وقتی که نمیتوان کار بد را پایان داد و ممنوع کرد باید کنترل شود
Saturday, July 15, 2017 at 01:42AM
افشا

 
برای بقای اجتماع و ادامه حیات بشری قوانینی وضع میشود تا حقوق افراد حفظ شود. بعضی از  این قوانین برای محدود کردن افراد
بد کار مثل دزدان  است در زیر مسایلی را بررسی میکنیم که امکان پایانی  برای آنان وجود ندارد و همراه همیشگی بشریت است و چاره ای بجز کنترل کردن آنها وجود ندارد:
روسپی گری
مصرف الکل  و مواد مخدر
قمار بازی
دزدی
تحمیلات عقیده و دین و مذهب
فساد حکومتی
فساد قضایی
  جعلیات  و تقلبات
زورگویی و باج گیری
و غیره
هر مسئله ای که سبب ضرر و زیان بجامعه میشود لازم است پایان داده شود و اگر  نمیتوان به آن مسئله پایان داد باید آن مسئله را کنترل کرد
کنترل روسپی گری و دزدی و فساد موضوع پذیرفته شده ای است اما کنترل دین و مذهب و عقاید مذهبی توجه بیشتری را میطلبد:
اولا ما جامعه را بدون دین و مذهب نمیتوانیم تصور کنیم و دین و مذهب همزاد بشر بوده است

چرا دین داری در جوامع داریم؟

http://efsha.squarespace.com/blog/2014/9/28/499805275865.html

از باورهای دینی مردم  در طی زمان  توسط عناصر و طبقات رند و حاکم  و برای مطامع دنیایی آنان  ادیان سازمان یافته ای مثل یهودیت و مسیحیت و اسلام و بودائیسم و غیره پدید آمده است که این ادیان سازمان یافته اصلا  ربطی بخدا ندارند و سازمانهای این دنیایی و شیطانی و سیاسی هستند.


نوشته های باور مندان به ادیان سازمان یافته حاوی دو خطاست.اول این که میگویند دین متحد کننده بشریت است بلکه بر عکس دین باعث شکاف بین انسانها است و کشتار جنگهای مذهبی گواه این ادعای بنده است. دوم این که به دنبال دینهایی هستند که دکان سیاسی نباشد ولی دین غیر سیاسی در تاریخ هیچ گاه وجود نداشته است بویژه ادیان سازمان یافته که اصلا کارکرد سیاسی و غیر دینی آنها بیش از کارکرد دینی آنهاست.دین در کارکرد اجتماعی سیاسی فقط دردسر ساز و پدید آورنده ناحقی و کشتار است.این باور مندان به ادیان سازمان یافته مثل اسلام و یهودیت و مسیحیت ادعا میکنند دین کاران(ملایان و کشیشان و خاخامها) برای نفع خود قوانین را بنام خدا ایجاد کرده اند و با آن قوانین دکان سیاسی خود را اداره میکنند و این قوانین ربطی بخدا و دین پاک و غیر سیاسی ندارد.البته ملایان در مورد مسیحیان میگویند که قوانین دین مسیح حرف اصلی خدا نیست بلکه دستکاری شده است  و کشیشان هم ملایان و محمد را متهم به تقلب در کار خدا میکنند. اولا ما دینی نداریم که غیر سیاسی باشد باورهای فرد اگر به اجتماع و بروابط بین افراد بیاید سبب کنشهایی خواهد شد و با توجه به این که دین سبب شکاف بین انسانها شده است واز قوانین آن بر علیه جان و مال و ناموس مردم استفاده شده است لازم است از قدرت اجتماعی و سیاسی بدور باشد و حتی قدرت فرهنگی هم نباشد.خمینی با قوانین همین اسلام سیاسی هزاران تن از زندانیان سیاسی که هر موی هر کدام از آنها به صدها خمینی و اسلام او میارزید را اعدام کرد.پشتیبانی این باورمندان به ادیان سازمان یافته پشتیبانی از کشتار و ناحقی هایی است که از دین بر میخیزد.از این کشتار های مذهبی و دکانهای سیاسی حمایت نکنید و بدنبال دین اصلی غیر سیاسی هم نگردید زیرا چنین ادیانی وجود ندارد. لطفا خودتان و دیگران فریب ندهید
 
بنابراین دین اگر شخصی و محدود بخود فرد نباشد و حق تحمیل آن نباید دیگران وجود داشته باشد و گر نه سبب ادامه خرافات و ظلم بجامعه میشود بویژه اگر دین بازان (مومنان ادیان سازمان یافته ) بقدرت برسند.

 

 

 

فعلا جامعه بدون دین دیده نشده است.این موضوع معنایش این است که دین از جمله مسایلی است مثل سکس و مصرف الکل و جنایت  غیره که نمیتوان آن را از بین
برد و فقط میتوان آن را کنترل کرد.بنابراین یک جامعه هشیار و مبتنی بر عقلانیت ازاد و رها نباید افسار دین و سکس و الکل را رها کند بلکه همیشه  لازم است اینها را با برنامه هایی منطبق بر علم روز کنترل کند.
همانگونه که دزدی و فساد اگر در جامعه موضوع مسلطی باشد جامعه را بقهقرا میبرد یا روسپی گری و مصرف الکل خارج از کنترل هم جامعه را بخطر میاندازد
اگر دین و مذهب بعنوان نیروی مسلط و با توسعه خرافات دینی و مذهبی همراه باشد که حقوق بشری مردم را بخطر بیندازد دست کمی از قمار و روسپی گری و مواد مخدر یا دزدی و فساد ندارد
این حق جامعه است که دین و مذهب را کنترل کند و از قدرت گیری خرافات مذهبی و دینی و دین داران خرافی  ضد علم و ضد بشر جلوگیری کند.در یک جامعه متمدن این کنترل از طریق ارزشهای حقوق بشری و ارزشهای دمکراسی و سکولاریسم همسو با حقوق بشر صورت میگیرد

Article originally appeared on افشا (http://efsha.squarespace.com/).
See website for complete article licensing information.