« سرزمینهای عجیب مردمانی مهربان............۳ | Main | آیا قیام همگانی مردم برای بار سوم شروع شده است »

سرزمین های عجیب با مردمانی مهربان ...............۲

 

پستهای آینده در این وبلاگ ترجمه ای آزاد از کتاب

Strange Lands and Friendly People

by : William O. Douglas

published by Harper on 1951

pages: 1 to 5

 

 

کمونیسم در مرزهای جنوبی اتحاد شوروی


 شوروی سعی دارد که اخبار روز منطقه را بخوبی پیدا کند و از آن اخبار برای منافع خودش استفاده کند.برای این  کار مرکز توجه تبلیغات شوروی بر روی ضعف ها  و مواضع  نامقبول دول منطقه جنوب شوروی است. بطور مداوم از شکایات مردم از وضع موجود و نارسایی ها حکایت میکند.در مورد حاکمان وقت شایعه پراکنی میکند. از شوروی بعنوان نیروهای خوب و مترقی یاد میکند و از آمریکا و انگلیس بعنوان نیروهای شیطانی مینویسد که می کوشند ملل منطقه را بزیر یوغ امپریالیسم  بکشانند. شوروی همسو با تمایلات اقوام در اقلیت اقدام میکند.

تبلیغات شوروی اعتقادات مذهبی منطقه را مورد توجه خودش دارد. او مسلمانان و رقبای مذهبی آنان را درنظر دارد که موجب درگیرهای خونین بوده است. تبلیغات شوروی جنگهای مذهبی را دوباره زنده میکند و پاپ را در قرن بیستم عامل امپریالیسم و همسو با سرمایه داران وال استریت معرفی میکند که سعی در غلبه بر ملل منطقه توسط امیریالیسم انگلو - آمریکن دارد.

 این تبلیغات خطرناک است . اینها حتی از قران برای تبلیغات خود استفاده میکنند. قران مانند انجیل بر برابری و کمک به مستمندان تاکید میکند. از تبلیغات اسلامی برای پیشرفت کمونیسم استفاده میکنند. وقتی که مارکس و انگلیس مانیفست خودشان را در سال ۱۸۴۸ مینوشتند از نوشته های انجیل و فلسفه جفرسون سود بردند تا در دل اروپاییان نفوذ کنند. امروزه کمونیستها از همان روش در خاورمیانه استفاده میکنند. کمونیستها با قیاسهای دقیق سعی میکنند که نشان دهند قران راه آنان را تایید کرده است. آنها میگویند که قران در یک عصر دیگری و بر علیه یک سیستم اقتصادی دیگری نوشته شده است و اگر پیامبر زنده بود بر علیه امپریالیسم عمل میکرد زیرا این امپریالیسم عامل چپاول عده ای اندک بر علیه توده عظیم ملل است.منادیان کمونیسم نوشته های قران را با تفسیرهای خاص خود مشابه فلسفه کمونیستی نشان میدهند.قران در این موارد مستعد سو استفاده است زیرا در آن انگیزه های برابری طلبی بالاست.کمونیستها در این موارد با هوشند ولی یک قران شناس قابل میتواند غلط بودن تفسیر آنان را نشان بدهد.

تبلیغات کمونیستها مستقیم و رو بهدف است. آنان از ایده های عقیدتی صحبت نمیکنند بلکه از درستی و بدون فساد  .بودن دولتها- از بین بردن نا عدالتیها و بیکاری و اصلاحات ارضی و جیره بندی مواد غذایی و ارتقا سطح زندگی صحبت میکنند. با این روش چندین کشور اروپایی را تسخیر کرده اند.امیدوارند که کشورهای خاورمیانه را هم با این روش تسخیر کنند.در ابتدا از دمکراسی صحبت میکنند و ووقتی که قدرت را در دست گرفتند دیکتاتوری خود را مستقر میکنند و به دورویی پایان میدهند.این روش آن چنان هم پیچیده نیست .روش تغییر دول را انقلاب بورژوازی و روش ایجاد دیکتاتوری را انقلاب پرولتارایی مینامند.

 این روش نشانه هوشمندی کمونیستهاست. زیرا با تبلیغ ایده های کمونیستی نمیتوانند مردم را بسمت خودشان بکشند.با تبلیغات مستقیم کمونیستی سبب تقویت احساسات مخالف و اشوبهای اجتماعی خواهند بود.اصولا روحیه انقلابی گری منطقه همسو با تمایلات کمونیستی نیست.

اول- این مردم خدا پرستند ولی کمونیستها آتئسیت(بی خدا ) هستند

دوم- این مردم دنبال آزادی های مدنی و حق رای و آزادی مطبوعات و آزادی بیان هستند ولی کمونیستها یک گروه سیاسی هستند که دیگر گروه ها سانسور میکنند.

سوم - روستاییان این منطقه که اکثریت جمعیت را تشکیل میدهند خواستار خلع ید اربابان و صاحب زمین شدن خودشان هستند ولی کمونیستها بجای ارباب فعلی ارباب دولتی را حاکم میکند.

چهارم- مردم این منطقه ناسیونالیست هستند و میخواهند کشورشان از تسلط بیگانه آزاد باشند  ولی کمونیسم آنان زا بزیر یوغ کرملین میبرد.

 مردم اینها را میدانند . نه بوضوحی که من شرح دادم ولی در فکر آنان این اطلاعات وجود دارد  و بر علیه تسلط کمونیستها فعال است.کمونیسم متاعی نیست که راحت به این مردم فروخته شود .تعداد کمونیستها ما بین مدیترانه و اقیانوس آرام از یک دهم یک در  صد هم کمتر است . ولی اینها مخفیانه با هم در تماسند و خط حزب را دنبال میکنند به نارضایتی ها دامن میزنند و در دیوارهای شهر شعار هایی مینویسند و شب نامه هایی منتشر میکنند. وقتی که من  در سال ۱۹۵۰ در تهران بودم

Henry Grady

 بعنوان سفیر آمریکا وارد شد که اطلاعات دست اولی در سرکوب چریکهای کمونیست یونان داشت و این که اقتصاد یونان چگونه دوباره جان گرفت.در روز بعد بر روی دیوار ساختمان سفارت  آمریکا شعار ( قصاب یونان ) نوشته شده بود.

در سال ۱۹۵۱ که نخست وزیر ایران علی رزم آرا توسط بنیادگرایان مذهبی ترور شد .اعضای حزب توده بیشتر علنی شدند.قبلا ده تن از رهبران حزب توده از زندان قصر فرار کرده بودند و حزب توده سعی میکرد به سر درگمی بعد از ترور نخست وزیر دامن بزند.حزب توده بر علیه آمریکا و انگلیس هم تبلیغات میکرد.انگلیسیها  مسئله نفتی غیر عادلانه با ایران داشتند و بدنبال تایید دولت ایران هم بودند.در چشم ایرانیان آمریکا انگلیس را حمایت میکرد.احساسات برای ملی کردن نفت مداوما دامن میکشید.حزب توده با ناسیونالیستها هم سو شده بود و خودش را پیگیر منافع ایرانیان جا میزد و این سبب گسترش این حزب میشد.مجلس ایران که از مواضع آمریکا و انگلیس ناراحت بود همسو با عواطف توده ها به ملی شدن نفت رای داد. ولی در  بین تمام  نمایندگلن یک کمونیست هم وجود نداشت. با این حال حزب توده درخواست آزادی زندانیان خود را داشت و در هشتم می ۱۹۵۱  آزادی تمام احزاب و الغای حکومت نظامی- آزادی تمام زندانیان سیاسی و اخراج قوای نظامی آمریکایی و شناسایی حکومت کمونیستی چین را داشت.در پایان اطلاعیه حزب  توده میگفت که فرزندان ایران نباید بخاطر منافع انگلیس و آمریکا کشته شوند.

کمونیستهای خاورمیانه ای با جریانهای ناسیونالیست همسو میشدند تا از این موارد اهداف خود را تامین کنند.قسمت اصلی تبلیغات شوروی بر روی منافع توده های منطقه است و با برنامه های رادیویی مورد اقبال توده ها  سعی در پیاده کردن اهداف خود دارند. شوروی دارای سازمان های جاسوسی قوی است و سفارتخانه های شوروی در مسیر جمع آوری اطلاعات هستند و اعضای دون پایه سفارت در میان مردم میروند و با آنان در کافه ها بحث میکنند و نبض این ملت را بخوبی میشناسند.

برنامه های رادیویی در اینجا مثل اروپا موثر است و مردم عرب و ایرانی دوست دارند که رادیو داشته باشند.مثلا در شهر خوی که نزدیک مرز شوروی است چهل هزار تن جمعیت دارد ولی دارای ده هزار رادیو است که رادیوی باطری دار آمریکایی است. اینها از اخبار تمام کشور خبر دارند و روسای ایلها و کلانتران انان (روسای پایین تر از خان ایل )  همه رادیو دارند و افراد برای شنیدن اخبار دور رادیوها جمع میشوند و مردم همه از نظر اخبار بروز هستند.این وضعیت در مناطق دور افتاده و کوهستانی هم صدق میکند.من در هر فاصله ای از شهرها اگر پنجاه تا سیصد کیلو متری بود دیدم که  مردم از اخبار اطلاع داشتند و این بر خلاف تصور من بود. این مردم درد خود را میشناختند و درمانهای پیشنهاده شده را با دقت گوش میدادند.  

بدبینی آنان نسبت به شوروی زیاد است و با ایجاد اصلاحات اجتماعی کمونیسم را میتوان برای همیشه در این منطقه عقب راند.شوروی فقط با اهداف دمکراتیک و بدون رقابت سیاسی میتواند دراین ناحیه موفق باشدموفقیت کمونیستها محدود به مواقعی است که دول فاسد و ضد مردمی  و ضد آزادی های لیبرال حکومت میکنند مثل مورد چین.شوروی وقتی موفق است که در خلا سیاسی بازی میکند.

تا زمانی که رقابت سیاسی وجود دارد و نیروهای ارتش و پلیس قوی هستند شوروی با ترور عمل میکند..Posted on Monday, January 1, 2018 at 11:50AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>