« مدودف: ايران به ساخت بمب هسته ای نزديک می شود | Main | اخراج بخاطر عقیده دینی »

آیا فعالیت سیاسی مذهبیون غیر روحانی برای ارایه اسلام در پیشرفت ایران مفید است؟

 

مواردی است که همه ما لازم است به آنها توجه کنیم.از فعالیت سیاسی مذهبیون غیر آخوند ملت  ما سودی نخواهد برد.
اگر تا دیروز اینان در زیر نام اسلام و گروه های مذهبی فعالیت میکردند امروزه با بی رنگ شدن ادعاهای سیاسی  و مذهبی اینان ؛یا این مذهبیون دیروزی ؛  مردم ایران از آنان روی گردان شده اند. این نیروها که دیگر با عنوان فعالان مذهبی خریداری در جامعه ندارند بناچار و برای نشان دادن خود از عنوان ملی -مذهبی استفاده میکنند تا ملت را دوباره گول بزنند.

فعالیت سیاسی مذهبیون  که در واقعیت نتیجه اش  فقط چپاول ثروت ملت ایران بوده است و از نظر اقتصادی و بازده سیاسی رفتار حکومت خمینی ساخته و شاهی یکی است که همان خدمت به سرمایه داران جهان خوار و کشتار و یا فلج کردن نیروهای انقلابی تحول خواه بوده است ؛ تا سرمایه داران جهان خوار راحت تر بچاپند.اینان (مذهبیون و ناسیونالیستهای از نوع حکومت پهلوی) فرهنگ ملی ایرانیان را برای خدمت ببیگانه بعنوان ماسک و پوششی در جهت پنهان کردن خط خیاننت بمردم ایران و استقلال و آینده کشور مورد سو استفاده قرار داده اند. شاه با شاهنامه و ملا با قران این خیانت را سامان داده اند.
ناف فعالین سیاسی مذهبی به حوزه های علمیه بسته است و در نهایت مثل بازرگانها و دیگران موجب نردبان ترقی  ملایان بعنوان مستبدان خونخواری میشوند.زیرا اینان بر روی حرف ملا و حوزه ها نمیتواند حرفی بزنند و هر چه ملایان بگویند مجبور به اطاعتند وگر نه از لیست مسلمانی حذف خواهند شد و دیدیم که در رژیم خمینی میگفتند حتی زنانشان هم بر آنان حرام است.در نهایت امثال بازرگانها با تو سری خوردن یاد میگیرند که بازیچه دست ملایان بوده اند و خود فریبی و مردم فریبی کرده اند.
ولی فعالیت سیاسی گروه های دیگر بر روی ملایان بیشتر از فعالیت سیاسی مذهبیون تاثیر داشته است.مثلا با رفع حجاب و دادن رای بزنان با این که خمینی خیلی هم مخالف این آزادی های زنان بود ولی از روی خدعه و فریب و این  که دانست دیگر ملایان قادر به تغییر حق رای زنان (و یا اصلاحات ارضی که خمینی با آن هم مخالف بود)نخواهد بود از لغو این حقوق زنان حتی دم نزند.این نشان میدهد که دین بهانه ای برای بدست گرفتن قدرت سیاسی توسط ملایان بوده است  و خدا و پیامبر و قران در این گونه موارد فقط بهانه ای و نردبان ترقی آنان است.
بنابراین خمینی در واقع یک مسلمان واقعی نبوده است بلکه اسلام را برای ترقی خود وسیله قرار داده است و مسئله ولایت فقیه مورد قبول بسیاری از علمای حوزه ها نبوده است و با فریب و زور تحمیل شده است مثلا آیت الله قمی و دیگران با آن مخالف بوده اند.خمینی تقیه نکرد بلکه مردم فریبی کرد.مردم ما اگر میدانستند که در حکومت خمینی چشم در خواهند آورد و یاشلاق خواهند زد و یا دست و پا قطع خواهند کرد به اسلام او رای نمیدادند.بنابراین این رفتار خمینی را باید مردم فریبی و نه رفتاری اسلامی و تقیه نامید..

معامله که او با ملت ایران در رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه کرده است معامله باطلی است.زیرا ملت نمیدانست بچه چیزی رای میدهد.

من خودم به این رفراندم رای منفی دادم و در حوزه رای گیری آخوندکی گفت که آقا برگه قرمز منفی است و من گفتم چرا باید به آدمی که نمیشناسم نقطه نظرات اقتصادیش چیست؟ اجتماع را بچه صورتی اداره خواهد کرد ؟ و این فرد را نمیشناسم چرا باید رای مثبت بدهم و رای منفی دادم.این حداقل عقلانیت بود که مردم ایرانی باید بکار میبردند تا گرفتار ی امروز را نمیداشتند.

 

شعر از افشا

رفتار مردم در انقلاب ۱۳۵۷ ضد عقلي بود

تغاري بشكند ماستي بريزد
جهان گردد به كام كاسه ليسان)
شود يك انقلاب مردمانه
ولي سامان رسند مردم فريبان
خدايا ملت ايران نگهدار
ز ملايان شر اين دين فروشان
اگر چه خائنين آماده بودند
بچاپند ثروت و هستي ايران
چرا ما مردمان عاقل نبوديم
نكرديم كارها بر عقل بنيان
پي ملا خميني رفته باختيم
:

تمام عزت خود را چه آسان

خیلی اشاره میشود که اسلام ولایی همان خط چپ است و یا همان کارهای حزب توده را انجام داده است.این را هم  میتوان انعکاس فعالیتهای چپ در دین ملایان ولایی نامید

از سیمین بهبهانی

قلم چرخید و فرمان را گرفتند
ورق برگشت و ایران را گرفتند
به تیتر «شاه رفت ِ» اطلاعات
توجه کرده کیهان را گرفتند
...چپ و مذهب گره خوردند و شیخان
شبانه جای شاهان را گرفتند
_______________
در زیر بتلگراف خمینی بشاه توجه میشود که با اصلاحات ارضی وحق رای زنان مخالف است
از صمد سین
تلگراف خمینی به شاه ۱۷ مهر ۱۳۴۱
بسم الله الرحمن الرحیم


حضور مبارک اعلیحضرت همایونی

پس از اهداء تحیت و دعا، به طوری که در روزنامه ها منتشر است، دولت در انجمنهای ایالتی و ولایتی اسلام را در در رای دهندگان و منتخبین شرط نکرده و به زنها حق رای داده است و این امر موجب نگرانی علماء اعلام و سایر طبقات مسلمین است.

بر خاطر همایونی مکشوف است که صلاح مملکت در حفظ احکام دین مبین اسلام و آرامش قلوب است.

مستدعی است امر فرمائید مطالبی را که مخالف دیانت مقدسه و مذهب رسمی مملکت است از برنامه های دولتی و حزبی حذف نمایند تا موجب دعاگوئی ملت مسلمان شود.

الداعی روح الله الموسوی

تلگراف خمینی به شاه ۱۷ مهر ۱۳۴۱ـ صحیفه نور، جلد اول صفحه ۷۸
-----------------------
در اوائل سالگرد انقلاب 57 هستیم

مطابق این سند یکی از دلایل اصلی مخالفت خمینی با شاه این بود که به زنان حق رای داده شد و زنان وارد جامعه شدند و دیگری هم اصل اصلاحات ارضی بود به جهت حمایت از فئودالیسم

بعدها همین شخص عنوان کرد که زن ها آزادند و حتی حجاب را امری الزامی ندانست ولی به محض اینکه سر کار آمد اولین سرکوب با زنان شروع شد و هنوز هم ادامه داره...، مانند بسیاری از سخنان که قرار بر این بود روحانیون در سیاست وارد نشوند اما طبقه خاصی از جامعه روحانی را در مصدر قدرت قرار داد، طبق سخنانی در فرانسه احزاب قرار بود در فعالیت ازاد باشند اما در یک سال پس از انقلاب در مرداد ماه فرمان اتش و شکستن قلمها صادر می شود و چوبه های دار علم می شود و فجایع و جنایات دهه 60 رخ می دهد
Posted on Monday, July 12, 2010 at 02:07PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>