« 2.............مشخصات یک سایت خوب گفتمانی چیست | Main | مجازات ملایان پس از برکناری آنان »

1.............مشخصات یک سایت خوب گفتمانی چیست


سایت های گفتمانی زیادی اخیرا ایجاد شده اند.بعضی از این سایت ها که ادعای عمومی بودن را  دارند ولی در حقیقت دستگاه تبلیغاتی هستند مثل سایت ایران کلاب که یک سایت مشخصا ملایی است و افراد دگر اندیش را ببهانه های من در آوردی اخراج میکند تا صدای آنان شنیده نشود.در یکی از این سایتها این مسئله را دنبال کرده ام که آن را با هم بررسی میکنیم و منتظر نظران شما هم میمانم

.این جستار را در این جا میزنم که بیشتر مایه سو تفاهمات و احساس توهین آمیز بودن مسایل مربوط به دو تالار مذهب و
سیاست میشود.
هدف از ایجاد این تاپیک این است که برای تبادل آرا و عقاید راهی پیدا کنیم که هیچ کدام از خوانندگان و کاربران احساس توهین نکنند و یا با نوشته های نامناسب روبرو نشوند.برای تبادل آرا و عقاید لازم است که چهارچوب مشترکی بین کاربران رعایت شود.
وظیفه مدیریت در اداره سایت چه باید باشد:
آیا مدیریت این حق را دارد که در یک سایت عمومی ملاک درست و غلط را تعیین کند و این ملاک را بهمه کاربران تحمیل کند.
مثلا بنده معتقد بدموکراسی هستم آیا میتوانم یک سایت عمومی بزنم و از دیگران بخواهم که بدموکراسی توهین نکنند و گر نه اخراج خواهند شد زیرا اساسنامه و اصول سایت این است که دموکراسی مقدس است و هیچ کس حق ندارد به دموکراسی توهین کند.بنظر من بنده در یک سایت خصوصی میتوانم این کار را بکنم وفقط دموکراتها را بسایت راه بدهم.در این صورت حق ندارم (منطقی نیست) ادعا کنم که دموکراسی بهترین عقیده است زیرا اجازه بر خورد عقاید و سنجش آن عقاید را نمیدهم.

آیا اگر گاو پرستی ادعا کرد که عقیده اش بهترین است و باید در اجتماع پیاده شود ما حق داریم که اشکالات گاو پرستی را بر ملا کنیم و یا حق نداریم؟ آیا اگر حق داریم که اشکالات گاو پرستی را بیان کنیم آیا به گاو پرستان توهین کرده ایم و یا این که نشر حقایق کرده ایم؟
از هر جنبه ای میتوان به مشخصات یک سایت خوب نظر کرد و راه و روشی را یافت که نه تنها سبب توهین نشود بلکه مانع آزادی بیان هم نشود.
من منتظر نظر دوستان و بویژه اسلامیستها میمانم که بدانم چگونه باید در این سایت اسلام و اشکالات آن را مطرح کرد که سبب دلخوری و احساس توهین در کسی نشود
Posted on Wednesday, March 5, 2008 at 01:00AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>