« چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟ - مصطفی رحیمی | Main | فاجعه سینما رکس ابادان چهره حقیقی ملایان و خمینی بود که ملت از نادانی بشاه نسبت داد »

بکسانی که حقوق بشر و دمکراسی را دروغین و دامی برای کشور میدانند چه باید گفت

 

راستی چرا بعضی از ایرانیان همان حرفهای خمینی و ملایان دیگر را  درباره حقوق بشر و دمکراسی تکرار میکنند .ملایان و کمونیستها میگویند که دمکراسی و حقوق بشر کشک است و  فقط دام غرب برای چپاول کشور های عقب مانده است؟ کمونیستها هم عقیده دارند که دمکراسی و حقوق بشر فریب است مثلا یک فرد کمونیست نوشته  است:
امروز دموکراسی و حقوق بشر طرفدار سرمایه داری به بمب و نابودی و فقر علیه طبقه کارگر تبدیل شده (است)ر
چرا و چگونه ارتجاع اسلامی و ایده آل گرایی کمونیسیتی بهم میرسند تا عقب ماندگی و استبداد در کشور ما باز تولید شود؟

هر کس با دمکراسی و حقوق بشر مخالف است اب به آسیای مرتجعین میریزد و یا در کشور ما بکمک جامعه سنتی و امثال خمینی ها و سلطنت طلبان آریامهری  در حال مرگ میشتابد.بی خود نیست که امثال خمینی ها و طرفدارانش با دمکراسی و حقوق بشر مخالفند و آن را غربی و نوطئه ای برای سرکوب خود میدانند زیرا در این باور چپاول ثروت و قدرت ملت نهفته است منتها با دست خود ملت یعنی با باور های غلط آنان و این دوست کمونیست ما  ناخواسته سربازی برای این عناصر ارتجاعی و ضد ایرانی با باورهایشان هستند.
گردمکراسی بود آیین بوش
بوده گندی تر ز یک گندیده موش
اشغال عراق و کشتار مردم آن ربطی بدمکراسی ندارد بلکه محافل ارتجاعی آمریکا این کار را کرده اند یعنی همان یک در صدی ها که نود و نه در صدی ها بر علیه آنان مشغول تظاهرات هستند.(جنبش اشغال وال استریتمنظورم است) کسی که بجای ادرس نود نه در صدی ها آدرس یک در صدی را میدهد دانسته یا ندانسته نوکری همان محافل یک در صدی را میکند.این به استبداد میرسد آیا هنوز از این خواب بیدار نشده ایم سی و سه سال پیش این کلاه یک بر سر ما گذاشته شد ایا دوباره میخواهیم گول این فریب را بخوریم؟
این خطا در اول انقلاب موجودبود که فکر میکردیم دولت خمینی بر ضد امپریالیسم است و بهمین خاطر باید از وی حمایت کرد و دست وی را باز گذاشت تا دشمنانش را از بین ببرد .اول مخالفان خودش را از درون مقامات سر شناش رژیم قبلی کشت با او هلهله کردیم که آدمهای خودفروش ضد پیشرفت و باعث عقب ماندگی را بکشتار دادیم.سپس نوبت به مجاهدین رسید به همان دلیل سکوت کردیم و بعدا نوبت به چریکهای فدایی و توده ایی ها رسید یواش یواش از خواب بیدار شدیم دیدیم که این آقا حتی بازرگان و بعدا منتظری را هم قبول نمیکند. چرا این وضع پیش آمد دلیلش فقط یک سفسطه بود زیرا فکر میکردیم که حقوق بشر و دمکراسی ساخت دولتهای جنایتکار غربی است و با وانمود کردن به حقوق بشر و دمکراسی در زیر نام آن جنایت های فراوان میکنند و تشخیص ندادیم که دمکراسی و حقوق بشر پدید آمده انسانهای فداکار و دلاور و اندیشمند بوده است که عصاره زیستن انسانی را در دمکراسی منطبق بر حقوق بشر یافته بودند و این ربطی به دول غربی و متجاوز آن ندارد.

تاسیس اسراییل را بنام دمکراسی و حقوق بشر گذاشتن همان عقایدی است که در ایران دیکتاتوری برقرار میکند زیرا علت استبداد در ایران و باز تولید آن بعد از انقلاب بهمن این است که ما ایرانیان حقوق بشر را دام غربیان میدانستیم که برای فریب ما درست شده است در صورتی که حقوق بشر و دمکراسی از کوشش انسانهای مبارز غرب و برای زندگی بهتر انسان پدید آمده است. ولی تا زمانی که استثمار موجود است همان انسان غربی هم مصون از استثمار نیست مثلا همین امروز در آمریکا پنجاه میلیون تن بدون بیمه های درمانی هستند که علتش ارزانی کارگر و موجود بودن بیکاری با در صد بالا در کشور های آسیایی و غیره است بنابراین کارخانه داران آمریکایی مشاغل خود را بخارج و اکثرا چین و هند صادر میکنند و با نبودن شغل در آمریکا مردم بدون بیمه درمانی میمانند.این مردم اشغال وال استریت را راه انداخته اند تا به این وضع اعتراض کنند.البته تاسیس اسراییل در خاک فلسطین ضد حقوق بشری و تروریستی بوده است.اگر دلشان به اسراییل و یهود سوخته بود در گوشه ای از آلمان میتوانستند کشور یهود تاسیس کنند تا مردم آلمان که هیتلر را تایید کرده بودند تنبیه شوند و یا مثلا در قسمتی از خاک روسیه و آمریکا میتوانستند اسراییل را تاسیس کنند.بنام حقوق بشر و دمکراسی کسی حق ندارد پیراهن کسی را بزور از تنش بدر آورد تا چه رسد که خاک کشوری را اشغال کنند.کسانی که این را بنام حقوق بشر و دمکراسی میگذارند نوکران همان غربیان هستند که آدرس غلط میدهند و دستاورد مردمان مبارز غرب را انکار میکنند و به همان محافل ضد حقوق بشری و جپاولگر در غرب مکم میکنند مثل ملایان ایران. این  که بوش و امثال او را دمکراتیک و حقوق بشری  بنامیم سفسطه ای بیش نیست.

خمینی نوکر جهانخواران سرمایه و مزدور ضد ایرانی

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/8/21/928544643554.html

 

 


کی ترقی خواهان کشور را میتوانند در دست بگیرند؟ آیا با کودتا و با فشار نظامی مردم را ترقی خواه خواهند کرد؟ بنابراین ابزار دست این ترقی خواهان باید روشن باشد.این ابزار همان رنسانس فرهنگی و ملی و دینی است تا این رنسانس بوجود نیاید و مثلا باورهای حقوق بشری در بین مردم جا نیفتد کاری از پیش نخواهد رفت. در ضمن دمکراسی منشاش عصر روشنگری و عقلانیت است تا زمانی که مردم به عقلانیت رو نیآورند و فقط احساسات مذهبی و ملی را با چشم بسته قبول کنند بجایی نخواهند رسید و حتی مثل رفراندم خمینی سبب بر آمدن دیکتاتوری  دیگری هم خواهند شد.این موردی است که رضا پهلوی مثل خمینی میخواهد با یک رفراندم آری یا نه  بسلطنت  ؛ دیکتاتوری دیگری را  در ایران بر قرار کند

راه نجات ایران تاسیس حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی است.
در کشور ما با باورهای استبدادی اکثریت مردم هر فکر و ایدئولوژیی به استبداد ختم میشود و در مورد ایده کمونیستی حاکمیت کمونیستی هم استبداد استالینی و پل پوتی را در ایران تکرار خواهد کرد.مثلا ناسیونالیسم در ایران نام دیگری برای استبداد است زیرا ناسیونالیسم در کنار نبودن حقوق فردی میشود همان استبداد

 
ناسیونالیسم چیست؟ آیا در تضاد با حقوق بشر است؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2011/6/19/452862936114.html                    

اهمیت ارزشهای حقوق بشری در ایران و در باورمندی مردم به این ارزشها برای شکست استبداد ایرانی اسلامی

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/2/774975790655.html

 

Posted on Sunday, February 12, 2012 at 01:47PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>