« بکسانی که حقوق بشر و دمکراسی را دروغین و دامی برای کشور میدانند چه باید گفت | Main | اپوزيسيون مردمی و مسئله آلترناتيو در ايران - فرامرز دادور »

فاجعه سینما رکس ابادان چهره حقیقی ملایان و خمینی بود که ملت از نادانی بشاه نسبت داد

 

در زیر اطلاعاتی راجع به فاجعه سینما رکس آبادان وجود دارد که از سوی ملایان آدم کش انجام شد و بعلت بد بودن و دیکتاتور بودن شاه بشاه نسبت داده شد و ملت این دروغ را باور کرد و هیچ گاه فکر نمیکرد که از چاله استبداد بیرون بیاید و بچاه نکبت و استبدادوقیح تر آخوندی مبتلا بشوند.از بد رها شوند و مبتلا ببدتر بشوند

ویدئو زیر را ببینید

http://www.youtube.com/watch?v=1UVujJF76IU

 

فاجعه سینما رکس آبادان/ قسمت اول

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/5/12/743421388449.html

 

فاجعه سینما رکس آبادان/ بخش دوم و پایانی

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/5/12/214084285172.html

 

 

 

Posted on Saturday, February 11, 2012 at 11:59PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>