« آیا عرفان و دمکراسی از یک جنسند؟ | Main | ایا دینهای بابی و بهایی یک نوع رنسانس دینی ایرانی بود؟ »

آیا روشنفکران بدنبال خمینی بودند و یا مخالف خمینی

همیشه عده ای عوام پرست میگویند که این روشنفکران و دانشجویان بودند که ما را به این روز انداختند و ملا ها را بر ما حاکم کردند.ولی در عمل میبینیم که دانشجویان بر خلاف گفته این سفسطه بازان رفتار کرده اند و  گروه های اسلامی در دانشگاه شکست داده بودند  وبر خلاف نظر خمینی و اسلامش میاندیشدند.اگر جامعه هم راه دانشجویان را ادامه میداد مسئله ما امروز حکومت ملایان نبود.این مردمان عادی بودند که در هیبت سپاه و کمیته و حزب الله و گروه چماق دار خود انگیخته و یا سازمان یافته بدانشجویان و دانشگاه ها حمله کردند.

در این دید یک نوع بی عدالتی مشهود است.مثل کار ملایان و مصدق است.ملایان حتی از نام مصدق وحشت دارند ولی اگر لازم باشد برای کوبیدن آمریکا میگویند که آمریکا مصدق را سرنگون کرده است و حتی میگویند خمینی جزو باند کودتایی  آیت الله کاشانی بود و در خیابانهای تهران حاضر بوده است و افراد را جمع آوری میکرده است.

 

خمینی در روز کودتای مرداد در خیابانها بنفع شاه کار میکرد

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/8/20/296385958860.html

خوب اگر آمریکا مصدق را بر کنار کرد در کنار کاشانی و خمینی بوده است ولی دیگر چرا ایراد میگیرند که آمریکا مصدق را با کودتا بر کنار کرده است.هم از توبره میخورند و هم از آخور.

خود خمینی با زد و بند با آمریکا و با تبلیغات مردم فریبانه غربیان بقدرت رسید بله اما با دست مردم فریب خورده که هیچ چیزی از ماهیت خمینی نمیدانستند زیرا فضای ضد آزادی بیان در ایران و دشمنی با حقوق بشر هیچگاه اجازه نداده است که مسایل باز شودو بد و خوب معلوم شود بلکه رسانه ها همیشه بوقهای تبلیغاتی بوده اند

سی سال پس از مذاکرات مخفیانه با سولیوان!


http://efsha.squarespace.com/blog/2008/5/13/650514778644.html


راستی چرا این سفسطه بازان در لباس ملت ایران ظاهر میشوند و ملت ایران دروغ  به این بزرگی را نمیتواند بفهمد و بخواسته این سفسطه گران  غفلت خود را متوجه روشنفکران میکند.علتش شاید این است که هر کدام از ما ایرانیان از حرکت خود و فداکاری های انجام شده فقط با نکبت و آدم کشی و حاکمان فاسد روبرو شده ایم و  این سفسطه گران بخوبی از این وضعیت روانی مردم برای محکم کردن جای پای چپاول و غارت خوب استفاده میکنند

دیکتاتوری و عدم رعایت حقوق فردی در ایران هزاران سال قبل از انقلاب ادامه داشته است.چطور میشود که در عرض چند ماه بعد از انقلاب فقط روشنفکران عامل ایجاد دیکتاتوری و استبداد باشند.معتقدان به این تفکر  دستگاه فکری غلط و غیر منطقی دارند اگردستگاه فکری اینان  ایراد ندارد دچار سفسطه شده اند.در ضمن این معتقدان بسوال من پاسخ بدهند: اگر همه چیز بر طبق خواسته خمینی بود خمینی چگونه میتوانست دیکتاتوری را از بین ببرد؟

طرح و تحلیل و فهمی هم  در پشت ایجاد دیکتاتوری نبود در ذات ملایان و دین اسلام دیکتاتوری موجود است که خمینی سبب تجلی آن گشت والبته  اقتصادیات دلالی بر اساس واردات  در ایران بعد از انقلاب و کلا در نود سال اخیر هم ایجاد دیکتاتوری را  تشدید کرد.این دیکتاتورها ربطی بروشنفکران ندارند  منتقدان به رفتار روشنفکران حرف باطلی میزنند

این از مذهبیون که سفسطه میکنند و مورد زیر هم از ملیون ایرانی که سفسطه کار هستند بد نیست که ببینیم سفسطه اینان چگونه است این سفسطه را در موضوع نفت شمال بخوبی میتوان دید.
مثل موضوع نفت شمال است که میگویند حزب توده و فرقه دمکرات آذربایجان مزدور شوروی و کمونیستها بود زیرا امتیاز نفت شمال را  برای شوروی تبلیغ  میکردند ولی نمیگویند که این امتیاز نفت شمال اول به انگلیسها و بعدا به آمریکایها داده شده بود و چرا دادن امتیاز به انگلیس و آمریکا خیانت و مزدوری نیست ولی امتیاز داده نشده بشوروی بر روی کاغذ معنایش خیانت حزب توده و فرقه دمکرات است
مسایل را باید با منطق سنجید و نه با تبلیغات تحمیل شده از سوی حاکمیت که مثل مغز شویی است ولی عوامل ارتجاع داخلی که در ایران امروز اسلامیستها و ناسیونالیستهای آریامهری اکثریت این ارتجاع داخلی را تشکیل میدهندسعی در وارونه جلوه دادن حقایق برای هموار کردن راه چپاول ملت از سوی ارتجاع را دارند.

 

Posted on Saturday, January 15, 2011 at 12:07AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>