« يک کشيش ايرانی در معرض اعدام | Main | سکولاریسم ، بی اطلاعی و اتهام - مهرداد نصرتی »

باندی که رضا شاه را بقدرت رساند

Posted on Thursday, October 7, 2010 at 12:38AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>