« جنايتگران با نان شب كارگران اورانیوم غنی مي كنند | Main | کنکاشی در باب مفهوم «حکومت سکولاریسم» - کورش اعتمادی »

به معصومیتهایی که در آتش سوختند.

لطفا ویدئو را از لینک زیر ببینید

http://jahanezan.wordpress.com/2010/04/12/tanin-126/#more-1214

دیدن این فلیم شما را با نامردمی های زمانه پهلوی اشنا خواهد کرد.این فلیم در باره زنان روسپی در قلعه دروازه قزوین تهران است.

بعد از انقلاب چند زن روسپی را اتش زدندو صورت مسئله را براحتی پاک کردند.

Posted on Wednesday, September 8, 2010 at 01:19AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>