« محمد شریعت مداری همراه خانواده از ایران به سمت آمریکا گریخت | Main | رادیو زمانه - زندان، شلاق و خلع لباس روحانی وبلاگ نویس »

دستخط اميرکبير، به يادِ استاد ايرج افشار آن مردِ آهسته (+ ويديو)، همنشين بهار

دستخط اميرکبير، به يادِ استاد ايرج افشار آن مردِ آهسته (+ ويديو)، همنشين بهار

 

چندين سال است يک دستخط جعلی که ربطی به اميرکبير ندارد در سايت‌ها و وبلاگ‌های فارسی عَلم شده و جا خوش کرده است.
اين نامه بدون تاريخ و پر از گاف، که به عمّه ناصرالدين شاه و فردی موهوم به نام «موثق الدوله» به عنوان حاکم قم اشاره دارد، مدتها ايميل به ايميل چرخيد و در مجلس ششم هم توسط حجت الاسلام مهدی کروبی قرائت شد.

______________

 

دستخط ساختگی که به اميرکبير می‌چسبانند، مثل نامه‌ های جَعلی يزدگرد ساسانی و عُمَر بن خطّاب... يا دروغ‌هايی که پيرامون دکتر محمود حسابی و سفره هفت سين اش با اينشتين و ديراک...بافته شد، بهانه ای برای تأمل و واکاوی در بستر فرهنگی و اجتماعی ما است. بستر بی مايه و فطيری که برای شيادان و جاعلان نه تنها کوچه باز می‌کند، طاق نصرت هم می‌بندد و چراغانی می‌گيرد !

***

ارزش و اهمّيت پرسش بالاتر از پاسخ است.

از آنجا که ارزش و اهمّيت پرسش بالاتر از پاسخ است، خوب است با خودمان کلنجار برويم چرا پذيرای اينگونه جعليات هستيم؟ مگر بستر فرهنگی و اجتماعی ما کپک زده و بحارالانوار خرافه های رنگارنگ شده است؟
چه حکمتی است که اينگونه جعليات که مضمونش همه چيز و همه جا، حتی خاطرات شماری از زندانيان سياسی را هم آلوده و بزرگنمايی و دروغ را باب کرده است، سالها و سالها تکرار می‌شود و ما ککمان هم نمی‌گزد؟...
از شما دعوت می‌کنم ويدئوی ضميمه را که به يادِ استاد ايرج افشار آن مردِ آهسته آماده نمودم، ببينيد و اشتباهات آنرا به بزرگی خودتان ببخشيد

 

لطفا ویدئوی زیر را ببینید

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vESkVSWvNvU

***

صديقکَ مَن صَدَقَکَ لا من صَدَّقک

دوﺳت واﻗﻌﻲ، ﻛﺴﻲ اﺳتﻛﻪ ﺣﻘﺎﻳق را ﺑﺎ ﺗو در ﻣﻴﺎن ﻣﻲﮔذارد، ﻧﻪ آن ﻛﻪ، ﺗو را ﺗﺼدﻳﻖقﻛﻨد.
دلم نمی‌خواهد کسی را که درد و آرمان دارد و از ستم و بيگانگی بيزار است، برنجانم. خواهش می‌کنم اشاراتم را در بخش پايانی ويديو به دل نگيريد. متاسفانه آنچه گفته ام درست است...
دستخط اميرکبير، به يادِ استاد ايرج افشار آن مردِ آهسته

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پانويس:

مرد آهسته

ناصرخسرو در سفرنامه اش (سفر اصفهان) به جوانی اهل نيشابور به اسم خواجه عميد برمی خورد و از او به دليل وقار و افتادگی اش با عنوان مردی آهسته ياد می‌کند.
نظامی گنجوی و خواجوی کرمانی هم به «مرد آهسته» و «آهسته رأی» که با تکبر و تبختر بيگانه است، اشاره دارند:
مکن از جام جهل خود را مست
که بيکباره می‌روی از دست

کم شنيدم که مرد آهسته
گردد از خوی خويشتن خسته

همنشين بهار
hamneshine_bahar@yahoo.com

Posted on Thursday, October 6, 2011 at 06:05PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>