« تشابهات فراموش شده و اختلافات هميشه در صحنه، جمعه‌گردی‌های اسماعيل نوری‌علا | Main | برای مقایسه احمدی نژاد و هویدا باید مسایل کلی را در نظر داشت »

من ایران را واقعا دوست دارم

 

یکی از دوستان من که اشعار زیر را از بنده دیده است میگوید نوشته های ضد ایرانی شما را نمیتوانم همسو با اشعارت ببینم

 
ده سال پیش شعر از افشا
___________________________
بنده از ميهن خود دور شدم
غرق صد فتنه ناجور شدم
يك طرف كار براي روزي
آن طرف رنج زبان آموزي
اين طرف همسر من ناليده
از فشار عصبي زاريده
آن طرف كودك من رنجيده
تا گرفتاري غربت ديده
گر چه در غربت خود رنجيدم
تا توان داشته ام جنگيدم
گر قوي بودم و گر لنگ زدم
لطف ايزد همه جا چنگ زدم
در وطن قصد وجودم كردند
ظالماني كه وطن سوزاندند
در دلم مهر وطن افكنده
از وطن ريشه خود را كنده
از وطن دور شدن آسان نيست
درد سختيست ولي درمان نيست
دست بسته به وطن ماندن من
ظلم ظالم نگران كردن من
مرگ پنهان وطن را ديدن
مردن تدريجي و گنديدن
كي شده خواسته اي در دل من
عز ايران فقط مشكل من
هر كجا باشم و هر كار كنم
ياد ايران گرفتار كنم
مهر ايران به دلم ميباشد
گرمي زندگيم ميباشد
________________
پارسال شعر از افشا


شعر از افشا
عمری که رفت دور از وطن یاد تو ایران میکنم
هر لحظه با یاد وطن آرامش جان میکنم
ایران شده ویران سرا در دست آخوند گدا
جنگ و جدل با دشمن ایران وانسان میکنم
در این ره نور وصفا همواره بوده صد جفا
صد مانع گر در راه حق هر مانع ویران میکنم
من زنده با یاد وطن با عشق و آهنگ وطن
رزمنده ام چون شیرها کار دلیران میکنم
جنگندگی علم و خرد آن دم که آمیزد بهم
هر مانع ویران میشود ایران گلستان میکنم
ای رهروان راه عشق ای دوستداران وطن
من اتحاد و همدلی در کار یاران میکنم

 

این هم پاسخی از بنده به دوست محترم

علت عقب ماندگی ما ایرانیان در این است که فکر میکنیم ملت برتر هستیم و میتوانیم از کلیه مردمان هم برتر باشیم ولی این مخدر است .ارزشهای ملی ودینی ما بشدت عقب مانده و ضد بشری است.شما تصور کنید ما چه رفتاری با افغانیهای ایران کردیم در صورتی که آنان انسانهای درمانده ای بودند که بما پناه  آورده بودند.شما در نظر بگیرید که یک مهاجر غیر قانونی را در آمریکا نمیتوانند از رفتن کودکش به مدرسه جلوگیری کنند و این هم فقط بعلت ارزشهای حقوق بشری این مردم است.البته در خطر هم هستند  از سوی محافل قدرتمند سیاسی که مثلا با صدور شغلهای آمریکایی  بخارج فقط پنجاه میلیون نفر بدون داشتن بیمه خدمات درمانی بار آورده است .
خمینی زاییده یک ملت خرافی بود.مثلا شما تصور بفرمایید که در رفراندوم جمهوری اسلامی اری یا نه؛ مردم ایران  چه بر سر خودشان آوردند.اکثریتی رفته و به این  در واقع بدیکتاتوری خمینی رای مثبت دادند بکسی که نه میشناختند او کیست و نه دو خط از کتابش را خوانده بودنداین همان فرهنگ ایرانی است که یک روز نژاد اریایی میشود و یک روز هم امت اسلامی.


رفتار مردم در انقلاب ۱۳۵۷ ضد عقلي بود:

تغاري بشكند ماستي بريزد
جهان گردد به كام كاسه ليسان)
شود يك انقلاب مردمانه
ولي سامان رسند مردم فريبان
خدايا ملت ايران نگهدار
ز ملايان شر اين دين فروشان
اگر چه خائنين آماده بودند
بچاپند ثروت و هستي ايران
چرا ما مردمان عاقل نبوديم
نكرديم كارها بر عقل بنيان
پي ملا خميني رفته باختيم
تمام عزت خود را چه آسان
من در واقع سعی دارم که این ارزشهای ضد عقلی را که از نظر سیاسی   از دو گروه ضد ایرانی و ضد انسانی اسلامیستی و ناسیونال سلطنت طلب  تغذیه میکند افشا کنم.هیچ بدیلی برای این کار بهتر از ارزشهای حقوق بشری و اصول دمکراسی که خود کفایی علمی و اقتصادی را در نظر داشته باشد موجود نیست ارزشهایی که میتواند ما را در برابر ایدئولوژی های ضد عقلی دیگران هم حفاظت کند.ملت ما به یک رنسانس ارزشی نیاز دارد تا این بن بست اسارت در دیکتاتوری و استبداد را بشکند

ما برای بقا و رفع عقب ماندگی راهی بجز رفتن بسوی دمکراسی و حقوق بشر و خود کفایی علمی واقتصادی نداریم.اولین مرحله این است که ما بدانیم چرا عقب مانده ایم و چرا این بلا در طی صد سال گذشته مداوما بر سر ما آمده است.نیروهایی که  امورات صد سال گذشته ایران را در دست داشته اند اعمال آنها  ما را وادار به عقب ماندن کرده است و دیکتاتور ها را بر ما غالب گردانده است آن نیروهای حاکم صد سال اخیر  نمیتوانند ما را از این بلا و عقب ماندگی نجات دهند(سلطنت طلبان و اسلامیستها).پیش از این که ملت با تو سری خوردن زیاد این را یاد بگیرد همت ما روشنفکران را میطلبد که بتوانند حقیقت را بخوبی در بین مردم روشن کنند.البته ما روشنفکران هم در این بین بی تقصیر نیستیم واولین تقصیر ما کم کاری ما و عدم تحقیق و کنکاش کافی در این زمینه هاست. در مورد تاریخ هنوز ما نتوانسته ایم کار درستی انجام دهیم.مثلا هنوز کار بررسی انچه که مصدق کرد از نگاه دوستان ودشمنان مصدق هنوز بررسی کاملی نشده است و هنوز هم ما کل حقیقت در این مورد و یا حتی اکثریت حقیقت در این مورد را نمیدانیم.این کار کردنها و تحقیقات میتواند به روشن شدن موضوع کمک کند واین هم میتواند به اتحاد بیشتر قشر روشن فکر بینجامد.البته منظور من از روشن فکران افراد زیر است
روشنفکر کیست و روشنفکری چیست؟
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/27/728241342501.html
اولین موضوع بررسی علل عقب ماندگی است که لازم است همه جوانب موضوع بررسی شود و بعد از جمع بندی به اطلاع توده ها برسد
عقب ماندگی ایران
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/14/1.html
همه ما و یا اکثریت ما میدانیم که وضع موجود غلط است و این را هم ملت بطور غریزی میفهمد ما روشنفکران لازم است که نشان دهیم چرا وضع موجود بد است ملت چقدر مقصر است حکومت چقدر مقصر است فرهنگ ملی و دینی و حکومتی و اجتماعی ما جقدر مقصر است
ما امکانات زیادی برای پراکندن اطلاعات و حقایق درست داریم که نباید از دست بدهیم و بر حجم کار های خود هم باید بیفزاییم

علت تحولات اجتماعی
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/879034266340.html
ما باید حداقل باید بدانیم که همه ما باید در زمینه ها بالا کار کنیمو هر روز گوشه ای از تاریخ خود و علل رفتار خود در آن تاریخ مربوطه و این که آن روی دادها چه تاثیری بر آینده ما دارند بحث و صحبت بکنیم.خلاصه اولین موضوع استفاده بهینه از امکانات روشنفکری و میل بتغییر در جامعه است
 افرادی مثل نیروهای ملی گرا که در بند کورش وآریا و تاریخ جعلی مانده اند همه تاریخ حقیقی ما و بقای ما را از بین خواهند برد.
موفق باشید
بهر یک جرعه که آزار کسش در پی نیست
میکشم زحمتی از مردم نادان که مپرس

 

Posted on Monday, January 24, 2011 at 01:20AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>