« نبود بینش ملی خاورمیانه را به انقراض می کشاند - رضا حسین بر | Main | نيت پليد وزارت اطلاعات تحت عنوان تشيع جنازه برای ايجاد جو رعب و وحشت و سرکوب مردم تهران »

ارزشهای حقوق بشری ودمکراسی و اقتصاد تولیدی در جنبش سبز باید پر رنگتر بشود

عدم گسترش تظاهرات بیست و پنجم بهمن در مناطق قومی آذربایجان؛ کردستان؛بلوچستان و نواحی دیگر مبین این است که با طناب میرحسین و کروبی و خاتمی در چاه تغییر رژیم و یا اصلاحات نمیتوان رفت. ما بحرکتی سراسری و همه مردمان احتیاج داریم.با دعوت به جمهوری اسلامی از نوع موسوی و کروبی و غیره نمیتوان همه مردم را حتی برای کار تاکتیکی جمع کرد تازه میتواند پیامد حرکت مردم در این جهت یک استبداد دیگری باشدکه راه گشای آن استبداد ضدیت ارزشهای تبلیغ شده از سوی موسوی و کروبی و خاتمی  با اصول دمکراسی همسو با ارزشهای حقوق بشری  است یعنی  اینها در پی  اقتصاد ضد تولیدی و دلالی موجود در نود سال اخیر ایران  هستندو از این طریق نوکری دشمنان ملت ایران را خواهند کرد.سخن از ارزشهای حقوق بشری و اقتصاد تولیدی است که میرحسین و کروبی و خاتمی هیچگاه به تبعیت از این ارزشهای مهم تن نخواهند داد

 

 آیا امکان باز تولید استبداد در پی پیروزی جنبش سبز وجود ندارد؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/1/18/956557862221.html

 

 

نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است.این خطی است که میتواند همه آحاد ملت و همه اقوام ایران را با هم متحد کند.با تکیه بر این راه نجات بخش ما آینده روشنی را برای کشور و نسلهای بعدی فراهم میکنیم و در ضمن با هیچ کشوری هم دشمنی نداریم که هیچ کمک کننده همه کشور ها هم هستیم و با چراغ به عدالت و عقلانیت راه خود را پیدا خواهیم کرد و کشور را از خرافات ایدئولوژیک پاکسازی خواهیم نمود

نگذاریم رژیم و مستبدینی که با ماسک دفاع از اقوام ومیخواهند به تاسیس مناطق مستبد کوچک در داخل ایران اقدام کنندپیروز شوند.این کار فقط با توسل به ارزشهای دمکراسی و حقوق بشر حاصل میشود

Posted on Tuesday, February 15, 2011 at 09:46PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>