« 4..............دموکراسی چیست؟ | Main | 2.........دموکراسی چیست؟ »

3............دموکراسی چیست؟

تعريف و توضيحات


دمكراسي: يعني حاكميت مردم بر مردم ....
شيوه اي كه نمايندگان واقعي مردم با راي مردم براي مدتي مشخص و موقت انتخاب ميشوند، و امور جامعه را براي مردم و با صلاحديد مردم براي مدتي موقت اداره ميكنند ...

پلوراليسم: مكتبي كه به حذف عقيده مخالف و مكتب مخالف خود معتقد نيست، و استحكام يك سيستم را در گوناگوني و تعارضات عقيدتي همه مكاتب موجود در آن سيستم ميداند ....

سكولاريسم: مكتبي است كه با جدايي دين از دولت، دين را از چنگ سياست بازان دنيا و دولت را از امور اخروي مصون ميدارد
**************************************************

در دموكراسي، قانون را فقط مردم مي نويسند(قانون از آسمان<بخوانيد از خرافات> نيامده است). نخبگان مردم در اين سيستم، با هم مشاوره مي كنند و بدون تكيه بر هيچ مذهب و عقيده اي، و فقط با آموخته هاي خود قانون مي نوسيند و مردم اگر آن را درست دانستند، مي پذيرند. در غير اينصورت، خير.

پلوراليسم در حقيقت يكي از نتايج دموكراسي است. هرگاه دموكراسي ايجاد شد، پلوراليسم نيز به وقوع مي پيوندد. اين دو واژه لازم و ملزوم يكديگرند و نمي توان ادعاي دموكراسي كرد اما به پلوراليسم اعتقاد نداشت يا به عكس.

سكولاريسم نتيجه دوم دموكراسي است. هرگاه دموكراسي ايحاد شد، سكولاريسم نيز ايجاد شده است. زيرا قانون در دموكراسي، نتيجه فكر جمعي مردم است و هيچ مرام و مذهبي در آن دخالت ندارد. بودن دموكراسي در يك جامعه، يعني اينكه مردم آن ديار به پلوراليسم اعتقاد دارند و و همه نيز سكولار هستند.
در اينجا، اصالت با دموكراسي است كه هم پلوراليسم به دنبال دارد و هم سكولاريسم را. يك جامعه دموكرات، مردمش هم پلوراليست هستند و هم سكولار.
************************************************

Posted on Saturday, March 15, 2008 at 01:33AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>