« حاکمیت یکدست از تونل کدام توطئه ها عبور کرد؟ | Main | سقوط هواپيمای جنگی ايران در نزديکی بوشهر »

فواره چون بلند شود سرنگون شود

آیا جنبش سبز میتواند ما را نجات بدهد؟

 آیا امکان باز تولید استبداد در پی پیروزی جنبش سبز وجود ندارد؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/1/18/956557862221.html

آن ها دارند فرو می پاشند! محمد علی اصفهانی

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/8/17/413916960527.html

 

 


انقلاب مثل یک فواره شروع شد و به اوج خود رسید و فعلا بنظر میاید بعد از انتخاب خاتمی و تیر 1378 دارد سرنگون میشودو دوسوی این خط منحنی روی دادها بسیار بهم شبیه ولی در جنبه معکوس هم عمل میکنند. از پیروزی انقلاب خشونت شروع شد و بعد از پایان جنگ و کشتار سال 1367 شدت خشونت کمتر شد و در این مدت بقدرت رسیدگان مشغول چپاول و پرکردن جیب خود و تحکیم قدرت خود بودند.از سال 57 تا 87 بیست سال این فواره انقلابی رو به بالا  و در جهت رویاهای آخوندها پیش میرفت ولی بعد از تیرماه 1378 این روند معکوس شده است و روزبروز ملایان ضعیف تر و ضعیفتر میشوند.برای همین هم انتظار تشدید خشونت میرود و در پایان ممکن است رژیم ملایان سرنگون شوند.در این سی سال اخیر هر روز ما بدتر از دیروزمان بوده است.پس از سرنگونی رضا شاه در سال 1320  یک دوره بهار آزادی داشتیم که تقریبا تا 1326 ادامه داشت و تتمه آن تا 1332  هم رسیدولی پس از تغییر رژیم بهار سیاسی بسیار کوتاه چند ماهه داشتیم و نیروهای طرفدار سرمایه داران جهان خوار آن را بسرعت  مهار کردند

سرمایه داران جهان خوار

http://efsha.squarespace.com/blog/2009/9/16/968384534225.html

 

در دورانی که انقلاب فروکش میکند و رژیم ملایان خودشان بضد انقلاب اصلی بدل شده اند میپندارم که این سرنگونی سریع تر از اوج گرفتن انقلاب که بیست سال طول کشید باشد.بعد از ده سال از آن تاریخ جنبش سبز پدید آمد که بسیار تکان دهنده تر از جنبش تیر 1378 ولی بنحوی در ادامه آن بود که بخانواده ملایان هم سرایت کرد و سبب ریزش نیروهایی شد که سنتا بملایان متعلق بودند و بوی شدید دست راستی داشتند مثل گروه هایی که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را تشکیل میدادند.

این وضعیت بسوی هرج و مرج مثل  روزهای اول انقلاب و سپس سرنگونی ملایان پیش خواهد رفت

در اول انقلاب تبلیغات بر روی زیاد شدن تعداد نفوس در کشور بود و بهمین علت جمعیت ناگهان بشدت زیاد شد  که بعدا ملایان متوجه شدند کار غلطی کرده اند زیرا نه مدرسه کافی داشتند و نه دبیرستان و دانشگاه کافی و نه غذا و دوای کافی به همین علت دوباره به سیاست تنظیم خانواده بر گشتند.دو سه سالی است که رشد جمعیت منفی شده است و اخیرا دولت احمدی نژاد  شش صد هزار خانواده  را بسبب تولد نوزادشان  به بانک معرفی کرده است تا هرکدام یک میلیون تومان جایزه بگیرند و جمعیت کشور را زیاد کنند.اول انقلاب هنوز حجاب را بزور نتوانسته بودند بر سر مردم بکنند که فعلا هم مردم دارند حجاب اجباری را از سر خود  بر میدارند

تهران به آرامی حجاب از سر بر می گیرد

http://www.akhbar-rooz.com/news.jsp?essayId=32222

 با توجه به اختلافات احمدی نژاد با مجلس  احتمالا با حذف شورای تشخیص مصلحت و آزادتر شدن شورای نگهبان با توجه به ضعف ارگانهای حکومتی و چند صدایی اجباری در درون آن و عدم استقبال مردم از اسلام سیاسی  یا همان اسلام  ضد حقوق بشری واسلام  ضد دمکراسی حکومت جمهوری اسلامی از درون خواهد پاشید.

امید میرود بعد از این حادثه  سیستم حاکم بعدی نتواند بازتولید استبداد کند و این امید با گرایش مردم ما به ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی خیلی زیاد خواهد بود.مردم نباید به رفراندومی که ضدیت با ارزشهای حقوق بشری و دمکراسی دارد رای مثبت بدهند و دیکتاتوران بعدی را تثبیت کنند.

سینا رکس آبادان نخستین نمونه  خشونت  ملایان
که ریاکارانه به رژیم شاه نسبت دادند

 

Posted on Wednesday, August 18, 2010 at 12:17AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>