« چرا انقلاب مشروطیت شکست خورد؟ | Main | کشتار سال 67 و تناقضات و دروغهای ادعای منتسب به مير حسين موسوی - ج-پاکنژاد »

نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خودکفایی علمی و اقتصادی است

علت اصلی انقلاب اقتصاد کمپرادوری و وابسته و دلالی کشور که ایادی دربار را تغذیه میکرد و بضد منافع ملی ما عمل میکرد؛ بود ودر جوار آن عدم باور به ارزشهای حقوق بشری که خود توسط وابستگی اقتصادی پدید آمده بود و بجای ارزشهای حقوق بشری ارزشهای ناسیونالیستی کورش پرستی و آریا پرستی تقویت شد تا بجای عقلانیت مردم احساسات مردم را تقویت کنند و مردم را از شعور و عقلانیت تهی کنند . بعلت همان احساس گرایی و رفتار دور از عقلانیت احساسات ناسیونالیستی در طی انقلاب با احساسات مذهبی عوض شد و از ملت آریایی ایران یک امت اسلامی ساخت ولی اقتصاد کمپرادوری دلالی نه تنها عوض نشد و یک اقتصاد تولیدی هم نشد بلکه جنبه های دلالی در اقتصاد ایران تقویت بیشتری شد که این نشان میدهد ملایان همان خط وابستگی و ایران بر باد ده را و سرکوب طبقات پایین را بدتر از شاه از سر گرفته اند و در واقع نوکر وعامل همان ابرقدرتهایی است که شاه نوکریش را میکرد.   یعنی دیکتاتوری و اقتصاد کمپرادوری و ضدیت با ارزشهای حقوق بشری در بین مردم همه با هم ایران را بدام عقب ماندگی واسلام سیاسی کشاند یعنی کسی فعالان اقتصاد تولیدی و صنعتی را در زمان شاه ببازی نگرفت و آنان را از اهرم های سیاسی و قدرت در جامعه دور نگه داشتند.در واقع انقلاب در اصل یک ضد انقلاب از سوی فعالان اقتصاد کمپرادوری بوده است و هنوز هم اینان پیشروی میکنند ولی نامردانه با ماسک اقتصاد تولیدی و استقلال اقتصادی و تبلیغات در مورد صادرات غیر نفتی در دهه اول انقلاب جلو آمدند ودر جبهه اقتصادی هم مردم را گول زدند. عده ای میگویند که انقلاب شکست خورده است و ایران مورد استفاده قدرتهای بزرگ قرار میگیرد.یعنی در زمان شاه چنین بود و اکنون هم چنین است و حتی بیشتر از قبل یا دوره شاه  غربیان و قدرتهای جهانی از وضع ایران آخوند زده  بیشتر سود میبرند.این مسئله ا صلی ماست منافع ما در خطر است و مورد سو استفاده قدرتها خارجی هم هستیم .چرا ما بعد از این دهه های بعد از مشروطیت نمیتوانیم دشمن اصلی را پیدا کنیم؟ علتش در فرهنگ مسموم دینی و ملی ماست فرهنگی که در همه ابعادش ضد حقوق بشری است و حاکم و اپوزیسیونش مستبد و ضد حقوق بشری است. مگر نمیبینید که خودشان را برای کبیر نامیدن یک دیکتاتور ضد مشروطه بداد و فغان میرسانند که بگویند رضا شاه کبیر .چگونه یک دیکتاتور میتواند خوب باشد ؟ چگونه ارزشهایی را که دیکتاتور میگوید میتواند خوب باشد؟ چرا ما ملت بدنبال این ارزشهای ضد حقوق بشری میرویم؟

چند نکته

 هیچ دیکتاتوری نمیتواند خوب باشد و مفید بحال ایران وایرانی باشد. دوم ما در مبارزه هستیم که هر چه خواست نتواند بر سر ما بیاورد.در ضمن غرب اگر قصد و نظری داشته باشد بدون عوامل داخلی نمیتواند انجام دهد و این عوامل را قبلا در حکومت کاشته است مثل تماس خمینی با کنفرانس گوادلوپ که همام قطب زاده بود و یا مذاکرات خمینی از طریق کانالهای مختلف با غرب . سرگذشت پهلوی و کودتاهای خارجی هم که مشخص است. میبینیم وقتی که مصدق میرود تا واردات را محدود و صادرات

را بیشتر کند شروع بتوطئه بر علیه اش میکنند. راه ما راه مصدق باید باشد

 http://efsha.squarespace.c​om/blog/2011/3/18/45420091​5799.html

حتی همان کوششهای محدود ملایان در اوایل انقلاب توانست سبب یافتن تکنولژی جدید باشد که در یک مورد تکنولژی مربوط بفلزات به ایتالیا فروخته شد.اینها شدنی است فقط نیازمند اراده و همکاری وتعاون ملی و داشتن عقلانیت لازم .

یک لحظه تصور کنید که خمینی به آنچه که در پاریس گفته بود پا بند بود و میخواست دمکراسی همسو با اسلام(اسلام که دمکراتیک نیست بلکه منظور اعمال نفوذ و برنشاندن اسلامی است که میتواند دمکراسی را تحمل کند.مثلا در زمان شاه اسلام ما پیامبر رحمت داشتولی پیامبر هیچ جایش رحمت نبود وتصور وارزش همگانی بود) را بسازد ولی نیروهای موجود در جامعه از لحاظ فرهنگی واقتصادی این اجازه را به او نداده است و او را گام بگام بسوی دیکتاتوری رانده است
این وضع میتواند در حکومتی که بعداز ملایان بوجود آید تکرار شود

خلاصه وضعیت وبضاعت فرهنگی ما و بضاعت اقتصادی جامعه ما آن چنان وخیم است که هر کس رهبر شود ما در استبداد غوطه ور خواهیم بود زیرا ما سوار اسبی هستیم که همه ما را بسوی استبدادی و عقب ماندگی میبرد و این اسب همان اقتصاد دلالی کمپرادوری و باور های ضد حقوق بشری ملی و دینی است . ما برای بقا بتولیدات ملی خودمان وخود کفایی نیاز داریم ولی اگر بعهده اقتصادی نفتی و دلالی بگذاریم آنان میگویند ما آب را در کشاورزی هدر میدهیم بهینه این است که اب را صادر کنیم پولی که بدست میاید از محصولات کشاورزی بیشتر است و این برای ایران مفید تر خواهد بود ولی در عمل پول آب هم بجیب کسانی خواهد رفت که خیلی اسلامی ویا خیلی ایرانی و یا هر ایدئولوژی استبدادی دیگر در حکومت است.اقتصاد دلالی و نفتی (معادل اقتصاد بدون کوشش و فعالیت تولیدی ) اولین عامل در بازتولید استبداد است.تعادلی بین واردات و و صادرات و با اولیت صادرات باشد تا بتوانیم دبین ملل دیگر ما هم سربلند باشیم اقتصاد ما باید تولیدی باشد نه دلالی و وارداتی تازه در مورد دلال بودن هم گندش را در آورده اند مثلا در زمان خاتمی چهار میلیارد دلار کالا از دبی وارد کردند و سی در صد سود به بازرگان دبی دادند.حتی در این دلالی هم بی عرضه بوده اند چرا

اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

 http://efsha.squarespace.c​om/blog/2011/3/1/610018224​505.html

نجات ایران در بر پایی  حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خودکفایی علمی و اقتصادی است

 

Posted on Thursday, August 4, 2011 at 02:11AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>