم انسان خود را لازم دارد .تا زمانی که این انسان دمکراسی حقوق بشری در ایران تربیت نشود و متحد و سازمان یافته عمل نکند خطر غلطیدن  در دامن استبداد دیگری بعد از سقوط ملایان  وجود خواهد داشت.
أصول حقوق بشر و دمكراسي مشخص است: ازادي بيان و احزاب  و غيره. منتها اين به تنهايي نميتواند ما را بهدف برساند اگر مردم اگاه نباشند. دمكراسي و حقوق بشر هم آدم خودش را لازم دارد و تربيت دمكراتيك ميخواهد
در غزه که حماس حاکم شد رای گیری آزاد و منصفانه بعمل آمد ولی مردم به حکومت اسلامی حماس با اکثریت رای دادند. حماس بقدرت رسید (البته  حماس قبلا با قدرت اسلحه  الفتح را شکست داده بود و بی قدرت هم نبود) و حالا وضع غزه بدتر است و اگر باز هم انتخابات منصفانه بشود فکر نمیکنم که بحماس رای بدهند و مثل جمهوری ملایان ایران یک بار رفراندوم شده است و با این که در آن هم تقلب کردند و رایهای منفی را بسیار کم اعلام کردند..
آدم دمکراتیک نمیتواند به ایدئولژی ضد دمکراتیک رای بدهد زیرا دمکراسی اصولا معنایش عدالت و عقلانیت است ولی ایدئولژی با عدالت و عقلانیت در تضاد است.
همین وضع که  در مورد اسلامیست  اشاره شد در مورد سلطنت طلب دنباله رو مستبد تک حزبی رستاخیز صدق میکند و باید اینها افشا شود و افشای این حقایق ربطی به مستبد بودن کسی ندارد بلکه خلافش صدق میکند که افشا کننده انسان دوست و عدالت طلب است
ما انسان دمکراتیک در ایران کم داریم و باید تربیت کنیم. آدم دمکراتیک حقوق بشری با بی عدالتی و با رفتارهای ایدئولوژیک ضد بشری موافقتی ندارد. این که مثلا اسلامیست در ایران طرفدارانش بیش از دمکراسی خواه باشد واقعا رنج دهنده است اگر به انسان اسلامیست حقانیت دمکراسی و خرافات اسلام فهمانده شود انتخابش اسلام نخواهد بود. اگر انسان اسلامیست بداند که مثلا خمینی ازدواج با دختر نوزاد را برای مردان بالغ در هر سنی تجویز میکند و نوزاد بعنوان شئی جنسی بکار میبرد و حرمت انسانیت را زیر پا میگذارد بدنبال روش زندگی اسلامی نخواهد رفت. خوب اینها راباید گفت و حقیقت اسلام را باید نشان داد آیا  دادن اطلاعات  و نشر آن  در بین جماعت اسلامیست دیکتاتوری کردن است ؟ یعنی من چون عقیده آنان را درست نمیدانم مستبد هستم و منی که میخواهم عدالت و عقلانیت (دمکراسی ) روی کار باشد تا همه از آن بر خوردار باشند  با بی عدالتی و ضد عقلانیت رفتار میکنم؟ یا اگر اسلامیستی که بداند چنین است و بر اسلامش پا فشاری کند مستبد و ضد انسان است؟
نجات ایران در بر پایی حکومت دمکراتیک حقوق بشری و از بین بردن عقب ماندگی های علمی و اقتصادی کشور است
به همین دلیل تشکیل جبهه متحد دمکراسی خواهان حقوق بشری یک الزام اساسی در ایران است.
در مورد دمکراسی اولا لازم است که ما بدانیم دمکراسی چیست و اصول و قواعدش چیستدر زیر میتوانیم از لینک زیر این اصول را از نظر من خواند
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.htm

lدانستن اصول دمکراسی حقوق بشری جدا از اجرای آن در ایران است زیرا دمکراسی هم انسان خود را لازم دارد .تا زمانی که این انسان دمکراسی حقوق بشری در ایران تربیت نشود و متحد و سازمان یافته عمل نکند خطر غلطیدن  در دامن استبداد دیگری بعد از سقوط ملایان  وجود خواهد داشت.

مسئله من اين ست كه اخوند بايد از حكومت ساقط شود من در اين مورد حتي كوچكترين ترديدي ندارم و حتي فكر بعد از ساقط شدن اخوند و مجازات انها را در هشت سال پيش هم كرده ام

 

مجازات ملایان پس از برکناری از قدرت

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/1.html

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/2.html

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/3.html

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/7/4.html


مسئله من اين است كه طرفداران شاه منشا بقدرت رسيدن اخوند را كه ضديت با دمكراسي و اقتصاد ضد توليدي زمان شاه و تعميق استبداد سياسي و اجتماعي است را پنهان ميكنيد و سلسله پهلوي را ايده ال ملت ايران مي نامند هر چه قدر از ملايان بد گفته شود كم است ولی شاه و ملا در واقعیت دو روی سکه استبداد هستند .

علت اين وضع ضديت اپوزيسيون موجود با دمكراسي و حقوق بشر است.
اپوزيسيون در اكثريت امروز يا اسلاميست است كه خواهان اسلامي از نوع ديگر مثل مجاهدين خلق و يا نهضت آزادی است (ملی مذهبی است ) كه اسلام رحماني ميخواهد و ديگر اسلاميستها يا سلطنت طلب است كه حكومتي از نوع شاه را ميخواهد.
ما تا ريشه استبداد را نزنيم بجايي نمي رسيم و بجاي ملايان بد يك استبداد بدتری را ميتوانيم حاكم كنيم یا اگر ملت بد شناسي نياورد استبدادي در حد حكومت شاه بر كشور بعد از ملا حاكم شود

ولي اگر دمكراسي و حقوق بشر ميخواهيم لازم است جبهه متحد دمكراسي و حقوق بشر را تشكيل بدهيم و سازماني عمل كنيم تا در اثر خلا قدرتي كه از تظاهرات و كإرهاي انقلابي مردم يا دول خارجي إيجاد ميشود نيروهاي ارتجاعي و متشكل استبدادي بر كشور حاكم نشوند. در غير اين صورت استبداد ادامه مي يابد

 


 
چرا بدون تشکیل یک جبهه قوی دمکراسی نمیتوانیم از شر استبداد رها بشویم

Posted on Wednesday, January 4, 2017 at 12:59AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

آقای مصداقی از تقویت ناسیونال فاشیسم ایرانی خود داری کنید 

در ویدیوی زیر آقای مصداقی تفسیر غلطی از برگزاری تجمع در مقبره منسوب به کورش میکند و نوشته بنده تحلیلی بر گفته های ایشان است
https://www.youtube.com/watch?v=8lg6vMLo8Wc

اقای مصداقی در مورد کورش چرند صحبت میکنند. آیا این که ایرانیان او را بنیان گزار میدانند درست است؟ خود ایشان که میگوند دروغ است اگر حقوق بشر درست است چرا از طریق کورش باید یاد بگیریم و نه از طریق بنی صدر که اسلام را حقوق بشری میداند چرا از کورش میتوانیم استفاده کنیم ولی از اسلام نمیتوانیم؟ از نظر من هر دو چرند است حقوق بشر و دمکراسی نیازی به کورش و اسلام ندارد.این حرکات سد بستن در مقابل دمکراسی و حقوق بشر است و کار شما تایید همان سد ساختن است اين هويت ادعايي کورشی قبل از انقلاب و در زمان سلسله پهلوي موجود بود و كمكي به دمكراسي و رفع عقب ماندگي ايران نكرد اين حركت احتمالا از سوي حكومت و براي سياستهاي ضد عربستان و ضد سني ان اجرا ميشود زيرا حكومت بازي در مورد جنبه هاي مذهبي را به عربستان و متحدان بأخته است در كل اين يك حركت ارتجاعي است زيرا اين هويت در زمان شاه سبب ديكتاتوري و عقب ماندگي شده است و اسلاميستهاي ولايت فقيهي هم عقب ماندگي ايران را تشديد كرده اند و ديكتاتوري را هم شديد تَر كرده اند البته وطن پرستي و دين پرستي كه ارزشهاي حقوق بشر را ارزشهاي حكومتي و بين مردمي بداند خيلي هم خوب است ولي در ايران ما اين گونه دين پرستي و وطن پرستي نداشته ايم

همان گونه که استفاده از بابک برای پان ترکیسم غلط است و استفاده از کورش هم برای استفاده پان ایرانیست هم غلط است و هر دوی اینها فقط سد ساختن برای دمکراسی است.مصداقی چرند میگوید و سفسطه میکند.فرهنگ ما فرهنگ توهین به اقوام و دیگران نیست
آیا آقای مصداقی نمیداند که کورش فعلی یک کورش ایدئولوژیک نیست؟ آیا این موجود ای دئولوژیک که بر ضد حکومت دمکراتیک و حقوق بشر است و مورد استفاده حکومت پهلوی برای تحکیم دیکتاتوری قرار نگرفته است؟ این که ایشان میگویند خواسته مردم مهم است و باید با آن در نیفتاد!! این یک نوع رفتار پوپولیستی است و بر ضد نیاز واقعی توده هاست نمونه اش را در انقلاب دیدیم که مردم ما با باورهای ضد حقوق بشری دیکتاتوری را عمیق تر از زمان شاه کردند .ما همه سرباز توایم خمینی گوش بفرمان توایم خمینی .اینها را یک مردم بی ذانش و بر ضد خود شعار میدهد .مثل بافتن طناب و دادن آن بخمینی بود تا جلاد آنها را اعدام کند.آقای مصداقی بجای این که بگوید دادن شعار های ضد عرب حرکت غلطی است میگوید باید اجازه داد این شعار ها داده شود.
علت رشد اسلامیستها بعد از کودتای ۲۸ مرداد دستور ارباب برای تقویت اسلامیستها برای مبارزه با کمونیستها بود که بعدا بصورت دیوار سبز دوره شوروی خودش را نشان داد و امروز هم جمهوری اسلامی پاکستان و ایران و افغانستان و عراق را هم تشکیل داده است که ادامه آن سیاست دیوار سبز اسلامی است که مورد درخواست ارباب شاه بود که ارباب فعلی ملایان هم در واقع است که وابسته به ارتجاع جهانی است.
لابد آقای مصداقی موافق احمدی نژاد هم است که لوح کورش را به ایران آورد و تبلیغات بنفع کورش میکرد!!ر

 

Posted on Friday, November 4, 2016 at 01:49AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

گفت‌وگو با انور خامه‌ای درباره خودش

گفت‌وگو با انور خامه‌ای درباره خودش

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/64689/

اشتباه کردیم. مارکسیست‌شدن ما اشتباه بود. فکر می‌کردیم راه آزادی همین است. اما اشتباه می‌کردیم. مارکسیسم راه آزادی ما نبود. برای جامعه ما نسخه‌ای نداشت. بعد هم که دیدید چه شد و چه نتیجه‌ای داد... ما فریب جریان‌هایی را خوردیم که در همان زمان در جامعه جاری بود. امکانش بود که کمی بیشتر و بهتر فکر کنیم و نتیجه بهتری بگیریم...


iran-emrooz.net | Fri, 23.09.2016, 22:00


 

شهروند/ فرشاد قربانپور

دکتر انور خامه‌ای مردی صد ساله است. امروز در خانه‌اش در کرج نشسته و حال و روزش هم تعریفی ندارد. سن زیاد مانع از فعالیت مناسب او است. کسی که عاشق خواندن و نوشتن است. اغلب از عینک استفاده نمی‌کند. بیماری خاصی هم ندارد اما به کمک دخترش که تنها فرزندش است، زندگی می‌کند. زندگی او روزها به خواندن و نوشتن به کمک دخترش و استراحت سپری می‌شود. چندین کتاب نوشته که از آن جمله چند جلد خاطرات و مجموعه داستان و... ازجمله خاطرات روزنامه‌نگار، خاطرات کنگو، پنجاه نفر و سه نفر، محنت‌آباد و... است. اما مهم‌ترین کتابش را باید تجدید‌نظرطلبی از مارکس تا مائو نام برد. چاپ آن در زمان خودش غوغایی به پا کرد. با نویسنده این کتاب‌ها و نیز سالمند‌ترین فعال سیاسی ایران گفت‌وگو کردیم. این گفت‌وگو مدتی پیش و طی چندین نوبت صورت گرفته است. هر بار بخشی از آن از میان صحبت‌های انور خامه‌ای بیرون کشیده شده است.

درود، آقای خامه‌ای خوب هستید؟
بد نیستم. خوبم.

انگار خیلی خسته هستید؟
نه. خسته نیستم. اما ضعیف شده‌ام.

دارو هم مصرف می‌کنید؟
نه آنچنان. دارویی به صورت معمول نمی‌خورم.

از زندگی خسته شده‌اید؟
نه. چرا باید خسته شوم. زندگی خیلی خوب است. چیزهای خوبی دارد. من هم در تمام طول زندگی سعی کردم خوب زندگی کنم. اما به این فکر می‌کنم که دیگر حضورم در این دنیا معنایی ندارد.

یعنی هیچ‌وقت نگرانی نداشتید؟
داشتم. آدم بدون نگرانی وجود ندارد. همه آدم‌ها نگران می‌شوند. نگرانی دارند.

نگرانی‌های شما از چه نوعی بود؟
من بیشتر نگران مسائل جامعه خودم بودم. دوست داشتم جامعه بهتری داشته باشیم. کشوری بهتر. پیشرفته، مستقل، همچنین آزاد.

الان که مستقل هستیم؟ نیستیم؟
خب به نسبت قبل مستقل هستیم. اتفاق‌هایی در ایران رخ داد که تغییرات اجتماعی و سیاسی وسیعی را به‌دنبال داشت. من به‌طورکلی از این تاریخی که طی کردیم چندان ناراضی نیستم اما برای داشتن اینها هزینه‌هایی هم پرداخته‌ایم.

این هزینه‌ها به دستاوردهایی که داشتیم می‌ارزید؟
بله. می‌ارزید. بروید کشورهای دیگر را ببینید که به چه وضعی دچار شده‌اند. وضع ما خیلی هم بد نیست.

چرا ما فکر می‌کنیم وضع ما خوب نیست؟
دوست داریم بهتر شود اما خیلی هم بد نیست. ما چیزهایی داریم که برای آنها هزینه دادیم و چیزهایی نداریم که برای به‌دست‌آوردن آنها هزینه ندادیم یا کم دادیم.

مهم‌ترین چیزی که نداریم چیست؟
آزادی داریم اما مطلوب نیست.

آقای دکتر شما تنها هستید؟
خیر. با دخترم زندگی می‌کنم.

شما کرج زندگی می‌کنید. همیشه این‌جا زندگی می‌کردید؟
خیر. من تهران هم زندگی می‌کردم. چند سالی است که آمده‌ایم این‌جا. من اهل تهرانم.

اهل کجای تهران؟ خانه شما کجا بود؟
منزل ما در کودکی سمت خیابان ری بود. سمت شرق خیابان ری. آن ‌طرف‌ها به باغ پسته‌بک، چهارراه دردار، امامزاده یحیی و سیروس راه داشت. آن طرف‌ها محل بازی و رفت‌وآمد ما بود.

دل‌تان برای آن محله تنگ شده است؟
نه خیلی. اما آن زمان یک اخلاقی بود در میان مردم که دیگر از بین رفته است. صمیمیت‌ها بیشتر بود. از سویی در آن زمان مردم بسیار ناآگاه بودند. اما امروزه آگاهی مردم نسبت به همه چیز بیشتر شده است.

از پدر و مادرتان بگویید؟
پدرم یحیی کاشانی که روحانی و از روزنامه‌نگاران برجسته آن زمان بود، عربی، فرانسه و ترکی استانبولی را به‌راحتی حرف می‌زد. آدم بسیار نابغه‌ای بود. مادرم هم یک شاهزاده خانم قاجاری بود.

پدرتان زود درگذشت؟
بله. به گمانم ١٠، ١٢ سالی داشتم که درگذشت. اندکی یادم مانده است.

بیشترین چیزی که از پدر به یاد دارید چیست؟
تیزهوشی و حاضرجوابی او. خیلی حاضر جواب بود. برای همین همواره در کارهایش مشکل ایجاد می‌شد.

اگر پدرتان بود اجازه می‌داد مارکسیست شوید؟
شاید نه.

او خودش هم انگار فراماسون بود؟
چیزهایی دراین‌باره گفته می‌شود. می‌دانم که با جریان فراماسونری سروسری داشت. اما پدرم روزنامه‌نگار شجاعی بود.

شما خودتان هم فراماسون هستید؟
خیر. دروغ است.

فراماسونری با مارکسیسم در تعارض است؟
هیچ مارکسیست بزرگی فراماسون نبوده است. ما هم از همان ابتدا راه‌مان را از فراماسونری جدا کردیم. ما که با دکتر تقی ارانی آغاز کرده بودیم، هیچ‌وقت به این فکر نمی‌کردیم که به سمت فراماسونری برویم.

تاریخ تولد شما چه زمانی است؟
٢٩ اسفند ١٢٩٥.

نزدیک است صد ساله شوید؟
بله. قرنی گذشته است از زمان تولد من.

این روزها به چه چیزی بیشتر فکر می‌کنید؟
به عمر رفته من فکر می‌کنم. خاطراتم را مرور می‌کنم. این‌که عمری بر ما گذشته با هزاران‌هزار خاطره و بدی و خوبی. سختی بود و راحتی هم بود.

انگار شما بین‌المللی‌ترین مارکسیست ایران هستید؟
چرا؟

برای این‌که در کشورهای بسیاری به صفت مارکسیست‌بودن رفته‌اید و حتی در آفریقا استاد دانشگاه شدید؟
از این جهت بله. اما سران حزب توده در جهان شناخته‌شده‌تر بودند.

شما چرا به آفریقا رفتید؟
برای تدریس در دانشگاه.

چه تدریس می‌کردید؟
مسائل توسعه و اقتصاد.

در کنگو بود؟
بله.

تجربه خوبی بود؟
تمام تجربه‌ها هم خوب دارد و هم بد. رفتن من به آفریقا هم همین‌طور بود. آنها خودشان هم گرفتار بودند. ما رفتیم تا تجربیاتی به آنها منتقل کنیم اما خیلی زود همه چیز به‌هم خورد. خیلی زود. آنها وضع‌شان طوری نبود که بشود کاری کرد تا نتیجه خوبی داشته باشد. همه چیز مبهم بود و درنهایت هم خراب شد.

این درست است که نام شما را روی چند خیابان یا تالار دانشگاه یا مدرسه در آفریقا گذاشته‌اند؟
بله. گذاشته‌اند. در کنگو هم هست.

اهل مطالعه هم هستید هنوز؟
بله. همین خواندن و نوشتن است که هنوز مرا سرپا نگه داشته است.

به تازگی در مصاحبه‌ای گفتید که دیگر مارکسیست نیستید؟
بله نیستم. قدیم مارکسیست بودم.

چرا نیستید؟
اشتباه کردیم. مارکسیست‌شدن ما اشتباه بود. فکر می‌کردیم راه آزادی همین است. اما اشتباه می‌کردیم. مارکسیسم راه آزادی ما نبود. برای جامعه ما نسخه‌ای نداشت. بعد هم که دیدید چه شد و چه نتیجه‌ای داد.

می‌توانستید مارکسیست باشید اما در عوض حزب توده نشوید؟
نمی‌شد. در آن زمان نمی‌شد. امروزه شاید امکانش باشد اما آن زمان نبود. از نظر ما تنها راه همین بود که رفتیم. راهی بود که نوید رهایی‌بخشی می‌داد. ما به هیچ حرف دیگری گوش نمی‌کردیم. ما فریب جریان‌هایی را خوردیم که در همان زمان در جامعه جاری بود. امکانش بود که کمی بیشتر و بهتر فکر کنیم و نتیجه بهتری بگیریم. این‌که چه کنیم یا راه‌ چاره در چیست. اما وضع چنان هدایت شده بود که اجازه نمی‌داد.

چرا اجازه نمی‌داد؟
چون رشد فکری نداشتیم. اصلا جامعه هم رشد فکری نداشت.

چطور شد عضو ٥٣ نفر شدید؟
کدام ٥٣ نفر. اصلا چنین گروهی وجود نداشت. یک عده را بازداشت کردند، بعد جمع زدند شدند ٥٣ نفر. همین.

شما عضو آنها بودید؟
ما با دکتر تقی ارانی بودیم. به او نزدیک بودیم و با هم جلساتی داشتیم. من هم در این میان از همه کم‌سن‌وسال‌تر بودم. اصلا نوجوانی بیش نبودم. بعد براساس قانون مرام اشتراکی در دوره رضاشاه آمدند یک عده را که در گروه‌های اشتراکی فعالیت داشتند، بازداشت کردند. عده‌ای که در نهایت ٥٣ نفر بودند برای همین معروف شدند به ٥٣ نفر. درحالی‌که پیش از این بسیاری از این افراد یکدیگر را ندیده بودند.

شما کتابی نوشته‌اید به نام ٥٠ نفر و ٣ نفر. چرا چنین اسمی برای آن انتخاب کردید؟ حال آن‌که بزرگ علوی اسم کتابش را ٥٣ نفر گذاشته بود؟
برای این‌که از نظر من آن سه نفر با بقیه تفاوت داشتند. دکتر ارانی، کامبخش و شورشیان. این سه با بقیه متفاوت بودند.

در مورد کامبخش حرف‌های زیادی گفته می‌شود که اغلب متناقض است.
نظر من همان است که نوشتم. آدم دورویی بود. گوش به فرمان شوروی بود.

ولی از شجاعت‌های او هم نوشته‌اند؟
شاید. او خلبان بود. ممکن است شجاع هم بوده باشد اما در زندان چیزی در این رابطه نشان نداد. در زمان تصفیه‌های استالین هم به‌شدت از این اعدام‌ها دفاع می‌کرد. او شیفته استالین بود.

چطور شد که از زندان آزاد شدید؟
وضعیت به کلی به‌هم خورده بود. وضع کشور در آشوب فرورفته بود. نزدیک بود که اشغال شویم. در همان دم‌دمای آخر که حمله انگلیس و شوروی به ایران درحال رخ دادن بود، در زندان‌ها را باز کردند و عده‌ای آزاد شدند. من هم چند ماهی زودتر آزاد شدم.

اشغال ایران توسط ارتش شوروی روی مارکسیست‌های ایران تأثیر گذاشت؟
روی برخی تأثیر گذاشت. از این جهت که برخی مارکسیست‌ها ناسیونالیست هم بودند اما روی برخی تاثیری نداشت. بسیاری به ارتش شوروی مانند ارتش آزادی‌بخش نگاه می‌کردند. از آنها استقبال کردند. شعار می‌دادند زنده باد تاواریش. عده‌ای هنوز هستند و می‌توانند شهادت دهند که استقبال چگونه بود.
خیلی‌ها ممکن است تصوراتی داشته باشند اما برای من آن‌چیزی مهم است که دیده و تجربه کرده‌ام. ما تحت آموزش‌های دکتر ارانی به ناسیونالیسم گرایش پیدا کرده بودیم. خود دکتر ارانی هم به شدند میهن‌پرست بود، حتی یک‌بار از او پرسشی در این زمینه کردم. گفتم اگر شوروی به ایران حمله کند ما باید چه کار کنیم؟ پرسش من این بود که ما مارکسیست هستیم و حال در چنین شرایطی ما باید طرف روس‌ها را بگیریم یا نه؟
یادم هست دکتر ارانی حتی کمی مکث هم نکرد. به سرعت و بدون این‌که فکر کند خیلی صریح گفت‌ ما باید علیه هر تجاوزی مبارزه کنیم. حالا اگر این تجاوز از طرف شوروری‌ها هم باشد، ما با آنها می‌جنگیم. وظیفه ما است که از مملکت خودمان دفاع کنیم. گذشته از این یکبار هم در حیاط زندان قدم می‌زدیم. زندان بند ٢ قصر بود. همان زمان اوج آغاز جنگ جهانی بود و شرایط جهان به‌شدت خراب شده بود. نگرانی شدیدی بین همه وجود داشت. آلمان‌ها می‌خواستند چکسلواکی را بگیرند ولی انگلیس‌ها و فرانسوی و شوروی‌ها با این کار مخالفت می‌کردند. من و دکتر ارانی در حیاط زندان درباره این‌که چه خواهد شد، حرف می‌زدیم. من پرسیدم‌: اگر دولت شوروی به ایران حمله کند و مملکت را اشغال کرد، تکلیف ما چه می‌تواند باشد؟ دکتر ارانی باز به همان صورت که عرض کردم صریح و روشن و مصمم جواب داد: باید همراه با قشون ایران با متجاوزان جنگید.

پس از اشغال ایران توسط شوروی حتی می‌گویند برای استالین جشن تولد می‌گرفتند؟
بله. در خیابان همین نزدیکی‌های سفارت روسیه این کار را می‌کردند. مردم می‌آمدند در خیابان و برای تولد او جشن می‌گرفتند.

شما هم می‌رفتید به جشن؟
بله. من استالین را در آن زمان دوست داشتم. هنوز تصور می‌کردم خوب است. هر چند با اشغال ایران توسط ارتش شوروی کمی از تعلق خاطر من کم شده بود اما در مجموع هنوز دوستش داشتم. این زمانی بود که ما تصور می‌کردیم شوروی بهشت روی زمین است. فکر می‌کردیم آن‌جا آزادترین و بهترین کشور دنیاست. می‌خواستیم برویم شوروی و دانش حقیقی را بیاموزیم. فکر می‌کردیم در آن‌جا همه چیز درست بوده و سرجایش است. اصلا تصور ما نه‌تنها نسبت به شوروی بلکه نسبت به همه جهان تصوری اشتباه بود. ما درست فکر نمی‌کردیم. تصورات ما جعلی بود. ما در دام فریب افتاده بودیم.

دوست داشتید ایران هم شوروی شود؟
بله. دوست داشتیم. می‌خواستیم مارکسیست شده و بعد در ایران دولتی مانند شوروی تشکیل دهیم.

آقای خامه‌ای شما در طول زندگی خود اشتباهی هم داشتید؟
اشتباه به آن معنی نداشتیم. هر کسی جای ما بود همین کار را می‌کرد.

نخستین کار شما چه بود؟ منظورم نخستین شغل است؟
دبیر شدم. در دبیرستان صنعتی تدریس می‌کردم.

پس از آن بود که عضو حزب توده شدید؟
بله. به گمانم‌ سال ٢٢ بود که عضو حزب شدم.

اما بعد انشعاب کردید؟
بله. ما مجبور به انشعاب شدیم. راه دیگری برای ما باقی نمانده بود. دی‌ماه ۱۳۲۶ بود که به همراه خلیل ملکی، جلال‌آل احمد، فریدون توللی و چند نفر دیگر از حزب توده انشعاب کردیم.

شما سردبیر نشریه رهبر ارگان حزب توده هم بودید؟
بله. بودم، البته پیش از انشعاب از حزب.

بعد از انشعاب چه کردید؟
دوباره به دبیری برگشتم. در چند دبیرستان ریاضی تدریس می‌کردم.

در مجموع چقدر عضو حزب توده باقی ماندید؟
چهار سال. از ‌سال ١٣٢٢ تا‌ سال ١٣٢٦.

شما خانم لمبتون را می‌شناختید؟‌با او همکاری داشتید؟
همکاری که نه اما می‌شناختمش. زن عجیبی بود. خیلی عجیب.

کتابی هم دارد با عنوان مالک و زارع در ایران که خیلی مرجع بی‌مانندی است؟
بله. نخستین کاری که برای من و احسان طبری جور شد، کارکردن در شرکت نفت ایران و انگلیس بود. این را هم مصطفی فاتح جور کرده بود. بزرگ علوی با فاتح دوست بود و به سفارش بزرگ علوی این کار برای ما دست و پا شده بود. در این زمان خانم لمبتون رئیس ویکتوری ‌هاوس در تهران بود. یک کانون تبلیغاتی انگلیس علیه آلمان در آن‌جا راه انداخته بودند. ارتباط ما با او در همین حد بود، نه بیشتر.

شما گویا در سفر به مسکو ابوالقاسم لاهوتی را دیده بودید؟
بله، دیدم. او به شدت شکسته شده و مأیوس بود. در حالتی او را دیدم که ترجیح می‌دادم نبینم. کلا همه انگیزه‌اش را از دست داده بود. مدام می‌گفت دوست دارد به کرمانشاه برگردد. می‌گفت همه کرمانشاه برایش خاطره است و خاطرات کودکی‌اش را به یاد می‌آورد.

چرا به ایران نمی‌آمد؟
دولت شوروی مانع شده بود.

مصدق را یادتان هست؟
بله. مرد لیبرال عرصه سیاست ایران.

لیبرال بود؟
بله بود. خیلی آزادیخواه بود. به همه گروه‌ها آزادی داده بود، تا این حد از آزادی نیاز نبود. او بیش از حد به همه آزادی داده بود و این آزادی به ضرر خودش تمام شد.

چرا؟
برای این‌که گروه‌های سیاسی مخالف زیر سایه این آزادی علیه مصدق فعالیت کردند.

منظور شما حزب توده است؟
بله. حزب توده عملکرد بدی داشت. روز تجمع بهارستان مصادف بود با جلسه مصدق با فرستاده آمریکا. شکست آن مذاکرات بسیار زیانبار بود.

شما امروزه به مصدق انتقاد می‌کنید که چرا سازش نکرد؟
سازش نه. منظور من این است که راه‌هایی بود که می‌شد بدون سقوط دولت ملی مانع از استثمار ملت ایران و جلوگیری از غارت سرمایه‌های ملی ایران شد. توده‌ای‌ها کاری کردند که دولت مصدق سرنگون شد. ما باید به هر قیمتی جلوی این سرنگونی را می‌گرفتیم اما نگرفتیم. این انتقاد به‌هرحال به حزب توده وارد است. مصدق نباید اجازه می‌داد توده‌ای‌ها به‌راحتی علیه دولتش جریان‌سازی کرده و به تخریب برنامه‌های دولتش اقدام کنند. دست توده‌ای‌ها دیگر عیان شده است. در همان زمان هم عیان شده بود. همه می‌دانند که توده‌ای‌ها رابطه خوبی با مصدق نداشتند و حتی در برهه‌هایی مصدق را دور زدند. مصدق‌ستیزی توده‌ای‌ها، به‌حدی زیاد بود که آنها حتی با انگلیس لابی کردند. به این شکل که با اخبار کذب سیاه‌نمایی می‌کردند و نماینده‌هایی هم که در مجلس به نوعی دست‌نشانده انگلستان بودند، روزنامه را به صحن پارلمان می‌بردند و از آن به‌عنوان سندی علیه مصدق استفاده می‌کردند. همکاری با انگلیس برای زیرسوال بردن دولت آن هم از جانب جریانی که با شوروی هماهنگ بود، اوج اختلاف و البته فاصله آنها با مصدق را نشان می‌دهد. به نظر من روزی باید تاریخ‌نگاری مستقلی شکل بگیرد و مسائل حزب توده را مشخص کند. هر چند تاکنون هم کتاب‌های بسیاری نوشته شده و اسناد زیادی از آرشیوها بیرون آمده است.

یادتان هست که در زمان انقلاب ٥٧ کجا بودید؟
مدتی بود که به ایران برگشته و در تهران بودم.

کارتان چه بود؟
تدریس در دانشگاه.

کدام دانشگاه؟
به نظرم همان‌جایی که امروزه به آن پژوهشگاه علوم‌انسانی می‌گویند.

شما در زمان انقلاب از کدام دسته بودید؟ مدافع انقلاب؟
خیر من مدافع انقلاب نبودم.

طرفدار شاه بودید؟
خیر طرفدار شاه هم نبودم. من بخشی از جریان مارکسیستی بودم.

جریان مارکسیستی مخالف جریان انقلاب بود؟
بخشی از جریان مارکسیستی، انقلاب را در مسیر درست تحولات مارکسیستی نمی‌دانست. من هم از همین دسته بودم.

اما حزب پدرسالار مارکسیستی از انقلاب دفاع می‌کرد.
بله. آنها دستور داشتند دفاع کنند، من که دستور نداشتم. من یک وطن‌پرست مارکسیست بوده و هستم.

شما چگونه از نظر علمی به مارکسیسم آشنا شدید؟
خب آموزه‌‌های دکتر ارانی بود. علاوه بر این یک‌سری مطالعات هم داشتیم. این مطالعه‌ها در همان کلاس‌های دکتر ارانی انجام می‌شد. برای نمونه در یکی از این جلسه‌ها که به خانه دکتر ارانی می‌رفتم، ایشان از عقاید فلسفی مارکسیستی حرف زد اما در ضمن تأکید کرد که این عقاید را فعلا نمی‌توانیم به‌راحتی بیان کنیم، چون فرصت مناسب نیست. اما من چون دوست داشتم در این رابطه بیشتر بدانم از دکتر ارانی کمک خواستم. او کتابی به زبان فرانسه با عنوان «الفبای کمونیسم» نوشته بوخارین به من داد و خیلی هم توصیه کرد که در نگهداری آن کوشا باشم. بیان این کتاب بسیار ساده و روان بود، تا حدی که به ترجمه آن علاقه‌مند شدم و آن را به فارسی برگرداندم و بعد‌ها نسخه ترجمه من بین افراد پنجاه و سه نفر و میان کارگران دست‌به‌دست می‌شد. آشنایی من با مارکسیسم به این صورت بود. این جزوه‌ها را داشتیم و ترجمه شده و مطالعه می‌کردیم. خود دکتر ارانی هم اطلاعات بسیار وسیعی داشت.

آشنایی با دکتر ارانی چگونه صورت گرفت؟
اتفاق جالبی است. نحوه آشنایی من با دکتر ارانی بسیار جالب بود. چون برادری داشتم که درس‌خوان نبود. فکر کنم تا کلاس پنجم خوانده و مدرسه را رها کرده بود. روزی با یک مجله به خانه آمد. صدایم کرد و پرسید کسی به نام دکتر ارانی می‌شناسم یا نه. دکتر ارانی در این زمان معلم فیزیک ما بود. من او را می‌شناختم، برای همین گفتم او را می‌شناسم و معلم فیزیک ما است. برادرم گفت این مجله را دکتر ارانی منتشر می‌کند و نامش هم دنیاست. برادرم که سواد چندانی هم نداشت گفت مطالب این مجله با همه مجله‌های دیگر متفاوت است. من مجله را ورق زده و مطالعه کردم. این مطالعه سرآغاز آشنایی و رفت‌وآمد من با دکتر ارانی و مجله دنیا شد. در این زمان‌ سال ششم دبیرستان بودم.

شما جلال آل‌احمد را می‌شناختید. با او انشعاب کردید. چطور آدمی بود؟
معروف بود به سید‌جوشی. خیلی زود جوش می‌آورد. جوش او از حساسیت شدیدش نسبت به مسائل بود. آشنایی ما در حوزه‌های حزبی حزب توده شکل گرفت. حزب توده کلاس‌هایی می‌گذاشت برای آشنایی با مسائل سیاسی. بیشتر افرادی هم که حضور داشتند از میان جوان‌ها بودند. جلال آل‌احمد هم در همین کلاس‌ها حضور داشت. من با او در این کلاس‌ها بود که آشنا شدم. او برای این به حزب توده آمده بود که تصور می‌کرد حزب توده ملی است. اما خیلی زود متوجه ذات حزب شد. جلال یک ایرانی بود. طرفدار ایران هم باقی ماند. او ابتدا طرفدار کسروی بود، بعد طرفدار مارکسیسم لنینیسم در حزب توده شد و بعد دشمن شوروی شد و استعمار شوروی را نقد کرد ولی هیچ یک از این کارها را به خاطر پیشرفت یا کسب موقعیت اجتماعی انجام نمی‌داد. آدمی به‌شدت خلاف جریان بود. مخالف جریان رودخانه شنا می‌کرد.

اگر زنده می‌ماند چه می‌کرد؟
نمی‌دانم. قابل پیش‌بینی نبود. او اخلاق خاصی داشت. گفتم که مخالف همه چیز بود.

یک کتاب هم نوشته به نام غرب‌زدگی که خیلی سروصدا کرد.
بله دیدم. او متوجه شد که در کشور غرب‌زدگی وجود دارد و رفت آن کتاب را نوشت. از نظر من این کتاب خوب است.

با او رفاقت داشتید؟
بله. من کتاب محنت‌آباد را که نوشته‌ام به جلال تقدیم کردم.

فرخی یزدی یادتان هست؟
بله. در زندان با ما بود و در همان زندان او را کشتند.

چرا کشتند؟
به نظر من آنچه در آن زمان گفته می‌شد این بود که این شاعر و روزنامه‌نگار آزادیخواه به‌جای تسلیم‌شدن ایستادگی کرد بر سر اعتقادات خودش و درنهایت خودش را به کشتن داد.

درست است که پول روزنامه‌اش را شوروی‌ها پرداخت می‌کردند؟
شوروی کمک‌هایی به برخی از نشریاتی که مارکسیسم را تبلیغ می‌کردند، پرداخت می‌کرد.

نیما را هم می‌شناختید؟
بله. نیما یوشیج را نخستین بار در پاییز ۱۳۱۵ در حیاط مدرسه صنعتی ایران و آلمان دیدم. من دانشجوی شیمی بودم و نیما دبیر ادبیات دبیرستان صنعتی. این زمانی بود که «فسانه» را خوانده بودم.

بهترین دوست شما چه کسی بود؟
همه دوستان من بهترین بودند. صادق هدایت، عبدالحسین نوشین، جلال آل‌احمد، خلیل ملکی و...

آقای خامه‌ای تصور می‌کنید اگر دوستان شما امروز بودند چه می‌کردند؟ منظورم در عرصه سیاسی و اجتماعی است.
همچنان همان کارها را می‌کردند. خلیل ملکی همان کارها را می‌کرد. احتمالا مجله‌ای داشت و چیزی در آن می‌نوشت. نوشین و غیره هم همین‌طور. اما صادق هدایت را نمی‌دانم، چون او آدم خاصی بود.

آقای دکتر آینده را چگونه می‌بینید؟
دیگر از من گذشته است که بخواهم به آینده فکر کنم. من بیشتر به گذشته فکر می‌کنم. آینده از آن شماست.

وضعیت امروز ایران امید‌بخش است؟
حتما هست. اما هنوز جای تلاش دارد. باید استقلال را از جزء‌های کوچک شروع کنیم. یک نشریه مستقل، یک گروه مستقل، یک دانشگاه مستقل و... تا یک کشور مستقل. باید به خودمان متکی باشیم.

شما از چیزی می‌ترسید؟خیر. من هیچ ترسی ندارم. هیچ‌وقت از چیزی نترسیدم.

 

Posted on Tuesday, September 27, 2016 at 01:12AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

مافیا و رانت خواری و دزدی و اختلاس هدیه خمینی به ملت ایران - جهانگیر گلسار 

 

 

انقلاب بهمن برای ایجاد حکومت غیر فردی و آزاد  برای تمام ایرانیان بود که با همسویی ملا خمینی ملعون با ارتجاع جهانی به استبداد بدتر از شاه دچار شد

در زیر مافیای حکومتی نزدیک بخانواده خانواده خامنه ای را مطالعه میکنیم

اظر: چه كساني ايران رانابود كردند؟
آنها که مديريت حرفه‌اي را با مدیریت مافیائی شبکه‌های تارعنکوبتی جانشین کرده‌اند:

از ابتداي انقلاب تا كنون، همواره مسئولان دلايل عقب ماندگي كشور را حكومت پهلوي مي دانستند و بعدها كه ديگر اين بهانه اثري نداشت، جنگ و تهاجم و بعد از ان دولت هاي هاشمي رفسنجاني و خاتمي ودر اواخر احمدي نژاد و در اخر تحريم ها را عامل عدم رشد كشور معرفي مي كردند
تحليل گران وابسته به حاكميت هيچگاه به اين نكته اشاره نكرده اند كه عواملي چون استبداد نظام ولايت فقيه و مطلقه، اموزش هاي عقب افتاده توسط روحانيون، وضعيت بد اموزشي/پرورشی و دانشگاه ها، ممانعت از چاب كتاب هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ادبيات و ...، انتشار ميليوني كتاب هاي مذهبي كه نويسنده اكثر انها افراد بيسواد و وابسته اي بودند مانند سردار فيروزابادي، احمد جنتي، ابوالقاسم خزعلي، سردار محسن رضايي، و ايجاد فضاي اموزشي براي اساتيد نابغه اي(!) چون محسن قرائتي، استاد مصباح يزدي، حسن ازغدي، مكارم شيرازي، رافئي نژاد، صفار هرندي، حسين شريعتمداري، غلامحسين الهام، اقا تهراني، حسين الله كرم، مسعود ده نمكي، حسن عباسي و... كه همگي از جمله انديشمندان بزرگ اسلامي ! هستند و حتي برخي از انها جايزه انديشمند بزرگ كشورهاي اسلامي را نيز ربوده است و اين شخص كسي نيست جز همان ابوالمشاغل ايران يعني غلامعلي حداد عادل كه تفسير اشعار مولوي ايشان شبها از راديو پخش مي گردد.
تبليغات رسانه ملي! بر خلاف واقعيت موجود در فقر، فحشا و اعتياد ، تلاشش بر اين است كه انقلاب و رهبري خميني و خامنه‌اي را عامل رشد و پيشرفت و بالندگي بي نظير ايران در طول قرن هاي اخير بنماياند.
علاوه بر ان صدا و سيماي فريبكار كه نشان مي دهد اموزش هاي لازم را از ولايت فقيه دريافت كرده است همواره دم از رشد و شكوفايي و پيشرفت كشور زده و مدعي است كه ايران كشورهاي اسيايي و در برخي اوقات جهاني را به لحاظ رشد شگفت اميز تحت زعامت رهبر فرزانه! پشت سر گذاشته است .
نگاهي به برخي امار كه موقعيت ايران را نشان می‌دهند، به ايرانيان می‌گويند فريب دروغ هاي حاكميت را نخوريد و اين كشور گل و بلبلي كه جبار و دستیاران او از آن دم ميزنند دروغي بيش نيست و بايد بجنبيم و اگر مي خواهيم كشور را از نابودي بيشتر برهانيم ابتدا بايد خود را از دست اين حكومت مستبد فساد اور و فحشا گستر رهايي بخشیم

٭ بررسي جايگاه ايران در مديريت حرفه‌اي در جهان:
رتبه 121 ايران از نظر مديريت حرفه‌اي: مجمع جهاني اقتصاد، ايران را از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه‌اي در ميان 139 كشور جهان در رتبه 121 قرار داد. به گزارش خبرگزاري ايسنا، اين بررسي مديريت حرفه‌اي را در دو شكل موجود مقايسه نموده است:
1- آيا اعطاي سمت هاي بالاي مديريتي بر اساس شايسته سالاري بوده است
2- يا اينكه صرفا به دليل وابستگي خانوادگي بوده است؟
در اين رتبه بندي سوئد بهترين عملكرد را بدست آورده و اول شده است. به اين معنا كه در سوئد بيشترين وابستگي به مديريت حرفه‌اي نسبت به ساير كشورها وجود دارد. نروژ و نيوزيلند نيز رتبه هاي دوم و سوم را به خود اختصاص داده اند.
همچنين كشورهاي فنلاند، كانادا، هلند، بريتانيا، استراليا، سنگاپور و سوئيس نيزاز نظر مديريت حرفه‌اي نسبت به ساير كشورها قرار گرفته اند
در بين كشورهاي منطقه خاورميانه نيز ايران از نظر شاخص وابستگي به مديريت حرفه‌اي فقط بالاتر از سوريه! قرار گرفته است.
در خاورميانه از نظر اين شاخص كشورهاي قطر و امارات متحده عربي در صدر هستند. (منبع: دنياي اقتصاد )

براي اينكه بدانيم كدام شيوه مديريتي بر ايران حاكم است چند خانواده «برجسته» را شناسائی می‌کنیم. مناصب آنها نه به دلیل شایستگی حرفه‌ای که به دلیل شايستگي در جنايت و خيانت و فساد است:
در اين رابطه براي روشن تر شدن وابستگي ها از مقالات نشريه انقلاب اسلامي در هجرت با عنوان (تار عنكبوت روابط خانوادگي ....خامنه‌اي ) سود برده ايم.

در اين بخش تنها به خانواده‌هاي وابسته به شخص می‌پردازیم و مابقي مدیران وابسته به شبکه‌های دیگر را به آينده وا مي گذاريم

خامنه‌اي داراي شش فرزند چهار پسر و دو دختر است تقريبا به دليل عنواني كه در اختيار دارد بر كل ايران حاكم است و در سراسر ايران انتصاب افراد به مقامات مهم با نظر و دستور او صورت مي گيرد. مقامهای کلیدی به دلیل انتساب به او در اختیار این و آن قرار گرفته‌اند:

٭ فرزندان علي خامنه‌اي و وابستگان به آنها و مقام‌هائی که یافته‌اند:

1. خانواده اول – خانواده سيد مصطفي خامنه‌ای: او فرزند اول خامنه‌اي و داماد «آية‍‌الله» عزيز الله خوشوقت است. او همراه با داماد خود يعني «حجت الاسلام» دكتر محمد جواد محمدي گلپايگاني در «امور خيريه»! خورد و برد و خريد و فروش زمين و ساخت بناهاي مرتفع در داخل و خارج همراه و هميار مي‌باشد.
● عزيز الله خوشوقت پدر همسر سيد مصطفي از مفتيان قتل‌هاي سياسي در ايران است. او در عربستان مرد. او يكي از سه «روحاني» برجسته جبهه پايداري به همراه مصباح يزدي و محمد يزدي بود. «فلاحيان با وجود آنکه خود حاکم شرع بود، اما معمولاً و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصاً صادر نمي‌کرد. او اين احکام را از آيت‌الله خوشوقت ، آيت‌الله مصباح، آيت‌الله خزعلي، آيت‌الله جنتي و گاه نيز از حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي دريافت مي‌کرد و بدست ما مي‌داد. ...» (اعترافات سعید امامی) .
● محمد حسين خوشوقت فرزند او و برادر همسر سيد مصطفي است. او مسئوليت وب سايت فرارو را در اختيار دارد و زماني معاون وزير ارشاد اسلامي بود. درگيري‌هاي او با قاضي جنايتكار سعيد مرتضوي در جريان قتل زهرا كاظمي رسانه‌اي شد و در جريانات سال 88 به دليل انتشار خبر حمايت رييس جمهور تركيه از راهپيمايي به دادگاه احضار شد.

2. خانواده دوم – خانواده سيد مجتبي : مجتبي حسيني خامنه‌اي فرزند دوم پسري علي خامنه‌اي است. او، تقريبا، در كليه امور بيت رهبري دخالت داشته و هر انچه در توان دارد براي نگاه داشتن ولايت در خاندان خامنه‌اي انجام مي‌دهد. او در ترورها، سركوب‌هاي خياباني، انفجارهاي داخلي و خارجي ، ترورهاي خارجي و... دخالت داشته و از عوامل همراه و تاييد كننده مي‌باشد. زيرا شخص خامنه‌اي سال‌ها قبل تا سال 88 ، در اين فكر بود كه او را براي جانشيني خود انتخاب نمايد. اما بعدها شرايطي دیگر شد. حالا شنیده می‌شود که او از این کار منصرف شده‌است. باید محتاط و هشیار و مراقب بود تا که شنیده پوشش تحمیل او نگردد.
● زهرا حداد عادل فرزند غلامعلي حداد عادل همسر مجتبی مي‌باشد. از قبل همين ازدواج نه تنها حداد عادل كه البته بعد از انقلاب چهره اي تقريبا نيمه شناخته شده بود در رابطه با خاندان «سلطنت»، بدنبال ان ازدواج، غلامعلي حداد عادل وخاندان و وابستگان به او به مقاماتي رسيدند كه حتي در خواب هم نمی‌دیدند. زيرا حد انها بيشتر از حضور در ميدان تره بار و فروش سنگ و اهك و فدراسيون ورزشي نبوده است .
به خاندان حداد عادل و وابستگان ايشان در زير مجموعه سيد مجتبي خامنه‌اي توجه کنیم (اشخاص زیر به دليل شايستگي! و لياقت! به مقام‌ها رسيده‌اند)
خاندان حداد عادل از جمله خانواده‌هاي مافيايي مي‌باشد كه با رشته‌هاي تار عنكبوتي به علي خامنه‌اي وصل شده اند و تارهاي انان دراقصي نقاط كشور مشغول به مكيدن خون مردم مي‌باشند:
1. حداد عادل، غلامعلی، پسر رضا نامي كه راننده اتوبوس بود و بعد گويا گاراژدار شد. نام قبلي‌اش غلامعلي مشهدی محمد علي حداد، بود. در سال 1324 در تهران به دنیا آمد و با داشتن دکترای فلسفه دارای سوابق زير مي‌باشد:
معاون وزیر آموزش و پرورش 
عضو هیات‌امنای بنیاد دائرةالمعارف اسلامی 
مدیرعامل بنیاد دانشنامه جهان اسلام از ۷۴ تاکنون 
معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش 
عضو شورای سرپرستی سازمان صدا و سیما 
نمایندهٔ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دورهٔ ششم، هفتم و هشتم نهم
عضو هیئت‌علمی گروه فلسفهٔ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 
دریافت ‌کنندهٔ نشان درجه دو تعلیم و تربیت ۲/۴/۱۳۷۴ و دانشیار فلسفهٔ دانشگاه تهران 
ریاست مجلس شورای اسلامی در دورهٔ هفتم 
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دورهٔ هشتم 
مشاور عالی خامنه‌ای 
در سال 1387 در رشته فلسفه به عنوان چهره ماندگار! انتخاب شد
وي جايزه دانشمند جهان اسلام را نيز دريافت كرده است!
2. ماهروزاده، طيبه، همسر حدادعادل، در سال 1329 در تهران به دنیا آمد. او دارای دکترای فلسفه تعلیم و تربیت با گرایش برنامه‌ریزی درسی از دانشگاه تربیت معلم است.و این مشاغل را داشته است
مشاور اسبق وزير علوم در امور زنان و خانواده
از موسسین دبیرستان‌های دخترانه فرهنگ 
پژوهشگر نمونه دانشگاه الزهرا!
عضویت در شورای فرهنگی اجتماعی زنان 
عضویت در هیات امنای سازمان انجمن اولیاء و مربیان 
مدیر پژوهشکده مطالعات زنان دانشگاه الزهرا و دانشیار دانشگاه الزهرا 
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی 
عضو هیات موسس انجمن فلسفه ایران
عضو هیات امنای سازمان انجمن اولیا و مربیان 
موسس شبکه زنان دانشمند مسلمان 
سردبیری چندین نشريه تخصصی.
3. حداد عادل، آزاده، دختر بزرگ حداد عادل در سال 1354 به دنیا آمد و دارای دکترای فناوری نانو از دانشگاه کانازابای ژاپن است. همسر وی پزشک است و او و همسرش به همراه فرزندانشان مدتی نیز در آمریکا جهت گذراندن دوره‌های تحقیقاتی و تحصیلی زندگی کرده‌اند. البته حضور و زندگی آزاده در خارج چندی در رسانه‌های کشور حواشی‌هایی برای او و خانواده‌اش ایجاد کرد. او به همراه مادرش شبكه زنان دانشمند جهان اسلام را ايجاد كرده‌اند.
- شكوري داماد حداد عادل و استاد دانشگاه.
4. حداد عادل، فريدالدين، در سال 1352 به دنیا آمد و در حال حاضر دارای دکترای علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق است و به ابن ابوالمشاغل معروف مي‌باشد. او این مشاغل را تصدی کرده‌است و می‌کند:
عضو شوراي مركزي رهپويان انقلاب اسلامي
سردبير نشريه همشهري جوان 
عضو هيات مديره موسسه تسمين نور( در مورد اين موسسه به اخر بخش معرفي سيد مجتبي حسيني خامنه مراجعه شود )
معاون دبيرستان غير انتفاعي فرهنگ 
از وارد كنندگان اتوموبيل پورشه به ايران و
مشاور رئیس و مسئول جشنهای رونمایی کتاب در سازمان فرهنگي هنري شهرداري.
5. داوودي، فاطمه، همسر فريدالدين حدادعادل كه فرزند يك روحاني، قاضي مسئله دار است.
6. حداد عادل، بنت‌الهدی، دختر آخر حداد عادل است که در سال 1364 به دنیا آمد و دارای مدرك کارشناسی ارشد فلسفه دین است.
7. حداد عادل، سوسن، خواهر غلامعلي حداد عادل و مادر همسر خرسنديان و نجابت
8. ترقي جاه، مسعود، باجناق حداد عادل و مدير سابق شبكه راديو گفتگو.
9. ترقي جاه، علي، مدير خدمات پس از فروش ايران خودرو.
10. خرسنديان، داماد خواهرغلامعلي حداد عادل و باجناق محمود نجابت، استاد حقوق و علوم سياسي دانشگاه شيراز
11. نجابت، محمود، معاون دانشگاه علوم پزشکی، باجناق دکتر خرسندیان كه همسر خواهرزاده حداد عادل مي‌باشد
12. نجابت، احمد، متولد ۳۰ مرداد ۱۳۲۳، برادر محمود و غلامحسين. او این مشاغل را تصدی کرده‌است و می‌کند:
نماينده مجلس دوره چهارم شوراي اسلامي و مدير كل بازرسي و مشاور وزير بهداشت كامران باقري لنكراني و معاون معاونت توسعه انساني رئيس جمهوري احمدي نژاد ورئیس مرکز رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت و عضو هيات مديره كانون فرهنگي بصيرت شيراز و عضو شوراي مركزي جمعيت ايثارگران.
13. نجابت، عليرضا ، فرزند احمد نجابت و برادر عروس آية‌‌الله حائري شيرازي و معاون صدا و سيماي استان فارس.
14. نجابت، غلامحسين، متولد ۱۳۳۲ شمسی، اهل شیراز و برادر احمد و محمود نجابت دارای دكتراي هسته‌اي از دانشگاه دورهام انگليس. او داماد آیةالله نورالدين حسيني الهاشمي و باجناق آيت‌الله صادق حائري شيرازي – رضازاده و...ساكن قم. با این مشاغل: ریاست سازمان تعاون روستایی کل کشور و مشاور وزیر کشاورزی و ریاست سازمان میادین میوه تره بار استان تهران و عضو هیئت امناء فرهنگستان علوم اسلامی قم و عضو هیئت موسس موسسه مفید قم و مشاور سیاسی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامي دور هشتم و نماينده دوره‌هاي هفتم و هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي و عضو جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي و عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي و عضو کمسیون انرژی، مجلس شوراي اسلامي و مدیرعامل شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی مي‌باشد. يك مدير شايسته !! و همه كاره مانند آچار فرانسه از مديريت ميادين تره بار تا مشاورت سياسي و نمايندگي مجلس و...
غلامحسين با توجه به حضور در كميسيون انرژي بعدا به لوله‌هاي نفت و پتروشيمي وصل شد اما به دليل تخصص! خسارات فراواني را ببار آورد. به خبر زير توجه كنيد:
به گزارش روابط عمومي بانک صادرات ايران، بنا برحکم محمد ربيع‌زاده، رئيس هيات مديره شرکت انرژي سپهر، مهندس سيد محسن تسلطي، جايگزين مهندس غلامحسين نجابت، به سمت مديرعامل شرکت انرژي سپهر منصوب شد.
شرکت انرژی سپهر با حمایت مالی بانک صادرات به وجود آمد. این شرکت در اوایل کار خود یک پروژه 10 میلیارد دلاری شامل 5 پروژه پتروشیمی، دو پروژه گازی و یک پروژه توسعه میدان را در دستور کار قرار داد. در همین راستا، در آذر ماه سال ۱۳۸۹، این قراردادها به ارزش تقریبی چهار میلیارد دلار بین شرکت ملی گاز(با سهم ۲۰درصدی) و انرژی سپهر به عنوان هلدینگ نفتی بانک صادرات( با مشارکت ۸۰ درصدی) امضا شد.
سرمایه ثابت پروژه بید بلند دو، 3 میلیارد و 300 میلیون دلار و پارسیان 700 میلیون دلار بود که با هدف استحصال هیدروکربونهای متان، اتان، پروپان، بوتان و +C5 بین طرفین منعقد شد.
با آنکه قرارداد مشارکت در ساخت این دو پالایشگاه اواخر آذر ماه ۱۳۸۹ میان شرکت ملی گاز و شرکت انرژی سپهر به امضا رسید، اما به دلیل تغییر مدیرعامل بانک صادرات و روی کار آمدن مدیر جدید و مخالفت صریح وی با ایده سرمایه‌گذاری بانک‌های داخلی برای کاهش آثار تحریم‌ها بر صنعت نفت، پیشرفت این طرح در مقطعی کند شد و با تغییر مدیریت شرکت انرژی سپهر عملا متوقف شد.
شایان ذکر است که نرخ بازگشت سرمایه این دو پروژه در حدود 22 درصد است که تاخیر دوساله ایجاد شده توسط مدیرعامل جدید بانک صادرات، با فرض دلار متوسط 2000 تومان و WACC= 0.20 عدم النفعی حدود 704،000،000،000 (704 میلیارد تومان) بر بانک صادرات تحمیل کرده است.
این مثال کوچک تصدیقی است بر این اصل کلیدی که بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی، ناشی از عدم کفایت و ناکارآمدی مدیران و تصمیمات غلط داخلی است تا تحریم‌های بین‌المللی.
15. نجابت، محمد حسین سردار سپاه، فرمانده اسبق قرارگاه ثارالله.
16. نجابت، عليرضا، از فرماندهان ارشد نيروي انتظامي در فارس.
اين فاميل بي‌لياقت و مفت خور و رانت خوار كه وابستگي هايي با حداد عادل داشته و شخص حداد نيز به دليل اينكه دخترش همسر سيد مجتبي خامنه‌اي بوده است از امكانات بالايي برخوردار است با توجه به وابستگي نجابت هاي شيراز ، وابستگي هايي با ايت الله محي الدين حائري شيراز و فرزندانش كه وابستگي هايي با احمد توكلي و ايت الله خزعلي و رضا زاده و حجت الاسلام اطريشي الاصل (لنسر) و نيز با .... دارد
با ملاحظه گستردگي اين تنها يك فاميل تار عنكبوتي كه خود تارهاي ديگر را تنيده است ايا فكر مي كنيد جوانان ايران ميتوانند در اين كشور بمانند و شغل مناسبي با توجه به تخصص و مدرك تحصيلي خود پيدا كنند در حاليكه اين مفت خواران وجود دارند؟ بيهوده نيست كه سالانه بنا بر دهها هزار متخصص از ايران مهاجرت مي كنند .
17. حسيني‌الهاشمي شيرازي، نورالدین، آیت الله پدر همسران نجابت، حائری شیرازی، رضا زاده، رییس گروه برادران شیراز که فوت کرده است. پدر منیر الدین و معز الدین حسینی هاشمی شیرازی.
18. حسيني الهاشمي شيرازي، منير الدين، برادر همسر نجابت، صادق حائری شیرازی، رضا زاده و ...
19. حسيني الهاشمي شيرازي، معزالدين ، برادر همسر نجابت، صادق حائری شیرازی، رضا زاده و ...
20. حائري شيرازي – محي الدين – محمد صادق –نماينده «رهبر» در استان فارس كه به ظن عبدالله شيرازي مشكوك به يهودي بودن است
امام جمعه اسبق شيراز و عضو خبرگان قانون اساسي و عضو خبرگان رهبري
21. حائري شيرازي، شجاع الدين – محمد طاهر – فرزند آيت الله حائري شيرازي و همسر مريم اردبيلي كه مشاور بانوان استانداري فارس بود.
به خبري در مورد شجاع الدين حائري شيرازي – همسر او و كامران باقري لنكراني (كانديداي اصلح آيت الله مصباح يزدي براي انتخابات رياست جمهوري كه از سوي شوراي نگهبان رد صلاحيت شد )در نشريات شيراز توجه فرماييد:...به گزارش صبح امید، شجاع حائری فرزند آیت الله حائری معلم اخلاق دولت و امام جمعه سابق شیراز در چارچوب شرکتی به نام تعاونی طوبی چند صد قطعه زمین با عنوان باغ شهر به قطعات ۲۰ میلیون تومان و بیشتر با واسطه دکتر کامران باقری لنکرانی و دکتر مریم اردبیلی(همسر شجاع و مشاور امور بانوان استانداری فارس در دوره محمد رضا رضازاده) - پسر باجناق ايت الله حائري شيرازي و داماد ايت الله خزعلي - به پزشکان شیراز و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز فروخته است، بدون اینکه این شرکت و یا خانواده آیت الله حائری مالکیتی بر زمین های منطقه دالین شیراز داشته باشند.
نکته مهم در خصوص شرکت تعاونی طوبی این است که اعضای این شرکت را خانواده آیت الله حائری و علیرضا نجابت داماد آقای حائری تشکیل می دهند.
بر اساس این گزارش، پیش‌تر برخی شاکیان شجاع حائری، دادگاه را به خودسوزی تهدید کرده بودند. چرا که علی رغم شکایات مستند این عده، به پرونده آنها رسیدگی نشده بود. اما اکنون و پس از گذشت ۳ سال دادگاه بدوی حکم اولیه را در خصوص شجاع حائری صادر کرده است. چند وقت پیش هم علی رغم حکم جلب فرزند آیت اله حائری شیرازی، او با قید وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.
شجاع حائری از جمله کسانی است که در شیراز متهم به زمین خواری است و یک قطعه زمین در منطقه داریون شیراز فروخته، بدون آنکه مالکیتی بر آن داشته باشد. اين بنده خدا قدري عجله كرد وگرنه مانند ديگر اعضاي خانواده به سمت نفت و پتروشيمي مي رفت .
22. اردبيلي – مريم – همسر شجاع‌الدين حائري شيرازي مشاور بانوان استانداري فارس و دختر اردبيلي فرماندار اسبق شيراز
23. اردبيلي پدر مريم اردبيلي فرماندار اسبق شيراز و پدر عروس فرزند عبدالحسين روح الاميني
24. روح‌الامینی نجف آبادی، عبدالحسین، رييس انستيتو پاستور و پدر داماد اردبيلي فرماندار اسبق شيراز و عضو جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي كه فرزندش در هيجده تير سال 88 دستگير شد و در زندان كهريزك زير شكنجه كشته شد.
25. روح‌الاميني، محمد – فرزند عبدالحسين روح‌الاميني كه مسئول بسيج دانشگاه تهران بود وي داماد خانم اردبيلي مي‌باشد – در سازمان فرهنگي – هنري شهرداري مشغول كار است
26. حائری شیرازی، حسام الدین داماد حجت الله یراق طلایی رییس صدا و سیمای استان فارس، فرزند ایت الله حائری شیرازی
27. حائری شیرازی، علی دانشجوی دانشگاه آزاد، فرزند ایت الله حائری شیرازی داماد احمد نجابت.
28. حائری شیرازی، نظام الدین، فرزند ایت الله حائری شیرازی، ساکن اتریش داماد لنسر کمونیست مسلمان شده که روحانی نیز شد
29. حائري شيرازي، فخر الدين – عبدالحسين – فرزند ايت الله حائري شيرازي معلم دبيرستان
30. حائری شیرازی، محمد حسین شهاب الدین، داماد احمد توکلی فرزند ایت الله حائری شیرازی
31. توکلی دختر احمد توکلی همسر محمد حسین، شهاب الدین، حائری شیرازی و عروس آیت الله حائری شیرازی
32. توكلي، احمد پدر عروس ايت الله حائري شيرازي وپسر خاله مادر لاريجاني ها. وی این مشاغل را تصدی کرده‌است:
رييس شهرباني ابتداي انقلاب
رييس كميته انقلاب اسلامي در مازندران – ابتداي انقلاب که مرتکب جنایت‌ها، از جمله اعدام یک زن جوان باردار شد.
داديار و دادستان ابتداي انقلاب در مازندران
مدير مسئول نشريه فردا همراه با نجابت
نماينده چندين دوره مجلس شوراي اسلامي
وزير كار دولت مير حسين موسوي
رييس اسبق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
33. توکلی همسر احمد توکلی دختر خاله علی لاریجانی و برادران او.- مادر عروس حائري شيرازي
34. توكلي زهير – فرزند احمد توكلي و داماد صادق زيباكلام نوه خاله لاريجاني‌ها - طلبه در قم – دبير دبيرستان – روزنامه نگار در نشريات مثلث- پنجره – همشهري – سياست روز –روزنامه فردا – جوان خبرگزاري فارس - مدرسه غير انتفاعي معلم از ان پدر او بود و يكسال تدريس مي كرد.
35. زيبا كلام – دختر صادق زيبا كلام و همسر زهير توكلي و عروس احمد توكلي – خبرنگار نشريه همشهري
36. توكلي – فرزند ارشد احمد توكلي – تدريس در مجموعه غير انتفاعي معلم
37. توكلي – محمد – پسر احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی.عضو هیات مدیره موسسه آرمان تبلیغات شهر وابسته به سازمان فرهنگی هنری. نامبرده در زمان ریاست قبلی سازمان طی نامه‌ای به علی عسگری با عنوان شرکت (ط.ف) تحت پوشش روزنامه فردا جهت انجام پروژه "تبلیغات محیطی برای مناسبت های تاریخی مذهبی سیاسی و... شهر تهران" به مدت 6 ماه مبلغ 93 میلیون تومان در خواست می کند که با موافقت فوری عسگری روبرو می شود و لیکن مدیر کل وقت روابط عمومی سازمان ضمن قبول نکردن ماجرا بر اثر فشارهای وارده مبلغ قرارداد را تا 27 میلیون تومان کاهش داد.نامبرده هم اکنون نیز دارای ارتباطاتی با روابط عمومی سازمان می‌‌باشد. – او او چاپخانه اهدايي محمد خاتمي براي روزنامه فرداي پدرش را در اختيار دارد و از قبل ان درامد كلاني ايجاد نموده است .

در كنار اين شبکه كه يك سرش به سيد مجتبي خامنه‌ای وصل است و سر دیگر این تارعنكبوت به خانواده حداد عادل و سر سومش به حائري و خانواده‌اش و سر چهارمش به خانواده احمد توكلي و سرپنجمش به خانئاده لاريجاني‌، لاریجانی‌ها خود یک شبکه ایجاد کرده‌اند:
1. اردشير لاريجاني – علي – (متولد نجف )رييس مجلس و پسر دايي مادر احمد توكلي و داماد ايت الله مطهري و
مدیریت کل برون مرزی و واحد مرکزی خبر صدا و سیما
معاون وزارتخانه‌کار و امور اجتماعی 
معاون وزارت پست و تلگراف و تلفن
جانشین ستاد کل سپاه
از بنیانگذاران پایگاه مقاومت بسیج مسجدالمهدی مرداویج اصفهان
وزير ارشاد دولت هاشمي
رييس سازمان صدا و سيما
كانديداي انتخابات رياست جمهوري
دبير شوراي عالي امنيت ملي
نماينده مجلس از قم
رياست فعلي مجلس
عضو شوراي عالي امنيت ملي
عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي
2. مطهري – فريده – همسر علي لاريجاني و دختر مرتضي مطهري
3. مطهري – وحيده – دختر آيت الله مطهري دكتراي ادبيات عرب و مدرس دانشگاه الهايات و همسر دكتر مجيد عباسپور تهراني
4. عباسپور تهراني – مجيد – همسر وحيده مطهري و باجناق علي لاريجاني و احمد يزدي و عباس هادي‌زاده – دكتراي محيط زيست و استاد دانشگاه صنعتي شريف
5.عباسپور تهراني – علي – برادر باجناق علي لاريجاني و برادر همسر عبدالله جاسبي
نماينده چندين دوره مجلس
عضو هيات علمي دانشگاه
6. عباسپور تهراني – خواهر عباسپور ها و همسر عبدالله جاسبي جعفر علي
7. جاسبي جعفر علي – عبدالله – شوهر خواهر برادران عباسپور تهراني
رييس اسبق دانشگاه آزاد اسلامي
عضو برجسته حزب جمهوري اسلامي
مشاور وزير کشور 60-1359
معاون نخست وزير 60-1359
معاون نخست وزير و دبير کل امور اداری و استخدامی کشور، 63-1360
معاون نخست وزير در بازسازی نيروی انسانی برای موسسات دولتی و وزارتخانه ها، 1361 تا 1362
رئيس دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1361 تاکنون
رئيس کميسيون مديريتی ستاد انقلاب فرهنگی، 1372- 1369
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی (منتصب از سوی بنيانگذار جمهوری اسلامی، از سال 1367 تاکنون
دبير دوم شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال 1368 تاکنون
عضو کميسيون مشترک و کميسيون معين شورای عالی انقلاب فرهنگی، از سال 1368 تاکنون
عضو شورای موسس دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1361 تاکنون
عضو و رئيس هيات مميزه دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1371 تاکنون
عضو هيات امنای دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1361 تاکنون
عضو هيات مميزه دانشگاه علم و صنعت از سال 1371 تا 73
رئيس کميسيون برنامه ريزی در بخش آموزش و تحقيقات غير دولتی، برنامه دوم پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی از سال 1371 تاکنون
صاحب امتياز خبرنامه دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1369 تاکنون
صاحب امتياز نشريه اقتصاد و مديريت دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1368 تاکنون
صاحب امتياز روزنامه آفرينش از سال 1370 تاکنون
عضو شورای عالی برنامه ريزی وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری از سال 1371 تا 1381
عضو شورای گسترش وزارت علوم ، تحقيقات و فن آوری از سال 1372 تا 1376
عضو افتخاری انجمن مديران صنايع از 1372 تاکنون
عضو هيات ويراستاری نشريه بين المللی دانشگاه علم و صنعت ايران از 1372 تا 1376
عضو شورای عالی جوانان از 1372 تاکنون
عضو هيات علمی دانشگاه علم و صنعت ايران از 1345 تاکنون
عضو ستاد مرکزی اقامه نماز در دانشگاهها از 1373 تاکنون
عضو شورای اجرايی اتحاديه دانشگاههای جهان اسلام از سال 1377 تاکنون
رئيس شورای اجرايی اتحاديه دانشگاههای جهان اسلام از سال 1380 تاکنون
عضو شورای اجرايی انجمن دانشگاههای جهان از تير ماه 1380 تاکنون
عضو هیأت رئیسه فدراسیون بین المللی کاراته
8. مطهري – علي – فرزند ايت الله مطهري و برادر همسر علي اردشير لاريجاني و نماينده مجلس
9. اردشیرلاریجانی آملی، صادق، متولد ٔ ۱۳۳۹ در نجف. «استاد» حوزه علمیه قم و مدرس علم کلام و فلسفه اسلامی- داماد ايت الله حسين وحيد خراساني
رييس قوه قضاييه
عضو سابق فقها شوراي نگهبان
عضو مجلس خبرگان رهبري
مدرس دانشگاه
مدیر مسئول نشریه پژوهش های اصولی، 
10. اردشيرلاريجاني – باقر – - فوق تخصص غدد و متابوليسم - داماد ايت الله حسن حسن زاده املي
معاون چندين وزير بهداشت
رييس دانشگاه علوم پزشكي ايران
رييس دانشگاه امل
11. اردشیر لاریجانی، فاضل، متولد ۱۳۳۳ در نجف – داراي دكتراي سياستگذاري علمي و اچار فرانسه اي به تمام معني
رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در کانادا
مدیرکل مرکز سیاست علمی وپژوهشی (وزارت علوم تحقیقات وفن آوری)و مشاورعلمی یونسکو درایران
معاون و عضو شورای عالی مرکز نشر دانشگاهی
مدیرعامل انتشارات دانشگاه صنعتی شریف
قایم مقام پژوهشگاه علوم و مطالعات فرهنگی
مشاورمعاونت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
قایم مقام دبیر شورای عالی جهانگردی
مشاور وزیر علوم تحقیقات وفن آوری 
عضو شورای پژوهشهای علمی کشور
معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی 
مدیرمسئول و سردبیر مجله نمای پژوهش
مشاور برنامه ریزی تحقیقات وزارت معادن وفلزات
عضو کمیسیون مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی
مشاور شركت نمايشگاههاي بين المللي
عضو هيات مديره پالايشگاه نفت تهران
12. اردشير لاريجاني – محمد جواد – از برادران خاندان لاريجاني و فرزند هاشم زاده آملي
دبير حقوق بشر اسلامي
نماينده مجلس در دوره هاي دوم – چهارم و پنجم
رييس اسبق مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
معاون اسبق وزير امور خارجه
مدیر پژوهشگاه دانشهای بنیادی،
رييس مركز فيزيك –
اسناد و مدارك زمين‌خواري اين شخص مرتبط با انگليس بر روي برخي وب سايت ها قرار دارد او خود را عبدالفاني به هنگام امضاي اسناد و نامه ها معرفي مي كند
13. محقق داماد، مصطفي، استاد دانشگاه بهشتی، داماد لاریجانی ها،
عضو`قوه قضاییه
ریاست سازمان بازرسی کل کشور. 
استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه
رئیس گروه علوم و معارف اسلامی فرهنگستان علوم ایران
ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتابهای علوم انسانی دانشگاهها
عضو هیئت داوران خبرگان بدون مدرک
عضو شورای علمی مرکز دایرةالمعارف بزرگ اسلامی
سردبیر فصلنامه فرهنگستان علوم و.....

بدین‌ترتیب، شبکه مجتبی خامنه‌ای از دیگر اعضای خانواده علی خامنه‌ای گسترده‌تر است. البته او شبکه‌های نظامی – مالی و نفت و گازی و تبلیغاتی و جاسوسی نیز در اختیار دارد که حسب و کتاب جداگانه دارند.


 

Posted on Friday, July 15, 2016 at 12:59AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment