« بد آموزی های اهل قلم جمعه گردیهای دکتر نوری علا | Main | رمزگشايی از يک اختلاس؛ محمد جهرمی دوباره به سايه‌ها خزيد! بابک داد »

نقدی بر برنامه رادیو بی بی سی در باره سکولاریسم

 

نقدی بر برنامه رادیو بی بی سی در باره سکولاریسم.ویدئوی این برنامه را در زیر ببینید

http://www.bbc.co.uk/persian/tv/2010/05/100525_ptv_pargar_04.shtml

 

حق با سکولاریسمی که همسو با ارزشهای حقوق بشری است و این راهی است که اخیرا دکتر نوری علا بر ان تاکید کرده است یعنی سکولاریسم نو همان همسویی بین ارزشهای حقوق بشری و سکولاریسم است. .سکولاریسم اگر بر ضد ارزشهای حقوق بشری باشد ممکن است بعضی ها باز هم آن را سکولاریسم میدانند.اما در واقع این سکولاریسم نیست زیرا مثلا ایده ایران  باستان گرایی سلسله پهلوی و یا ایده های دیگری که در کره شمالی و سوریه و عراق موجود بود و هست خودش هم یک نوع دین است که اگر سکولاریسم یعنی جدایی دین از حکومت است را شامل میشود در واقع باید گفت که سکولاریسم جدایی حکومت از هر نوع مسئله ای است که مقدس شده است و در برابر ان مسئله مقدس نمیتوان عقلانیت آزاد و رها و خود محور را بکار برد.مثلا در زمان سلسله پهلوی این مسئله مقدس کورش و آریا و شاهنامه بوده است که هر کس بر ضد آنها حرفی میزد ذاتا خائن محسوب میشدو این گونه بود که شاه ادعا میکرد کورش بنیان گذار حقوق بشر است ولی بر ضد حقوق بشر رفتار میکرد یعنی آن ادعای مقدس برای کمک بحکومت شاه پرداخته شده بود و حتی امروز هم احمقانی مقبره کورش و تخت جمشید را مثل مکان مذهبی میبوسند.
در ضمن باید به سکولاریسم نو هم اندیشید زیرا ما فرصت این را نداریم که سیصد سال مبارزه مذهبی بکنیم تا به سکولاریسم برسیم ما باید راه میان بر را برویم و راه میانبر این است که سکولاریسم نمینواند بر خلاف ارزشهای حقوق بشری باشدو با این تعریف در ذهن میتوانیم از راه میانبر موانع دمکراسی و حقوق بشر را از بین ببریم
سکولاریسم چیست؟ در لینک زیر بنده نظر خودم را نوشته ام

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/10/15/236489364178.html
 

در بحث بالا اگر دمکراسی را برابر با خواست مردم بگیریم اشکال وجود دارد ولی اگر تعریف بنده باشد مسئله ای ایجاد نمیشود
 دمکراسی چیست؟
 
Posted on Friday, September 30, 2011 at 12:40AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>