« تلاش های حکومت اسلامی برای سرنگونی جمهوری نوپای آذربایجان- | Main | استیصال دزدان حاکم در ایران »

همسویی رضا شاه با هیتلر نژاد پرست

 

 

گفته میشود بمناسبت این که آلمانها در ایران  ایستگاه راه آهن   تهران را ساختند که در سقف آن ارم آلمان نازی هنوز هم وجود دارد چون مناسبات رضا شاه با آلمان نازی خوب شده بود.آلمان نازی  علاوه بر ساختن ایستگاه راه آهن گویا آپارتمانهای منظقه چهار صد دستگاه نازی اباد را هم ساختند که بمناسبت وجود آلمانهای نازی منطقه را نازی آباد نامیدند.گفته میشود که تغییر نام رسمی ایران از پرشیا به ایران(در نوشته ها و مکالمات دیپلوماتیک) در زمان رضا شاه برای همسویی با مرام نژآد پرستی هیتلر بوده است و نه اتحاد مردم ایران.

Posted on Saturday, March 26, 2011 at 10:49PM by Registered Commenterافشا | Comments2 Comments

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments (2)

نام ایران همواره "ایران" بوده... رضاشاه این نام را اختراع نکرده بود که به خاطر هیتلر نام کشور را به آن تغییر دهد... رضاشاه در مارس ۱۹۳۵ تنها به خارجیها اعلام کرد که به جای "پرشیا" ایران را همانگونه بنامند که خود ایرانیان و تنها دلیل آن این بود که اصولا نام "پرشیا" یک اشتباه نامگذاری از جانب خارجیها بوده و این اشتباه روزی میبایست درست میشد که شد. در ضمن این نامه شما تنها شادباش نوروزی هیتلر به رضاشاه است همانگونه که بسیاری از سران دیگر کشورها پیام شادباش میفرستادند، و هیچ مضمون دیگری ندارد... این سخن شما یک شایعه کهنه برای تخریب رضاشاه بیش نیست، خواهشمندم برای چنین سخنانی مدرک و سند معتبر بیاورید.

March 19, 2012 | Unregistered Commenter‫سرباز میهن

در سال 1313 یعنی بعد از این که رضا خان چهارده سال در قدرت بود این تغییر نام رسمی برای مکاتبات بیگانگان با وزرات خارجه صورت گرفت. اگر رضا شاه واقعا به اتحاد مردم علاقه داشت این کار میتوانست در مثلا 1305 بکند.اولا مردم ایران خودشان را ایران مینامیدند و این موضوع فقط برای مکاتبات رسمی با وزرات خارجه بود و تاثیری در اتحاد مردم به آن صورت نداشت و بیشتر یک حرکت سیاسی برای خارج از ایران بوده است.این مسئله خارجی هم بقدرت رسیدن هیتلر و ادعای نژادی آنان بود که برای رضا شاه و ادعای آریایی بودن وی و ایران باستان گرائیش مفید بنظر میآمد و در ضمن خودش را از این طرف به هیتلر وآلمان نزدیک میکرد و در ظاهر از ارباب خودش انگلستان و قدرت دیگری که به ایران حملات و دخالتهای زیادی کرده بودند یعنی روسیه دوری میکرد و در نظر مردم خودش را مستقل نشان میداد.میبینیم که بیشتر برای نفع سیاسی خودش در داخل و خارج این کار را کرده است و اولین بار هم از سوی سفیر ایران در آلمان این موضوع بوزرات خارجه آلمان اعلام شده است.

March 19, 2012 | Registered Commenterافشا

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>