« دمکراسی و دشمنانش : در ایران ناسیونال فاشیستها - اسلامیستها و کمونیستهای همراه سیاسی آنان در عمل | Main | آقای مصداقی از تقویت ناسیونال فاشیسم ایرانی خود داری کنید »

طرفداران شاه و دمکراسی 


نجات ایران در برقراری حکومتی دمکراتیک حقوق بشری و رفع عقب ماندگی های علمی و اقتصادی کشور است.دمکراسی خواهان باید جبهه مشترک دمکراسی حقوق بشری تشکیل دهند تا بتوانند به تربیت دمراتیک ملت اقدام کنند و در وقتی که به هر علتی خلا قدرت پدید میاید این خلا را بنفع ایجاد دولت دمکراتیک حقوق بشری پر کنند

طرفداران شاه با بد گویی های زیاد در باره  خمینی و رژیمش و کوچک جلوه دادن اقدامات ضد دمکراتیک رژیم شاه حقایق را تحریف میکنند و رژیم شاه را یک رژیم ایده آل برای ایران تعریف میکنند. این کارها نشانه اقدامات ارتجاعی این طرفداران شاه است که دیکتاتور بودن وی را و اعلام کردن تک حزبی در کشور توسط شاه  را پنهان میکنند و این که رژیم شاه  - خودش سر منشا رژیم اسلامی با تقویت اسلامیستها  و باز گذاشتن دست روحانیون و مساجد است تا بدستور اربابش بتواند از رشد کمونیسم جلوگیری کند .
طرفداران شاه نمیگویند که مثلا در رژیم شاه معبد بهاییان را آتش زدند و یا هم وطنان سنی ما فاقد مسجد اهل سنت در تهران بودند و به آنان اجازه ساخت مسجد اهل سنت داده نمیشد . فقط با تاکید بر دزدها و غارت ملایان و کشتار مردم و زندانیان سیاسی  که ده ها بار از زمان شاه بیشتر است سعی میکنند وضعیت واقعی را تحریف کنند : خلاصه نگفتن همه حقیقت خیانتی به آن است که طرفداران شاه مرتکب میشوند


در مورد دمکراسی اولا لازم است که ما بدانیم دمکراسی چیست و اصول و قواعدش چیست
 
از لینک زیر این اصول را   میتوان از نظر من خواند

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.html

دانستن اصول دمکراسی حقوق بشری جدا از اجرای آن در ایران است زیرا دمکراسی هم انسان خود را لازم دارد .تا زمانی که این انسان دمکراسی حقوق بشری در ایران تربیت نشود و متحد و سازمان یافته عمل نکند خطر غلطیدن  در دامن استبداد دیگری بعد از سقوط ملایان  وجود خواهد داشت.
أصول حقوق بشر و دمكراسي مشخص است: ازادي بيان و احزاب  و غيره. منتها اين به تنهايي نميتواند ما را بهدف برساند اگر مردم اگاه نباشند. دمكراسي و حقوق بشر هم آدم خودش را لازم دارد و تربيت دمكراتيك ميخواهد
در غزه که حماس حاکم شد رای گیری آزاد و منصفانه بعمل آمد ولی مردم به حکومت اسلامی حماس با اکثریت رای دادند. حماس بقدرت رسید (البته  حماس قبلا با قدرت اسلحه  الفتح را شکست داده بود و بی قدرت هم نبود) و حالا وضع غزه بدتر است و اگر باز هم انتخابات منصفانه بشود فکر نمیکنم که بحماس رای بدهند و مثل جمهوری ملایان ایران یک بار رفراندوم شده است و با این که در آن هم تقلب کردند و رایهای منفی را بسیار کم اعلام کردند..
آدم دمکراتیک نمیتواند به ایدئولژی ضد دمکراتیک رای بدهد زیرا دمکراسی اصولا معنایش عدالت و عقلانیت است ولی ایدئولژی با عدالت و عقلانیت در تضاد است.
همین وضع که  در مورد اسلامیست  اشاره شد در مورد سلطنت طلب دنباله رو مستبد تک حزبی رستاخیز صدق میکند و باید اینها افشا شود و افشای این حقایق ربطی به مستبد بودن کسی ندارد بلکه خلافش صدق میکند که افشا کننده انسان دوست و عدالت طلب است
ما انسان دمکراتیک در ایران کم داریم و باید تربیت کنیم. آدم دمکراتیک حقوق بشری با بی عدالتی و با رفتارهای ایدئولوژیک ضد بشری موافقتی ندارد. این که مثلا اسلامیست در ایران طرفدارانش بیش از دمکراسی خواه باشد واقعا رنج دهنده است اگر به انسان اسلامیست حقانیت دمکراسی و خرافات اسلام فهمانده شود انتخابش اسلام نخواهد بود. اگر انسان اسلامیست بداند که مثلا خمینی ازدواج با دختر نوزاد را برای مردان بالغ در هر سنی تجویز میکند و نوزاد بعنوان شئی جنسی بکار میبرد و حرمت انسانیت را زیر پا میگذارد بدنبال روش زندگی اسلامی نخواهد رفت. خوب اینها راباید گفت و حقیقت اسلام را باید نشان داد آیا  دادن اطلاعات  و نشر آن  در بین جماعت اسلامیست دیکتاتوری کردن است ؟ یعنی من چون عقیده آنان را درست نمیدانم مستبد هستم و منی که میخواهم عدالت و عقلانیت (دمکراسی ) روی کار باشد تا همه از آن بر خوردار باشند  با بی عدالتی و ضد عقلانیت رفتار میکنم؟ یا اگر اسلامیستی که بداند چنین است و بر اسلامش پا فشاری کند مستبد و ضد انسان است؟
نجات ایران در بر پایی حکومت دمکراتیک حقوق بشری و از بین بردن عقب ماندگی های علمی و اقتصادی کشور است
به همین دلیل تشکیل جبهه متحد دمکراسی خواهان حقوق بشری یک الزام اساسی در ایران است.
در مورد دمکراسی اولا لازم است که ما بدانیم دمکراسی چیست و اصول و قواعدش چیستدر زیر میتوانیم از لینک زیر این اصول را از نظر من خواند
http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/15/1.htm

lدانستن اصول دمکراسی حقوق بشری جدا از اجرای آن در ایران است زیرا دمکراسی هم انسان خود را لازم دارد .تا زمانی که این انسان دمکراسی حقوق بشری در ایران تربیت نشود و متحد و سازمان یافته عمل نکند خطر غلطیدن  در دامن استبداد دیگری بعد از سقوط ملایان  وجود خواهد داشت.

مسئله من اين ست كه اخوند بايد از حكومت ساقط شود من در اين مورد حتي كوچكترين ترديدي ندارم و حتي فكر بعد از ساقط شدن اخوند و مجازات انها را در هشت سال پيش هم كرده ام

 

مجازات ملایان پس از برکناری از قدرت

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/1.html

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/2.html

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/6/3.html

http://efsha.squarespace.com/blog/2008/3/7/4.html


مسئله من اين است كه طرفداران شاه منشا بقدرت رسيدن اخوند را كه ضديت با دمكراسي و اقتصاد ضد توليدي زمان شاه و تعميق استبداد سياسي و اجتماعي است را پنهان ميكنيد و سلسله پهلوي را ايده ال ملت ايران مي نامند هر چه قدر از ملايان بد گفته شود كم است ولی شاه و ملا در واقعیت دو روی سکه استبداد هستند .

علت اين وضع ضديت اپوزيسيون موجود با دمكراسي و حقوق بشر است.
اپوزيسيون در اكثريت امروز يا اسلاميست است كه خواهان اسلامي از نوع ديگر مثل مجاهدين خلق و يا نهضت آزادی است (ملی مذهبی است ) كه اسلام رحماني ميخواهد و ديگر اسلاميستها يا سلطنت طلب است كه حكومتي از نوع شاه را ميخواهد.
ما تا ريشه استبداد را نزنيم بجايي نمي رسيم و بجاي ملايان بد يك استبداد بدتری را ميتوانيم حاكم كنيم یا اگر ملت بد شناسي نياورد استبدادي در حد حكومت شاه بر كشور بعد از ملا حاكم شود

ولي اگر دمكراسي و حقوق بشر ميخواهيم لازم است جبهه متحد دمكراسي و حقوق بشر را تشكيل بدهيم و سازماني عمل كنيم تا در اثر خلا قدرتي كه از تظاهرات و كإرهاي انقلابي مردم يا دول خارجي إيجاد ميشود نيروهاي ارتجاعي و متشكل استبدادي بر كشور حاكم نشوند. در غير اين صورت استبداد ادامه مي يابد

 


 
چرا بدون تشکیل یک جبهه قوی دمکراسی نمیتوانیم از شر استبداد رها بشویم

Posted on Wednesday, January 4, 2017 at 12:59AM by Registered Commenterافشا | CommentsPost a Comment

PrintView Printer Friendly Version

EmailEmail Article to Friend

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>