« ویدئوی زیر در مورد تاریخ ایران و انقلاب نگاه جالبی را به ایران و مسایلش دارد | Main | ارزش جهانی پول ايران از 300سال پيش تا امروز -سایت روشنگری »

با نویسندگان بی سواد مثل ف سخن چه باید کرد

اکثریت اپوزیسیون و حاکمیت ما استبدادی و ضد حقوق بشری هستند واین فرهنگ را نویسندگان بی سواد و پر مدعا ساخته اند  حالا اینها پی آمد اقتصاد دلالی بر اساس واردات هستند و یا اقتصاد دلالی بر اساس واردات زاییده این بی سوادان است نمیدانم

اینها سبب شده است که مثلا عده ای مثل زیر  بنویسند

الان مدت هاست در ترکیه زندگی می کنم .اینها هیچ تاریخی برای افتخار ندارند .هیچ هویت مستحکمی ندارند.هرچند به نقاط مثبت کنونی فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی شان باید اشاره کرد منتها هیچ هویتی ندارند.هم زبان گفتاری و نوشتاری شان معجون شتر و گاو و شیر و پلنگ است و هم مبدا تاریخی و شخصیت های فاخرشان.اینجا حتا لباس یا غذاییی که هویت تاریخی شان را نشان دهد ندارند.همه چیزشان وام گرفته از این و ان فرهنگ است.بی عرضگی و بی لیاقتی متولیان سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران و نیز تیزبینی سیاستگذاران حکومت گران ترکیه باعث گردید ترکیه کنونی شکل بگیرد و ...هربار وضع کنونی ایران را می بینم از این همه بی لیاقتی و ناشایستگی حکومت گران ایرانی براشفته می شوم و با خود می گویم چرا ما نباید از ترکیه جلوتر باشیم

 دیگری هم با فینگلیش بپیشوازش رفته است

 

jalebe ba ehterami ke be torkha darm va kheili dostane ziadi beine torkhaye torkie daram ama soale khobi daram azashon ..zaban din tarikh gozashte rishe sarzamin vagey va dast nakhordeye khod ra bayan konand ..zabane man parsie dine man aryai va zartoshtie iranie sarzaminam irane risham irane va in makan makani ahst ke korosh zartosht be donia omadand ..adabiate man parsie zabanm namha horofe alefba ye parsi daram ..farhangam iranie..hala yeki peyda she az sarzamine tork baram, bege bekhdoa khsoh hal misham va agah man nemidanam agaham konid dostane torkam ba ehteram
 
در جوابش نوشتم که:
 
زبان فارسی الفبا ندارد.اگر خط میخی را میگویید مال سومریان است و اگر خط فعلی را میگویید الفبای عربی است.ایرانی فقط زرتشتی نیست مثلا زرتشتیان سعی کردند مثل ملایان جلوی بر گزاری جشن نوروز را بگیرند.دادن مرض ما در مراسم چهارشنبه سوری به آتش مقدس زرتشتیان کفر دینی است....حرفهایی که نوشته اید شعار است و بدرد مردمی میخورد که قبلا با تبلغات آریامهری ها شستشوی مغزی شده اند
.ناسیونالیسم چیست؟ آیا در تضاد با حقوق بشر است؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/6/19/452862936114.html
 
 
این نویسنده هم چرندیات مربوط بزنده کردن زبان فارسی توسط فردوسی ترویج کرده است.یشان هم از عمله های ایدئولوژی سلطنت طلبان آریامهری شده اند
در مورد این زنده کردن زبان فارسی لینک زیر را ببینید
 
اصلا قومی بنام فارس در ایران وجود ندارد تا زبانش هم بعد از حمله اعراب از بین رفته باشد
 
 ___________________________________________________
 
نوشته ایشان در مورد نجات زبان فارسی و جلوگیری از عرب شدن مردم بدست فردوسی
Posted on Wednesday, March 28, 2012 at 11:12PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>