« دستگیری عبدالرضا داوری و آینده ی "درخشان" احمدی نژادی ها | Main | چرا تاریخ ایران را مسکوت گذاشته اند -نوکری رضا شاه برای روسیه و اسیر شدنش »

رضا شاه پرستان بیگانه پرستان و ضد ایرانی هستندرضا شاه قبل از این که بقدرت برسد در نیروی قزاق نوکری روسها را میکرد.این فرد با نیروی قزاق برعلیه مردم خود اقدام میکرد و در نتیجه نیروهای ژاندرمری کلنل پسیان به قزاقها حمله کردند و آنها را دستگیر نمودند.رضا شاه هم دستگیر و اسیر شد.کلنل در باره وطن پرستی و تنفر اور بودن خدمت به بیگانه با این قزاقهای اسیر گفتگو کرد و از شاهنامه برای آنها در مورد وطن پرستی صحبت کرد.بعدا که روسها به علت انقلاب کمونیستی برای مدت محدودی از ایران رفتند ، رضا خان که ارباب روسش را از دست داده بود،  نوکری انگلیستها را قبول کرد و کودتای اولش را در نیروی قزاق برهبری انگلستان انجام داد تا از بودن یک روس بعنوان فرمانده نیروی قزاق خودداری شود  و انگلستان قدرت بیشتری در اداره نیروی قزاق ایران پیدا کند و سپس رضا خان با کودتای دوم بر علیه کشور تهران را اشغال کرد. رضا شاه  ضد ایرانی و نوکر بیگانه بود.کسانی که این فرد را میپرستند نوکر بیگانه و ضد
ایرانی هستند.خمینی هم مثل او نوکر بود و با سازش با بیگانه قدرت را بدست آورد

خمینی و رضا شاه با سازش با بیگانه  و نوکری کردن برای بیگانه قدرت سیاسی را غصب کردند

 

 

ناسیونالیسمی که رضا شاه و ایادی مزدور اطرافش بنا نهادند مثل قهرمانی رضا شاه پوشالی بود و پر از اوهام و جعلیات شبه علمی بود

ناسیونالیسم سلسله پهلوی

http://efsha.squarespace.com/blog/2012/6/22/252154768527.html

ملتی که جعلیات دروغین و یک دیکتاتور  و نوکر بیگانه را پرستش کنند بهتر از این سرنوشت کنونی نخواهند داشت

در منبع زیر که احتمالا از سوی ارامنه نگارش یافته است . همسوی با ارباب رضا شاه (روسیه و انگلیس نیروهای ارمنی در اوایل قرن بیستم به ایران و بویژه آذربایجان حمله کرده بودند ) مینویسد که رضا شاه مجلس را از شوکت انداخت و آن را بمهرپلاستیکی تبدیل کرد تا منویاتش را تایید کند.این نویسنده از کمکهای انگلیس برضا خان میگوید که اسلحه و مهمات و حقوق سربازان وی را انگلیستان تامین کرد 
 In that year, a military coup established Reza Khan, a Persian officer of the Persian Cossack Brigade, as dictator and then hereditary Shah of the new Pahlavi dynasty (1925). Reza Shah curtailed the power of the majles. He effectively turned it into a rubber stamp organization. While Reza Khan and his Cossack brigade were securing Tehran, the Persian envoy was in Moscow negotiating a treaty with the Bolsheviks for the removal of Soviet troops from Persia. The coup d'état of 1921 and the emergence of Reza Khan were assisted by the British government that wished to halt the Bolshevik's penetration of Iran, particularly because of the threat it posed to the British colonial possession of India. It is thought that British provided "ammunition, supplies and pay" for Reza's troops

 

Posted on Wednesday, May 21, 2014 at 10:49PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>