« ایا اسراییل یک حکومت دمکراسی است ؟ | Main | آیا مولوی مقدس و بدون خطاست؟ »

در باره اصلاحات ارضی و دعوای سلطنت طلبان و بهرام مشیری


نوشته زیر در باب سخنان بهرام مشیری در باره اصلاحات ارضی است.ویدئوی سخن رانی وی را در زیر خواهیم دید.اگر چه خیلی آهسته  ولی نیروهای ارتجاعی در انواع مختلف و نیروهای مدرنیته ای و ترقی خواه در جدال برای مشخص کردن خطوط خودشان هستند.بهرام مشیری بشدت از سوی نیروهای سلطنت طلب آریامهری تحت فشار است و بر  ضد وی ویدئوهای زیادی در اینترنت از سوی سلطنت طلبان تولید میشود
 
الغای رژیم ارباب و رعیتی بسیار عمل خوبی بود، سوای این که چه نتیجه اقتصادی و کشاورزی داشت.ارباب بر جان و مال رعیت عملا تسلط داشت. موضوع عقب ماندگی ایران نداشتن تولید(کشاورزی و صنعتی ) و باورها ضد حقوق بشری و باورهای ضد دمکراتیک است. متاسفانه رضا شاه و محمد رضا شاه این نداشتن اقتصاد تولیدی را ادامه دادند و عمیق تر کردند.مثلا زمان رضا شاه در گوشت خود کفایی داشتیم ولی در زمان محمد رضا شاه گوشت هم وارد میشد.حالا در جمهوری اسلامی این دو عامل عقب ماندگی (نداشتن اقتصاد تولیدی و باورهای خرافی ضد حقوق بشری و ضد دمکراتیک ) تشدید شده است. در عمل اصلاحات ارضی بتولیدات کشاورزی کمکی نکرد و روستائیان بسوی شهرها سرازیر شدند و در حاشیه نشینی شهرهای بزرگ مشغول زندگی شدند و چون شاه اسلامیستها را بنا به خواسته آمریکا آزاد گذاشته بود تا با چپها و کمونیستها بجنگد، اسلامیستها و خمینی قدرت را از دست وی با همکاری عملی  دول غربی و مزدوری خمینی خارج کردند و عقب ماندگی کشور را تشدید کردند.خلاصه این که ما از عهد قاجار تاکنون از سنت بسمت مدرنیته میرویم و نیروهای سنتی (مربوط به انقلاب کشاورزی و فئودالیسم مثل اربابان زمین دار و ملایان و اسلامیستها و سلطنت طلبان استبدادی ) در برابر آن مقاومت میکنند.سلطنت طلب آریامهری هم متعلق به همین نیروهای سنتی ارتجاعی است.شاه و ملا تا زمان قاجاریه با هم مردم را میجاپیدند.به علت حرکت از سنت به مدرنیته و تاثیرات آن  رضا شاه ملایان را کنار گذاشت و ماسک مدرنیته بر چهره زد و در انقلاب بهمن ملایان با نقاب دمکراسی خواهی و ضدیت با استبداد شاه  مردم را فریب دادند و حکومت دین تنها را حاکم کردند.یعنی منشا حکومت در ایران از پایه سنتی خود خارج شده و شکست خورده است ولی منشا حکومت مدرنیته  ای (خواسته مردم  بر اساس رفتار دمکراتیک و حقوق بشری  و اقتصاد تولیدی ) هنوز جا نیفتاده است.این دعواها مابین نیروهای ارتجاعی در داخل خود(مثلا سلطنت طلب و مجاهدین خلق و ملایان حاکم) و بین نیروهای مدرنیته ای  و تمام ارتجاعیون (اسلامیستی و ناسیونال فاشیستی و کمونیستی )ادامه  دارد.به امید پیروزی نیروهای مدرنیته ای در ایران

ویدئوی بهرام مشیری را در لینک زیر ببینیم
Posted on Saturday, January 24, 2015 at 10:36PM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>