« 2........علت تحولات اجتماعی | Main | 4...............مجازات ملایان پس از برکناری چیست »

علت تحولات اجتماعی....1


تولید جامعه نقش بسیار بزرگی در تحولات جامعه دارد.تولید برآیندی از قدرت علمی و تکنولوژیک یک جامعه است.بنابراین عده ای ادعا میکنند تحولات جامعه مربوط به رشد علمی و تکنولوژیک یک جامعه است.این موضوع را در این جستار بررسی میکنیم.
منتظر نظرات همه خوانندگان هستم.
لطفا ادامه مطلب  را در کامنتهای بعدی بخوانید
Posted on Thursday, March 6, 2008 at 11:46PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>