فرهنگ عمومی و موزیکال پاپ در غرب خطری برای تمدن غرب است
Saturday, February 25, 2017 at 07:44PM
افشا
https://www.youtube.com/watch?v=lyLUIXWnrC0

اولا انتخاب (مارکسیم فرهنگی ) نامفهوم است.کدام مارکسیم چنین فتوایی را صادر کرده است؟ حاکمیت در غرب سعی میکند که فرهنگ غالب مردمان غرب را با توسل بدروغ و حیله و کلک اجرا نکند.فرهنگ مردمان غرب برابری و سکولاریسم و دمکراسی و حقوق بشر است و حکومت غربی که نمیتواند اینها را انکار کند نقاب دمکراسی خواهی و برابری را بر چهره پخود زده است ولی ضد برابری وضد دمکراسی عمل میکند.تا از دمکراسی صحبت میشود میگویند دمکراسی یعنی حمله به عراق و کشتار مردم! بوش به چه حقی به عراق حمله کرد ؟ آیا سازمان ملل آن را تصویب کرده بود؟ آیا ملت آمریکا با آن موافق بود؟ کجا دمکراسی و حقوق بشر گفته است که استثمار فرد از فرد دمکراتیک است؟ کجا دمکراسی و حقوق بشر گفته است باید میلیارد ها دلار خرج شود تا کسی بتواند رئیس جمهور آمریکا بشود.این نقصیه را مثلا میشود با تاسیس یک کانال تلویزیونی انتخاباتی و این که هر کاندیدا چه عقیده ای و چه سیاستی دارد حلش کرد ولی هدف این است که اکثریت عظیم ملت را از کاندیدا شدن حذف کنند
مدرنیته میگوید همه چیز باید با عقلانیت آزاد و رها حقانیت ورود بفضای عمومی را پیدا کند..
خرد هم وسیله ای مثل وسایل دیگر است! مثل چاقو و یا ماشین.شما میتوانید استفاده خوب از خرد بکنید و یا استفاده بد از خرد بکنید باید سعی کرد با ارزشهای عادلانه وعاقلانه جلوی استفاده بد از خرد و عقل را گرفت .همانطوری که جلوی استفاده بد از چاقو را میگیرند: اگر با چاقو به کسی حمله شود مجازات دارد ولی اگر با همان چاقو جراحی شود و بیمار را از مرگ نجات دهند تشویق هم میشوند و جایزه هم میگیرند.استفاده بد از خرد باید مجازات داشته باشد:
استفاده بد از خرد جایی است که ارزشهای حقوق بشری پامال شده باشدمثلا آزادی بیان نباشد آزادی تحصیل نباشد _ آزادی انتخابات نباشد و ....
عقلی که مورد حمایت قرار باید بگیرد عقلی است که خودکفا و آزاد و رها باشد و هدفش کشف حقیقت و رفاه انسانهای امروز وآینده باشد
عقلی که آزاد و مستقل و خودمحور است و نوکر دین و یا ایدئولوژی نیست پرستش کورش را بعنوان سلاحی علیه حقوق بشر مردم ایران رد میکند.
بعضی از عقلها عقل ناقص و نوکر هستند مثلا عقل مسیحی عقلی است که در خدمت اشاعه عقایدی است که در انجیل بیان شده است و هیچگاه آن عقل حق ندارد(یعنی خودفروخته است) که مسیح را انکار کند با این که فردی بنام مسیح حتی در تاریخ مدون وجود ندارد! یا عقل هیتلری عقلی است که در خدمت اثبات حرفهای هیتلر و ایدئولوژی نازی است یعنی عقل هیتلری حق ندارد که نازیسم را انکار کند وو سوال کند چرا باید یهودیان را کشت و چرا ملت آلمان برترین است.از این لحاظ عقل هیتلری عقلی ناقص و نوکر است و به همین ترتیب عقل اسلامی هم عقلی است که سنت محمد و نوشته های قران او را تایید کند و نه تنها حق ندارد علیه آن نوشته ها و سنن دلیلی ارائه کند بلکه اگر دیگران هم دلیلی بر رد عقاید و نوشته های قران آوردند این عقل اسلامی باید آنها را بچالش بگیرد و نتیجه آن عقل اسلامی علمی است که در اسلام میگویند باید بدنبال آن علم بود منظور از علم اسلامی شیمی و فیزیک و ... نیست بلکه پیدا کردن تاییدیه ای بر قران و سنت محمد است.اسلام هم مثل هر دین دیگری با علمی که حرفهای محمد و دیگر پیامبران را انکار کند ضدیت دارد.معیار حق و باطل در موارد شناخته شده عقلانیتی است که سبب تولیدات علمی ما هم شده است و ما راه حل مسئله را میدانیم و در موارد مشخص علمی از آن پیروی میکنیم مثلا لازم نیست رای گیری بکنیم که آدم مبتلا به آنفلونزا را برای درمان بطبیب بفرستیم یا بملا. در موارد نامشخص عقلانیت مردم و رای گیری ادامه رای اکثریت تا زمانی که راه حل علمی آن مسئله پیدا شود. پست مدرنیسم چه میگوید پست مدرنیسم انکار عقلانیت و علم و وجدان بشری است.
مثلا خمینی معتقد به تفخیذ است.یعنی میگوید عمل سکسی با ران کودک نوزاد بدون دخول آلت حق شوهر است.یا درایران کودکان را در سن کودکی بشوهر میدهند. مدرنیسم میگوید حقوق کودک در خطر است و کودک در سن تشخیص نیست و خوب و بدش را تشخیص نمیدهد باید کودک مراقبت شود تا زمانی که بسن تشخیص برسد ( هجده تا بیست و یک سالگی ). پست مدرنیسم میگوید بما چه مربوط است این جامعه چگونه زندگی میکند و اگر ما در امور ازدواج کودکان آنجا مداخله کنیم اسمش مداخله انسان گرایانه نیست بلکه دخالت در زندگی دیگران بناحق است.از این دید است که پست مدرنیسم هر چیزی را درست میداند فقط باید یک عده ای آن چیز را بخواهند و معتقد به آن باشند. بنابراین پست مدرنیسم حقانیت ندارد و برای سرکوب و نابودی مدرنیسم ساخته شده است و ایادی ارتجاعی آن را بکار یبرند تا استثنمار انسان از انسان باشد و عدل و عدالت و عقلانیت آزاد را بکوبند.
پست مدرنیسم چه ربطی به مارکسیم فرهنگی دارد؟ این حرکتی ارتجاعی است و برای سرکوب حقوق بشر و دمکراسی است و اگر دمکراسی زاییده عقلانیت آزاد و رهاست یعنی عادلانه و عاقلانه است باب دل آنان و روحیه و فرصت تجاوز گری آنان نیست بنابراین پسن مدرنیسم را حاکمیت غربی یا ارتجاع جهانی تقویت میکند. ایشان لازم است مسئله را روشن و واضح مطرح کنند بنظر میاید که از زاویه دین خواهی دارد این مسئله را مطرح میکند و این خطرناک است

اگر میتوانید ویدپو را در فیس بوک ببینید زیر نویس فارسی بشرح زیر دارد

https://www.facebook.com/PERSIAN.HIGHLIFE/videos/1247922598577851/

 

Article originally appeared on افشا (http://efsha.squarespace.com/).
See website for complete article licensing information.