« گربه نامه- نهم یا پایان | Main | جمهوری اسلامی دوم!؟ سيامک مهر »

سرمایه داران جهان خوار

 

امروزه همه میدانیم که اصل  مرکزی و نیروی حرکت دهنده سرمایه داری اصل بدست آوردن سود هر چه بیشتر است.در این راه حتی اگر دستشان برسد از حقوق دیگران هم خواهند زد تا سودشان بیشتر شود.برای اینان فرقی نمیکند که ایرانی امریکایی یا اروپایی باشید.مثلا در خود آمریکا قریب به پنجاه میلیون آمریکایی فاقد بیمه های درمانی هستند. اینها فاقد بیمه های درمانی هستند زیرا سرمایه دار آمریکایی با صدور شغلهای آمریکایی بخارج از کشور میتواند سود بیشتری را بدست آورد.یک قسمت از این سود بیشتر نپراداختن حقوق بالا و با مزایای بیمه های درمانی بمردم آمریکاست.همان کار را بیکاران جهان سومی با یک دهم حقوق انجام میدهند . یعنی لشگر بیکاران جهان سومی را بر علیه رفاه آمریکایی ها بکار میگیرند.

دولت ایران در اصل نماینده این گروه است و با دلالی تولیدات آنان و با دزدی و فساد و زورگویی بر مردم ایران مشغول چپاول است.حداقل دولتهای غربی با دریافت مالیات از سرمایه داران آمریکایی خدمات درمانی و اقتصادی و اجتماعی و ..را عرضه میکند ولی در ایران همان دلالان نوکر از پرداخت مالیات نه تنها فرار میکنند بلکه حتی خود دولت و سازمانهای وابسته به دولت و نظامیان سپاه با قاچاق علنی موجب از بین رفتن تولید و بدبختی مردم ایران میشوند. در این راستا از بین رفتن تولیدات نساجی و کفش و چای و برنج و ...را میتوان بر شمرد

ملایان از سوی این گونه مراکز قدرتی که وابسته به این سرمایه داران بزرگ هستند بخوبی پشتیبانی و حمایت میشوند.مثلا لابی ملایان از سوی نماینده گنگره آمریکا کمک میشود تا منافع ملایان را در سیستم قانونگزاری آمریکا پیش ببرند .البته آن نماینده بعلت فساد بدادگاه برده شده است

ملایان هم در عوض با سیاستهای ضد ملی خود بکمک همان جهان خواران سرمایه دار میشتابند. مثلا با کمک این ملایان دو جمهوری اسلامی افغانستان و عراق توسط آمریکا و بنام دموکراسی در کنار ایران ایجاد شده است تا تهدیدی از جانب همسایه ها برای ملایان نباشد.سیاستی که قبل از خمینی با ایجاد کمربند سبز بدور شوروی آغاز شده بود ابتدا در پاکستان و سپس ایران و بعدا در افغانستان و عراق پیاده شده است تا بکمک سیاستهای جهانی آمریکا (قدرت اجرایی اصلی جهان خواران سرمایه دار ) باشدهمکاری خمینی و ریگان در ایران گیت 1982 و ماجرای ایران کنترا یک نان رسانی به همدیگر بود و خمینی خود را ضد آمریکایی و ریگان خود ضد فناتیکهای اسلامی که آمریکاییان را بگروگان گرفته بودند نشان میداد که البته برای فریب دو ملت بود زیرا ریگان از خمینی میخواست تا زمانی که کارتر رئیس جمهور است از آزادی گروگانها خود داری کند تا ریگان میهن پرست جلوه کند و برای این کار خمینی سنگ تمام گذاشت و گروگانها را در زمان سوگند ریاست جمهوری ریگان آزاد کرد. آن قدر این آزادی گروگانها سریع اتفاق افتاد که مسئولان حکومتی و مردم غاقل گیر شدند. در مقابل هم ریگان برای خمینی اسلحه و کیک و انجیل امضا شده فرستاده بود

اصولا در نود سال گذشته دولتهای ایرانی پهلوی و ملایی دولتهای دلال تولیدات جهان خواران بوده اند و منافع آنان همسو با منافع سرمایه داران جهان خوار بوده است چه در زمان شاه و چه در زمان ملایان همین دولتهای دلال تولیدات جهان خواران سرمایه دار حاکم بودند و اگر شاه مزدور سرمایه داران جهان خوار بود عدم تغییر در این سیستم اقتصاد دلالی خودش دلیلی بر نوکر بودن خمینی است.

مردم غرب با رشادتها و با مبارزات فراوان حقوق بشر و قانون کار مترقی و ...را بدست آورده اند ولی هم چنان که میبینیم هنوز هم از شر سود جویی بیشتر این سرمایه داران در امان نیستند . این نشان میدهد که رفاه همه انسانها بهم مربوط است و اگر هم این رفاه جهانی نشود تا ابد در اختیار هیچ کس نخواهد بود.

Posted on Wednesday, September 16, 2009 at 01:33AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>