« صحنه جان سپردن ندا آقا سلطان برنده بهترين فيلم خبری سال شد | Main | بحران در كارخانه‌هاى ذوب‌آهن كشور »

استفاده درست از عقل و خرد

خرد هم وسیله ای مثل وسایل دیگر است! مثل چاقو و یا ماشین.شما میتوانید استفاده خوب از خرد بکنید و یا استفاده بد از خرد بکنید باید سعی کرد با ارزشهای عادلانه وعاقلانه جلوی استفاده بد از خرد و عقل را گرفت .همانطوری که جلوی استفاده بد از چاقو را میگیرند: اگر با چاقو به کسی حمله شود مجازات دارد ولی اگر با همان چاقو جراحی شود و بیمار را از مرگ نجات دهند تشویق هم میشوند و جایزه هم میگیرند.استفاده بد از خرد باید مجازات داشته باشد:
استفاده بد از خرد جایی است که ارزشهای حقوق بشری پامال شده باشدمثلا  آزادی بیان نباشد آزادی تحصیل نباشد _ آزادی انتخابات نباشد و ....
عقلی که مورد حمایت قرار باید بگیرد عقلی است که خودکفا و آزاد و رها باشد و هدفش کشف حقیقت و رفاه انسانهای امروز وآینده باشد
عقلی که آزاد و مستقل و خودمحور است و نوکر دین و یا ایدئولوژی نیست پرستش کورش را بعنوان سلاحی علیه حقوق بشر مردم ایران رد میکند.
بعضی از عقلها عقل ناقص و نوکر هستند مثلا عقل مسیحی عقلی است که در خدمت اشاعه عقایدی است که در انجیل بیان شده است و هیچگاه آن عقل حق ندارد(یعنی خودفروخته است) که مسیح را انکار کند با این که فردی بنام مسیح حتی در تاریخ مدون وجود ندارد! یا عقل هیتلری عقلی است که در خدمت اثبات حرفهای هیتلر و ایدئولوژی نازی است یعنی عقل هیتلری حق ندارد که نازیسم را انکار کند وو سوال کند چرا باید یهودیان را کشت و چرا ملت آلمان برترین است.از این لحاظ عقل هیتلری عقلی ناقص و نوکر است و به همین ترتیب عقل اسلامی هم عقلی است که سنت محمد و نوشته های قران او را تایید کند و نه تنها حق ندارد علیه آن نوشته ها و سنن دلیلی ارائه کند بلکه اگر دیگران هم دلیلی بر رد عقاید و نوشته های قران آوردند این عقل اسلامی باید آنها را بچالش بگیرد و نتیجه آن عقل اسلامی علمی است که در اسلام میگویند باید بدنبال آن علم بود منظور از علم اسلامی شیمی و فیزیک و ... نیست بلکه پیدا کردن تاییدیه ای بر قران و سنت محمد است.اسلام هم مثل هر دین دیگری با علمی که حرفهای محمد و دیگر پیامبران را انکار کند ضدیت دارد.
عقلی که کورش پرستان بکار میبرند عقلی است که نمیتواند کورش را رد کند. اگر در آن ایدئولوژی یکی بگوید کورش دیکتاتور بود و آدم میکشد و کشور گشایی میکرد ضد ایرانی و ضد کورش تلقی شده و دشمن شمرده میشود.از این عقل بنام خرد در تبلیغات کورش پرستان میاید باید بر حذر بود.
بنابراین همه ما باید یاد بگیریم که چگونه از عقل و خرد استفاده درست بکنیم.

___________________

دوستی نوشته است

خرد رساندنی نیست

خردی که خردمند بکوشد بدیگران برساند

بی بها.بی ارج ودیوانه نماست

دانش را میتوان بدیگری رساند..اما خرد را نمیتوان

میتوان خرد را یافت

میتوان در آن زیست

میتوان با آن واز آن نیرو مند شد

میتوان با آن کارهای شگفت انجام داد

اما نمیتوان آن را بدیگری رساند یا آموخت

 نوشته من نقدی بر نوشته این دوستم است بنظر من خرد را و استفاده درست از آن را میتوان آموخت و آنجا که بعضی ها میخواهند با استفاده از عقل نوکر منافع خودشان را فقط بر آورند باید کوشش کرد که با بر قراری حقوق بشر دیگر افراد انسانی بتوانند این سود جویی ها را درک کرده و آن افراد را از خیانت بخرد و جامعه منصرف کنند.

 از این جا میتوان به ارزش حقوق بشر پی برد و بدون حقوق بشر حتی خرد ورزی هم ممکن نیست زیرا عقول ناقص و نوکر در غیاب حقوق بشر رشد میکنند.

در ضمن عقیده ای میتواند به اجتماع و بین مردم و سازمانها با مردم و دولتها با مردم و روابظ بین المللی وارد شود که مورد تایید عقلانیت آزاد و رها و خود محور قرار گرفته باشد .وگر نه آن عقیده ضد علمی و غیر عادلانه (بدون حقانیت )خواهد بود و باید رها شود و اگر کسی عقیده اثبات ناپذیری را بزور بخواهد بدیگران تحمیل کند آن عقیده باید افشا شود و غلط بودنش نمایان شود .از نظر من دمکراسی همین عقلانیت و عدالت است منتها حداقل عدالت در دمکراسی ارزشهای حقوق بشری است

در نظر بگیرید که کسی مرض میکروبی گرفته است و با دارو میتوان این مرض را صد در صد خوب کرد اینجا ما نمیتوانیم موضوع را برای بگذاریم که این آدم مریض را نزد ملا بفرستیم تا برایش دعا بنویسد و یا کار دیگری بکنیم.آدم مریض را عقلانیت فوق تکلیفش را روشن کرده است یعنی آدم مریض را باید هر چه زودتر بپزشک رساند تا داروی مورد نیاز بمیزان درست و کافی بوی داده شود.این اعزام اجباری بیمار بدکیر خلاف حقوق بشری وی نیست اگر چه فرد بیمار برای شخص خودش در صورت عاقل و بالغ بودن حق دارد بپزشک مراجعه نکند واز بیماری هم بمیرد.اما این عقیده ای که بیمار اختیار میکند غلط است ولینمیتوان بصرف غلط بودن عقیده اش او را بزور وادار کرد که بپزشک مراجعه کند.ولی والدین این حق را در مورد فرزندان خود ندارند و اگر فرزند بیماری را بپزشک نرسانند بچرم تجاوز بحقوق کودک باید محاکمه شوند و دولت و جامعه باید خود برای حفظ جان کودک تلاش کند

Posted on Tuesday, February 16, 2010 at 01:20PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>