« آیا مولوی مقدس و بدون خطاست؟ | Main | سا نسور رژیم و باندهای مافیایی اش را بشکنیم »

خروج شاه از ایران

 


در زیر ویدئوی تلویزیون آمریکا را میبینیم که در باره خروج شاه از ایران با فرخ نگهدار و ، دکتر هوشنگ نهاوندی  و شهریار آهی بحث شده است و اینان تفسیراتی

در این مورد دارند


در این تفسیرات شرکت کنندگان در بحث معمولا قدرت را فقط سیاسی و فردی میبینند. این نگاه درست نیست.ما در زمان شاه و در زمان ملایان اقتصادی داریم که بر اساس واردات و دلالی است.خود این اقتصاد بسبب استبداد و سبب دخالت عوامل مستبد تولید کنندگان جهانی در ایران میشوند زیرا حاکمان ما در نود سال اخیر دلال تولید کنندگان جهانی هستند.به این نقش شاه اصلا اشاره نشده است انگار شاه نه بواردات غذا محتاج بود و یا نه بواردات دوا و وسایل دفاعی و رادیو و تلویزیون و ....ملایان هم به هم چنین و بسیار بدتر از شاه. این خط قرمز اقای نگهدار در این بحث است که سعی در حفظ وضع موجود و چپلول گری خا

نواده اش دارد.ملایان و شاه مستقل هستند خنده دارترین حرفی که شنیده ام


چرا اقتصاد دلالی و کمپرادور بر اساس واردات بر ضد دمکراسی و همراه با دیکتاتوری است

http://efsha.squarespace.com/blog/2011/3/1/610018224505.html

این نوع اقتصاد خودش یکی از دلایل باز تولید استبداد در ایران است

 باز تولید استبداد در ایران چگونه صورت میگیرد

http://efsha.squarespace.com/blog/2010/4/17/116421137335.html

در زیر ویدئوی تلویزیون آمریکا را میتوان دید

http://ir.voanews.com/media/all/horizon/latest.html?z=1566

 

Posted on Sunday, January 18, 2015 at 12:41AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>