« قابل توجه کمونیستهای عزیز بویژه دو آتشه ها | Main | در باره اصلاحات ارضی و دعوای سلطنت طلبان و بهرام مشیری »

ایا اسراییل یک حکومت دمکراسی است ؟

نژاد پرست یهود سفید پوست بر علیه یهودیان سیاه پوست

ایا اسراییل یک حکومت دمکراسی است ؟
لطفا ویدئوی زیر را ببینید که برای نیویورک تایمز ارسال شده است ولی در سایت آن قرار داده نشد و عذرش را خواستند.این ویدئو به سایتهای دیگری هم ارسال شد ولی چون نمیخواهند حقیقت اسراییل و دروغ بودن تبلیغات آنان محرز شود از انتشار ویدئو خود داری کرده اند

..... then rejected by The New York Times - Quickly share before it's taken down!!!

Blumenthal explained how The New York Times commissioned the 11-minute video, but after the paper’s editors saw it, refused to publish it:

I was asked to submit something by The New York Times op docs, a new section on the website that published short video documentaries. I am known for short video documentaries about the right wing in the US, and extremism in Israel. They solicited a video from me, and when I didn’t produce it in time, they called me for it, saying they wanted it. So I sent them a video I produced with my colleague, David Sheen, an Israeli journalist who is covering the situation of non-Jewish Africans in Israel more extensively than any journalist in the world.

We put together some shocking footage of pogroms against African communities in Tel Aviv, and interviews with human rights activists. I thought it was a well-done documentary about a situation very few Americans were familiar with. We included analysis. We tailored it to their style, and of course it was rejected without an explanation after being solicited. I sent it to some other major websites and they have not even responded to me, when they had often solicited articles from me in the past.

Blumenthal, author of the bestselling and widely promoted 2009 book Republican Gomorrah, also spoke about the difficulty he has had getting any mainstream media attention for his new book Goliath: Life and Loathing in Greater Israel.

Just like this video, Blumenthal’s new book offers an unflinching look at the racist reality of Israel that America’s establishment media simply does not have the guts to confront.


https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA

 

ویدئوی زیر نشانه دیگری از تبعیض علیه شهروندان اسراییلی است

بنظر میاید  این ویدئو برای دمکراتیک نشان دادن اسراییل ساخته شده است .یک نوع تبلیغات باشد و یا حداقل کوششی است برای دور شدن از کارهای نژاد پرستی

https://www.youtube.com/watch…

ارتجاع جهانی یا سرمایه داران جهانخوار و یا بقول کمونیستها امپریالیسم متخصص ایجاد رژیمهای مذهبی است مثل : اسراییل و جیب بری اسلامی و عربستان.اینها نمیتوانند دمکراتیک و حقوق بشری باشند.منافع اینها را منافع ارباب تعیین میکند. حکومتی که عاری از اخلاق باشد و نوکری بکند ، بهتر از این وضع نخواهد داشت

 

Posted on Saturday, January 31, 2015 at 12:05AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>