« پريسا و فرياد سه دهه «درد مشترک»:وقتی ۳۰ سال قرار نيست صدای زن شنيده شود، شما چگونه مي‏توانيد خواننده‏ تربيت کنيد؟ | Main | ضرورت گفت‌وگو پیرامون گذشته، اکبر گنجی »

مسخره بازی با«کورش»:از جشن های 2500 ساله تا «بسيجی» کردن کورش 

مسخره بازی با«کورش»:از جشن های 2500 ساله تا «بسيجی» کردن کورش
روشنگری. مثل اينکه چه بخواهيم چه نخواهيم کورش پادشاه هخامنشی در تاريخ جديد ايران هم نقش بازی ميکند، به اين ترتيب که مسخره بازی با نام او سقوط «سلسله سلطنتی» حاکم رابه مردم بشارت ميدهد. در سلسله سلطنتی قبلي، وقتی محمد رضا شاه کورش را در جريان جشن های 2500 ساله او را از خواب بيدار کرد و گفت راحت بخواب که ما بيداريم، ديگر همه فهميدند فواره سلطنت پهلوی ديگر نميتواند سربالايی برود و در حال سرنگونی است. در مورد «سلطنت فقيه» قبل از اينکه کورش را صدا کنند و چفيه به گردن او بيندازند همه فهميده بودند که زمان سرنگونی اين رژيم فرا رسيده است. مثل اينکه بازی با ارواح برای دستگاه های سلطنتی شگون ندارد، مساله «بودن يا نبودن» است و قطعا به نبودن می انجامد زيرا همانطور که در هملت ديديم لجنزار قدرت را بهم ميزند و بوی گند آن را بالا می آورد. اگر هم شکسپير نشان نداده بود، تجربه خودمان و بويژه نمايش مضحک و رقت بار «بسيجی» کردن کورش توسط رژيم کنوني، گواه اين واقعيت است. خبر مضحک را بخوانيد.

«كوروش» بسيجى شد
خبرگزارى فارس: در مراسم افتتاح نمايشگاه منشور كوروش، چفيه بسيجى به گردن كوروش نمادين، انداخته شد.

به گزارش خبرنگار فارس، محمود احمدي‌نژاد عصر امروز در مراسم افتتاح نمايشگاه منشور كوروش در محل موزه ملى ايران كه با حضور 60 تن از سفراى كشورهاى خارجى برپا شد، يك چفيه مشكى را به گردن كوروش نمادين انداخت.

احمدي‌نژاد در مراسم امروز كه يك هنرور با شكل و شمايل كوروش، وارد سالن برگزارى مراسم شد، با ايستادن در مقابل سن، چفيه‌اى را بر گردن كوروش نمادين انداخت كه هم‌زمان تمام سفرا و ميهمانان به پا خاستند.

21 شهریور 1389    00:14

Balatarin

Posted on Sunday, September 12, 2010 at 11:24PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>