« لیستی از نوشته های قبلی | Main | ویکی لیکز:ملایان نمیخواهند مناقشه قره باغ حل شود »

مهندس حشمت الله طبرزدی را دریابیم

۲۲,۰۴,۱۳۹۰

متاسفانه گزارشهای دریافتی حاکی از وخامت حال مهندس حشمت الله طبرزدی، روزنامه نگار و دبیرکل جبهه دموکراتیک ایران است. او در حالی دوران محکومیت خود را سپری می کند که در اثر سالهای طولانی زندان، انفرادی های طویل المدت و بازجویی های سنگین اکنون دچار عارضه قلبی شده. طبرزدی آخرین بار به دلیل مصاحبه با رسانه ها و محکومیت  شدیدالحن کشتار مردم در روز عاشورا دستگیر و به ۹ سال حبس محکوم گردید.

کسی که با وجود فشارهای سنگین روحی و جسمی دردوران بازداشت و زندان هرگز به خواسته های بازجویان تن نداد و سالهاست که  در قامت یک فعال سیاسی و مطبوعاتی بی پرده و صریح شخص علی  خامنه ای را به عنوان رهبر مطلق، مسوول کامل تمام جنایات رخ داده برعلیه معترضین و منتقدین در جمهوری اسلامی می داند.

اکنون نوبت ماست که او را دریابیم تا در زیر بار این همه درد و رنج سالیان خم نشود و استوار بماند. بر ماست، از هر راهی که می توانیم خواستار آزادی بی قید و شرط او شویم. .

منبع

انقلاب اسلامی بسردبیری بنی صدر

 

Posted on Friday, July 15, 2011 at 01:22AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>