« بازی روزگار و تسلیم شدن محمد رضا شریفی نیا | Main | شهر قصه با شرکت رهبری- ویدئو »

آیا امکان باز تولید استبداد در پی پیروزی جنبش سبز وجود ندارد؟

چرا در انقلاب 1357 استبداد باز تولید شد؟
اول- پایه اقتصادی جامعه خودش ناشی از استبداد بود ولی تغییری نکرد. یعنی حکومت در دست وارد کنندگان کالاهای بیگانه بود و حکومت از دلالان کالاهای بیگانه تشکیل شده بودو منافع حاکمین بر ضد تولید و مردم ایران بود ولی منافع آنان هم سو با منافع جهان خواران سرمایه دار بود

سرمایه داران جهانخوار

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/9/16/968384534225.html


 
و برای شناخت بهتر اقتصادی دو حکومت شاه و ملا لینک زیر را هم ببینید

حکومت های دلال تولیدات غرب نامشان شاهان پهلوی و جمهوری اسلامی است

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/2/24/980226508194.html

 

 

دوم- فرهنگ ما و ارزشهای مورد قبول جامعه ما دو منشا دینی و ملی داشت هم فرهنگ اسلامی فرهنگی عقب مانده بود وارزشهایش ضد حقوق بشری و دمکراسی و هم فرهنگ ملی گرایی ما که ایدئولوژی ایران باستان گرایی و اریا پرستی و کورش پرستی بود ضد حقوق بشری و نژاد پرستانه و غیر علمی بود. مثلا این گروه ملی گرا خود را آریایی و فرزند کورش میخوانند تا کنون به سوالات من در این مورد تناقض گفته های آنان با علم روز جواب نداده اند:
چه کسانی در ایران آریایی هستند؟ از آریا پرستان عزیز پاسخ سوال فوق را درخواست میکنم
قوم آریا در ایران موهوم است.تحقیقات ژنتیکی نشان میدهد که در کل دنیا هفده گروه مختلف خط پدری
Y chromosome Hyplogroups
موجود است که از آنها سیزده گروه در ایران با درصد بالایی موجودند و هر.
گروهی را از این سیزده گروه خط پدری را فقط آریایی بدانیم از هفتاد تا نود
و پنج درصد ایرانیان غیر آریایی خواهند بود. بگذریم که اصلا معلوم نیست
اگر قوم آریایی بوده باشد مربوط بکدام گروه خط پدری میباشد!!در این مورد بنوشته های وبلاگ بنده مراجعه بفرمایید در لینک زیر:منشا و هویت ژنتیکی
ایرانیان1

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/9/14/1.html

در مورد دروغ ها در باره کورش به نوشته های زیر توجه فرمایید:افسانه حقوق بشری کورش

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/7/2/789180949796.html
بر گرفته از

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/9/14/1.html

نیروهای ناسیونالیست چرا یکی جواب این سوال مرا نداده است چگونه شد که این دروغ در باور ایرانیان جا گرفت. . علت اعتقاد ملت ایران به ماهیت آریایی خود تبلیغات دیکتاتور ها و ضد حقوق بشر ها و بی دانشی ملتی است که بدون مطالعه هر چیزی را قبول میکند و دلیلی نمیخواهد. تا ملت ما این گونه بیاندیشد نخواهد نوانست دموکراسی را بر پا کند و از دام استبداد رها شود.بعد از انقلاب هم این ملت ضد امپریالیسم شیعه انقلابی شد و دوباره گول خورد. استبدادی که در سال اول انقلاب با رفتار خارج از عقلانیت 99 در صد ایرانیان پا گرفت تا طنابی این ملت ببافد تا مزدوران جهان خواران سرمایه دار ضد ایران فرزندان رشید و مبارز آنان را با آن طنابها اعدام کند و بریش ملت بی فکر و دانش بخندد که چون موم آنها را میتوان به هر صورتی شکل داد. بپرسیم و بدانیم و عاقلانه رفتار کنیم تا استبداد در کشور ما محو شودستند؟
سوم - نبود سازمان و حزبی که بتواند فعالیت آزاد داشته باشد و یا حتی مخفیانه بوده باشد و بتواند مردم و هواخواهان ضد استبداد را سرپرستی و هدایت کند. در جنبش سبز کل رسانه های دنیای سرمایه داری همگام با حرکت موسوی و کروبی است تا اگر وضعیت عوض شد بتوانند دوباره با آوردن عوامل خود خط استبداد را ادامه دهند.

با عدم تغییرموارد بالا در پی پیروزی جنبش سبز اگر افکار کروبی و موسوی و خاتمی حاکم باشد احتمال بازتولید دیکتاتوری و چنگ اندازی جهان خواران سرمایه دار وجود دارد

سرمایه داران جهانخوار

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/9/16/968384534225.html

از نظر من نجات ایران در بر پایی حکومتی دموکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشر و رفتن بسوی خودکفایی علمی و اقتصادی است. البته پیاده کردن این خواسته گر چه نشدنی بنظر میرسد ولی اگر همه ما معتقد شویم بجز این راه دیگری نیست ممکن است قادر شویم در پناه همکاری ملی به این خواسته برسیم

Posted on Monday, January 18, 2010 at 10:39PM by Registered Commenterافشا | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

chizi be onvane khodkafaei yani haman balaei ke khomeini be rouze iran avard va bish az hamishe mohtaje china va Russia kard ya balaei ke Fidel Castro be rouze Cuba avard
yek keshvar tanha ba mobadelate elimi, eghtesadi tejari motoone dar gharne 21 davam byare

May 26, 2010 | Unregistered Commenterghazanfar ali

دوست عزیز خمینی خودکفایی نیاورده است.بلکهاز نظر اقتصادی همان سیاست اقتصادی زمان شاه ادامه دارد منتها هار تر و نامردانه تر.طبقات انگلی زمان شاه با طبقات انگلی ملایان عوض شده اند ولی هر دو انگل و رانت خوار بوده اند.
شما از چه چیزی دفاع میکنید؟
در این که دستهای موسوی و کروبی و هاشمی رفسنجانی بخون جوانان دلیر ما آغشته است شکی نیست.خودکفایی تنها وسیلع ای است که میتواند حکومت دمکراسی را از مبدل شدن به حکومت استبداد جلوگیری کندولی بدون خودکفایی با بالا آمدن طبقات دلال و انگل استبداد و بدبختی های ملت ایران ادامه خواهد یافت.

May 26, 2010 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>