« آیا ایرانیان نژاد آریایی هستند | Main | راه نجات ایران در برقراری حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری است »

آیا ترکان ایرانی از نسل مغولان مهاجم به ایران هستند؟

 

 آیا ترکان ایرانی  از نسل مغولان مهاجم به ایران هستند؟

 

نمونه دیگر این رفتار های نژاد پرستانه مغول خواندن ترکان آذربایجانی و آمدن این مردم از مغولستان است.این دروغی است که با تبلیغات زمان پهلوی و با کش دادن آن از سوی سلطنت طلبان آریامهری  بعد از انقلاب شکست خورده  بهمن به این جا رسیده است.اولا مردم آذربایجان از قدیمی ترین ساکنان ایران هستند و هزاران سال زودتر 
از اقوامی که موهومند وآریایی نامیده میشوند در ایران ساکن بوده اند میگویند آریایی های موهوم سه هزار سال است که به ایران مهاجرت کرده اند ولی آذربایجانی ها در منطقه ما حداقل با توجه بمطالعات ژنتیک دوازده هزار سال است که در منطقه ساکن هستند.
این رابرای آن نویسنده نادانی و بی سوادی بکار میبرم که از تاریخ عقب مانده است و نشخوار نوشتارهای سلسله پهلوی و ادیبان خائن و نژاد پرستش را ادامه میدهد

عده ای از نژاد پرستان اریایی ادعا میکنند که ترک همان مغول است البته چرند میبافند

به این فرد و دیگر نژاد گرایان مرتجع و ضد علمی باید گفت
این نشانه کامل بی سوادی است که کسی ترک را برابر با مغول بنویسد.اگر از نظر ژنتیک بحث میکنید علم ژنتیک میگوید که اکثر مغولان هاپلوگروه های

C, O

دارند ولی ایرانیها و آذربایجانیها و اهالی ترکیه و اعراب فاقد این کروه های ژنتیکی مغولی هستندو اکثریت ایرانیان بیشتر از هاپلوگروه

(Y-chromose haplogroups) J, R, G,I

مجموعا از نوزده هاپلوگروه خط پدری موجود در جهان

(Y-chromose haplogroups)

سیزده هاپلوگروه خط پدری در ایران با

درصد بالایی موجود است .آیا به علم ژنتیک باید اعتماد کنیم که هر لحظه در لابراتوار شما میتوانید آن را تکرار کنید یا به تاریخ حدسی شما
استناد کنیم
میتوان علوم را بدو دسته طبیعی و انسانی تقسیم کرد.علوم انسانی مثل تاریخ و ادربیات و روان شناسی و علوم طبیعی مثل فیزیک و طب و ژنتیک و غیره.یافته های علوم انسانی در برابر علوم طبیعی وقتی ه راجع به یک موضوع مشخص است ملغی خواهد بود.یعنی یافته های علم ژنتیک تمام یافته های علم تاریخ را ملغا میکند.مثلا اگر بگویند ترکان از نسل مغول هستند و دلیل آن را فقط  از کتب تاریخی بیاورند چون علم ژنتیک خلافش را میگوید نوشته تاریخی غلط خواهد بود
راه نجات ایران بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است
 
Posted on Wednesday, August 15, 2012 at 01:41AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>