« چرا حقوق بشر ایدئولوژیک نیست-ویدئو | Main | از دیکتاتورهای مذهبی دوران ما در تاریخ چگونه یاد خواهد شد؟قذافی و خامنه ای »

بکسانی که مسایل ایران را فقط سیاسی میبینند وتقاضای انقلابی مسلحانه دارند چه باید گفت؟

 

نویسنده  ایی که مسایل ایران را فقط سیاسی بکندو با موضوع سیاست هم احساسی بر خورد بکند و تقاضای انقلاب مسلحانه با این بضاعت ایرانیان در زمان حال یعنی در سال یکهزار و سیصد و نود شمسی بکند  نگرشش  منجر بدید غلط و صدمه برای ایرانیان خواهد بود.


باز تولید استبداد در ایران چگونه صورت میگیرد
اول عقاید غلط در مورد دمکراسی و حقوق بشر:این خطا در  اول انقلاب موجودبود  که فکر میکردیم دولت خمینی بر ضد امپریالیسم است و بهمین خاطر باید از وی حمایت کرد و دست وی را باز گذاشت تا دشمنانش را از بین ببرد .اول مخالفان خودش را از درون مقامات سر شناش رژیم قبلی کشت با او هلهله کردیم که آدمهای خودفروش ضد پیشرفت و باعث عقب ماندگی را بکشتار دادیم.سپس نوبت به مجاهدین رسید به همان دلیل سکوت کردیم و بعدا نوبت به چریکهای فدایی و توده ایی ها رسید یواش یواش از خواب بیدار شدیم دیدیم که این آقا حتی بازرگان و بعدا منتظری را هم قبول نمیکند. چرا این وضع پیش آمد دلیلش فقط یک سفسطه بود زیرا فکر میکردیم که حقوق بشر و دمکراسی ساخت دولتهای جنایتکار غربی است و با وانمود کردن به حقوق بشر و دمکراسی در زیر نام آن جنایت های فراوان میکنند و تشخیص ندادیم که دمکراسی و حقوق بشر پدید آمده انسانهای فداکار و دلاور و اندیشمند بوده است که عصاره زیستن انسانی را در دمکراسی منطبق بر حقوق بشر یافته بودند و این ربطی به دول غربی و متجاوز آن ندارد.

این طور نباید تصور شود که امروزه دموکراسی بکمال موجود است و بحد تکامل خودش رسیده است و دموکراسی تکامل یافته و ببلوغ رسیده هم از غرب آمده و مال غرب است.
این بر خورد غلط است.تاریخ به انتها نرسیده است و دمکراسی هم هنوز به انتهای خودش نرسیده است. دمکراسی نمیتواند با زور گویی و چپاول در عرصه جهانی همسو باشد. دمکراسی با حقوق بشر همراه است و همسوست و با چپاول و غارت ضدیت دارد و اگر چپاول و غارت در جهان است دمکراسی در جهان استقرار واقعی ندارد (استثمار فرد از فرد مثلا نمونه ای از بی عدالتی است)و وظیفه فردی هر کدام از انسانهاست که برای تکامل دمکراسی بکوشند و کمک کنند که در این طریق عدالت و رفاه بر ای همه بوجود آید.
دمکراسی چیست؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.html
لینک فوق پست اول مطلب است و میتوانید از وبلاگ بنده آن را تا آخرش دنبال کنید.

دموکراسي ملي است يا جهاني
دموکراسي فعلا در سطح ملي اجرا ميشود. اما دموکراسي را نميتوان در سطح ملي محدود کرد و اصولا دموکراسي ماهيت جهاني دارد و به علت بر خورداري از عقل با ملي گرايي (بويژه نوع افراطي آن تضاد دارد زيرا تابع احساسات هستند و در واقع غير عقلي و بر ضد ارزشهاي حقوق بشر).
بنابراين تا زماني که دموکراسي در بند ارزشهاي ملي باقي بماند ، دموکراسي کاملي نخواهد بود.
مثلا رئيس جمهور آمريکا که خود را دموکرات هم ميداند ادعا دارد که فقط وظيفه دارد از حقوق آمريکائيان دفاع نمايد (حتي اگر بر ضد حقوق افراد ديگر کشور ها باشد که خواهد بود زيرا اساس واحد هاي سياسي حاکم واحد هاي ملي است و اين مخالف حقوق بشر است).

در همين رابطه مصلحت ، خدمت ، خيانت و....بر اساس اين که از ديدگاه ملي يا جهاني بررسي شوند، متفاوت خواهد بود.
دموکراسي واقعي در کنار بشريت است و نه در کنار مليت
کمونیستها چون با دمکراسی مخالفند و آن را یاخته سرمایه داری میدانند چنین نظریات غلطی را ارائه میکنند و نفوذ این نظریه غلط در اول انقلاب سبب سلطه جلادی بنام خمینی شد که نیروهای چپ از او بعنوان ضد امپریالیسم و ضد آمریکا نام میبردند و نیروهای دست راستی هم برای این که نشان دهند آنها از چپها هم بیشتر ضد امپریالیست هستند سفارت خانه آمریکا را اشغال کردند.مردم ما دیگر نباید گول این شعار ها و حرفها را دوباره بخورند.در عمل کسی که این شعار ها را میدهد عامل امپریالیسم است اگر چه نداند که چه میکند.
نوکری خمینی را علاوه بر مطالعه ایران کنترا و اکتبر سوپرایز 1980 در لینک زیر هم ببینید:
سی سال پس از مذاکرات مخفیانه با سولیوان
!
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/5/13/650514778644.htm


دوم -اقتصاد ایران وابسته بتولیدات سرمایه داران جهان خوار است و از این طریق دولت دلال تولیدات بیگانه در کشور تشکیل شد که با دولت رضا شاه شروع شده است و این حکومت بورژوازی کمپرادور در حکومت ملایی هم فرقی نکرد بلکه منافع بیشتری را بسرمایه داران جهان خوار رساند و میرساند.
سرمایه داران جهان خوار

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/9/16/968384534225.html

سوم-بعلت عجین شدن دولتهای مزدور خارجی با فرهنگ و مذهب غالب در ایران یعنی آریا پرستی و کورش پرستی و اسلام ناب محمدی یا اسلام سیاسی انقلابی که عصای ایدئولوژیک خودفروختگان ضد ایرانی بوده است نیروهای حاکم و  اپوزیسیون قوی هر دو به این گروه تعلق دارند و بر آمدن هر کدام مسئله ای را از مسایل کشور ما حل نخواهد کرد .فرهنگ ایرانی مسموم و بر ضد حقوق بشر و اصول دمکراسی که لازم است رنسانس فرهنگی داشته باشیم و ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی را در فرهنگ خودمان نهادینه بکنیم.
چهارم-نبود سازمان و حزبی که بتواند فعالیت آزاد داشته باشد و یا حتی مخفیانه بوده باشد و بتواند مردم و هواخواهان ضد استبداد را سرپرستی و هدایت کند. در جنبش سبز کل رسانه های دنیای سرمایه داری همگام با حرکت موسوی و کروبی است تا اگر وضعیت عوض شد بتوانند دوباره با آوردن عوامل خود خط استبداد را ادامه دهند.

با عدم تغییرموارد بالا در پی پیروزی جنبش سبز  و یا هر جنبش دیگری پیروز شود  احتمال بازتولید دیکتاتوری و چنگ اندازی جهان خواران سرمایه دار وجود دارد.
ایران حکومتش استبدادی است و این ربطی بفرد ندارد زیرا توسط فرد ایجاد نشده است و با میل فردی نیست که با خواسته فرد حاکم مبنی بر استقرار دمکراسی استبداد از بین برود. استبداد در ایران نتیجه باور های ضد حقوق بشری ملی و دینی ایرانیان و اقتصاد دلالی بر اساس واردات است.تا اینها از بین نرود ما در استبداد باقی خواهیم بود.برای زدودن ارزشهای ضد حقوق بشری احتیاج به رنسانس دینی و ملی داریم تا بجای این باور های ضد تعقلی و ضد حقوق بشری ارزشهای دمکراتیک و حقوق بشری را جایگزین کنیم. حتی من گاهی میاندیشم که خمینی هم در دمکراسی خواهی خود در پاریس صادق بود ولی در شرایط موجود ایران بدیکتاتوری آدم کش تبدیل شد.راه ازادی با بن بستهایی روبرو است که ما را بجاده استبداد و ان هم به اجبار سوق میدهد این بن بستها باید نابود شود.این بن بستها باور های ملی و دینی خلاف ارزشهای حقوق بشری در نزد ایرانیاناست که نمونه بارزش تمجید از دیکتاتورهاست مثلا هر کس بگوید رضا شاه دیکتاتور و عامل بدبختی ما بوده است متهم بضد ایرانی بودن میشود.یا هر کس بگوید اسلام مسئله ماست و نه راه حل ما متهم به بی دینی و کافر بودن میشود.در صورتی که با این گونه باور های غلط مقابله نشود استبداد همواره در ایران خواهد بود.البته همانطوری که عرض کردم اقتصاد وابسته و دلالی بر اساس واردات این وضع استبدادی را هم تشدید میکند.

اهمیت ارزشهای حقوق بشری در ایران و در باورمندی مردم به این ارزشها برای شکست استبداد ایرانی اسلامی

 http://efsha.squarespace.com/blog/2011/7/2/774975790655.html

  باز تولید استبداد در ایران چگونه صورت میگیرد

 http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/17/116421137335.html 

 چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

 http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html 

 

 ما نیاز داریم موانع را بشناسیم و بر اساس تعقل منطقی آزاد و رها و خود محور راه های بر طرف کردن موانع را هم مطالعه کنیم و بیک بینش ملی در این موارد و موانع برسیم
نجات  ایران در برپایی حکومتی دمکراتیک بر اساس ارزشهای حقوق بشری و رفتن بسوی خود کفایی علمی و اقتصادی برای از بین بردن عقب ماندگی کشور است.بهترین راه مبارزه هم بدست آوردن دمکراسی و ارزشهای حقوق بشر از طرق غیر خشونت آمیز و غیر مسلحانه و لی مداوم است
چگونه مبارزه مداوم غیر خشونت زا با دیکتاتور بکنیم

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/9/4/952514888474.html

 

Posted on Wednesday, September 21, 2011 at 04:11PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>