« پان ایرانیستها - عوامل ارتجاع ایرانی | Main | طیب حاج رضائی: لومپنیسم، جاهلیسم وآخوندیسم( بخش نخست)٬ مسعود نقره‌کار »

ریشه ها را بشناسیم ، ما از کجا ضربه میخوریم و ذره ذره آب می شویم

 

 

دوستی نوشته است

 امروز یه نفرو دیدم بهم میگفت :
دو  تا دختر دارم و یه پسر.
هر سه  تا شون فوق لیسانس دارن.
هر  سه تاشون بیکار.
 

هزار جا برای استخدام رفتن. 
کلا دور استخدام رو باید خط کشید.
یا استخدام نمیکنن.
یا براساس رابطه بازی و باند بازیه.
کارهایی هم که پارتی نمیخواد ، تضمین شغلی ندارن.
باهاشون نمیشه زندگی تشکیل داد.
خودمم سرمایه ای ندارم براشون کاری تهیه کنم.


بچه هام از من شرمنده ان.
و من از بچه هام.


تو دلم گفتم اگه کشوری مثل یونان این شرایطو داشت میشد یه جوری توجیهش کرد.
ولی ایران ما با اینهمه نفت و گاز و پتانسیلهای بالقوه و مهمتر از اون ، جوونای کاری نباید این میشد عاقبتش.میگفت: یه ماهه که پسرم مخفیانه میرفت کارگر روزمزد میشد.
میگفت : وقتی فهمیدم ، از شدت ناراحتی بغض داشت گلومو پاره میکرد.
.....................................................................................

چرا چنین شده است؟

شما نگاه کنید به سی و پنج سال اخیر که ملایان و چماقداران آنان قدرت را در دست داشته اند. اینها ادعا میکنند که برای دین و معنویت قیام کرده اند .ولی دین و معنویت چگونه دزدی و آدم کشی اینان را توجیه میکند.امروز دیگر بر همه روشن شده است که این حرفها انشای آخوندی است و دعوا سر قدرت و ثروت بیشتر است.در این دعوا حتی بخودشان نظیر ایت الله لاهوتی که با سم در زندان اوین توسط لاجوردی کشته شد و یا مرگ طالقانی و برکناری و زندانی شدن آیت الله منتظری و رفتار با بنی صدر و بازرگان و ...همه اینها دعوا بر سر ثروت بیشتر و بدست آوردن قدرت بیشتر بوده است ملایان عده ای خودفروش و چماقدار را دور خود جمع کرده اند و این سگان پارس کننده در طی روز بارها نام رهبر و امام را بلغور میکنند

 

کساني که نامي ز رهبر برند
شياطين خبره بظاهر خرند
نرفته کسي از پي رهبري 
مگر از پي کيسه هاي زري
همه از پی مال و مکنت روند 
پی دیکتاتور با مذلت روند
رها کن دو رویی رها کن ستم
مرو از پی دیکتاتور دم بدم


 خمینی با سازش با قدرتهای غربی و قول چپاول ایران برای آنان بقدرت سیاسی دست یافت و در راه خدمت به ارباب خود شاه نوکر خارجی را رو سفید کرد و ده ها بار بیشتر از شاه بمنافع ارتجاع جهانی سود رسانی کرد.اینها قول مرگ ایران و ایرانی را هم به ارتجاع جهانی داده اند.حالا که برای جمعیت کشور شغل و کار به اندازه  

کافی ندارند توصیه میکنند که هر خانواده حداقل پنج فرزند داشته باشد و یا بشوق دوازده امام دوازده فرزند و به شوق چهارده معصوم چهارده فرزندداشته باشند.کسی بفکر مردم و کشور نیست اگر بوده باشد بکشور  برادر ملایان  و غرب چین نگاه میکند که سیاست تک فرزندی را بزور بکشور چین تحمیل کرده است

 

اینان برای ابراز سرسپردگی به ارتجاع جهانی چنین تبلیغاتی را میکنند که نشان دهند خطری از این رژیم کسی  و کشوری را بجز مردم  ایران تهدید نمیکند.

 

 

 

خمینی نوکری آغاز میکرد
در دنیا برویش باز میکرد
خمینی تا نمود اسلام بازی
بشد مشغول دزدی دزدسازی
همه دزدان خمینی خواه گشتند
بفکر پول و مال و جاه گشتند
اگر ملا ز ایران دور سازیم
بقای مملکت مقدور سازیم

 

شاید بعضی ها ندانند که خمینی چگونه نوکری کرد و بدرک واصل شد.لینک زیر میتواند دراین مورد اطلاعاتی بدهد

 

 

 

ای برادر جنگ جنگ دیگری است
نام دین آرند لیکن نوکری است
سنگر عقلی بنا باید کنیم
تا که ظالم در پی غوغاگری است
قدرت دشمن فقط در جهل ماست
کار ما عاقل شدن افشاگری است
هست اسلام خرافی جاهلی
از محمد از علی یا یاسری است
دیده ایم شاهان و ملایان بد
آنچه کردند نوکری ویران گری است

حکومت ملایان در پی یک اقتصاد ضد تولیدی و بر اساس دلالی از واردات تولیدات بیگانه عمل میکند.این حکومت منافعش همسو با منافع تولید کنندگان غیر ایرانی استو جزیی از ارتجاع جهانی است برای چپاول مردم ایران و قربانی کردن کشور برای ارتجاع جهانی.مثلا اگر دولت ایران بفکر مردم باشد میتواند صدها هزار شغل ایجاد کند و از فساد در دستگاه های دولتی جلوگیری کند.برای مثال ایران دارای جاذبه های توریستی بی شماری است .چگونه حکومت اسلامی ترکیه از جاذبه های توریستی ترکیه میتاند بیشتر از نفت ایران در امد داشته باشد ولی ملایان اجازه بهروری از جاذبه های توریستی ایران را نمیدهند.چرا اسلام دروغین ملایان که وسیله آنان برای غصب قدرت و ثروت کشور است مانعی برای فعالیتهای صنعت توریسم در کشور شده است.با نگاه اقتصادی به این جاذبه های توریستی هزاران شغل میتوان ساخت و از فشار بی کار بر گرده مردم کاست و سطح زندگی مردم را هم بالاتر برد

اسلام  سیاسی ملایان نه راه حل ما بلکه مسئله ماست اسلام سیاسی ملایان برای چپاول کشور و غارت مردم ایران است.خمینی و خامنه ای که حتی یک روز هم ارتباطش با آمریکا قطع نشده است از این ارتباط بطور انحصاری و برای بقای فساد خودش استفاده میکند.پولهای دزدی مردم ایران را در خارج از ایران سرمایه گذاری میکند و صبح تا شب دم از اسلام و ام القرای اسلامی میزند

نجات ایران در بر پایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و اقدامات این حکومت برای رفع عقب ماندگی های علمی و اقتصادی کشور است

 

 

 

 

Posted on Tuesday, May 6, 2014 at 11:23PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>