« يورش لباس شخصيها با قمه و قداره به منازل مسکونی يکی از خانواده های زندانيان سياسی | Main | جغرافیای فرهنگی ایران معاصر- گزارش سخنرانی دکتر سروش - فرح طاهری »

ترکیب ایرانی و اسلامی بودن رژیم احمدی نژاد


 

دولتهای نوکر بیگانه که با کمک عوامل بیگانه بقدرت رسیده اند بعد از سالهای 1300 در ایران حکومت کرده اند اگر چه رضا شاه در 1304 بقدرت رسید ولی در واقعیت او قدرت را بعد از 1300 در اختیار داشته است بعلت

 عجین شدن دولتهای مزدور خارجی با فرهنگ و مذهب غالب در ایران یعنی آریا پرستی و کورش پرستی در زمان پهلوی و اسلام ناب محمدی یا اسلام سیاسی انقلابی در زمان ملایان که عصای دست ایدئولوژیک خودفروختگان ضد ایرانی بوده است اکثریت  نیروهای حاکم و اپوزیسیون قوی هر دو به این گروه تعلق دارند و بر آمدن هر کدام مسئله ای را از مسایل کشور ما حل نخواهد کرد .فرهنگ ایرانی مسموم و بر ضد حقوق بشر و اصول دمکراسی است این فرهنگ مسموم  لاازم است با رنسانس فرهنگی و دینی  از بین برود و بجای آن ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی را در فرهنگ خودمان نهادینه بکنیم.ما باید به اصول الفبای انقلاب صنعتی آشنا شویم.این اصول انقلاب صنعتی از سکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر و مدرنیته تشکیل میشود.مردم ما لازم است در نهادینه کردن این ارزشها در فرهنگ خود بکوشند وگر نه از ملل دیگر عقب خواهند ماند.اصلا بدون خود کفایی علمی و اقتصادی ما در استبداد غرق خواهیم بود و بباز تولید استبداد کمک خواهیم کرد

مطمئنا ترکیب اسلامی ایرانی بسیار خطرناکتر از  ترکیب اسلامی تنها و یا ترکیب ایرانی آریایی بتنهایی است بهوش باشیم
آنچه که باید فرهنگ غربی نامیده شود همان انقلاب صنعتی است که دومین انقلاب مهم بعد از انقلاب کشاورزی و ایجاد تمدن یک جا نشینی برای بشریت بود. انقلاب کشاورزی با روییدن مذاهب تک خدایی همراه شد و این انقلاب چون در منطقه خاورمیانه پا گرفت میبینیم که مهد ادیان تک خدایی هم همین منطقه است.اگر انقلاب کشاورزی اثراتش تا به امروز باقی مانده باشد بتناسب انقلاب صنعتی هم تاثیرات زیادی تا زمانهای طولانی خواهد داشت.

 

باز تولید استبداد در ایران چگونه صورت میگیرد

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/17/116421137335.html


ما نمیتوانیم سه فرهنگ ایرانی ؛ اسلامی و غربی (مدرنیته ؛ دمکراسی و حقوق بشر ) را با هم بتعادل برسانیم بلکه ما موظیفیم هم آهنگ با زمان و با پیشرفتی که در اثر مدرنیته حاصل شده است  خود را تغییر دهیم و با روح زمانه همسو بشویم وگر نه نابود خواهیم شد.انقلاب صنعتی ادامه وضع موجود زمان خود بوده است و راهی بجز آن در مقابل بشریت نبوده است همان گونه که بجز اختراع کشاورزی راهی در مقابل بشر دوازده هزار سال قبل نبوده است علم بعقب بر نمیگردد.کسی نمیتواند جلوی پیشرفت علم و فناوری را در جهان بگیرد. اسلامی بودن   محصول تاریخی بر آمده از   انقلاب کشاورزی بوده است  و تاکید بر  ایرانی بودن ما در تاریخ معاصر  اولین پایه تضعیف اسلامی بودن کشور در اثر فرهنگ مدرنیته است و با این تضعیف جامعه برای ورود به مدرنیته از طریق رهایی  از اسلامی بودن  آماده میشده است.یعنی تکیه بر ایرانی بودن گذری برای رسیدن بدمکراسی و حقوق بشر و مدرنیته خواهد بود و ایرانی بودن نقش خودش را دارد  که همان تضعیف اسلامی بودن و جدا شدن از حوزه های نفوذ انقلاب کشاورزی و رسیدن به حوزه نفوذ انقلاب صنعتی است. تنها مسیر نجات ما رفتن بسوی مدرنیته و دمکراسی و حقوق بشر و است و مدرنیته حقیقی هم در اجتماع  همان  دمکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی و اقتصادی معنا میدهد.تنها مسیر قابل ادامه رفتن بسوی مدرنیته است و در مقابل این مسیر موانع اسلامی وایرانی هر چه مانع بزرگتری باشد عقب مانده تر خواهیم بود.مثلا با اریا بازی نتوانستیم با مدرنیته همراه شویم و با اسلام بازی هم در مقابل مدرنیته قرار گرفتیم و در سی سال گذشته به اندازه دویست سال عقب مانده تر شدیم و شاید با توسری خوردن یاد بگیریم که بجز مدرنیته و حقوق بشر و دمکراسی راه دیگری نداریم

 

  

 

 

_________________

از فرهاد

احمدی نژاد و مشایی دارند به سبک خود اصول گرایان و نیروهای ولایی را پس می زنند. این نیروها که بخشا در مجلس جمع شده اند موجب شده که تیم احمدی نژاد فعلا حملات خود را متوجه مجلس کنند.

آلترناتیو احمدی نژاد - مشایی برای تغییر رژیم تبدیل ایران به م
دل عراق صدام و یا سوریه اسد است. در این مدل احتمال حذف ولایت فقیه و اعمال یک قوه اجرایی و ریاست جمهوری دائم العمر وجود دارد. در عمل معنای این اقدام یک کودتای دست راستی است.

انتقاد هایی که اصول گرایان و قشریون که بدنبال خود بخشهای دیگر از اصول گرایان حول وحوش موسوی را بدنبال خود دارد حفظ نظام به شکل سابق و به مدل آیت الله خمینی است. اما در عوض همانگونه که احمدی نژاد مطرح کرد عصر خمینی که در آن مجلس به ظاهر در راس امور بوده گذشته است.

نکته مهم در این رابطه این است که تیم احمدی نژاد انتقاد عملی از عصر خمینی و پس زدن نیروهای وابسته به آن عصر را شروع کرده اند که در میان مردم بیشتر از حمایت برخوردار است. برای همین این عمل و سیاست دست راستی صورت خوشایندی برای اقای موسوی و ... ندارد که وابستگی خود را به عصر خمینی و احیای دوباره آن شدیدا اعلام کرده اند و از اینراه موجبات دلسردی در میان توده وسیع مردم ایجاد نموده اند که از خمینی و عصر او بیزارند. از دیگر سو نوک حملات احمدی نژاد متوجه اصلاح طلبان است. پس زدن نیروهای اصول گرا و قشری و نیروهای ولایی در واقع رسالت نیروهای اصلاح طالب بود و آقای موسوی با آن میانه ای ندارد. لذا با به میان آمدن نیروهای موسوی اصلاح طلبی از میدان سیاست نظام پس زده شد و حملات سنگین بر اصولگرایان برچیده شد و در عوض آن با سیاست قانون گرایان و موسوی نزدیکی به قشریون و نیروهای ولایی پیش گرفته شد که برای اصلاح طلبی و تغییر نظام عملا یک خلایی بوجود آمد. این عمل به سهم خود به تیم احمدی نژاد این امکان را می دهد که از این خلای انتقادی بوحود آمده بسود خود بهره گیری کند. از این رو این تیم در پی تقلید از اصلاح طالبی پس زده شده با هدف تضعیف قانونگرایی و تضعیف موسوی و سرانجام تضعیف بلوک بندی اصول گرایان از نیروهای ولایی تا موسوی است

Posted on Thursday, September 16, 2010 at 12:32AM by Registered Commenterافشا | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

آقا خوندن وبلاگت خیلی سخته لطفا بکگروند و فونتت رو عوض کن

webloget kheili sholoogh va khundanesh kheili sakhte . lotfan font va backgroundet ro avaz kon .

September 29, 2010 | Unregistered CommenterxXx

خیلی ممنون که زحمت کشیدید و این اطلاع مهم را بمن دادید.من با توجه به دانش کامپیوتری خودم و وبلاگ آرایی ضعیفم سعی میکنم تا آنجا که امکاناتم اجازه دهد این پیشنهاد شما را عملی کنم.

September 29, 2010 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>