« فرهنگ عمومی و موزیکال پاپ در غرب خطری برای تمدن غرب است | Main | دمکراسی و دشمنانش : در ایران ناسیونال فاشیستها - اسلامیستها و کمونیستهای همراه سیاسی آنان در عمل »

ژنتیک ما و آمیختگی با اانسانهای اولیه


 دو دسته از  انسانهای  اولیه در دو میلیون سال قبل از افریقا بیرون آمدند ولی  دسته سومی  از انسانهای اولیه  در افریقا باقی ماند  که بعدا این دسته سوم خودش  منشا انسان امروزی و مدرن شد. آن دو دسته دیگر  که از افریقا  به اروپا و آسیا مهاجرت 
  کردند در اروپا و آسیا پخش شدند. دسته اروپایی به انسان نئاندرتال تبدیل شد و انسانی که به آسیا آمده بود به انسان دیگری تبدیل شد بنام انسان دنیسون
(  denisovan)
که بقایای انسان دنیسون در سال ۲۰۱۰ در غاری در سیبری کشف شد.
همه انسانهای امروزی خارج از افریقا دارای ژنهایی از این دو انسان هستند. تخمین زده میشود هر انسانی یک تا چهار در صد از ژن این دو انسان اولیه خارج از افریقا را دارند.  گفته میشود مردم تبت یک ژن بخصوصی از انسان دنیسون به ارٍث برده اند که تبتیان را در برابر کمی  فشار اکسیژن در هوا
حفاظت میکند.

مقایسه انسان مدرن و نئاندرتال
در ویدئوی زیر ده مشخصه ای که از نئاندرتال ها در انسانهای امروزی مانده است بررسی میشود مانند پوست صورت سرخ و پر خون- آرواره بزرگ و داشتن فضا برای تمام دندانهای عقل- برجستگی های استخوانی ابرو و پشت سر.- موی قرمز و جمجمه دراز رو بعقب .البته موی نئاندرتالها صاف و موی انسانهای مدرن مجعد و فرفری است . داشتن موی صاف نشانه ای از انسانهای فوق و نئاندرتال است.

https://www.youtube.com/watch?v=TXfYC5xqeF4

 

Posted on Sunday, February 12, 2017 at 12:42AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>