« هر ماه در ايران 6 نفر بر اثر سوانح هوايی می ميرند | Main | خود فروختگان درلباس رهاگران بشر از جهل و فساد »

امیر کبیر؛ بهاییان و مصدق

بیستم دی ماه  سال روز بقتل رسیدن امیر کبیر است.امیر کبیر را از نظر مشرب اقتصادی و سیاسی میتوان با مصدق زمان شاه مقایسه نمود

میتوان مصدق را با امیر کبیر مقایسه کرد
اول هر دو میخواستند که کشور استقلال واقعی و اقتصادی داشته باشد و واردات را محدودتر کنند
دوم هر دو توسط دربار شکست خوردند
منتها رژیم پهلوی برای کوبیدن قاجارها برای بزرگنمایی امیر کبیر خیلی کوشش کرد.این کار هم عمدی بود.مثلا با این که احمد شاه شانزده سال شاه بود در تاریخی که در دبستان و دبیرستان تدریس میشد احمد شاه و این شانزده سال را حذف میکردند و در باره او حرفی نمینوشتند

 

میدانیم که امیر کبیر وقتی که با خواهر سیزده ساله ناصرالدین شاه ازدواج کرد از او چهل سال بزرگتر بودولی برای این که امیرکبیر ایدئولوژیک زنده باشد کسی این حرفها را لو نداده است منظورم فاشیسم پهلوی است امیر کبیر ایدئولوزیک را طوری تعریف میکردند که فقط خوبی مطلق باشد و این تبلیغات هنوز فروکش نکرده است مسئله این است که پهلوی چی ها برای محمد همین ازدواج مشابه با عایشه را امروز بسیار عیب میدانند 1400 سال کجا صد وپنجاه سال کجا؟ چطور وقتی که کار به امیرکبیر میرسد اشکالی ندارد؟در واقع آنچه که بنام بابی و بهایی اتفاق افتاد یک نوع رنسانس دینی بود که توسط حکومت و امیرکبیر در خدمت استبداد سرکوب شد در واقع نقش امیر کبیر در این قضییه منفی استو اگر این رنسانس مذهبی پیروز میشد امروز این بدبختی ها را هم نداشتیم و دینی داشتیم که با حقوق بشر ومدرنیته بیشتر هم آهنگ بود.ولی به هر حال رهایی از چنگال استبداد فقط مربوط به دین نیست بلکه اقتصاد و باورهای ملی مردم هم مهم است وو مردم تا روشن نشوند استبداد خواهد بود
نجات ایران در برپایی حکومتی براساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی واقتصادی است

 

 متاسفانه دشمنان پهلوی یعنی اسلامیستها بسیار پست تر عمل میکنند با این که مصدق کارهای زیادی برای نزدیک شدن بدمکراسی کرده است و این رژیم همسو با رژیم شاه نوکری میکند ولی ده ها بار بیشتر نوکری و آدم کشی دارد نمیتواند از مصدق بر علیه پهلوی استفاده کند زیرا علیه دیکتاتوری خودش خواهد بو د ولی مردرندانه با غرب که روبرو میشود ادعا میکند که مصدق را شما شکست دادید و بر علیه ایران اقدام کردید تا غرب را بد جلوه دهد با این که خمینی در روز کودتا بطرفداری از کودتا در خیابان بوده است
متاسفانه سابقه کشتار دگر اندیشان مذهبی در کارنامه امیر کبیر است
 در کتابی راجع به این کشتار ها میخوانیم کهنویسنده خشونت شدید در پیکار با پیروان باب را به دو علت می‌داند: یکی گسترش سریع آرای باب در میان مردم ناراضی، و دیگر آن که: "اساس مشروعیت، قدرت و نفوذ روحانیت شیعه بر ادعای نیابت امام غایب استوار است. مدعای سید علی محمد باب مبنی بر این که امام غایب خود اوست، مشروعیت روحانیت شیعه را منتفی می‌کرد. (انکار) ادعای مهدویت یا ادعای رابطه مستقیم با امام دوازدهم، روحانیت شیعه را از یکی از مهم‌ترین مبانی مشروعیت و قدرت خود، حق انحصاری تفسیر و وضع قوانین از طریق فتوا محروم می‌کند. سید علی محمد باب نه تنها ادعای مهدویت کرد، که بر آن بود که دین و مذهب به روحانیون و نهاد روحانیت نیازمند نیست."(۱۵۷)

در اواخر سلطنت محمد شاه و طول سلطنت ناصرالدین شاه بابیان به رشته‌ای از قیام‌ها دست زدند که یکسره به قتل عام آنها ختم شد
.

http://www.fariborzbaghai.org/archives/individual/000699.php

 

البته بهاییان در زمان پهلوی  هم کشتار شدند ولی مصدق نقشی در آن میان نداشته است


ادامه سرکوب در دوران پهلوی

رضاشاه، پایه‌گذار سلسله پهلوی، دست روحانیون را از امور اداری و مشاغل مدنی کوتاه کرد، اما این به معنای در امان ماندن غیرمسلمان‌ها از فشارها و تعرضات نبود.

نویسنده کتاب "سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران" عقیده دارد که در دوران رضا شاه نیز سرکوب بهائیان ادامه داشت، منتها نه به دست روحانیت، بلکه خود دولت با توسل به سرپوش‌های قانونی، بهائیان را زیر فشار می‌گذاشت.
.

نویسنده، حکومت محمدرضا شاه را "دوران زنده شدن مرجعیت شیعه" می‌داند که طبعا با آزار اقلیت‌های مذهبی، به ویژه بهائیان همراه شد. روحانیون از جمله "نفوذ موذیانه" افراد بهایی در مقامات بالای دولتی را دستاویز تحریک اذهان علیه آنها قرار می‌دادند.

نویسنده در بخشی تحت عنوان "افسانه نفوذ بهائیان در حکومت پهلوی دوم" چنین آورده است: "تعداد بهائیان شاغل در ادارات دولتی نسبت به کل مستخدمین کشور در دوران محمد رضا شاه ناچیز بود. در ارتش افسران بهایی در رشته‌های فنی، طب و حسابداری خدمت می‌کردند و هرگز به مقام فرماندهی نمی‌رسیدند. در سایر ادارات هم بهائیان با این که دارای توانایی‌های علمی بودند هیچگاه به مقامات عالی نرسیدند... تعداد بهائیانی که در دوران سلطنت محمد رضا شاه دارای مقام اداری مهمی بودند از انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد... کسانی که در تبلیغات روحانیون شیعه، بهایی معرفی شده‌اند، مانند هویدا نخست وزیر یا فرخ‌رو پارسا، وزیر آموزش و پرورش بهایی نبودند."(۳۶۷)

تخریب حظیرةالقدس تهران

در دوره سلطنت محمد رضا شاه بزرگترین نیایشگاه بهائیان (حظیرةالقدس) در خیابان حافظ در تهران به دست ارتش ویران شد.

در دوران اقتدار نظامیان پس از ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ شیخ محمد تقی فلسفی، واعظ مشهور، سخنرانی‌های تحریک‌آمیزی ایراد می‌کرد که مرتب از رادیو تهران پخش می‌شد.

فلسفی تبلیغ می‌کرد که مراجع شیعه، از جمله آیت‌الله سید حسین بروجردی، با فعالیت عبادتگاه و مرکز تبلیغی بهائیان مخالف هستند و این عمارت باید تخریب شود.

دولت برای جلوگیری از غوغای عوام دست به کار شد. سرتیپ تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران در اعلامیه‌ای به تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۳۴ اعلام کرد: "چون تظاهرات و تبلیغات فرقه بهایی موجب تحریک احساسات عمومی شده است لذا به منظور حفظ نظم و انتظامات عمومی دستور داده شد قوای انتظامی، مراکز تبلیغات این فرقه را... اشغال نمایند."(۴۶۰)

نادر باتمانقلیچ، رئیس ستاد ارتش و تیمور بختیار، فرماندار نظامی تهران کلنگ به دست گرفتند و شخصا در اشغال و تخریب "مرکز بهائیان" شرکت کردند.

با راه افتادن کارزار تازه‌ای علیه بهائیان، مراکز آنها ویران شد، خانه‌های آنها به چپاول رفت و عده بیشماری کشته شدند. نویسنده با ذکر نمونه‌های بسیار یادآوری می‌کند: "نیروهای دولتی نه تنها مانع قتل و غارت نشدند، بلکه از مهاجمین حمایت کردند."

http://www.fariborzbaghai.org/archives/individual/000699.php

Posted on Wednesday, January 12, 2011 at 01:57AM by Registered Commenterافشا | Comments1 Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (1)

در این وبلاگ حرفهای رکیک حذف میشود.اگر مطلبی دارید واگر اشتباهی در نوشته ها موجود است ؛ حتما با زبانی که رکیک و فحش در عرف ایرانی نباشد بنویسید مطلب شما حذف نخواهد شد.

March 13, 2013 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>