« نسخه اصلی مقاله «اللغة التركیة فی ایران» احمد کسروی در مجله العرفان سوریه به زبان عربی | Main | هموارکنندگان کودتای نظامی در ايران، ب. بی‌نياز (داريوش)ر »

تروریسم چیست و تروریست کیست

 

در کشور ما چون هیچ وقت عقلانیت سیاسی و دمکراسی و حقوق بشر حاکم نبوده است . تا  اواخر دوره قاجار که دیکتاتوری مطلق حاکم بوده است و شاهان هر کاری را که بنفع خود میدیدند انجام میدادندتا کسی قدرتمند از خودشان آنان را بزیر بکشد.بعد از انقلاب مشروطیت که اعمال دیکتاتوری قبلی و شاهانه نمیتوانست براحتی گذشته انجام بگیرد  ملایان و سلسله پهلوی سعی کردند موانع قانونی را با تفسیر و تعطیل کردن  قوانین بدور انداخته شود  تا ملت از اداره کشورخود  محروم شود

این وضعی بوده است که  تا بر پایی حکومتهای دمکراسی در همه جای جهان حاکم بوده است. در آن زمانها هر گروهی ؛ قبیله ؛ شهری و کشوری سعی میکرد قوی باشد تا مورد چپاول قرار نگیرد.ارزشها و ادیانی که بر جامعه مستولی شدند این روند زورگویی را نقض نمیکردند و بنفع این روند بکار گرفته میشدند.این روند ادامه داشت و دور باطل همواره تکرار میگشت علیرغم این که انسانهای خیر خواهی همیشه بوده اند  که در جستجوی حقیقت و عدالت میشتافتند ولی نمیتوانستند که این سیستم را از بین ببرند تا این که حکومتهای دمکراتیک تشکیل شدند و حقوق مردم برسمیت شناخته شد و دیگر انسانها و جانشان زیر سلطه حکومت شمرده نشد و حقوق بشر و ارزشهای آن نوشته شد.

تعریف دمکراسی را از نظر بنده میتوانید از لینک زیر دنبال فرمایید

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.html

منشا عدالت و حقوق بشر و دمکراسی عقلانیت است عقلانیتی که آزاد و رها و خود محور است و نوکر دین و یا ایدئولوژی نیست وعقلانیتی که ماموریتش کشف حقیقت و رفاه و بقای انسانها امروز و آینده است این عقلانیت به حقوق بشر و دمکراسی و عدالت میرسد.هر رفتاری خلاف این عقلانیت به بی عدالتی و زور گویی ختم میشود.

استفاده درست از عقل و خرد

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/2/16/303615225111.html

با این مقدمه بسراغ تعریف ترویسم و تروریست میرویم.نهایت تروریسم آدم کشی است ولی فقط به آدم کشی محدود نمیشود.ریشه های این آدم کشی تروریستی در چیست؟ اولین ریشه این ترور زیاده خواهی ثروت و قدرت از سوی فعالان سیاسی متمایل به استبداد و ترور است  ، از دیگر ریشه های این ترور ارزشهای مذهبی است .از ارزشهای ایدئولوژیک هم میشود مثل ادیان استفاده کرد یا میتوان گفت که ادیان هم میتوانند بصورت ایدئولوژی  در خدمت ترور و زور گویی و چپاول باشند مثل حکومت ملایان که بخاطر عقاید ایدئولوژیک هزازان زندانی بی گناه در تابستان 1367  کشتار کرد و عاملان این کشتار در واقع تروریست بودند که احساسات مذهبی را بر عقلانیت مورد تعریف ما برتری داده بودند.یا صهیونیستهایی که دیگران را برای بر پایی اسراییل بزرگ بقتل رساندند هم در این گروه قرار میگیرد بنابراین تروریست کسی است و یا گروهی است و یا دولتی و یا سازمانی است که بجای استفاده از ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی و عقلانیت آزاد و رها از ارزشهایی خلاف دمکراسی و حقوق بشر و خلاف عقلانیت آزاد و رها و خود محور استفاده میکند ,و ادعا میکند آن ارزشها و فرامین دینی و یا ایدئولوژیک عادلانه و حقیقت است در صورتی که  آن موارد مورد ادعا بر خلاف تجویزات عقلانیت آزاد و رها و خودمحور است مثلا هیتلر میگفت نژاد یهود باید کشته بشود زیرا منشا مصایب ملت آلمان است و یا ادیان که میگویند مرتد را باید کشت و اسیر را باید برده کرد و یا دختر نوزاد را بزنی مردان و حتی مردان مسن بالای پنجاه سال در آورد.این ارزشها و عقاید سر منشا ترور و ترویسم و مورد تغذیه تروریست است  گروه هایی که بحقوق بشر و اصول دمکراسی معتقد نیستند جوانه های ترور و استبداد هستند.نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است

 

 Who is terrerist and what is terrorism?

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/22/who-is-a-terrorist-and-what-is-terrorism.html


Posted on Tuesday, April 26, 2011 at 10:14PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>